Wakil XL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Wakil XL Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 50 g/kg fludioxonil; 100 g/kg cymoxanil; 169 g/kg metalaxyl-M
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Wakil XL Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 1-180
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

WAKIL XL

Design code

A9873C

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse

Svampemiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44

2300 København S

Danmark

Telefon

32 87 11 00

Telefax

32 87 11 99

E-mail adresse

dk@syngenta.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008

Reproduktionstoksicitet

Kategori 2

H361fd

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Kategori 2

H373

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

Kategori 2

H411

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for

vandlevende organismer.

Udgave 4

Side 1 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

Sikkerhedssætninger

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da

beholderen eller etiketten.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering:

Søg lægehjælp.

P391

Udslip opsamles.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering.

Supplerende information

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

2.3 Andre farer

Kan danne brandfarlig støv-luft blanding.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

Registreringsnummer

Klassificering

(67/548/EØF)

Klassificering

(FORORDNING (EF)

Nr. 1272/2008)

Koncentration

talc

14807-96-6

238-877-9

10 - 20 % W/W

metalaxyl-M

70630-17-0

Acute Tox.4; H302

Eye Dam.1; H318

17,5 % W/W

cymoxanil

57966-95-7

261-043-0

Xn, N

R48/22

R50/53

Acute Tox.4; H302

Skin Sens.1; H317

Repr.2; H361fd

STOT RE2; H373

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

10 % W/W

fludioxonil

131341-86-1

R50/53

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

5 % W/W

1,2,3-propanetricarboxylic

acid, 2-hydroxy-,

monohydrate

5949-29-1

201-069-1

Eye Irrit.2; H319

1 - 5 % W/W

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Udgave 4

Side 2 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Før den tilskadekomne til frisk luft.

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt

åndedræt.

Hold patienten varm og i ro.

Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt

Forurenet tøj tages straks af.

Skyl omgående med rigeligt vand.

Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter.

Fjern kontaktlinser.

Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller

etiket.

Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

Ingen information tilgængelig.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd

Der er ingen specifik modgift tilgængelig.

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Slukningsmidler - mindre brande:

Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.

Slukningsmidler - større brande:

Alkoholbestandigt skum eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Da produktet indeholder brændbare organiske forbindelser vil brand

fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

Udgave 4

Side 3 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedrætsværn.

Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Undgå støvdannelse.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæm spild, opsaml med en elektrisk beskyttet støvsuger eller ved

vådbørstning og overfør til en beholder til bortskaffelse i henhold til

lokale regler (se punkt 13).

Undgå at lave støvskyer ved brug af børste eller trykluft.

Rens den forurenede overflade omhyggeligt.

Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da

respektive myndigheder.

6.4 Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Der henvises til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

Udgave 4

Side 4 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Dette stof kan danne brandfarlige støvskyer i luften, som, hvis antændt,

kan forårsage en støvsky eksplosion. Flammer, varme overflader,

mekaniske gnister og elektrostatiske udladninger kan tjene som

antændelseskilder for dette stof. Elektrisk udstyr bør være i

overensstemmelse med dette materiales brandfarlige egenskaber. De

brandfarlige egenskaber vil forværres hvis stoffet indeholder rester af

brandfarlige opløsningsmidler eller bliver håndteret i nærheden af

brandfarlige opløsningsmidler.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Fysisk og kemisk stabilt i mindst 2 år ved opbevaring i uåbnet

originalemballage ved tempererede omgivelser.

7.3 Særlige anvendelser

Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af

dette produkt, venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på

produktetiketten.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

metalaxyl-M

10 mg/m3

8 h TWA

SYNGENTA

cymoxanil

2 mg/m3

8 h TWA

SUPPLIER

fludioxonil

10 mg/m3

8 h TWA

SYNGENTA

talc

1 mg/m3

8 h TWA

UK HSE

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen,

formuleringen og pakningen af produktet.

Udgave 4

Side 5 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske

beskyttelse hvis eksponering ikke kan undgås.

Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko.

Hvis luftbåren støv bliver dannet, brug lokalt ventilationsanlæg.

Bedøm eksponering og brug yderligere forholdsregler for at holde

luftbårne partikler under relevant eksponeringsgrænse.

Om nødvendigt, søg yderligere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstalt-

ninger

Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge

personligt beskyttelsesudstyr.

Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd.

Personligt beskyttelsesudstyr skal være certificeret i henhold til

gældende standard.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn med partikelfilter kan være nødvendigt indtil effektivt

teknisk udstyr er installeret.

Luftrensende åndedrætsværn giver begrænset beskyttelse.

Bær uafhængigt åndedrætsudstyr i tilfælde af nødsituationer, hvor

eksponeringen er ukendt eller under forhold hvor luftrensende

åndedrætsværn ikke giver tilstrækkelig beskyttelse.

Beskyttelse af hænder

Passende materiale: Nitrilgummi.

Gennemtrængningstid: > 480 min.

Handske tykkelse: 0,5 mm.

Brug handsker som er modstandsdygtige mod kemiske stoffer.

Handsker skal være godkendte til formålet.

Handskernes modstandsdygtighed skal passe til eksponeringens varighed.

Handskernes modstandsdygtighed varierer med tykkelsen, materialet og

producent.

Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst

indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

Beskyttelse af øjne

Særligt udstyr er sædvanligvis ikke påkrævet.

Følg altid gældende forskrifter.

Beskyttelse af hud og krop

Vurder eksponeringen og vælg passende beskyttelsestøj i forhold til

mulig eksponering og beskyttelsestøjets gennemtrængelighed.

Vask med sæbe og vand efter at have taget beskyttelsestøjet af.

Vask forurenet arbejdstøj før genanvendelse, eller anvend en-

gangsudstyr (dragt, forklæde, ærmer, støvler, etc.).

Bær passende: Støvtæt beskyttelsesdragt.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Fast

Form

Granulat

Farve

Lyserød til mørkerød

Lugt

Røgagtig

Lugttærskel

Ingen data tilgængelige

pH-værdi

4 - 8 ved 1 % w/v

Smeltepunkt/

Smeltepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Udgave 4

Side 6 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

Kogepunkt/

Kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Fordampningshastighed

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke let antændelig

Laveste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

Ingen data tilgængelige

Massefylde

Ingen data tilgængelige

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ej opløselig

Fordelingskoefficient:

n-oktanol/vand

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

140 °C

Termisk spaltning

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

9.2 Andre oplysninger

Minimums

antændelsesenergi

0,1 - 0,3 J

Bulk massefylde

0,4 - 0,6 g/cm3

Blandbarhed

Blandbar

Overfladespænding

27,9 mN/m ved 20 °C

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Se punkt 10.3 "Risiko for farlige reaktioner".

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner ved normal håndtering og opbevaring i henhold

til bestemmelserne.

10.4 Forhold, der skal undgås

Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen stoffer er kendt som fører til dannelse af farlige stoffer eller

termiske reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende dampe.

Udgave 4

Side 7 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet

LD50 han og hun rotte, > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved

indånding

Estimat for akut toksicitet , > 5,0 mg/l

Akut dermal toksicitet

LD50 han og hun rotte, > 2.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Kanin: Lettere irriterende.

Alvorlig øjenskade/

øjenirritation

Kanin: Ikke irriterende.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Maksimeringstest (GPMT) Marsvin: Ikke hudsensibiliserende i

dyreforsøg.

Kimcellemutagenicitet

Metalaxyl-M

Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

cymoxanil

Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

fludioxonil

Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

Kræftfremkaldende egenskaber

Metalaxyl-M

Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

cymoxanil

Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

fludioxonil

Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

Fosterbeskadigelse

Metalaxyl-M

Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Reproduktionstoksicitet

Metalaxyl-M

Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

cymoxanil

Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det

ufødte barn.

fludioxonil

Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

Enkel STOT-eksponering

cymoxanil

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan

toksisk stof, enkelt eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer

Metalaxyl-M

Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

cymoxanil

Kan forårsage skade på organer (blod, thymus) ved længerevarende

eller gentagen eksponering.

fludioxonil

Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

Udgave 4

Side 8 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Toksicitet for fisk

LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel), 11 mg/l, 96 t

Giftighed for vandlevende

hvirvelløse dyr

EC50 Daphnia magna (Stor dafnie), 47,9 mg/l, 48 t

Giftighed for vandplanter

EbC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger), 5,2 mg/l, 72 t

ErC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger), 11 mg/l, 72 t

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed

metalaxyl-M

Ikke let bionedbrydelig.

cymoxanil

Ikke let bionedbrydelig.

fludioxonil

Fludioxonil er ikke let bionedbrydelig.

Stabilitet i vand

metalaxyl-M

Halveringstid for nedbrydning: 22,4 - 47,5 d

Er ikke persistent i vand.

cymoxanil

Halveringstid for nedbrydning: < 1 d

Er ikke persistent i vand.

fludioxonil

Halveringstid for nedbrydning: 450 - 700 d

Fludioxonil er stabil i vand.

Stabilitet i jord

metalaxyl-M

Halveringstid for nedbrydning: < 50 d

Er ikke persistent i jord.

cymoxanil

Halveringstid for nedbrydning: 0,9 - 9 t

Er ikke persistent i jord.

fludioxonil

Halveringstid for nedbrydning: 14 d

Er ikke persistent i jord.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

metalaxyl-M

Lavt bioakkumuleringspotentiale.

cymoxanil

Lavt potentiale for bioakkumulering.

fludioxonil

Bioophober ikke.

12.4 Mobilitet i jord

metalaxyl-M

Metalaxyl varierer fra lav til meget høj mobilitet i jord, afhængig af jordtype.

cymoxanil

Substansen har medium mobilitet i jord.

fludioxonil

Fludioxonil er immobil i jord.

Udgave 4

Side 9 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

metalaxyl-M

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller

giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget

bioakkumulerende (vPvB).

cymoxanil

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller

giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget

bioakkumulerende (vPvB).

fludioxonil

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller

giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget

bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger

Andre oplysninger

Klassificering af produktet er baseret på sammenlægning af

koncentrationerne af klassificerede komponenter.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte

beholdere.

Affald må ikke komme i kloakken.

Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse

eller forbrænding.

Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i

henhold til lokale regulativer.

Forurenet emballage

Tøm for resterende indhold.

Skyl beholderne tre gange.

Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for

genbrug eller bortskaffelse.

Tomme beholdere må ikke genbruges.

Udgave 4

Side 10 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (

ADR/RID

14.1 UN-nummer:

UN 3077

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(CYMOXANIL AND FLUDIOXONIL)

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe:

Fareetiketter:

14.5 Miljøfarer:

Miljøfarligt

Tunnelrestriktionskode:

Søtransport(

IMDG

14.1 UN-nummer:

UN 3077

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(CYMOXANIL AND FLUDIOXONIL)

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe:

Fareetiketter:

14.5 Miljøfarer:

Havforurenende stof

Lufttransport (

IATA-DGR

14.1 UN-nummer:

UN 3077

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(CYMOXANIL AND FLUDIOXONIL)

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe:

Fareetiketter:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke anvendelig

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

Udgave 4

Side 11 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

WAKIL XL

Udgave 4 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 10.07.2015

Trykdato 10.07.2015

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

H302

Farlig ved indtagelse.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H361fd

Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det

ufødte barn.

H373

Kan forårsage skade på organer (blod, thymus) ved længerevarende

eller gentagen eksponering.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

(Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods

ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; ASTM - Det amerikanske

forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; ECHA - Det europæiske kemikalieagentur;

EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; IARC -

Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale

kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration;

ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO

- Den Internationale Søfartsorganisation; ISO - International standardiseringsorganisation; LC50 - Dødelig koncentration for 50 %

af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen

observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen

observeret virkning; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed

og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; REACH - Europa-parlamentets og Rådets

forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement

for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS -

Sikkerhedsdatablad; UN - Forenede Nationer; UNRTDG - Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods; vPvB -

Meget persistent og meget bioakkumulativ; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); KECI - Koreas fortegnelse over

eksisterende kemikalier; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); AICS - Australiens fortegnelse over kemiske stoffer;

IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ISHL - Lov om

industriel sikkerhed og sundhed (Japan); PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; NZIoC - New

Zealands fortegnelse over kemikalier; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller

reproduktionstoksisk stof; GLP - God laboratoriepraksis

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker

håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som

en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er

ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning,

medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere

versioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company.

Udgave 4

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her