Warrant 70 WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Warrant 70 WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 700 g/kg imidacloprid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Warrant 70 WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante beskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter, tomat, agurk og peber frugt i væksthus.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugs

anvisningen

nævnte.

Må i agurk, tomat og peberfrugt i væksthus ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har inde holdt produktet (SP1).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. (P301+ P312).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

10036896

500 g

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i pryd plan ter, tomat, agurk og peberfrugt i væksthus.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af profes sio nelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Insektmiddel nr. 11-41

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmp elsesmidler og plantebeskyttelses middel forord ning

en 1107/2009.

Deklaration:

Imidacloprid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 g/kg (70% w/w)

Type:

Midlet er et vanddispergerbart granulat

Indhold:

500 g

Godkendelsesindehaver:

Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre

Distributør:

Nordisk Alkali, Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø

Holdbarhed:

2 år fra produktionsdatoen

Produktionsdato:

Se print på dunken

Batchnummer:

Se print på dunken

Warrant

®

70 WG

Insektmiddel

Producent og godkendelsesindehaver:

Distributør:

5 703265 901628

® = Registreret varemærke for Cheminova A/S

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø,

Tlf 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

ADVARSEL

10036896 790162 WAR (DK) 500G book_4s 07/04/15 10.33 Side 1

BRUGSANVISNING

Warrant® 70 WG er et insektmiddel til anvendelse i væksthuse.

Warrant® 70 WG bekæmper lus på prydplanter, tomat, agurk og peber.

Warrant® 70 WG er formuleret som et vandopløseligt granulat.

Warrant® 70 WG er tilladt til IP produktion i agurk og tomat.

Midlet er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse med Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalo siphi, Coccinella

septempunctata, Chrysoperla carnea og Poecilus cupreus.

Endvidere er midlet ikke foreneligt med humlebier

anvendt som bestøvere. Foreneligheden med anvendelse af øvrige nyttedyr er ukendt.

Dosering

Afgrøde

Skadegører

Dosering

Prydplanter

Bladlus inkl.:

Sprøjtning: 0,035% Warrant®- opløsning udsprøjtes til

Agurkbladlus (Aphis gossypii)

begyndende afdrypning (35 gram Warrant® 70 WG pr.

Ferskenbladlus (Myzus persicae)

100 liter vand).

Tobaksbladlus (Myzus nicotiana)

Der anvendes normalt 100–130 l/1000 m

svarende til

Bomuldsmellus (Bemisia tabaci)

35–45 g Warrant® 70 WG/ 1000 m

Væksthusmellus

Udvanding: 70 ml/potte af en 0,035% Warrant-opløs ning.

(Trialeurodes vaporariorum)

Standard pottestørrelse på 12–14 cm i diameter.

Uldlus (Pseudococcus ssp)

(35 gram Warrant® 70 WG pr. 100 liter vandingsvand)

Tomat

Bladlus inkl.:

Sprøjtning: 14 gram Warrant® 70 WG pr. 1000 planter.

Peber

Agurkbladlus (Aphis gossypii)

Eksempel: Ved en plante bestand på 2.500 planter/

Ferskenbladlus (Myzus persicae)

1000 m

tilsættes 35 gram Warrant® 70 WG (2,5 x 14 g

Stribet kartoffelbladlus

= 35 g).

(Macrosiphum euphorbiae)

Det kan udsprøjtes med 100–130 liter vand/1000 m

Kartoffelbladlus

Udvanding: 14 gram Warrant® 70 WG pr. 1000 planter.

(Aulacorthum solani)

Eksempel: Ved udvanding af 100–130 liter vandingsvand

Væksthusmellus

pr. 1000 planter tilsættes 14 gram Warrant® 70 WG.

(Trialeurodes vaporariorum)

Bomuldsmellus (Bemisia tabaci)

Agurk

Bladlus inkl.:

Sprøjtning: 14 gram Warrant® 70 WG pr. 1000 planter.

Agurkbladlus (Aphis gossypii)

Eksempel: Ved en plantebestand på 1.500 planter/

Ferskenbladlus (Myzus persicae)

1000 m

tilsættes 21 gram Warrant® 70 WG (1,5 x 14 g

= 21 g).

Det kan udsprøjtes med 100–130 liter vand/1000 m

Udvanding: 14 gram Warrant® 70 WG pr. 1000 planter.

Eksempel: Ved udvanding af 100–130 liter vandingsvand

pr. 1000 planter tilsættes 14 gram Warrant® 70 WG.

Max 21 g Warrant/1000 m

Warrant® 70 WG har også virkning mod skjoldlus.

Anvendelsestidspunkt

Bedste effekt opnås ved behandling før eller ved begyndende angreb, dvs. bedst før eller når de første moderlus

observeres.

Prydplanter:

Der må kun gennemføres 2 behandlinger i kulturens vækstperiode. Den anden behandling må tidligst ske efter

2 uger.

Tomat, agurk og peber:

Der må kun gennemføres én behandling i kulturens vækstperiode. Ved anvendelse af drypvanding skal det

sikres, at behandlingen gennemføres som en sammenhængende og fuldstændig afsluttet behandling. Det vil

sige, at den afmålte mængde Warrant® 70 WG-opløsning er tilført fuldstændigt til kulturen inden tilførsel af

yderligere vandingsvand. Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Udbringning

Warrant® 70 WG udsprøjtes eller udvandes f.eks. vha. et drypvandingssystem. I kulturer, der får tilført vand og

næring gennem et drypvandingssystem, vil der være mulighed for at udbringe Warrant® 70 WG iblandet

vandingsvandet. Ved dyrkning på et kunstigt vækstmedie opnås en hurtigere optagelse i planterne, hvis

behandlingen kan gennemføres på et lettere udtørret vækstmedie.

Tålsomhed

Sortsfølsomhed: Warrant® 70 WG har vist sig, at være et skånsomt plantebeskyttelsesmiddel, men da der ikke er

udført tålsomheds forsøg i samtlige arter og sorter, kan Cheminova ikke påtage sig nogen almen garanti for

10036896 790162 WAR (DK) 500G book_4s 07/04/15 10.33 Side 2

tålsomhed. Det anbefales derfor, at prøve behandle et mindre parti på et aktuelt udviklingstrin 14 dage før hele

kulturen eventuelt behandles. Planter i væksthuse kan være særlig følsomme. Undgå at sprøjte i stærk solskin.

Virkningsforhold

Warrant® 70 WG er et systemisk virkende insektmiddel, der virker som kontakt- og ædegift. Warrant® 70 WG har

en god fordelingsevne og yder derfor en god beskyttelse af de behandlede planter over for angreb af bladlus.

Warrant® 70 WG virker i en relativ lang periode og har en god effekt gennem alle lusenes udviklingsstadier. Over

for mellus er virkningen dog nedsat overfor æg og i det sene nymfestadie, hvor insekterne ikke er aktive og

optager føde. Se under afsnittet “Optimale virkningsbetingelser”. Det kan ikke udelukkes, at skadedyrene med

tiden kan udvikle en nedsat følsomhed eller resistens mod Warrant® 70 WG. Sælger hæfter ikke for manglende

effekt ved evt. resistensdannelse.

Optimale virkningsbetingelser

Emne

Optimum

Minimum

Temperatur

20° – 30°C

5° – 10°C

Luftfugtighed

60% – 90%

Tørretid efter sprøjtning

2–4 timer

1 time

Skadegører, udvikling

Lus: Alle stadier

Lus: Alle stadier

Mellus: Alle aktive

Mellus: Alle aktive

larvestadier og voksne.

larvestadier og voksne.

Virkningstid

Lus:

Lus:

Sprøjtning: 2–4 uger

Sprøjtning: 1–2 uger

Vanding: 2–6 uger

Vanding: 2–4 uger

Mellus:

Mellus:

Sprøjtning: 1 1/2–2 uger

Sprøjtning: 1 uge

Vanding: 2–4 uger

Vanding: 2–4 uger

Der kan gå længere tid inden genbehandling bliver aktuel i prydplanter end angivet i skemaet.

Tankblanding

Der foreligger ikke dokumentation for tankblandinger.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før Warrant® 70 WG fyldes i. Fyld 3/4 af den ønskede vandmængde i

beholderen, tilsæt Warrant® 70 WG og tilsæt resten af vandet.

Påfyldning af Warrant® 70 WG i væksthussprøjte eller rygsprøjte, der anvendes i væksthuse, skal ske på vaske

plads med opsamling til gylle beholder eller anden beholder, eller i det væksthus hvor Warrant® 70 WG skal

udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:

50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål

25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål

50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og §3-naturbeskyttelsesområder

Påfyldning på arealer, hvor Warrant® 70 WG udbringes, må ikke ske nærmere end:

300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og

50 m fra overfladevand(vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3 -

naturbeskyttelsesområder.

Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.

Rengøring af væksthussprøjte eller rygsprøjte

Vask af væksthussprøjte eller rygsprøjte, der har været anvendt i væksthus, skal ske på en vaskeplads med

opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller i det væksthus hvor Warrant® 70 WG er blevet udbragt.

I

øvrigt

henvises

til

Miljøstyrelsens

vejledning

angående

påfyldning

og

vask

af

sprøjter

til

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljø mini steriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december

2012.

Spild og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Resistensdannelse

Warrant® 70 WG indeholder aktivstoffet imidacloprid der tilhører gruppen af neonicotinoider.

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af

resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virke -

10036896 790162 WAR (DK) 500G book_4s 07/04/15 10.33 Side 3

mekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Warrant® 70 WG tilhører IRAC gruppe 4A.

Førstehjælp

Hud:

Fjern forurenet tøj. Forurenet hud vaskes med vand og sæbe. Kontakt læge hvis irritation opstår.

Øjne:

Skyl straks med rigeligt vand eller øjenskylle. Fjern kontaktlinser. Kontakt læge.

Indtagelse:

Giv først rigeligt at drikke, vand eller mælk. Bevidstløse må ikke tvinges til at kaste op. Søg læge

straks.

Indåndet:

Gå udenfor i frisk luft og opsøg læge hvis ubehag opstår.

Cheminova A/S

Postboks 9 - 7620 Lemvig

Telefon 96 90 96 90 - www.cheminova.dk

10036896 790162 WAR (DK) 500G book_4s 07/04/15 10.33 Side 4

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

2-7-2018

€ 70 miljoen voor uitkomstgerichte zorg

€ 70 miljoen voor uitkomstgerichte zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport investeert € 70 miljoen in uitkomstgerichte zorg (2018-2022). Uitgangspunt is dat een goede behandeling moet passen bij de persoonlijke situatie van de patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is en waar de kwaliteit het beste is. Om die ontwikkeling te stimuleren worden de komende jaren stappen gezet.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5-1-2018

4 Tips to Quit Smoking

4 Tips to Quit Smoking

Will 2018 be the year you decide you want to quit smoking? Nearly 70 percent of current adult smokers say they want to quit. Check out this story for tips, including info about FDA-approved products and resources that can help.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-6-2015

Many addictive drugs lacked statutory packaging seal

Many addictive drugs lacked statutory packaging seal

The Danish Health and Medicines Authority’s laboratory has made a thorough investigation and found that 70 of 229 addictive drugs in the Danish market lacked the statutory packaging seal on the outer packaging. The seal makes it easy to determine whether the package has been broken before it reaches the end user. The aim is to prevent abuse.

Danish Medicines Agency

28-5-2018

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto (Active substance: imidacloprid/flumethrin) - Community Referrals - Art 13 - Commission Decision (2018)3404 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/125

Europe -DG Health and Food Safety