Voltarol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Voltarol 140 mg medicinsk plaster
 • Dosering:
 • 140 mg
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk plaster
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Voltarol 140 mg medicinsk plaster
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49708
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltarol 140 mg medicineret plaster

Til anvendelse hos teenagere fra 16 år og voksne

Diclofenacnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Tag altid Voltarol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller

apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltarol

Sådan skal du bruge Voltarol

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Voltarol er et lægemiddel, der lindrer smerter. Det tilhører en gruppe af medicin, der kaldes ikke-steroide

betændelseshæmmende lægemidler (NSAID’er).

Voltarol anvendes til kortvarig behandling af lokale symptomer på smerter i forbindelse med akutte

forstuvninger, forstrækninger eller blå mærker, hos teenagere fra 16 år og voksne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltarol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens eller apotekspersonalets anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Voltarol:

hvis du er allergisk over for diclofenac eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i pkt. 6)

hvis du er allergisk over for andre ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler (NSAID’ere,

f.eks acetylsalicylsyre eller ibuprofen)

hvis du på noget tidspunkt har fået astmaanfald, nældefeber eller hævelse og irritation i næsen efter

du har taget acetylsalicylsyre eller andre NSAID’ere

hvis du har et mavesår eller sår i tarmene

hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten

Voltarol må ikke anvendes på beskadiget hud (f.eks. hudafskrabninger, snitsår, brændsår), betændt hud

eller væskende hududslæt eller eksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket før du bruger Voltarol

Hvis du bemærker hududslæt. Fjern straks det medicinerede plaster og stop med behandlingen, hvis det

forekommer.

Hvis du har nyre- hjerte- eller leverlidelser, eller hvis du har eller tidligere har haft mavesår eller sår i

tarmene eller betændelse i tarmene eller er tilbøjelig til blødninger.

Kontakt en læge eller apotekspersonalet før du anvender Voltarol, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Bivirkninger kan reduceres ved at anvende den laveste effektive dosis i kortest mulig tid.

VIGTIGE forholdsregler

Du bør kontakte din læge, hvis symptomer varer længere end 7 dage.

Det medicinerede plaster må ikke komme i kontakt med eller påføres øjne eller slimhinder.

Ældre patienter bør anvende Voltarol med forsigtighed, da ældre har større tilbøjelighed for at få

bivirkninger.

Når du har fjernet det medicinerede plaster, skal du undgå at udsætte det behandlede område for direkte

sollys eller solarielys, for at nedsætte risikoen for lysfølsomhed.

Du må ikke anvende Voltarol samtidig med andre diclofenac-holdige eller andre ikke-steroide

smertestillende og betændelseshæmmende lægemidler, uanset om disse anvendes udvortes eller tages

gennem munden.

Børn og teenagere

Voltarol frarådes til børn og teenagere under 16 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Voltarol

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Kun en lille mængde diclofenac optages i kroppen, forudsat at Voltarol anvendes korrekt. Det er derfor ikke

sandsynligt at der opstår de interaktioner, der er beskrevet for de diclofenac-holdige lægemidler, der tages

gennem munden.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Voltarol.

Voltarol må kun anvendes efter aftale med lægen i første og andet trimester af graviditeten eller hvis du

gerne vil være gravid. Voltarol må ikke anvendes de sidste 3 måneder af graviditeten, fordi det ikke kan

udelukkes at der er en øget risiko for komplikationer for moderen og barnet (se ” Brug ikke Voltarol).

Amning

Små mængder diclofenac udskilles i modermælken.

Tal med lægen før du anvender Voltarol under amning. Under alle omstændigheder må Voltarol ikke

påsættes direkte på brystet, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltarol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Voltarol

Brug altid Voltarol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er ét medicineret plaster to gange dagligt.

Påfør ét medicineret plaster på det smertefulde område to gange dagligt, om morgenen og aftenen. Den

højeste daglige dosis er 2 medicinerede plastre, selv hvis der er flere smertefulde områder, der skal

behandles. Der må kun behandles et smertefuldt område ad gangen.

Brug til børn og teenagere

Voltarol frarådes til brug til børn og unge under 16 år. Der er utilstrækkelig data tilgængelig på effektivitet

og sikkerhed af Voltarol hos børn og teenagere under 16 år (se afsnit 2).

For voksne og teenagere over 16 år, hvis dette produkt skal anvendes i mere end 7 dage for smertelindring

eller hvis symptomerne forværres bør patienten/forældrene kontakte en læge.

Sådan anvendes Voltarol

Må kun anvendes til behandling på huden (kutant). Må ikke tages gennem munden.

1. Klip brevet op langs med den prikkede linje og fjern det medicinerete plaster

Sådan påsættes plasteret:

2. Fjern den ene af de to beskyttelsesfilm.

3. Påsættes det område, der skal behandles og fjern den tilbageværende beskyttelsesfilm.

4. Tryk let med håndfladen indtil plasteret hæfter fuldtændigt til huden.

Sådan fjernes plasteret:

5. Væd plasteret med vand og tag fat i et hjørne af plasteret og træk det forsigtigt væk fra

huden.

6. Vask området med vand og gnub forsigtigt med en finger med kredsende bevægelser,

for at fjerne eventuelle rester.

Det medicinerede plaster kan om nødvendigt holdes på plads med en forbinding.

Det medicinerede plaster må kun anvendes på hel sygdomsfri hud.

Brug ikke det medicinerede plaster under tætsluttende forbinding.

Brug det ikke i forbindelse med bruse- eller karbad.

Du må ikke dele det medicinerede plaster.

Så længe skal plasteret anvendes

Anvend ikke Voltarol mere end 7 dage. Anvendelse af dette lægemiddel igennem længere tid skal drøftes

med en læge.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du har indtryk af at Voltarol’s virkning er for stærk eller svag.

Hvis du har brugt for meget Voltarol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Voltarol end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Fortæl det til lægen, hvis der opstår betydelige bivirkninger efter forkert brug af dette lægemiddel eller ved

utilsigtet overdosering (f.eks. hos børn). Din læge vil kunne anvise, om der skal tages nogen forholdsregler.

Hvis du har glemt at bruge Voltarol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at anvende plasteret og fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af følgende:

Pludselig hududslæt (nældefeber), hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller svælg,

vejrtrækningsbesvær, blodtryksfald eller svaghedsfølelse.

Du kan få følgende bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1ud af 10 patienter)

Lokale hudreaktioner, såsom hudrødmen, brændende fornemmelse, kløe, betændt hudrødmen, hududslæt,

kan være med pustler eller vabler.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til mellem 1 ud af 10.000 patienter)

Overfølsomhedsreaktioner eller lokale allergiske reaktioner (kontakteksem).

Hos patienter, der udvortes bruger lægemidler fra samme lægemiddelgruppe som diclofenac, har der været

enkeltstående indberetninger om alment hududslæt, overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse af hud og

slimhinder samt allergisk shock-lignende reaktioner med akutte kredsløbsforstyrrelser og

lysfølsomhedsreaktioner.

Kroppens optagelse af diclofenac gennem huden er meget lav sammenlignet med koncentrationen af

lægemidlet i blodet efter indtagelse af diclofenac gennem munden. Derfor er der en meget lav sandsynlighed

for at der kan opstå bivirkninger i hele kroppen (såsom mave-tarm- eller funktionsforstyrrelser i nyrerne eller

vejrtrkningsbesvær).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod udtørring og lys.

Opbevar brevet tæt tillukket for at beskytte mod udtørring og lys.

Brug ikke Voltarol, hvis du lægger mærke til at det er beskadiget.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltarol indeholder

Aktivt stof: diclofenacnatrium.

Hvert medicineret plaster indeholder 140 mg diclofenacnatrium.

Øvrige indholdsstoffer:

Understøttende lag:

Uvævet polyestermateriale

Klæbende lag:

Butyleret methacrylatcopolymer

Copolymeracrylatvinylacetat

PEG-12 stearat

Sorbitanoleat

Beskyttelseslag:

Monosilikoneovertrukket papir

Udseende og pakningsstørrelse/pakningsstørrelser

Voltarol er hvide, 10x14 cm selvklæbende plastre, der er lavet af uvævet materiale på den ene side og papir

på den anden side.

Voltarol fås i æsker med 2, 5 eller 10 plastre, hvert pakket i et enkelt brev.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Fremstiller

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstr. 40

81379 Munich

Tyskland

SPA Italiana Laboratori Bouty

Strada Statale n. 11 Padana Superiore, km 160

20060 Cassina de’ Pecchi (MI)

Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DE: Voltaren Schmerzpflaster

BE: Sophenoderm 140 mg pleister

CZ: Voltaren 140 mg léčivá náplast

DK: Voltarol

EE: Voltaren

EL: Voltadol

FI: Voltaren 140 mg lääkelaastari

HU: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz

LT: Voltaren 140 mg vaistinis pleistras

LV: Voltaren 140 mg ārstnieciskais plāksteris

NO: Voltarol 140 mg medisinert plaster

PT: Voltaren Plast, 140 mg emplastro medicamentoso

SE: Voltaren140 mg medicinskt plåster

SK: Voltaren 140 mg liečivá náplasť

UK: Voltarol 140 mg medicated plaster

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2016

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed