Voltarol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Voltarol 140 mg medicinsk plaster
 • Dosering:
 • 140 mg
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk plaster
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Voltarol 140 mg medicinsk plaster
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49708
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltarol 140 mg medicinsk plaster

Til anvendelse hos teenagere fra 16 år og voksne

diclofenacnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Brug altid Voltarol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller

apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltarol

Sådan skal du bruge Voltarol

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Voltarol er et lægemiddel, der lindrer smerter. Det tilhører en gruppe af medicin, der kaldes ikke-steroide

betændelseshæmmende lægemidler (NSAIDs).

Voltarol anvendes til kortvarig behandling af lokale symptomer på smerter i forbindelse med akutte

forstuvninger, forstrækninger eller blå mærker, hos teenagere fra 16 år og voksne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltarol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens eller apotekspersonalets anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Voltarol:

hvis du er

allergisk

over for

diclofenac eller

et eller flere af de

øvrige indholdsstoffer

i dette

lægemiddel (angivet i pkt. 6)

hvis du er

allergisk

over for andre

ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler

(NSAIDs, f.eks

acetylsalicylsyre eller ibuprofen)

hvis du på

noget tidspunkt har

fået astmaanfald, nældefeber

eller

hævelse og irritation i næsen

efter

du har taget acetylsalicylsyre eller andre NSAIDs

hvis du har et

mavesår eller sår i tolvfingertarmen

hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten

hvis du er et barn eller en teenager under 16 år.

Anvend ikke Voltarol på

beskadiget hud

(f.eks. hudafskrabninger, snitsår, brændsår),

betændt hud eller

væskende hududslæt

eller

eksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Voltarol

hvis du lider eller tidligere har lidt af astma eller allergier. Du kan opleve bronkiale muskelkramper

(bronkospasme), hvilket gør vejrtrækningen vanskelig

hvis du bemærker

hududslæt,

der udvikler sig efter påføring af det medicinske plaster

Fjern straks det

medicinske plaster og stop med behandlingen, hvis det forekommer.

hvis du har

nyre- hjerte-

eller

leverlidelser

, eller hvis du har eller tidligere har haft

mavesår

eller

sår i

tarmene

eller

betændelse i tarmene

eller er

tilbøjelig til blødninger

Bivirkninger kan reduceres ved at anvende den laveste effektive dosis i kortest mulig tid.

VIGTIGE forholdsregler

Det medicinske plaster må ikke komme i kontakt med eller påføres øjne eller slimhinder.

Ældre patienter bør anvende Voltarol med forsigtighed, da ældre har større tilbøjelighed for at få

bivirkninger.

Når du har fjernet det medicinske plaster, skal du undgå at udsætte det behandlede område for direkte sollys

eller solarielys, for at nedsætte risikoen for lysfølsomhed.

Børn og teenagere

Voltarol frarådes til børn og teenagere under 16 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Voltarol

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Kun en lille mængde diclofenac optages i kroppen, forudsat at Voltarol anvendes korrekt. Det er derfor ikke

sandsynligt at der opstår de interaktioner, der er beskrevet for de diclofenac-holdige lægemidler, der tages

gennem munden.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Voltarol.

Voltarol må kun anvendes efter aftale med lægen i første og andet trimester af graviditeten eller hvis du

gerne vil være gravid. Voltarol må ikke anvendes de sidste 3 måneder af graviditeten, fordi det ikke kan

udelukkes at der er en øget risiko for komplikationer for moderen og barnet (se ”Brug ikke Voltarol”).

Amning

Små mængder diclofenac udskilles i modermælken.

Tal med lægen før du anvender Voltarol under amning. Under alle omstændigheder må Voltarol ikke

påsættes direkte på brystet, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltarol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Voltarol

Brug altid Voltarol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er ét medicinsk plaster to gange dagligt.

Påfør ét medicinsk plaster på det smertefulde område to gange dagligt, om morgenen og aftenen. Den højeste

daglige dosis er 2 medicinske plastre, selv hvis der er flere smertefulde områder, der skal behandles. Der må

kun behandles et smertefuldt område ad gangen.

Brug til børn og teenagere

Voltarol må ikke anvendes til brug til børn og unge under 16 år. Der er utilstrækkelig data tilgængelig på

effektivitet og sikkerhed af Voltarol hos børn og teenagere under 16 år (se afsnit 2).

For voksne og teenagere over 16 år

, hvis dette lægemiddel skal anvendes i mere end 7 dage for

smertelindring eller hvis symptomerne forværres bør patienten/forældrene kontakte en læge.

Sådan anvendes Voltarol

Må kun anvendes til behandling på huden (kutant).

1. Klip brevet op langs med den prikkede linje og fjern det medicinske plaster

Sådan påsættes plasteret:

2. Fjern den ene af de to beskyttelsesfilm.

3. Påsættes det område, der skal behandles og fjern den tilbageværende beskyttelsesfilm.

4. Tryk let med håndfladen indtil plasteret hæfter fuldtændigt til huden.

Sådan fjernes plasteret:

5. Væd plasteret med vand og tag fat i et hjørne af plasteret og træk det forsigtigt væk fra

huden.

6. Vask området med vand og gnub forsigtigt med en finger med kredsende bevægelser, for at fjerne

eventuelle rester.

Det medicinske plaster kan om nødvendigt holdes på plads med en forbinding.

Det medicinske plaster må kun anvendes på hel sygdomsfri hud.

Brug ikke det medicinske plaster under tætsluttende forbinding.

Brug det ikke i forbindelse med bruse- eller karbad.

Du må ikke dele det medicinske plaster.

Så længe skal plasteret anvendes

Anvend ikke Voltarol mere end 7 dage. Hvis symptomerne forværres eller varer i længere tid end 7 dage, bør

du konsultere en læge.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du har indtryk af at Voltarols virkning er for stærk eller svag.

Hvis du har brugt for meget Voltarol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Voltarol end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Fortæl det til lægen, hvis der opstår betydelige bivirkninger efter forkert brug af dette lægemiddel eller ved

utilsigtet overdosering (f.eks. hos børn). Din læge vil kunne anvise, om der skal tages nogen forholdsregler.

Hvis du har glemt at bruge Voltarol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at anvende plasteret og fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af følgende:

Pludselig hududslæt (nældefeber), hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller svælg,

vejrtrækningsbesvær, blodtryksfald eller svaghedsfølelse.

Du kan få følgende bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1ud af 10 patienter)

Lokale hudreaktioner, såsom hudrødmen, brændende fornemmelse, kløe, betændt hudrødmen, hududslæt,

kan være med pustler eller vabler.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til mellem 1 ud af 10.000 patienter)

Overfølsomhedsreaktioner eller lokale allergiske reaktioner (kontakteksem).

Hos patienter, der udvortes bruger lægemidler fra samme lægemiddelgruppe som diclofenac, har der været

enkeltstående indberetninger om alment hududslæt, overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse af hud og

slimhinder samt allergisk shock-lignende reaktioner med akutte kredsløbsforstyrrelser og

lysfølsomhedsreaktioner.

Kroppens optagelse af diclofenac gennem huden er meget lav sammenlignet med koncentrationen af

lægemidlet i blodet efter indtagelse af diclofenac gennem munden. Derfor er der en meget lav sandsynlighed

for at der kan opstå bivirkninger i hele kroppen (såsom påvirking af mave-tarm-/lever-/nyre-funktionen eller

vejrtrkningsbesvær).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod udtørring og lys.

Opbevar brevet tæt tillukket for at beskytte mod udtørring og lys.

Brug ikke Voltarol, hvis du lægger mærke til at det er beskadiget.

Brugte plastre skal foldes på midten med den klæbende side indad.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltarol indeholder:

Aktivt stof: diclofenacnatrium.

Hvert medicinske plaster indeholder 140 mg diclofenacnatrium.

Øvrige indholdsstoffer:

Understøttende lag:

Uvævet polyestermateriale

Klæbende lag:

Butyleret methacrylatcopolymer

Copolymeracrylatvinylacetat

PEG-12 stearat

Sorbitanoleat

Beskyttelseslag:

Monosilikoneovertrukket papir

Udseende og pakningsstørrelser

Voltarol er hvide, 10x14 cm selvklæbende plastre, der er lavet af uvævet materiale på den ene side og papir

på den anden side.

Voltarol fås i æsker med 2, 5 eller 10 plastre, hvert pakket i et enkelt brev.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 80 25 16 27

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Fremstiller

SPA Italiana Laboratori Bouty

Strada Statale n. 11 Padana Superiore, km 160

20060 Cassina de’ Pecchi (MI)

Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DE: Voltaren Schmerzpflaster 140 mg Wirkstoffhaltiges Pflaster

BE: Voltaren Patch 140mg pleister/ Emplâtre médicamenteux/ wirkstoffhaltige Pflaster

CZ: Voltaren 140 mg léčivá náplast

DK: Voltarol

EE: Voltaren Aktigo

EL: Voltadol

FI: Voltaren 140 mg lääkelaastari

HU: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz

LT: Voltaren Aktigo 140 mg vaistinis pleistras

LV: Voltaren Aktigo 140 mg ārstnieciskais plāksteris

NO: Voltarol 140 mg medisinert plaster

PT: Voltaren Plast, 140 mg emplastro medicamentoso

SE: Voltaren140 mg medicinskt plåster

SK: Voltaren 140 mg liečivá náplasť

UK: Voltarol 140 mg medicated plaster

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2018

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety