Volaton granulat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Volaton granulat Pulver
 • Lægemiddelform:
 • Pulver
 • Sammensætning:
 • 50 g/kg phoxim
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Volaton granulat Pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 18-112
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Produktresumé

Leverandørbrugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)

Udarbejdet efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485

af 16. juni 1995 om stoffer og materialer, §16, stk. 2.

Volaton

granulat

Nr. 062573/03-06

Side 1 af 4

gældende fra d. 01.07.1999

_________________________________________________________________________________

1. Produktidentifikation Volaton

granulat

Produkttype:

Insektmiddel (granulat) til bekæmpelse af svampemyglarver i

vækstmediet til stiklinge- og frøkulturer.

Miljøstyrelsens reg. nr. 18-112

Leverandør

Bayer A/S

telefon: 45 23 50 00

Nørgaardsvej 32

telefax: 45 23 52 60

2800 Lyngby

Kontaktperson: M. Baandrup

2. Oplysning om indholdsstoffer

Stofnavn

Phoxim

Indhold

Cas nr

14816-18-3

Klassifikation

Xn, R22

Kemisk gruppe

Organofosfat

3. Fareidentifikation

For mennesker

Kan give allergi ved kontakt med huden.

For miljø

Ingen kendte.

4. Førstehjælp

Generelt

Bring eventuelt den forulykkede ud i det fri. Undgå afkøling

(tildækning med f.eks. tæppe). Opsøg læge.

Indånding

Se generelt.

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes med

vand og sæbe.

Øjne

Skyl straks med rigeligt vand.

Indtagelse

Fremkald opkastning hos personer ved bevidsthed. Giv

først rigeligt at drikke (ikke alkohol eller mælk).

Modgift

Atropin.

Nr. 062573/03-06

Side 2 af 4

Volaton

granulat

gældende fra d. 01.07.1999

_________________________________________________________________________________

5. Forholdsregler ved brand

Produktet bør så vidt muligt fjernes fra brandstedet.

Slukningsmidler

Vand, pulver, skum, CO

Risici

Der er risiko for udvikling af giftige røggasser.

Værnemidler

Brug friskluftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler ved spild

Miljøværnemidler

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

Spild opsamles ved hjælp af granulat, savsmuld, sand, jord

eller kiselgel og kommes på lukkede beholdere.

Personlige værnemidler

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Vask hænder før måltider, før tobaksrygning og straks efter

arbejdet. Arbejdstøj, værneudstyr og arbejdsredskaber

rengøres jævnligt.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Skal opbevares adskilt fra nærings- og nydelsesmidler, samt

foderstoffer.

Skal opbevares tørt og ved temperaturer under 40°C.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Eksponeringskontrol

Undgå kontakt med produktet.

Tilsmudset tøj tages straks af. Vask hænder før pauser og

efter endt arbejde.

På 4. dagen efter iblanding kan der frit arbejdes med jorden.

Personlige værnemidler

Ved iblanding i jord: Støvler, handsker, forklæde eller

overtræksbukser, samt øjenværn.

Ved håndtering af jord iblandet bekæmpelsesmiddel:

Handsker, ansigtsskærm, forklæde eller overtræksbukser.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:

Granulat

Farve:

Hvid

Lugt:

Aromatisk

ca. 9,7 (10% i vand)

Opløselighed:

Meget lav opløselighed i vand

Fordelingskoefficient:

log P octanol/vand = 3,38 (phoxim)

Nr. 062573/03-06

Side 3 af 4

Volaton

granulat

gældende fra d. 01.07.1999

_________________________________________________________________________________

10. Stabilitet og reaktivitet

Thermostabilitet:

Brænder meget dårligt.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Intet specielt, undgå indånding

Indtagelse

LD50 (oral, rotte): >5000 mg/kg.

Kun ved indtagelse af store mængder produkt kan der

forekomme en forgiftning.

Hudkontakt

Kan give allergi ved kontakt med huden.

Øjenkontakt

Intet specielt, undgå kontakt.

Første

forgiftningssymptomer

Ildebefindende (kvalme, diarré, m.m.). Der er ingen kendte

langtidsvirkninger.

Virkemåde

Cholinesterase hæmning

12. Miljøoplysninger

Mobilitet

Økotoksicitet:

Aktivstoffet er meget giftigt overfor vandlevende organismer

og fugle.

13. Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale

modtageordning for farligt affald.

14. Transportoplysninger

Ikke farligt gods

15. Oplysninger om regulering

Miljøstyrelsens

klassificering

Lokalirriterende

Risikosætninger:

Kan give overfølsomhed ved kontakt

med huden.

Sikkerhedssætninger:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og

nydelsesmidler, samt foderstoffer.

S24/25

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Nr. 062573/03-06

Side 4 af 4

Volaton

granulat

gældende fra d. 01.07.1999

___________________________________________________________________

Uddannelse:

Krav om sprøjtecertifikat i.h.t. Miljø- og Energiministeriets

bekendtgørelse nr. 360 af 24.05.1993 med senere ændrin-

ger. Gælder dog ikke for elever under uddannelse.

Restriktioner:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampemyglarver i

vækstmediet til stiklinge- og frøkulturer.

Må kun anvendes i væksthuse samt overdækket med net på

friland, så midlet er utilgængeligt for fugle.

Unge under 18 år må i.h.t. Arbejdsministeriets bekendt-

gørelse nr. 524 af 19.06.1992 med senere ændringer ikke

arbejde med eller udsættes for produktet.

16. Andre oplysninger

Anvendelse

Insektmiddel (granulat) til forebyggelse af angreb fra

svampemyggens larver i stiklinge- og frøkulturer ved

indarbejdning i vækstmediet før stikning eller såning.

Anvendelsesbegrænsninger:

Se pkt. 15 restriktioner.

Autoriseret af:

Dato 01.07.19999

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-9-2018

Synthetic pitches: the expert assessments currently available conclude that the risks to health are negligible

Synthetic pitches: the expert assessments currently available conclude that the risks to health are negligible

In recent years, the increasing use of tyre granulates for sports pitches and playgrounds has raised concerns about their potential impact on health and the environment. ANSES has analysed the studies and expert assessments currently available on this topic and reports the main findings regarding the potential risks associated with the use or installation of synthetic pitches. The existing studies conclude that the health risks are of little concern, but point to potential risks to the environment.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.