Voriconazole "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Voriconazole "Teva" 200 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Voriconazole "Teva" 200 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50903
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voriconazole Teva 50 mg filmovertrukne tabletter

Voriconazole Teva 200 mg filmovertrukne tabletter

voriconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Voriconazole Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Voriconazole Teva

Sådan skal du tage Voriconazole Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Voriconazole Teva indeholder det aktive stof voriconazol og er et middel mod svampeinfektioner. Det

virker ved at dræbe eller stoppe væksten af de svampe, som forårsager infektioner.

Voriconazole Teva bruges til behandling af patienter (voksne og børn over 2 år) med:

invasiv aspergillose (en infektion forårsaget af

Aspergillus

-arter)

infektion i blodet af

Candida

-arter (candidæmi) hos patienter, der ikke har et lavt antal hvide

blodlegemer

alvorlige invasive infektioner med

Candida

-arter, når svampen er resistent over for fluconazol (et

andet middel mod svampeinfektion)

alvorlige svampeinfektioner forårsaget af

Scedosporium

- eller

Fusarium

-arter (to andre typer af

svamp).

Voriconazole Teva er beregnet til patienter med forværrede og potentielt livstruende

svampeinfektioner.

Forebyggelse af svampeinfektioner hos højrisikopatienter, der har fået en knoglemarvstransplantation.

Denne medicin bør kun bruges under tilsyn af en læge.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Voriconazole Teva

Tag ikke Voriconazole Teva:

hvis du er allergisk over for voriconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

Det er meget vigtigt, at du fortæller det til din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis

du tager eller har taget andre lægemidler, selv hvis disse er håndkøbslægemidler eller naturlægemidler.

Du må

ikke

tage følgende lægemidler, mens du bliver behandlet med Voriconazole Teva:

terfenadin (mod allergi)

astemizol (mod allergi)

cisaprid (mod maveproblemer)

pimozid (mod psykiske sygdomme)

quinidin (mod uregelmæssig hjerterytme)

rifampicin (mod tuberkulose)

efavirenz (til behandling af hiv) i doser på 400 mg og derover en gang dagligt

carbamazepin (mod epilepsi og kramper)

phenobarbital (mod alvorlig søvnløshed og krampeanfald)

sekalealkaloider (f.eks. ergotamin, dihydroergotamin, som bruges mod migræne)

sirolimus (anvendes hos transplanterede patienter)

ritonavir (til behandling af hiv) i doser på 400 mg og derover 2 gange dagligt

perikon (naturmedicin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Voriconazole Teva, hvis:

du har haft en allergisk reaktion over for andre azoler.

du lider af eller har lidt af en leversygdom. Hvis du har en leversygdom, kan din læge ordinere en

lavere dosis af Voriconazole Teva. Din læge vil også kontrollere din leverfunktion under

behandling med Voriconazole Teva ved at tage blodprøver.

du ved, at du har problemer i hjertemuskulaturen (kardiomyopati), uregelmæssig hjerterytme,

langsom hjerterytme eller et unormalt elektrokardiogram (EKG), et såkaldt ”forlænget QT-

syndrom”.

Du bør helt undgå sollys og ophold i solen under behandlingen. Det er vigtigt at tildække huden og

bruge solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor (SPF), da du kan være særlig følsom over for solens

UV-stråler. Disse forsigtighedsregler gælder også for børn.

Mens du er i behandling med Voriconazole Teva, skal du fortælle det til din læge med det samme,

hvis du får

solskoldning

alvorligt hududslæt eller blærer

knoglesmerter.

Hvis du får skader på huden som beskrevet ovenfor, vil lægen måske henvise dig til en hudlæge,

som efter en undersøgelse muligvis beslutter, at det er vigtigt, at du går til regelmæssig kontrol. Der er

en lille risiko for, at langvarig brug af Voriconazole Teva kan forårsage hudkræft.

Din læge vil tage blodprøver til vurdering af din lever- og nyrefunktion.

Børn og unge

Voriconazole Teva må ikke gives til børn under 2 år.

Brug af anden medicin sammen med Voriconazole Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Visse typer medicin kan påvirke virkningen af Voriconazole Teva, eller Voriconazole Teva kan

påvirke virkningen af anden medicin, når medicinen tages samtidig med Voriconazole Teva.

Fortæl det til lægen, hvis du tager følgende medicin, da samtidig behandling med Voriconazole Teva

bør undgås, hvis det er muligt:

ritonavir (medicin mod hiv) i doser på 100 mg 2 gange dagligt.

Fortæl det til lægen, hvis du tager følgende medicin, da samtidig behandling med Voriconazole Teva

bør undgås, hvis det er muligt. Det kan være nødvendigt at justere voriconazol-dosis:

Rifabutin (medicin mod tuberkulose). Hvis du allerede er i behandling med rifabutin, er det

nødvendigt at tage blodprøver samt være opmærksom på bivirkninger forbundet med rifabutin.

Phenytoin (medicin mod epilepsi). Hvis du allerede er i behandling med phenytoin, er det

nødvendigt at måle mængden af phenytoin i dit blod under behandlingen med Voriconazole Teva,

og det kan være nødvendigt at justere dosis.

Fortæl det til lægen, hvis du tager følgende medicin, da det kan være nødvendigt at justere dosis og

kontrollere, om medicinen og/eller Voriconazole Teva stadig har den ønskede virkning:

warfarin og anden blodfortyndende medicin (f.eks. phenprocoumon, acenocoumarol; bruges til at

nedsætte blodets evne til at størkne)

ciclosporin (anvendes hos transplanterede patienter)

tacrolimus (anvendes hos transplanterede patienter)

sulfonylurinstoffer (f.eks. tolbutamid, glipizid og glyburid) (medicin mod sukkersyge)

statiner (f.eks. atorvastatin, simvastatin) (kolesterolsænkende medicin)

benzodiazepiner (f.eks. midazolam, triazolam) (medicin mod alvorlig søvnløshed og stress)

omeprazol (medicin mod mavesår)

orale svangerskabsforebyggende midler (hvis du tager Voriconazole Teva sammen med orale

svangerskabsforebyggende midler, kan du få bivirkninger, såsom kvalme og

menstruationsforstyrrelser)

vinkaalkaloider (f.eks. vincristin og vinblastin) (medicin mod kræft)

indinavir og andre hiv-proteasehæmmere (medicin mod hiv)

non-nucleosid reverse transcriptase-hæmmere (f.eks. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (medicin

mod hiv) (nogle doser af efavirenz kan IKKE tages på samme tid som Voriconazole Teva)

metadon (medicin mod heroinmisbrug)

alfentanil og fentanyl samt andre korttidsvirkende opiater, såsom sufentanil (smertestillende

medicin, der bruges ved operationer)

oxycodon og andre langtidsvirkende opiater, såsom hydrocodon (bruges mod moderate og stærke

smerter)

non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (f.eks. ibuprofen og diclofenac) (bruges til

behandling af smerter og betændelsestilstande)

fluconazol (bruges mod svampeinfektioner)

everolimus (bruges til behandling af fremskreden nyrekræft og til patienter, der er blevet

transplanteret).

Graviditet og amning

Du må ikke tage Voriconazole Teva under graviditet, medmindre det er foreskrevet af din læge. Hvis

du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention. Kontakt straks din læge, hvis du bliver

gravid, mens du tager Voriconazole Teva.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voriconazole Teva kan forårsage sløring af synet eller ubehagelig lysfølsomhed. Hvis dette sker, bør

du ikke køre bil eller betjene maskiner. Kontakt din læge, hvis du oplever dette.

Voriconazole Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Voriconazole Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Lægen fastlægger dosis for hver enkelt patient afhængigt af vægt og infektionstype.

Den anbefalede dosis til voksne (herunder ældre patienter) er:

Tabletter

Patienter på 40 kg eller

derover

Patienter under 40 kg

Dosis i de første 24 timer

(initialdosis)

400 mg hver 12. time i de

første 24 timer.

200 mg hver 12. time i de

første 24 timer.

Dosis efter de første 24 timer

(vedligeholdelsesdosis)

200 mg 2 gange dagligt.

100 mg 2 gange dagligt.

Afhængigt af hvordan behandlingen virker, vil lægen måske øge dosis til 300 mg 2 gange dagligt.

Lægen kan beslutte, at dosis skal nedsættes, hvis du har mild til moderat skrumpelever.

Brug til børn og unge

Den anbefalede dosis til børn og unge er:

Tabletter

Børn fra 2 år til under 12 år

samt unge fra 12 år til 14 år,

der vejer mindre end 50 kg.

Unge fra 12 til 14 år, der

vejer mere end 50 kg samt

alle unge over 14 år.

Dosis i de første 24 timer

(initialdosis)

Behandlingen af barnet vil

blive startet som en

indsprøjtning.

400 mg hver 12. time i de

første 24 timer.

Dosis efter de første 24 timer

(vedligeholdelsesdosis)

9 mg/kg 2 gange dagligt (højst

350 mg 2 gange dagligt)

200 mg 2 gange dagligt.

Afhængigt af hvordan behandlingen virker, vil lægen måske øge dosis.

Tabletterne må kun gives, hvis barnet er i stand til at sluge tabletterne.

Du skal tage tabletten mindst én time før eller én time efter et måltid. Tabletterne synkes hele sammen

med vand.

Hvis du eller dit barn tager Voriconazole Teva til forebyggelse af svampeinfektioner, kan lægen

stoppe behandlingen med Voriconazole Teva, hvis du eller dit barn får behandlingsrelaterede

bivirkninger.

Hvis du har taget for meget Voriconazole Teva

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har taget flere Voriconazole Teva-tabletter, end der står her

(eller hvis andre har taget dine tabletter), eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag æsken med Voriconazole Teva-tabletter med. Hvis du har taget for mange Voriconazole Teva-

tabletter, kan du opleve unormal intolerance over for lys.

Hvis du har glemt at tage Voriconazole Teva

Det er vigtigt, at du tager Voriconazole Teva regelmæssigt på samme tidspunkt hver dag. Hvis du

glemmer at tage en dosis, skal du tage den næste dosis, når det er tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Voriconazole Teva

Det er blevet påvist, at når man tager alle doser regelmæssigt, forhøjes medicinens virkning. Derfor er

det vigtigt, at du fortsætter med at tage Voriconazole Teva som beskrevet ovenfor, medmindre din

læge beder dig stoppe behandlingen.

Fortsæt med at tage Voriconazole Teva, indtil din læge siger, at du skal stoppe. Stop ikke

behandlingen i utide, da din infektion muligvis ikke er kureret. Patienter med nedsat immunsystem

eller med svære infektioner kan have behov for langvarig behandling for at undgå, at infektionen

kommer igen.

Når din læge stopper Voriconazole Teva-behandlingen, bør du ikke kunne mærke det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger er milde og forbigående. Dog kan der forekomme alvorligere bivirkninger, hvor

lægehjælp er på krævet.

Alvorlige bivirkninger – stop med at tage Voriconazole Teva og søg læge øjeblikkeligt

udslæt

gulsot, ændringer i blodprøver for leverfunktion

betændelse i bugspytkirtlen.

Andre bivirkninger

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

nedsat syn (ændring i synet herunder sløret syn, ændringer i farvesyn, unormal manglende

tolerance ved synsopfattelse af lys, farveblindhed, øjensygdom, lyscirkler, natteblindhed,

gyngende syn, gnister, synsaura, nedsat synskarphed, synsklarhed, tab af dele af det sædvanlige

synsfelt, pletter for øjnene)

feber

udslæt

kvalme, opkastning, diarré

hovedpine

hævelse af arme og ben

mavesmerter

vejrtrækningsbesvær

forhøjede leverenzymer.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

bihulebetændelse, betændelse i gummerne, kuldegysninger, svaghed

lavt antal, herunder alvorligt, af visse typer røde (sommetider immunrelateret) og/eller hvide

blodlegemer (sommetider med feber), lavt antal celler som kaldes blodplader, der hjælper blodet

med at størkne

lavt blodsukker, lavt indhold af kalium i blodet, lavt indhold af natrium i blodet

angst, depression, forvirring, uro, søvnløshed, hallucinationer

krampeanfald, rysten eller ukontrollerede muskelbevægelser, prikken eller unormal

hudfornemmelse, øget muskelspænding, søvnighed, svimmelhed

blødning i øjet

forstyrrelser i hjerterytmen, herunder meget hurtig puls, meget langsom puls, besvimelse

lavt blodtryk, betændelsestilstand i en vene (som kan forbindes med dannelse af blodpropper)

akut vejrtrækningsbesvær, brystsmerter, hævelser i ansigtet (mund, læber og omkring øjnene),

ophobning af væske i lungerne

forstoppelse, fordøjelsesbesvær, betændelse i læberne

gulsot, leverbetændelse og leverskade

hududslæt der kan medføre udbredt blæredannelse og afskalning af huden, og som er kendetegnet

ved et fladt, rødt område på huden, der er dækket af små sammenflydende ujævnheder, hudrødme

kløe

hårtab

rygsmerter

nyresvigt, blod i urinen, ændringer i blodprøver for nyrefunktion.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

influenzalignende symptomer, irritation og betændelse i mave-tarm-kanalen, betændelse i mave-

tarm-kanalen, hvilket kan forårsage diarré i forbindelse med antibiotika, betændelse i lymfekar

betændelse i den tynde hinde på indersiden af bugvæggen

forstørrede lymfeknuder (undertiden smertefuldt), knoglemarvssvigt, øget antal eosinofiler

allergisk reaktion eller overdreven immunreaktion

hæmning af binyrebarkfunktionen, nedsat funktion af skjoldbruskirtlen

unormal hjertefunktion, Parkinson-lignende symptomer, nerveskade, som giver følelsesløshed,

smerter, prikkende eller brændende fornemmelse i hænder eller fødder

balance- eller koordinationsproblemer

hjerneødem

dobbeltsyn, alvorlige øjentilstande, herunder smerter og betændelsestilstand i øjne og øjenlåg,

unormale øjenbevægelser, beskadigelse af synsnerven, der medfører nedsat syn, hævelse af

synsnervepapillen

nedsat berøringsfølelse

smagsforstyrrelser

problemer med hørelsen, ringen for ørerne, fornemmelse af at alting drejer rundt

betændelse i visse indre organer, bugspytkirtlen og tolvfingertarmen, hævelse og

betændelsestilstand i tungen

forstørret lever, leversvigt, problemer med galdeblæren, galdesten

ledbetændelse, betændelse i årerne under huden (som kan forbindes med dannelse af

blodpropper)

betændelsestilstand i nyrerne, proteiner i urinen, nyreskader

meget hurtig puls eller uregelmæssig hjerterytme, sommetider med uregelmæssige elektriske

impulser

unormalt elektrokardiogram (EKG)

forhøjet kolesterol i blodet, forhøjet urinstof i blodet

allergiske hudreaktioner (sommetider alvorlige), herunder livstruende hudsygdom, der giver

smertende blærer og sår på hud og slimhinder, især i munden, betændelse i huden, nældefeber,

solskoldning eller kraftige hudreaktioner pga. lys eller solens stråler, hudrødme og hudirritation,

rød eller violet misfarvning af huden, som kan være forårsaget af et lavt antal blodplader, eksem

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

øget funktion af skjoldbruskkirtlen

nedsat hjernefunktion, der er en alvorlig komplikation i forbindelse med leversygdom

tab af de fleste fibre i synsnerven, uklar hornhinde, ufrivillige øjenbevægelser

blæreformet eksem pga. lysfølsomhed

lidelse, hvor kroppens immunforsvar angriber dele af det perifere nervesystem

problemer med hjerterytme eller -ledning (sommetider livstruende)

livstruende allergisk reaktion

sygdom i blodets størkningssystem

allergiske hudreaktioner (sommetider alvorlige), herunder hurtig hævelse i huden, underhuden,

slimhinder og vævet under slimhinden, kløende eller ømme pletter af tyk, rød hud med

sølvfarvede hudskæl, irritation i hud og slimhinder, livstruende hudtilstand, der får store dele af

overhuden (det yderste hudlag) til at løsnes fra hudlagene nedenunder.

små, tørre, skællede hudpletter, sommetider fortykket med hård eller forhornet hud.

Bivirkninger med ukendt hyppighed:

fregner og pigmentpletter.

Andre betydelige bivirkninger, hvis hyppighed ikke er kendt, men som du øjeblikkeligt skal fortælle

til lægen:

hudkræft

betændelse i vævet omkring knoglen

røde, skællede pletter eller ringformede hudlæsioner, der kan være symptomer på den

autoimmune sygdom, som kaldes kutan lupus erythematosus.

Da Voriconazole Teva kan påvirke lever og nyrer, vil din læge tage blodprøver for at kontrollere din

lever- og nyrefunktion. Du skal kontakte lægen, hvis du får mavesmerter, eller hvis din afføring får en

anden konsistens.

Der er set tilfælde af hudkræft hos patienter, der blev behandlet med voriconazol igennem længere tid.

Solskoldning eller kraftig hudreaktion pga. lys eller solens stråler er set hyppigere hos børn. Hvis du

eller dit barn udvikler hudlidelser, kan lægen henvise dig til en hudspecialist, som efter

konsultation kan beslutte, om det er vigtigt, at du eller dit barn tilses regelmæssigt. Forhøjede

leverenzymer er også set oftere hos børn.

Hvis bivirkningerne fortsætter eller er generende, skal du kontakte lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkort eller æske efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voriconazole Teva indeholder:

aktivt stof: voriconazol. Hver tablet indeholder 50 mg voriconazol (Voriconazole Teva 50 mg

filmovertrukne tabletter) eller 200 mg voriconazol (Voriconazole Teva 200 mg filmovertrukne

tabletter).

øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2), croscarmellosenatrium, povidon K25,

prægelatineret majsstivelse, magnesiumstearat, hypromellose 5 mPa s, glycerol 85 %, titandioxid

(E171).

Udseende og pakningsstørrelser

50 mg: hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter (diameter: ca. 7,2 mm) med ”V” præget på

den ene side og ”50” på den anden side.

200 mg: hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter (størrelse: ca. 17,2 mm x 7,2 mm) med ”V”

præget på den ene side og ”200” på den anden side.

Voriconazole Teva 50 mg filmovertrukne tabletter findes i multipakninger og enkeltpakninger med 2,

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 tabletter i pvc/alu-blisterkort.

Voriconazole Teva 200 mg filmovertrukne tabletter findes i multipakninger og enkeltpakninger med 2,

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 tabletter i pvc/alu-blisterkort.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovića 25

10000 Zagreb

Kroatien

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Voriconazole Teva 50 mg filmomhulde tabletten

Voriconazole Teva 200 mg filmomhulde tabletten

Danmark:

Voriconazole Teva

Estland:

Voriconazole Teva

Frankrig:

Voriconazole Teva 50 mg, comprimé pelliculé

Voriconazole Teva 200 mg, comprimé pelliculé

Grækenland:

Voriconazole Teva 50 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Voriconazole Teva 200 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Holland:

Voriconazol 50 mg Teva, filmomhulde tabletten

Voriconazol 200 mg Teva, filmomhulde tabletten

Irland:

Voriconazole Teva 200mg Film-coated Tablets

Italien:

Voriconazolo Teva

Letland:

Voriconazole Teva 200 mg plėvele dengtos tabletės

Litauen:

Voriconazole Teva 200 mg plėvele dengtos tabletės

Luxembourg:

Voriconazole Teva 50 mg comprimés pelliculés

Voriconazole Teva 200 mg comprimés pelliculés

Malta:

Voriconazole Teva 200mg Film-coated Tablets

Polen:

Voriconazole Teva

Portugal:

Voriconazol Teva

Rumænien:

Voriconazol Teva 50 mg comprimate filmate

Voriconazol Teva 200 mg comprimate filmate

Spanien:

Voriconazol Teva 50 mg comprimidos recubieertos con película EFG

Voriconazol Teva 200 mg comprimidos recubieertos con película EFG

Sverige:

Voriconazole Teva

Storbritannien: Voriconazole 50mg Filmcoated Tablets

Voriconazole 200mg Filmcoated Tablets

Tjekkiet:

Voriconazole Teva 200 mg

Tyskland:

Voriconazol-ratiopharm® 50 mg Filmtabletten

Voriconazol-ratiopharm® 200 mg Filmtabletten

Ungarn:

Voriconazole Teva 200 mg filmtabletta

Østrig:

Voriconazol ratiopharm 200 mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2017.

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-11-2018

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Active substance: clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7602 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6463 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vfend (Pfizer Europe MA EEIG)

Vfend (Pfizer Europe MA EEIG)

Vfend (Active substance: voriconazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6490 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000387/T/0130

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-9-2018

Voriconazole Hikma (Hikma FarmacEutica (Portugal), S.A.)

Voriconazole Hikma (Hikma FarmacEutica (Portugal), S.A.)

Voriconazole Hikma (Active substance: voriconazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6286 of Tue, 25 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Active substance: reslizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6218 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3912T/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5214 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Active substance: imatinib) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3008 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety