Wakil XL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Wakil XL Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 50 g/kg fludioxonil; 100 g/kg cymoxanil; 169 g/kg metalaxyl-M
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Wakil XL Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

L1011497 DENM/07T PPE 4054548

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P391

Udslip opsamles.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede frø er bejdset med Wakil

XL, som indeholder metalaxyl-M, cymoxanil og fludioxonil.

Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på sækken/posen på en

sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 1-180

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Vanddispergerbart granulat

Indeholder: Metalaxyl-M 169 g/kg (16,96 % w/w), cymoxanil 100 g/kg (10,0 % w/w), fludioxonil 50 g/kg (5,0 % w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 10 KG

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

9

UN3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

SOLID, N.O.S.,

(CYMOXANIL AND FLUDIOXONIL)

BRUGSANVISNING

Produktdata

Aktivstof

Metalaxyl-M 169 g/kg (16,96 % w/w), cymoxanil 100 g/kg (10,0 % w/w), fludioxonil 50 g/kg (5,0 % w/w)

Formulering

Vanddispergerbart granulat

Fareklasse

GHS08, GHS09

Emballage

10 KG

Opbevaring

Frostfrit

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport.

Behandlingsfrister og restriktioner

Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg. Det bejdsede frø skal umiddelbart efter

bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Virkemåde og virkningsspektrum

Wakil

XL er et granuleret bejdsemiddel indeholdende tre aktivstoffer: Metalaxyl-M er et systemisk

svampemiddel, der er effektivt mod svampe tilhørende gruppen Peronosporales såsom Pythium og

skimmelsvampe. Cymoxanil er et penetrerende svampemiddel, der også har effekt mod skimmel-

svampe. Fludioxonil er et bredtvirkende svampemiddel med kontakt og residual virkning.

Wakil

XL anvendes til bejdsning mod jord- og frøbårne svampesygdomme. Kombinationen af syste-

misk, kontakt og residual virkning sikrer optimal beskyttelse af planten i den tidlige vækstfase, hvor

den er mest modtagelig for sygdomsangreb.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (g/100 kg frø)

BEMÆRKNINGER

Ærter

Pythium spp.

Fusarium spp.

Ascochyta spp.

Botrytis cinerea

Mycosphaerella pinodes

Peronospora viciae

Primærangreb af ærteskimmel på

blade og stængler samt rodbrand

og ærtesyge.

Bejdseteknik, rengøring m.m.

Wakil

XL er et vandopløseligt granulat, der påføres i en vandig opslemning.

Fremstilling af opslemning: Fyld blandetanken passende med vand, tilsæt gradvis den nødvendige

mængde Wakil

XL under omrøring. Omrøring fortsættes så længe der er væske i tanken. Opslem-

ningen skal bruges indenfor 24 timer efter fremstilling.

Normalt blandingsforhold: 2 kg Wakil

XL + 2 liter vand = 3,3 liter opslemning, der passer til 1 tons

ærter. Større frøpartier bejdses i traditionelle vådbejdseanlæg.

Rengøring af bejdseudstyr

Bejdseudstyr og øvrigt materiel rengøres med vand.

Læs altid etiket og brugsanvis-

ning grundigt før anvendelse.

Mærkning af bejdset frø

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede frø er bejdset med Wakil

XL, som indeholder metalaxyl-M, cymoxanil og

fludioxonil. Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på sækken/posen eller anført på en

etiket eller et bindemærke, der straks skal fastgøres sækken/posen på en sådan måde, at etiketten

eller bindemærket bliver siddende, indtil indholdet er brugt.

Bejdsefirmaerne skal underrette de udenlandske opkøbere om, at frøet er bejdset med Wakil

som indeholder metalaxyl-M, cymoxanil og fludioxonil. Endvidere skal sækkene/poserne mærkes

med den indrammede tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering

(P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere

kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyl-

levandet hældes op i bejdseanlægget. Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

Bejdsningen skal ske i egnede anlæg, der giver en ensartet fordeling af Wakil

XL på frøet.

Frøet skal være af god kvalitet med ensartet frøstørrelse og fri for støv og urenheder.

Bejdsning med Wakil

XL forringer ikke frøets lagerstabilitet og spireevne.

Opbevaring: Produktet bibeholder sin effektivitet under hele opbevaringsperioden eller i mindst to

år. Behandlet udsæd bør dog ikke opbevares i mere end et år.

Tankblanding

Blanding med andre produkter anbefales ikke. Ved specielt behov kontaktes Syngenta.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne,

såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta

fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igen-

nem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes

på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke

produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Wakil

SIKKERHEDSDATABLAD

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktidentifikator

Produktnavn

Wakil

Design code

A9873C

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der fra-

rådes

Anvendelse

Svampemiddel

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel: 32 87 11 00, Fax: 32 87 11 99

E-mail adresse: dk@syngenta.com

Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008

Reproduktionstoksicitet

Kategori 2

H361fd

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Kategori 2

H373

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 2

H411

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer

Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organis-

mer.

Sikkerhedssætninger:

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller

etiketten.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P391

Udslip opsamles.

P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Revideret: 2015-07-10 (ver.4)

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kom-

munale regler for affaldshåndtering.

Supplerende information:

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med behol-

dere, der har indeholdt produktet.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: -

Andre farer: Kan danne brandfarlig støv-luft blanding.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-nr.

EF-nr.

Registreringsnummer

Klassifikation

(67/548/EØF)

Klassifikation

(FORORDNING (EF)

Nr. 1272/2008)

Koncentration

% W/W

talc

14807-96-6

238-877-9

10 - 20

metalaxyl-M

70630-17-0

Acute Tox.4; H302

Eye Dam.1; H318

17,5

cymoxanil

57966-95-7

261-043-0

Xn, N

R48/22

R50/53

Acute Tox.4; H302

Skin Sens.1; H317

Repr.2; H361fd

STOT RE2; H373

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

fludioxonil

131341-86-1

R50/53

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

1,2,3-propanetricar-

boxylic acid, 2-hydroxy-,

monohydrate

5949-29-1

201-069-1

Eye Irrit.2; H319

1 - 5

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft.

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.

Hold patienten varm og i ro.

Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af.

Skyl omgående med rigeligt vand.

Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.

Fjern kontaktlinser.

Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Fremprovoker IKKE opkastning.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Ingen information tilgængelig.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd: Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Slukningsmidler - mindre brande: Brug vandspray, alkoholbestandigt skum,

pulver eller kuldioxid.

Slukningsmidler - større brande: Alkoholbestandigt skum eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Da produktet indeholder brændbare

organiske forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

Anvisninger for brandmandskab: Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet ånde-

drætsværn.

Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Der hen vises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Undgå støvdannelse.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloak-

system.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Inddæm spild, opsaml med en elektrisk

beskyttet støvsuger eller ved vådbørstning og overfør til en beholder til bortskaffelse i henhold til lokale

regler (se punkt 13).

Undgå at lave støvskyer ved brug af børste eller trykluft.

Rens den forurenede overflade omhyggeligt.

Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

Henvisning til andre punkter: Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Der henvises til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering: Dette stof kan danne brandfarlige støvskyer i luften, som,

hvis antændt, kan forårsage en støvsky eksplosion.

Flammer, varme overflader, mekaniske gnister og elektrostatiske udladninger kan tjene som antændel-

seskilder for dette stof.

Elektrisk udstyr bør være i overensstemmelse med dette materiales brandfarlige egenskaber.

De brandfarlige egenskaber vil forværres hvis stoffet indeholder rester af brandfarlige opløsningsmidler

eller bliver håndteret i nærheden af brandfarlige opløsningsmidler.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Opbevar beholderne tæt

lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Fysisk og kemisk stabilt i mindst 2 år ved opbevaring i uåbnet originalemballage ved tempererede

om givelser.

Særlige anvendelser: Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af dette

produkt, venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

metalaxyl-M

10 mg/m3

8 t TWA

SYNGENTA

cymoxanil

2 mg/m3

8 t TWA

SUPPLIER

fludioxonil

10 mg/m3

8 t TWA

SYNGENTA

talc

1 mg/m3

8 t TWA

UK HSE

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen, formule-

ringen og pakningen af produktet.

Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyttelse

hvis eksponering ikke kan undgås. Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko.

Hvis luftbåren støv bliver dannet, brug lokalt ventilationsanlæg.

Bedøm eksponering og brug yderligere forholdsregler for at holde luftbårne partikler under relevant

eksponeringsgrænse.

Om nødvendigt, søg yderligere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstaltninger: Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge

personligt beskyttelsesudstyr.

Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd.

Personligt beskyttelsesudstyr skal være certificeret i henhold til gældende standard.

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn med partikelfilter kan være nødvendigt indtil effektivt teknisk udstyr er

installeret.

Luftrensende åndedrætsværn giver begrænset beskyttelse.

Bær uafhængigt åndedrætsudstyr i tilfælde af nødsituationer, hvor eksponeringen er ukendt eller under

forhold hvor luftrensende åndedrætsværn ikke giver tilstrækkelig beskyttelse.

Beskyttelse af hænder: Passende materiale: Nitrilgummi.

Gennemtrængningstid: > 480 min.

Handske tykkelse: 0,5 mm.

Brug handsker som er modstandsdygtige mod kemiske stoffer.

Handsker skal være godkendte til formålet.

Handskernes modstandsdygtighed skal passe til eksponeringens varighed.

Handskernes modstandsdygtighed varierer med tykkelsen, materialet og producent.

Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk

gennembrud.

Beskyttelse af øjne: Særligt udstyr er sædvanligvis ikke påkrævet. Følg altid gældende forskrifter.

Beskyttelse af hud og krop: Vurder eksponeringen og vælg passende beskyttelsestøj i forhold til mulig

eksponering og beskyttelsestøjets gennemtrængelighed.

Vask med sæbe og vand efter at have taget beskyttelsestøjet af.

Vask forurenet arbejdstøj før genanvendelse, eller anvend en-gangsudstyr (dragt, forklæde, ærmer,

støvler, etc.).

Bær passende: Støvtæt beskyttelsesdragt.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Fast

Form

Granulat

Farve

Lyserød til mørkerød

Lugt

Røgagtig

Lugttærskel

Ingen data tilgængelige

pH-værdi

4 - 8 ved 1 % w/v

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Fordampningshastighed

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart)

Ikke let antændelig

Laveste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

Ingen data tilgængelige

Massefylde

Ingen data tilgængelige

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Ej opløselig

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

140 °C

Termisk spaltning

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

Andre oplysninger

Minimums antændelsesenergi

0,1 - 0,3 J

Bulk massefylde

0,4 - 0,6 g/cm3

Blandbarhed

Blandbar

Overfladespænding

27,9 mN/m ved 20 °C

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1

Reaktivitet: Se punkt 10.3 ”Risiko for farlige reaktioner”.

10.2

Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse under normale forhold.

10.3

Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner ved normal håndtering og opbevaring i hen-

hold til bestemmelserne.

10.4

Forhold, der skal undgås: Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5

Materialer, der skal undgås: Ingen stoffer er kendt som fører til dannelse af farlige stoffer eller

termiske reaktioner.

10.6

Farlige nedbrydningsprodukter: Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irrite-

rende dampe.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet: LD50 han og hun rotte, > 2.000 mg/kg.

Akut toksicitet ved indånding: Estimat for akut toksicitet, > 5,0 mg/l

Akut dermal toksicitet: LD50 han og hun rotte, > 2.000 mg/kg.

Hudætsning/-irritation: Kanin: Lettere irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kanin: Ikke irriterende.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Maksimeringstest (GPMT) Marsvin: Ikke hudsen-

sibiliserende i dyreforsøg.

Kimcellemutagenicitet:

metalaxyl-M: Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

cymoxanil: Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

fludioxonil: Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

Kræftfremkaldende egenskaber:

metalaxyl-M: Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

cymoxanil: Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

fludioxonil: Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

Fosterbeskadigelse metalaxyl-M: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Reproduktionstoksicitet:

metalaxyl-M: Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

cymoxanil: Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

fludioxonil: Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

Enkel STOT-eksponering:

cymoxanil: Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt

eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer:

metalaxyl-M: Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

cymoxanil: Kan forårsage skade på organer (blod, thymus) ved længerevarende eller gentagen ekspone-

ring.

fludioxonil: Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

MILJØOPLYSNINGER

12.1

Toksicitet

Toksicitet for fisk: LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel), 11 mg/l, 96 t.

Giftighed for vandlevende hvirvelløse dyr: EC50 Daphnia magna (stor dafnie), 47,9 mg/l, 48 t.

Giftighed for vandplanter:

EbC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger), 5,2 mg/l, 72 t.

ErC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger), 11 mg/l, 72 t.

12.2

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed:

metalaxyl-M: Ikke let bionedbrydelig.

cymoxanil: Ikke let bionedbrydelig.

fludioxonil: Fludioxonil er ikke let bionedbrydelig.

Stabilitet i vand:

metalaxyl-M: Halveringstid for nedbrydning: 22,4 - 47,5 d. Er ikke persistent i vand.

cymoxanil: Halveringstid for nedbrydning: < 1 d. Er ikke persistent i vand.

fludioxonil: Halveringstid for nedbrydning: 450 - 700 d. Fludioxonil er stabil i vand.

Stabilitet i jord:

metalaxyl-M: Halveringstid for nedbrydning: < 50 d. Er ikke persistent i jord.

cymoxanil: Halveringstid for nedbrydning: 0,9 - 9 t. Er ikke persistent i jord.

fludioxonil: Halveringstid for nedbrydning: 14 d. Er ikke persistent i jord.

12.3

Bioakkumuleringspotentiale:

metalaxyl-M: Lavt bioakkumulerings

potentiale.

cymoxanil: Lavt potentiale for bioakkumulering.

fludioxonil: Bioophober ikke.

12.4

Mobilitet i jord:

metalaxyl-M: Metalaxyl varierer fra lav til meget høj mobilitet i jord, afhængig af jordtype.

cymoxanil: Substansen har medium mobilitet i jord.

fludioxonil: Fludioxonil er immobil i jord.

12.5

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

metalaxyl-M: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB).

cymoxanil: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB).

fludioxonil: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB).

12.6

Andre negative virkninger: Klassificering af produktet er baseret på sammenlægning af koncen-

trationerne af klassificerede komponenter.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1

Metoder til affaldsbehandling

Produkt: Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Affald må ikke komme i kloakken.

Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding.

Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer.

Forurenet emballage: Tøm for resterende indhold. Skyl beholderne tre gange.

Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Tomme beholdere må ikke genbruges.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (ADR-RID)

14.1

UN-nummer

UN 3077

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(CYMOXANIL AND FLUDIOXONIL)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5

Miljøfarer

Miljøfarligt

Tunnelrestriktionskode:

Søtransport (IMDG)

14.1

UN-nummer

UN 3077

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(CYMOXANIL AND FLUDIOXONIL)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5

Miljøfarer

Havforurenende stof

Lufttransport (IATA-DGR)

14.1

UN-nummer

UN 3077

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(CYMOXANIL AND FLUDIOXONIL)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.6

Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.

14.7

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke anvendelig.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljø: -

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3:

H302

Farlig ved indtagelse.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H361fd

Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H373

Kan forårsage skade på organer (blod, thymus) ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

(Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt

gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; ASTM - Det ameri-

kanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og

emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; ECHA - Det europæiske

kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad

forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale

harmoniserede system; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslut-

ning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv

maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IMDG - Det internationale

regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISO - International standardiseringsor-

ganisation; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation

(gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet

ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ)

virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og

Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt

stof; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af

samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvac-

celererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; UN - Forenede Nationer; UNRTDG - Forenede Nationers

henstillinger om transport af farligt gods; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ; DSL - Liste over indenlandske

stoffer (Canada); KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); AICS -

Australiens fortegnelse over kemiske stoffer; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; ENCS - Eksisterende og

nye kemiske stoffer (Japan); ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); PICCS - Fillippinernes fortegnelse over

kemikalier og kemiske stoffer; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske

stoffer; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; GLP - God laboratoriepraksis

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevis-

ning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering,

brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti

eller kvalitetsangivelse.

Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale

anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere

versioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad findes også på www.syngenta.dk