Xiflodrop

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Xiflodrop 5 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Xiflodrop 5 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 50964
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

30. oktober 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Xiflodrop, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

28420

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xiflodrop

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 5,45 mg moxifloxacinhydrochlorid svarende til 5 mg

moxifloxacin.

Hver øjendråbe indeholder 190 mikrogram moxifloxacin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

Klar, grønlig-gul opløsning.

Osmolaliteten af produktet er 290 mOsmol / Kg ± 5% og pH er mellem.6.3 og 7.3.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topikal behandling af purulent bakteriel konjunktivitis forårsaget af moxifloxacin-

følsomme stammer (se pkt. 4.4 og 5.1). Der bør tages hensyn til officielle retningslinjer for

hensigtsmæssig brug af antibakterielle midler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse til voksne, inklusive ældre

Dosis er 1 dråbe i det pågældende øje/de pågældende øjne 3 gange daglig.

Normalt vil der ske en forbedring inden for 5 dage, og derefter fortsættes behandling i

yderligere 2-3 dage. Hvis der ikke ses nogen forbedring inden for 5 dages behandling, bør

diagnosen og/eller behandlingen revurderes. Behandlingsvarigheden afhænger af

sygdommens sværhedsgrad og infektionens kliniske og bakteriologiske forløb.

50964_spc.docx

Side 1 af 8

Pædiatriske patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Administration

Okulær anvendelse.

For at undgå kontamination af øjendråbeflaskens spids og opløsningen skal man være

opmærksom på ikke at berøre øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med

spidsen af flasken.

For at undgå, at dråberne absorberes via næseslimhinden, især hos spædbørn og børn, bør

den nasolacrimale kanal holdes lukket med fingeren i 2-3 minutter efter anvendelse af

dråberne.

Hvis der bruges mere end ét topikal oftalmisk lægemiddel, skal der gå mindst 5 minutter

imellem drypning med de forskellige præparater.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne eller over

for andre quinoloner anført i punkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske (anafylaktiske) reaktioner, nogle allerede

efter den første dosis, er rapporteret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner.

Nogle reaktioner blev ledsaget af kardiovaskulært kollaps, bevidsthedstab, angioødem

(inklusive strube- spiserørs- eller ansigtsødem), luftvejsobstruktion, dyspnø, urticaria og

kløe.

Hvis der opstår en allergisk reaktion på moxifloxacin, skal behandlingen afbrydes.

Alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner over for moxifloxacin eller et af de øvrige

indholdsstoffer kan kræve omgående behandling. Ilt- og luftvejsbehandling bør gives, hvis

det er klinisk indiceret.

I lighed med andre antiinfektionsmidler kan langvarig anvendelse resultere i overvækst af

ikke-følsomme organismer, herunder svampe. Hvis der opstår en superinfektion, skal

behandling med produktet afbrydes og alternativ behandling indledes.

Der findes kun meget begrænsede data vedrørende sikkerhed og effekt af moxifloxacin til

behandling af konjunktivitis hos nyfødte. Derfor anbefales brugen af dette lægemiddel ikke

til behandling af konjunktivitis hos nyfødte.

Moxifloxacin bør ikke anvendes til profylaktisk eller empirisk behandling af gonococcal

konjunktivitis, herunder gonococcal ophthalmia neonatorum, på grund af forekomsten af

fluoroquinolon-resistent Neisseria Gonorrhoeae. Patienter med øjeninfektioner forårsaget

af Neisseria gonorrhoeae bør modtage passende systemisk behandling.

Lægemidlet anbefales ikke til behandling af Chlamydia trachomatis hos patienter under 2

år, da det ikke er undersøgt i disse patienter. Patienter over 2 år med øjeninfektioner

forårsaget af Chlamydia trachomatis, bør modtage passende systemisk behandling.

50964_spc.docx

Side 2 af 8

Nyfødte med ophthalmia neonatorum bør modtage passende behandling for deres sygdom,

f.eks. systemisk behandling ved tilfælde forårsaget af Chlamydia trachomatis eller

Neisseria gonorrhoeae.

Patienter bør rådes til ikke at bære kontaktlinser, hvis de har tegn og symptomer på en

bakteriel okulær infektion.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med moxifloxacin. På grund af den lave

systemiske koncentration af moxifloxacin ved topikal okulær administration af lægemidlet

(se pkt. 5.2) er det usandsynligt, at der vil forekomme lægemiddelinteraktioner.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data vedrørende anvendelse af moxifloxacin hos gravide

kvinder. Der forventes dog ingen virkning på graviditeten, da den systemiske eksponering

for moxifloxacin er ubetydelig. Lægemidlet kan anvendes under graviditet.

Amning

Det vides ikke, om moxifloxacin udskilles i modermælk. Dyrestudier har vist udskillelse af

små mængder i modermælk efter oral administration af moxifloxacin. Ved terapeutiske

doser af moxifloxacin forventes der dog ingen effekt på det ammede barn. Lægemidlet kan

anvendes under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Det gælder for alle øjendråber, at der kan forekomme kortvarigt sløret syn eller andre

synsforstyrrelser, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hvis der opstår sløret syn ved inddrypning, bør patienten vente med at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner, til synet er klart igen.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske undersøgelser med 1.740 patienter blev moxifloxacin administreret op til 8 gange

daglig, og 1.452 af disse patienter blev behandlet 3 gange daglig. Den samlede

sikkerhedspopulation, der fik lægemidlet, udgjorde 877 patienter fra USA og Canada, 586

patienter fra Japan og 277 patienter fra Indien. Ingen alvorlige oftalmologiske eller

systemiske bivirkninger relateret til lægemidlet blev rapporteret i nogle af de kliniske

undersøgelser. Den hyppigst rapporterede behandlingsrelaterede bivirkning af lægemidlet

var øjenirritation og -smerte, der forekom hos i alt 1 til 2 %. Disse bivirkninger var milde

hos 97 % af de patienter, der oplevede dem, hvoraf kun 1 patient afbrød behandling som

følge.

Opsummering af bivirkninger

Nedenstående bivirkninger blev vurderet som behandlingsrelaterede og er klassificeret i

henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10),

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1000), meget sjælden

(<1/10.000) eller ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for

50964_spc.docx

Side 3 af 8

de forskellige grupper af hyppighed er bivirkningerne opgjort i faldende orden efter

alvorlighed.

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig: Nedsat hæmoglobin

Nervesystemet

Almindelig: Dysgeusi

Ikke almindelig: Hovedpine, paræstesi

Øjne

Almindelig: Øjensmerter, øjenirritation, tørre øjne, øjenpruritus, konjunktival hyperæmi,

okulær hyperæmi

Ikke almindelig: Defekt i korneaepitelet, punktformet keratitis, korneal staining,

konjunktival blødning, konjunktivitis, hævelse af øjet, øjenubehag, sløret syn, nedsat

synsskarphed, øjenlågslidelse, øjenlågserytem, abnorm følelse i øjet

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig: Nasalt ubehag, pharyngolaryngeal smerte, følelse af fremmedlegeme

(hals)

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig: Opkastning

Lever og galdeveje

Ikke almindelig: Øget alanin-aminotransferase, øget gamma-glutamyltransferase

Bivirkninger, der er påvist i tiden efter markedsføring, og som ikke tidligere er rapporteret

i kliniske undersøgelser med lægemidlet, omfatter følgende. Hyppigheden af disse

bivirkninger er ikke kendt og kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.

Hjerte

Ikke kendt: Palpitationer

Nervesystemet

Ikke kendt: Svimmelhed

Øjne

Ikke kendt: Endophthalmitis, ulcerativ keratitis, korneaerosion, kornea-abrasion, øget

intraokulæt tryk, uklarheder i kornea, korneale infiltrater, aflejringer i kornea, øjenallergi,

keratitis, korneaødem, fotofobi, hornhindelidelse, blefaritis, øjenlågsødem, øget tåreflåd,

pus i øjet, følelse af fremmedlegeme i øjet

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke kendt: Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Ikke kendt: Kvalme

Hud og subkutane væv

Ikke kendt: Erytem, udslæt, pruritus

50964_spc.docx

Side 4 af 8

Immunsystemet

Ikke kendt: Overfølsomhed

Pædiatriske patienter

Baseret på data fra kliniske undersøgelser med pædiatriske patienter, herunder nyfødte (se

pkt. 5.1), svarer typen og sværhedsgraden af bivirkninger hos pædiatriske patienter til

bivirkningerne set hos voksne.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering med moxifloxacin. Den begrænsede plads i

den konjunktivale sæk udelukker praktisk taget overdosering med moxifloxacin.

Den totale mængde af moxifloxacin i en enkelt flaske er for lille til at inducere

bivirkninger ved utilsigtet indtagelse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 AX 22. Ophthalmologica; antiinfectiva, andre antiinfectiva.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmåde

Moxifloxacin, et 4. generations fluoroquinolon, hæmmer DNA-gyrase og topoisomerase

IV, der er nødvendig for bakteriel DNA-replikation, -reparation og -rekombination.

Resistensmekanismer

Resistens over for fluoroquinoloner, herunder moxifloxacin, opstår generelt ved

kromosommutationer i generne der koder for DNA-gyrase og topoisomerase IV. I Gram-

negative bakterier kan resistens over for moxifloxacin skyldes mutationer i gensystemet

mar (multiple antibiotic resistance) og qnr (quinolone resistance). Krydsresistens med

beta-lactamer, makrolider og aminoglykosider forventes ikke pga. forskelle i

virkningsmåde.

50964_spc.docx

Side 5 af 8

Breakpoints

Breakpoints (mg/l) for den mindste inhibitoriske koncentration (MIC) fastlagt af European

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) er som følger:

Staphylococcus-arter

S ≤ 0,5 , R > 1

Streptococcus A,B,C,G

S ≤ 0,5 , R > 1

Streptococcus pneumoniae

S ≤ 0,5 , R > 0,5

Haemophilus influenzae

S ≤ 0,5 , R > 0,5

Moraxella catarrhalis

S ≤ 0,5 , R > 0,5

Enterobacteriaceae

S ≤ 0,5 , R > 1

Ikke art-relateret

S ≤ 0,5 , R > 1

Disse in vitro-breakpoints har været nyttige til at forudsige den kliniske effekt af systemisk

administreret moxifloxacin. Det er ikke sikkert, at disse breakpoints er anvendelige ved

topikal, okulær brug af lægemidlet, idet der opnås højere koncentrationer i øjet, og idet

lokale fysiske/kemiske forhold kan påvirke produktets aktivitet på administrationsstedet.

Følsomhed

Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og med tid for udvalgte arter, og

lokale oplysninger om resistens anbefales, særligt i tilfælde af svære infektioner. Der bør i

nødvendigt omfang søges ekspertrådgivning, hvis den lokale prævalens af resistens er af

sådan karakter, at moxifloxacins virkning ved nogle typer infektioner er tvivlsom.

ALMINDELIGT FØLSOMME ARTER

Aerobe Gram-positive mikroorganismer:

Corynebacterium-arter inklusive

Corynebacterium diphtheriae

Staphylococcus aureus (methicillin-følsomme)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus viridans-gruppe

Aerobe Gram-negative mikroorganismer:

Enterobactercloacae

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Moraxella catarrhalis

Serratia marcescens

Anaerobe mikroorganismer:

Proprionibacterium acnes

Andre mikroorganismer:

Chlamydia trachomatis

ARTER FOR HVILKE ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET

PROBLEM

Aerobe Gram-positive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus (methicillin-resistente)

Staphylococcus, koagulase-negative arter (methicillin-resistente)

Aerobe Gram-negative mikroorganismer:

Neisseria gonorrhoeae

Andre mikroorganismer:

Ingen

50964_spc.docx

Side 6 af 8

ORGANISMER MED MEDFØDT RESISTENS

Aerobe Gram-negative mikroorganismer:

Pseudomonas aeruginosa

Andre mikroorganismer:

Ingen

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter topikal okulær administration af moxifloxacin blev moxifloxacin absorberet i det

systemiske kredsløb. Plasmakoncentrationer af moxifloxacin blev målt i 21 mandlige og

kvindelige forsøgspersoner, som blev behandlet med bilateral, topikal okulær dosering af

lægemidlet 3 gange daglig i 4 dage. Det gennemsnitlige steady-state C

og AUC var

henholdsvis 2,7 ng/ml and 41,9 ng·time/ml. Disse eksponeringsværdier er cirka 1.600 og

1.200 gange lavere end det gennemsnitlige C

og AUC, der er rapporteret efter

terapeutisk oral indtagelse af moxifloxacin. Plasmahalveringstiden for moxifloxacin blev

vurderet til at være 13 timer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Effekter i ikke-kliniske undersøgelser blev udelukkende observeret ved eksponering, der i

væsentlig grad oversteg den maksimale humane eksponering administreret i øjet, hvilket

indikerer ringe relevans for den kliniske anvendelse.

Som øvrige quinoloner var moxifloxacin også genotoksisk in vitro i bakteriers og pattedyrs

celler. Da disse virkninger kan føres tilbage til interaktion med bakterie-gyrase og, ved

betydeligt højere koncentrationer, til interaktion med topoisomerase II i pattedyrsceller,

kan der forventes en tærskelkoncentration for genotoksicitet. In vivo-tests viste ingen tegn

på genotoksicitet på trods af høje doser af moxifloxacin. De terapeutiske doser til humant

brug giver derfor en tilstrækkelig sikkerhedsmargin. Der blev ikke observeret tegn på

karcinogen effekt i en initierings- og promoveringsmodel i rotter.

Til forskel fra andre quinoloner viste moxifloxacin ingen fototoksiske og fotogenotoksiske

egenskaber i omfattende in vitro- og in vivo-undersøgelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Borsyre

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter første åbning: 4 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

50964_spc.docx

Side 7 af 8

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Gennemsigtig, steriliseret 10 ml LDPE flaske med LDPE dråbespids og HDPE børnesikret

skruelåg, bestående af en naturlig, lavdensitetspolyethylen ophthalmisk dispenser med en

forseglet dråbespids og en to-delt hvid-polyethylen med højdensitet lukkehætte tavle.

Flasken indeholder 5 ml øjendråber, opløsning.

Pakningsstørrelser: Karton med 1 flaske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague 7

Tjekkiet

Repræsentant

Pharmathen S.A.

Dervenakion str. 6

153 51, Pallini, Attiki

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50964

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. september 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. oktober 2014

50964_spc.docx

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

3-10-2017

Intraocular Injections of a Compounded Triamcinolone, Moxifloxacin, and Vancomycin (TMV) Formulation: FDA Statement - Case of Hemorrhagic Occlusive Retinal Vasculitis

Intraocular Injections of a Compounded Triamcinolone, Moxifloxacin, and Vancomycin (TMV) Formulation: FDA Statement - Case of Hemorrhagic Occlusive Retinal Vasculitis

Prophylactic use of intraocular vancomycin, alone or in a compounded drug, during cataract surgery is generally not recommended because of the risk of HORV.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-7-2017

Compounded Triamicinolone and Moxifloxacin Product for Intravitreal Injection by Guardian Pharmacy Services: Alert to Health Professionals - Serious Adverse Events Reported

Compounded Triamicinolone and Moxifloxacin Product for Intravitreal Injection by Guardian Pharmacy Services: Alert to Health Professionals - Serious Adverse Events Reported

Patients had diminished visual function and adverse reactions after injection into the vitreous of the eye at the end of the cataract surgery procedure.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-4-2018

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

Levaquin vs. Avelox

Levaquin vs. Avelox

Levaquin (levofloxacin) and Avelox (moxifloxacin) are fluoroquinolone antibiotics used to treat several types of bacterial infections.

US - RxList

27-2-2018

TRIAMCINOLONE-MOXIFLOXACIN PF Suspension [ImprimisRx NJ]

TRIAMCINOLONE-MOXIFLOXACIN PF Suspension [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

TRIAMCINOLONE-MOXIFLOXACIN PF Injection, Suspension [Imprimis NJOF, LLC]

TRIAMCINOLONE-MOXIFLOXACIN PF Injection, Suspension [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

MOXIFLOXACIN PF Injection, Solution [Imprimis NJOF, LLC]

MOXIFLOXACIN PF Injection, Solution [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

MOXIFLOXACIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

MOXIFLOXACIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

4-12-2017

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

AVELOX (Moxifloxacin Hydrochloride) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AVELOX (Moxifloxacin Hydrochloride) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

MOXIFLOXACIN Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

MOXIFLOXACIN Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

VIGAMOX (Moxifloxacin Hydrochloride) Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

VIGAMOX (Moxifloxacin Hydrochloride) Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

MOXIFLOXACIN Solution/ Drops [Aurobindo Pharma Limited]

MOXIFLOXACIN Solution/ Drops [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

VIGAMOX (Moxifloxacin Hydrochloride) Solution/ Drops [REMEDYREPACK INC.]

VIGAMOX (Moxifloxacin Hydrochloride) Solution/ Drops [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

5-7-2017

MOXIFLOXACIN Solution/ Drops [Apotex Corp.]

MOXIFLOXACIN Solution/ Drops [Apotex Corp.]

Updated Date: Jul 5, 2017 EST

US - DailyMed

19-6-2017

MOXIFLOXACIN Solution/ Drops [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

MOXIFLOXACIN Solution/ Drops [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 19, 2017 EST

US - DailyMed