Vuyator

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vuyator 80 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 80 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vuyator 80 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41032
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

6. april 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Vuyator, depottabletter

0.

D.SP.NR.

25114

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vuyator

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En depottablet indeholder 84,24 mg fluvastatinnatrium svarende til 80 mg fluvastatin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Gule, runde, hvælvede tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dyslipidæmi

Behandling af primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi hos voksne som

supplement til diæt, når diæt og andre ikke-farmakologiske behandlinger (f.eks. motion,

vægttab) er utilstrækkeligt.

Sekundær forebyggelse ved koronar hjertesygdom

Sekundær forebyggelse af alvorlige kardielle hændelser hos voksne med koronar

hjertesygdom efter perkutan koronar intervention (se pkt. 5.1).

41032_spc.doc

Side 1 af 16

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne

Dyslipidæmi

Forud for behandlingen med fluvastatin bør patienten sættes på en kolesterolsænkende

standarddiæt, som bør fortsættes under behandlingen.

Start- og vedligeholdelsesdosis skal tilpasses individuelt ud fra baselineniveau af LDL-

kolesterol (LDL-C) og det behandlingsmål, der skal nås.

Det anbefalede dosisinterval er 20* til 80 mg/dag. Til patienter, hvor målet for LDL-C-

reduktion er < 25 %, kan en startdosis på 20 mg* givet som en enkelt dosis om aftenen

anvendes. Til patienter, hvor målet for LDL-C-reduktion er ≥ 25 %, er den anbefalede

startdosis 40 mg* givet som en enkelt dosis om aftenen. Dosis kan optitreres til 80 mg

daglig som en enkeltdosis (én Vuyator 80 mg depottablet) på et vilkårligt tidspunkt af

dagen eller som én 40 mg* dosis to gange daglig (én om morgenen og én om aftenen).

Den maksimale lipidsænkende effekt ved en given dosis nås inden for 4 uger.

Dosisjusteringer bør foretages med intervaller på 4 uger eller mere.

Sekundær forebyggelse ved koronar hjertesygdom

Hos patienter med koronar hjertesygdom efter perkutan koronar intervention er den

hensigtsmæssige daglige dosis 80 mg.

Fluvastatin er virkningsfuld som monoterapi. Når fluvastatin anvendes i kombination med

cholestyramin eller andre resiner, bør det administreres mindst 4 timer efter resinen for at

undgå væsentlige interaktioner pga. binding af lægemidlet til resinen. I tilfælde, hvor

samtidig administration med et fibrat eller nicotinsyre er nødvendig, skal fordele og risici

af den samtidige behandling grundigt overvejes (for anvendelse sammen med fibrater eller

nicotinsyre, se pkt. 4.5).

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Forud for behandling af børn og unge på 9 år og derover med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi med Vuyator bør patienten sættes på en kolesterolsænkende

standarddiæt, som fortsættes under behandlingen.

Den anbefalede startdosis er 20 mg* fluvastatin. Dosisjustering bør foretages med

intervaller på 6 uger. Dosis bør tilpasses individuelt ud fra baselineniveau af LDL-C og det

anbefalede behandlingsmål, der skal nås. Den maksimale daglige dosis er 80 mg givet

enten som fluvastatin 40 mg to gange daglig eller som én Vuyator 80 mg depottablet en

gang daglig.

Brug af fluvastatin i kombination med nicotinsyre, cholestyramin eller fibrater til børn og

unge er ikke undersøgt.

Fluvastatin er kun blevet undersøgt hos børn på 9 år og derover med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi.

41032_spc.doc

Side 2 af 16

Nedsat nyrefunktion

Fluvastatin elimineres via leveren, hvorved mindre end 6 % af den administrerede dosis

udskilles i urinen. Fluvastatins farmakokinetik er uforandret hos patienter med let til svær

nyreinsufficiens. Der kræves derfor ingen dosisjustering hos disse patienter, men på grund

af begrænset erfaring med doser > 40 mg/dag til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 0,5 ml/s eller 30 ml/min) skal disse doser dog påbegyndes med

forsigtighed.

Nedsat leverfunktion

Fluvastatin er kontraindiceret til patienter med en aktiv leversygdom eller uforklarlige,

vedvarende forhøjede serumtransaminaser (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Ældre

Der kræves ingen dosisjustering hos denne population.

Administration

Vuyator depottabletter kan tages med eller uden et måltid og bør synkes hele med et glas

vand.

* Vuyator 80 mg depottabletter er ikke velegnede til dette dosisregimen. Andre

tilgængelige formuleringer og styrker (20 mg og 40 mg) er mere velegnede.

4.3

Kontraindikationer

Vuyator er kontraindiceret

til patienter med overfølsomhed over for fluvastatin eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

til patienter med en aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedvarende forhøjede

serumtransaminaser (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.8).

under graviditet og amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Leverfunktion

Der er i forbindelse med visse statiner, herunder fluvastatin, rapporteret om tilfælde af

fatalt og ikke-fatalt leversvigt efter markedsføringen. Selvom der ikke er påvist nogen

årsagssammenhæng med fluvastatin-behandling, skal patienterne rådes til at rapportere alle

potentielle symptomer eller tegn på leversvigt (f.eks. kvalme, opkastning, manglende

appetit, gulsot, nedsat hjernefunktion, tendens til blå mærker eller blødning), og det skal

overvejes at seponere behandlingen.

Som ved andre lipidsænkende lægemidler anbefales det at udføre leverfunktionstest, inden

behandlingen igangsættes, 12 uger efter behandlingsstart eller efter en dosisforøgelse og

herefter med jævne mellemrum hos alle patienter. Hvis aspartat-aminotransferase (ASAT)

eller alanin-aminotransferase (ALAT) vedvarende overstiger 3 gange den øvre

normalgrænse, bør behandlingen seponeres. I meget sjældne tilfælde er der set hepatitis,

som muligvis var lægemiddelinduceret, men som ophørte efter seponering af

behandlingen.

Forsigtighed tilrådes ved administration af Vuyator til patienter med leversygdom i

anamnesen eller et stort alkoholindtag.

41032_spc.doc

Side 3 af 16

Skeletmuskulatur

Der er sjældent indberettet myopati efter fluvastatin. Myositis og rhabdomyolyse er blevet

rapporteret meget sjældent. Hos patienter med uforklarlig diffus myalgi, muskelømhed

eller -svaghed og/eller udtalt forhøjede kreatinkinaseværdier (CK) bør myopati, myositis

og rhabdomyolyse overvejes. Patienter bør derfor tilrådes straks at indberette uforklarlige

muskelsmerter, muskelømhed eller -svaghed, særligt hvis dette er ledsaget af utilpashed

eller feber.

I meget sjældne tilfælde er beskrevet immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM)

under eller efter behandling med visse statiner. Klinisk er IMNM karakteriseret ved

vedvarende proksimal muskelsvaghed og forhøjet serum-kreatininkinase, som begge

vedvarer trods seponering af statinbehandlingen.

Fusidinsyre

Vuyator må ikke administreres sammen med systemiske formuleringer af fusidinsyre eller

inden for 7 dage efter afbrydelse af behandling med fusidinsyre. Hos patienter, hvor brug

af systemisk fusidinsyre vurderes at være nødvendig, bør statinbehandling seponeres i hele

behandlingsperioden med fusidinsyre. Der er rapporteret om rhabdomyolyse (inklusive

dødelige tilfælde) hos patienter i samtidig behandling med fusidinsyre og statiner (se pkt.

4.5). Patienten bør rådes til at søge omgående lægehjælp i tilfælde af symptomer som

muskelsvaghed, -smerter eller -ømhed.

Behandlingen med statiner kan genoptages syv dage efter den sidste dosis fusidinsyre.

I ekstraordinære situationer, hvor der er brug for langvarig systemisk fusidinsyre, f.eks. til

behandling af alvorlige infektioner, bør behovet for samtidig administration af Vuyator og

fusidinsyre kun komme i betragtning fra sag til sag og under tæt lægelig overvågning.

Kreatinkinasemåling

Der er i øjeblikket intet, der taler for rutinemæssig monitorering af plasmakoncentrationen

af total-CK eller andre muskelenzymer hos asymptomatiske patienter i behandling med

statiner. Hvis CK skal måles, bør det ikke være umiddelbart efter anstrengende fysisk

aktivitet eller andre mulige årsager til en eventuel øgning af CK-niveauet, da dette kan

besværliggøre fortolkningen af resultatet.

Før behandlingen

Som for alle andre statiner skal der udvises forsigtighed ved ordination af fluvastatin til

patienter, der er prædisponerede for rhabdomyolyse og komplikationer i forbindelse

hermed. Kreatinkinase-værdier bør måles inden påbegyndelse af fluvastatinbehandling i

følgende tilfælde:

Nyreinsufficiens

Hypothyroidisme

Personlig eller familiær anamnese med arvelige muskelsygdomme.

Tidligere muskeltoksicitet i forbindelse med et statin eller fibrat

Alkoholmisbrug

Sepsis

Hypotension

Ved overdreven muskeltræning

Større kirurgisk indgreb

Svære endokrine lidelser, stofskifte- eller elektrolytforstyrrelser

41032_spc.doc

Side 4 af 16

Hos ældre patienter (alder >70 år) bør nødvendigheden af sådanne målinger overvejes

ud fra tilstedeværelse af andre disponerende faktorer for rhabdomyolyse.

I sådanne tilfælde skal risikoen ved behandling overvejes i forhold til de mulige fordele, og

klinisk monitorering anbefales. Hvis CK-niveauet er signifikant forhøjet ved baseline (> 5

x den øvre normalgrænse), skal niveauet måles igen efter 5-7 dage for at bekræfte

resultatet. Hvis CK-niveauet stadig er signifikant forhøjet (> 5 x den øvre normalgrænse)

ved baseline, bør behandlingen ikke påbegyndes.

Under behandlingen

Hvis patienter i behandling med fluvastatin oplever muskelsymptomer såsom smerter,

svaghed eller kramper, skal deres CK-niveau måles. Behandlingen bør seponeres, hvis

niveauet er signifikant forhøjet (> 5 x øvre normalgrænse).

Hvis muskelsymptomerne er alvorlige og medfører daglige gener, skal det overvejes at

seponere behandlingen, selv hvis CK-forhøjelsen er ≤ 5 x øvre normalgrænse.

Hvis symptomerne svinder, og CK-niveauet normaliseres, kan det overvejes at genoptage

behandlingen med fluvastatin eller et andet statin ved laveste dosis og under tæt

overvågning.

Ifølge rapporter er risikoen for myopati øget hos patienter, der tager immunsuppressive

lægemidler (inklusive ciclosporin), fibrater, nicotinsyre eller erythromycin sammen med

HMG-CoA-reduktasehæmmere. Enkeltstående tilfælde af myopati er blevet rapporteret

efter markedsføring ved samtidig administration af fluvastatin og ciclosporin og fluvastatin

og colchicin. Vuyator bør anvendes med forsigtighed til patienter, der tager disse

lægemidler i kombination med fluvastatin (se pkt. 4.5).

Interstitiel lungesygdom

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom er blevet rapporteret ved brug af nogle statiner,

særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.8). Symptomer kan inkludere dyspnø, tør hoste og

forværring af den generelle helbredsstatus (træthed, vægttab og feber). Hvis der er

mistanke om, at patienten har udviklet interstitiel lungesygdom, skal statinbehandling

afbrydes.

Diabetes mellitus

Der er tegn på, at statiner kan øge blodsukkeret og hos nogle patienter, med høj risiko for

udvikling af diabetes, kan medføre en grad af hyperglykæmi, hvor egentlig diabetes-

behandling er relevant. Denne risiko opvejes dog af statiners reduktion af den vaskulære

risiko og bør derfor ikke være grund til seponering af statinbehandlingen. Risikopatienter

(fasteglukose 5,6 til 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, forhøjede triglycerider, forhøjet blodtryk

i anamnesen) bør monitoreres både klinisk og biokemisk i henhold til nationale

retningslinjer.

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Virkning og sikkerhed er ikke undersøgt hos patienter <18 år for behandlingsperioder på

mere end to år. Der foreligger ingen data vedrørende fysisk, intellektuel eller seksuel

modning ved længerevarende behandling. Langtidsvirkningen af behandling med

41032_spc.doc

Side 5 af 16

fluvastatin i barndommen med hensyn til nedsat morbiditet og mortalitet i voksenalderen er

ikke klarlagt (se pkt. 5.1).

Fluvastatin er kun blevet undersøgt hos børn på 9 år eller derover med heterozygot

familiær hyperkolesterolæmi (se pkt. 5.1). Hos børn i præpuberteten skal de potentielle

risici og fordele vurderes omhyggeligt, før behandlingen startes, da erfaring med

behandling af denne gruppe er meget begrænset.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Der foreligger ingen data om brugen af fluvastatin hos patienter med den sjældne sygdom

homozygot familiær hyperkolesterolæmi.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fibrater og niacin

Samtidig administration af fluvastatin og bezafibrat, gemfibrozil, ciprofibrat eller niacin

(nicotinsyre) har ingen klinisk relevant effekt på biotilgængeligheden af fluvastatin eller de

andre lipidsænkende lægemidler. Da der er observeret en øget risiko for myopati og/eller

rabdomyolyse hos patienter i behandling med HMG-CoA-reduktasehæmmere sammen

med disse stoffer, skal fordele og risici ved samtidig behandling omhyggeligt afvejes, og

disse kombinationer må kun anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Colchiciner

Der er rapporteret om enkeltstående tilfælde af myotoksicitet inklusive muskelsmerter,

muskelsvaghed og rhabdomyolyse ved samtidig brug af fluvastatin og colchiciner. Derfor

skal fordele og risici ved samtidig behandling overvejes nøje, og disse kombinationer skal

anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Ciclosporin

Studier med nyretransplanterede patienter indikerer, at biotilgængeligheden af fluvastatin

(op til 40 mg daglig) ikke er klinisk signifikant forøget hos patienter i stabil ciclosporin-

behandling. Resultater fra et andet studie, hvor 80 mg fluvastatin depottabletter blev

administreret til nyretransplanterede patienter i stabil ciclosporinbehandling, viste, at

fluvastatineksponering (AUC) og maksimal koncentration (C

) fordobledes

sammenlignet med historiske data fra raske personer. Selvom disse stigninger i fluvastatin-

niveauerne ikke var klinisk signifikante, bør kombinationen anvendes med forsigtighed.

Initial- og vedligeholdelsesdosis af fluvastatin bør være mindst mulig, når det kombineres

med ciclosporin.

Ved samtidig administration påvirker fluvastatin (40 mg og 80 mg) ikke ciclosporins

biotilgængelighed.

Warfarin og andre coumarinderivater

Hos raske forsøgspersoner havde anvendelse af fluvastatin og warfarin (enkeltdosis) ingen

negativ effekt på plasmakoncentrationen af warfarin og protrombintiden sammenlignet

med warfarin alene. Der er dog i meget sjældne tilfælde rapporteret om blødninger og/eller

forlænget protrombintid hos patienter i samtidig behandling med fluvastatin og warfarin

eller andre coumarinderivater. Det anbefales, at protrombintiden monitoreres, når

fluvastatinbehandling initieres eller afbrydes, eller dosis ændres hos patienter i samtidig

behandling med warfarin eller andre coumarinderivater.

41032_spc.doc

Side 6 af 16

Rifampicin

Administration af fluvastatin til raske forsøgspersoner, der var blevet behandlet med

rifampicin (rifampin), resulterede i en 50 % reduktion af fluvastatins biotilgængelighed. Til

trods for at der for nuværende ikke er klinisk bevis for, at fluvastatins effekt mht. sænkning

af lipidniveauerne ændres, kan passende justering af fluvastatindosis have sin berettigelse

hos patienter, der er i langvarig behandling med rifampicin (f.eks. tuberkulosebehandling),

for at sikre tilfredsstillende reduktion af lipidniveauerne.

Orale antidiabetika

For patienter i behandling med orale sulfonylurinstoffer (glibenclamid (glyburid),

tolbutamid) til behandling af ikke-insulinkrævende (type 2) diabetes mellitus (NIDDM) vil

behandling med fluvastatin ikke betyde klinisk signifikant ændring af den glykæmiske

kontrol.

Hos glibenclamidbehandlede NIDDM-patienter (n=32), forøgede administration af

fluvastatin (40 mg to gange daglig i 14 dage) den gennemsnitlige C

, AUC og t

glibenclamid med henholdsvis ca. 50 %, 69 % og 121 %. Glibenclamid (5-20 mg daglig)

øgede den gennemsnitlige C

og AUC for fluvastatin med henholdsvis 44 % og 51 %. I

dette studie var der ingen ændringer i glucose-, insulin- og C-peptidniveauer. Alligevel

skal patienter, der samtidig behandles med glibenclamid (glyburid) og fluvastatin, fortsat

monitoreres på behørig vis, når deres fluvastatindosis øges til 80 mg pr. dag.

Galdesyrebindende lægemidler

Fluvastatin bør administreres mindst 4 timer efter resinet (f.eks. cholestyramin) for at

undgå signifikant interaktion som følge af lægemidlets binding til resinet.

Fluconazol

Administration af fluvastatin til raske forsøgspersoner, som blev behandlet med fluconazol

(CYP 2C9-hæmmer), resulterede i en øgning af eksponeringen og den maksimale

koncentration af fluvastatin på henholdsvis ca. 84 % og 44 %. Selvom der ikke er nogen

kliniske beviser for, at sikkerhedsprofilen for fluvastatin ændres hos patienter, der

behandles med fluconazol i 4 dage, bør der udvises forsigtighed, når fluvastatin og

fluconazol administreres samtidigt.

Histamin H

-receptorantagonister og protonpumpehæmmere

Samtidig administration af fluvastatin og cimetidin, ranitidin eller omeprazol medfører en

forøgelse i biotilgængeligheden af fluvastatin, som dog er uden klinisk betydning.

Phenytoin

Den overordnede størrelse af ændringerne i phenytoins farmakokinetik under samtidig

administration med fluvastatin er relativt lille og ikke klinisk signifikant.

Rutinemonitorering af phenytoins plasmaniveauer er således tilstrækkeligt under samtidig

administration.

Kardiovaskulære lægemidler

Der er ikke set klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner, når fluvastatin

administreres samtidigt med propranolol, digoxin, losartan, clopidogrel eller amlodipin. På

baggrund af de farmakokinetiske data er monitorering og dosisjustering ikke påkrævet, når

fluvastatin administreres sammen med disse lægemidler.

41032_spc.doc

Side 7 af 16

Itraconazol og erythromycin

Samtidig administration af fluvastatin og de potente cytochrom P450-(CYP) 3A4-

hæmmere itraconazol og erythromycin har en minimal effekt på biotilgængeligheden af

fluvastatin. Da dette enzym er meget lidt involveret i metabolismen af fluvastatin, må det

forventes at andre CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol og ciclosporin) sandsynligvis

ingen effekt har på biotilgængeligheden af fluvastatin.

Fusidinsyre

Samtidig administration af systemisk fusidinsyre og statiner kan øge risikoen for myopati,

herunder rhabdomyolyse. Mekanismen bag denne interaktion (hvorvidt den er

farmakodynamisk eller farmakokinetisk eller begge dele) er endnu ikke klarlagt. Der er

rapporteret om rhabdomyolyse (inklusive dødelige tilfælde) hos patienter, der fik denne

kombination.

Hvis der er behov for behandling med systemisk fusidinsyre, bør behandlingen med

fluvastatin seponeres under hele behandlingsforløbet med fusidinsyre. Se også pkt. 4.4.

Grapefrugtjuice

Baseret på manglende interaktion af fluvastatin med andre CYP3A4-substrater, forventes

fluvastatin ikke at interagere med grapefrugtjuice.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal benytte effektiv prævention under behandlingen.

Hvis en kvinde bliver gravid, mens hun tager fluvastatin, skal behandlingen seponeres.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af fluvastatin til gravide kvinder.

Eftersom HMG-CoA-reduktasehæmmere nedsætter syntesen af kolesterol og muligvis

også andre biologisk aktive forbindelser, der er afledt af kolesterol, kan de forårsage

fosterskader ved administration til gravide kvinder. Derfor er Vuyator kontraindiceret

under graviditet (se pkt. 4.3).

Amning

Baseret på prækliniske data forventes det, at fluvastatin udskilles i human modermælk. Der

er mangelfuld information vedrørende fluvastatins påvirkning af nyfødte/spædbørn.

Vuyator er kontraindiceret til ammende kvinder (se pkt. 4.3).

Fertilitet

I dyreforsøg er der ikke observeret effekt på mænds og kvinders fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

41032_spc.doc

Side 8 af 16

4.8

Bivirkninger

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er milde gastrointestinale symptomer,

søvnløshed og hovedpine.

Bivirkninger (tabel 1) er angivet efter systemorganklasse i henhold til MedDRA. Inden for

hver enkelt systemorganklasse er bivirkningerne inddelt efter frekvens, med de hyppigste

anført først.

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først. For hver enkelt bivirkning er den tilsvarende

frekvenskategori desuden angivet i henhold til følgende konvention (CIOMS III): meget

almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1: Bivirkninger

Systemorganklasse

Frekvens

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Trombocytopeni

Immunsystemet

Sjælden

Overfølsomhedsreaktioner

(udslæt, urticaria)

Meget sjælden

Anafylaktisk reaktion

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Søvnløshed

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Meget sjælden

Paræstesi, dysæstesi, hypoæstesi,

som også vides at have

forbindelse med den

underliggende hyperlipidæmi

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden

Vaskulitis

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, mavesmerter, dyspepsi

Meget sjælden

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget sjælden

Angioødem, ansigtsødem og

andre hudreaktioner (f.eks.

eksem, dermatitis, bulløs

eksantem)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Sjælden

Myalgi, muskelsvaghed, myopati

Meget sjælden

Rabdomyolyse, lupus

erythematosus-lignende

reaktioner, myositis

Ikke kendt

Immunmedieret nekrotiserende

myopati (se pkt. 4.4

Det reproduktive system og

mammae

Ikke kendt*

Erektil dysfunction

Undersøgelser

Almindelig

Øget blod-kreatininfosfokinase,

øget blod-transaminase

Baseret på erfaring med fluvastatin via spontane indberetninger og litteratur efter markedsføring. Da disse

bivirkninger er indberettet frivilligt fra en population af ukendt størrelse, er det ikke muligt på pålidelig vis at

vurdere deres hyppighed, hvorfor de er angivet med hyppigheden "ikke kendt".

41032_spc.doc

Side 9 af 16

Følgende bivirkninger er rapporteret ved brug af nogle statiner:

Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed og mareridt

Hukommelsestab

Seksuel dysfunktion

Depression

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom, især ved langtidsbehandling (se pkt. 4.4)

Diabetes Mellitus: Frekvensen vil afhænge af tilstedeværelse eller fravær af

risikofaktorer (fasteglukose ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, forhøjede triglycerider,

forhøjet blodtryk i anamnesen).

tendinopati, i nogle tilfælde kompliceret af seneruptur.

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Sikkerhedsprofilen for fluvastatin var den samme hos børn og unge med heterozygot

familiær hyperkolesterolæmi vurderet hos 114 patienter i alderen 9 til 17 år i to åbne, non-

komparative kliniske forsøg som den, der observeredes hos voksne. De to kliniske forsøg

viste ingen påvirkning af vækst og seksuel modning. Forsøgenes evne til at påvise eventuel

effekt af behandlingen på dette område var dog lille.

Laboratoriefund

Biokemiske leverfunktionsanomalier er blevet sat i forbindelse med HMG-CoA-

reduktasehæmmere og andre lipidsænkende midler. På baggrund af poolede analyser af

kontrollerede kliniske forsøg forekom der bekræftede stigninger i alanin-aminotransferase-

eller aspartat-aminotranferase-koncentrationen på mere end 3 gange den øvre normal-

grænse hos 0,2 %, som fik fluvastatin-kapsler 20 mg/dag, hos 1,5 % til 1,8 %, som fik

fluvastatin-kapsler 40 mg/dag, hos 1,9 %, som fik fluvastatin-depottabletter 80 mg/dag, og

hos 2,7 % til 4,9 %, som fik fluvastatin-kapsler 40 mg to gange daglig. Størstedelen af

patienterne med disse unormale biokemiske fund var asymptomatiske. Markante stigninger

i CK-niveauer til mere end 5 x den øvre normalgrænse forekom hos et meget lille antal

patienter (0,3 til 1,0 %).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der har til dato været begrænset erfaring med overdosering af fluvastatin. Der findes ingen

specifik behandling for overdosering med fluvastatin. Skulle overdosering forekomme, bør

patienten behandles symptomatisk, og der bør iværksættes understøttende behandling efter

behov. Leverfunktionstest og serum-CK-niveau bør monitoreres.

41032_spc.doc

Side 10 af 16

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 10 AA 04. HMG-CoA-reduktasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fluvastatin, et fuldt ud syntetisk kolesterolsænkende middel, er en kompetitiv hæmmer af

HMG-CoA-reduktase, som er ansvarlig for omdannelsen af HMG-CoA til mevalonat, et

forstadie for steroler, inklusive kolesterol. Fluvastatin udøver sin primære effekt i leveren

og er hovedsageligt et racemat af de to erytroenantiomerer, hvoraf den ene har

farmakologisk aktivitet. Hæmning af kolesterolbiosyntesen reducerer mængden af

kolesterol i levercellerne, hvilket stimulerer syntesen af LDL-receptorer, hvorved

optagelsen af LDL-partikler forøges. Det endelige resultat af denne mekanisme er en

reduktion i plasma-kolesterolkoncentrationen.

Hos patienter med hyperkolesterolæmi og kombineret dyslipidæmi reducerer fluvastatin

total-C, LDL-C, apolipoprotein B (apoB) og triglycerider (TG) og øger HDL-C.

I 12 placebokontrollerede studier med patienter med type IIa eller IIb hyperlipoproteinæmi

blev fluvastatin-monoterapi administreret til 1.621 patienter i daglige dosisregimer på

20 mg, 40 mg og 80 mg (40 mg to gange daglig) i mindst 6 uger. I en analyse ved uge

24 gav daglige doser på 20 mg, 40 mg og 80 mg dosisrelaterede fald i total-C, LDL-C,

apoB og triglycerider og stigninger i HDL-C (se tabel 2).

Fluvastatin 80 mg depottabletter blev administreret til over 800 patienter i tre pivotale

forsøg, der omfattede aktiv behandling i 24 uger, og sammenlignet med fluvastatin 40 mg

én eller to gange daglig. Givet som en enkelt daglig dosis på 80 mg reducerede fluvastatin

depottabletter total-C, LDL-C, triglycerider (TG) og apoB signifikant (se tabel 2).

Terapeutisk respons er veletableret inden for to uger, og maksimal respons opnås inden for

fire uger. Efter fire ugers behandling var det mediane fald i LDL-C 38 %, og ved uge 24

(endepunktet) var den mediane LDL-C-reduktion 35 %. Der sås også signifikante

stigninger i HDL-C.

Tabel 2: Median procentvis ændring i lipidparametre fra baseline til uge 24

Placebokontrollerede forsøg (fluvastatin-kapsler med øjeblikkelig udløsning) og aktiv-

kontrollerede forsøg (fluvastatin-depottabletter

Total-C

TG

LDL-C

ApoB

HDL-C

Dosis

Alle patienter

Fluvastatin 20 mg

Fluvastatin 40 mg

Fluvastatin 40 mg to

gange daglig

Fluvastatin depottablet

80 mg

41032_spc.doc

Side 11 af 16

Baseline TG ≥

200 mg/dl

Fluvastatin 20 mg

Fluvastatin 40 mg

Fluvastatin 40 mg to

gange daglig

Fluvastatin depottablet

80 mg

Data for fluvastatin fra 12 placebokontrollerede forsøg

Data for fluvastatin 80 mg depottablet fra tre kontrollerede forsøg af 24 ugers varighed

I LCAS-studiet (Lipoprotein and Coronary Atherosclerosis Study) blev effekten af

fluvastatin på koronar aterosklerose vurderet ud fra kvantitativ koronarangiografi hos

mandlige og kvindelige patienter (35-75-årige) med koronar arteriesygdom og baseline

LDL-C-niveauer på 3,0 til 4,9 mmol/l (115-190 mg/dl). I dette randomiserede,

dobbeltblindede, kontrollerede kliniske studie blev 429 patienter behandlet med enten

fluvastatin 40 mg daglig eller placebo. Kvantitative koronorangiogrammer blev vurderet

ved baseline og efter 2,5 års behandling og kunne evalueres hos 340 ud af 429 patienter.

Fluvastatinbehandling forsinkede signifikant progressionen af koronare aterosklerose-

læsioner med 0,072 mm (95 %-konfidensintervaller (KI) for behandlingsforskelle fra

-0,1222 til -0,022 mm) over 2,5 år, målt som ændringen i mindste lumendiameter

(fluvastatin -0,028 mm versus placebo -0,100 mm.). Der er ikke vist en direkte korrelation

mellem resultater fra angiografierne og risikoen for kardiovaskulære hændelser.

I LIPS-studiet (Fluvastatin Intervention Prevention Study) blev fluvastatins effekt på

alvorlige kardielle hændelser (MACE (major adverse cardiac events); dvs. hjertestop, ikke-

fatalt myokardieinfarkt og koronar revaskularisering) vurderet hos patienter med koronar

hjertesygdom og en første vellykket perkutan koronar intervention. Studiet omfattede

mandlige og kvindelige patienter (18 til 80 år gamle) med baselineniveauer af total-C fra

3,5 til 7,0 mmol/l (135 til 270 mg/dl).

I dette randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg reducerede fluvastatin

(n=844) givet som 80 mg daglig over 4 år signifikant risikoen for første MACE med 22 %

(p=0,013) sammenlignet med placebo (n=833). Det primære MACE-endepunkt indtraf hos

21,4 % af de fluvastatinbehandlede patienter versus 26,7 % af de placebobehandlede

patienter (absolut risikoforskel: 5,2 %; 95 % KI: 1,1 til 9,3). Disse gavnlige virkninger var

særligt bemærkelsesværdige hos patienter med diabetes mellitus og patienter med

multikarsygdom.

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Virkningen og sikkerheden af fluvastatin hos børn og unge patienter i alderen 9-16 år med

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet evalueret i 2 åbne, ukontrollerede

kliniske studier af 2 års varighed. 114 patienter (66 drenge og 48 piger) blev behandlet med

fluvastatin, der blev administreret enten som kapsler (20 mg/dag til 40 mg to gange daglig)

eller som depottabletter 80 mg én gang daglig ved brug af et dosistitreringsregime baseret

på LDL-C-respons.

I det første studie blev der inkluderet 29 præpubertetsdrenge i alderen 9-12 år, som havde

et LDL-C-niveau >90 %-fraktilen for alder, og som havde en forælder med primær

hyperkolesterolæmi og enten en familiær anamnese med iskæmisk hjertesygdom eller

41032_spc.doc

Side 12 af 16

senexantomer. Den gennemsnitlige baseline LDL-C-koncentration var 226 mg/dl svarende

til 5,8 mmol/l (interval: 137-354 mg/dl svarende til 3,6-9,2 mmol/l). Alle patienter blev

startet på fluvastatin-kapsler 20 mg daglig og med dosisjustering hver 6. uge: først til

40 mg daglig og derefter til 80 mg daglig (40 mg to gange daglig) for at opnå LDL-C-

målet på 96,7 til 123,7 mg/dl (2,5 til 3,2 mmol/l).

I det andet studie blev der inkluderet 85 mandlige og kvindelige patienter på 10-16 år, som

havde en LDL-C-koncentration >190 mg/dl (svarende til 4,9 mmol/l) eller LDL-C

>160 mg/dl (svarende til 4,1 mmol/l) og en eller flere risikofaktorer for koronar

hjertesygdom, eller LDL-C >160 mg/dl (svarende til 4,1 mmol/l) og med verificeret LDL-

receptorfejl. Den gennemsnitlige baseline LDL-C-koncentration var 225 mg/dl svarende til

5,8 mmol/l (interval: 148-343 mg/dl svarende til 3,8-8,9 mmol/l). Alle patienter blev startet

på fluvastatin-kapsler 20 mg daglig og med dosisjustering hver 6. uge til 40 mg daglig og

derefter til 80 mg fluvastatin depottablet daglig - for at opnå LDL-C-målet på <130 mg/dl

(3,4 mmol/l). 70 patienter var i puberteten eller havde passeret puberteten (n=69 evalueret

for effekt).

I det første studie (hos drenge i præpuberteten) nedsatte daglige doser af fluvastatin 20 til

80 mg plasmaniveauet af total-C og LDL-C med henholdsvis 21 % og 27 %.

Middelværdien af den opnåede LDL-C-koncentration var 161 mg/dl svarende til

4,2 mmol/l (interval: 74-336 mg/dl svarende til 1,9-8,7 mmol/l). I det andet studie (hos

piger og drenge, der var i eller havde passeret puberteten) nedsatte daglige doser af

fluvastatin 20 til 80 mg plasmaniveauet af total-C og LDL-C med henholdsvis 22 % og

28 %. Middelværdien af den opnåede LDL-C-koncentration var 159 mg/dl svarende til

4,1 mmol/l (interval: 90-295 mg/dl svarende til 2,3-7,6 mmol/l).

Størstedelen af patienterne i begge studier (83 % i det første studie og 89 % i det andet

studie) blev titreret til den højeste daglige dosis på 80 mg. Ved studieendepunktet havde 26

til 30 % af patienterne i begge studier opnået LDL-C-målkoncentrationen < 130 mg/dl

(3,4 mmol/l).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fluvastatin absorberes hurtigt og fuldstændigt (98 %) efter oral administration af en

opløsning til fastende frivillige. Sammenlignet med kapsler er absorptionshastigheden af

fluvastatin efter oral administration af 80 mg depottabletter næsten 60 % langsommere,

mens middelopholdstiden for fluvastatin er forøget med ca. 4 timer. Ved administration

efter et måltid absorberes stoffet langsommere.

Distribution

Fluvastatin udøver hovedsagelig sin virkning i leveren, hvor det også hovedsagelig

metaboliseres. Den absolutte biotilgængelighed vurderet ud fra systemiske

blodkoncentrationer er 24 %. Det tilsyneladende fordelingsvolumen (Vd/f) for lægemidlet

er 330 liter. Mere end 98 % af det cirkulerende lægemiddel er bundet til plasmaproteiner,

og denne binding er uafhængig af koncentrationen af fluvastatin, warfarin, salicylsyre og

glibenclamid.

Biotransformation

Fluvastatin metaboliseres hovedsagelig i leveren. De væsentligste cirkulerende

komponenter i blodet er fluvastatin og dets farmakologisk inaktive N-desisopropyl-

41032_spc.doc

Side 13 af 16

propionsyre-metabolit. De hydroxylerede metabolitter er farmakologisk aktive, men

cirkulerer ikke systemisk. Der findes adskillige, alternative cytokrom P450 (CYP450) veje

for biotransformation af fluvastatin, og fluvastatinmetabolisme er dermed relativt

upåvirkelig af CYP450-hæmning.

Fluvastatin hæmmede kun metabolismen af stoffer, der metaboliseres af CYP2C9. På trods

af det potentiale, der dermed findes for kompetitiv interaktion mellem fluvastatin og

stoffer, der er CYP2C9-substrater, såsom diclofenac, phenytoin, tolbutamid og warfarin,

tyder kliniske data på, at en sådan interaktion er usandsynlig.

Elimination

Administration af 3H-fluvastatin til raske frivillige medfører en radioaktiv udskillelse på

6 % i urin og 93 % i fæces, og fluvastatin udgør mindre end 2 % af den totale mængde

udskilt radioaktivitet. Plasmaclearance for fluvastatin er beregnet til 1,8 ±0,8 l/min.

Steady-state plasmakoncentrationen viser ingen tegn på akkumulation af fluvastatin efter

administration af 80 mg daglig. Ved oral administration af 40 mg kapsler er den terminale

halveringstid for fluvastatin 2,3 ±0,9 timer.

Patientkarakteristika

Plasmakoncentrationen af fluvastatin varierer ikke som funktion af alder eller køn i

populationen som helhed. Der er dog observeret øget behandlingsrespons hos kvinder og

ældre mennesker. Eftersom fluvastatin primært elimineres via galdevejene og er udsat for

betydelig præsystemisk metabolisme, eksisterer muligheden for akkumulation hos

patienter med leverinsufficiens (se pkt. 4.3 og 4.4).

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Der foreligger ingen farmakokinetiske data for børn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De konventionelle undersøgelser, herunder sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet,

toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet, indikerede ikke

andre risici for patienten end dem, der forventes grundet den farmakologiske virknings-

mekanisme. En række forandringer, som er karakteristiske for HMG-CoA-reduktase-

hæmmere, blev observeret i toksicitetsundersøgelser. Baseret på kliniske observationer

anbefales leverfunktionstest allerede (se pkt. 4.4). Andre toksicitetsobservationer set hos

dyr var enten ikke relevante ved human anvendelse eller forekom ved eksponerings-

niveauer tilstrækkeligt over den maksimale humane eksponering til at indikere lille

relevans ved klinisk anvendelse. Trods de teoretiske overvejelser vedrørende kolesterols

rolle for fosters udvikling tydede dyreforsøg med fluvastatin ikke på embryotoksisk eller

teratogent potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Povidon

Mikrokrystallinsk cellulose

Hydroxyethylcellulose

Mannitol

41032_spc.doc

Side 14 af 16

Magnesiumstearat

Tabletfilm

Hypromellose 50

Macrogol 6000

Gul jernoxid (E172)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Blisterpakning

Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Tabletglas og HDPE-beholder

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt og lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning (OPA/Alu/PVC-Alu)

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 stk.

HDPE-beholder med tørremiddel og snap-on låg (LDPE) med forseglingsring

Tørremidlet er HDPE-plastbeholder fyldt med aktiveret silicagel.

Pakningsstørrelser: 20, 28, 30, 50, 100 og 250 stk.

Rundt, brunt tabletglas med gummieret plastlåg (HDPE) med gevind og forsegling

Tørremidlet er HDPE-plastbeholder fyldt med aktiveret silicagel.

Pakningsstørrelser: 20, 28, 30, 50, 100 og 250 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

41032

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. september 2008

41032_spc.doc

Side 15 af 16

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. april 2017

41032_spc.doc

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her