Vivotif

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vivotif 2 Mia bakterier enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • 2 Mia bakterier
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vivotif 2 Mia bakterier enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 60254
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

1. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Vivotif, hårde enterokapsler (Paranova Danmark)

0.

D.SP.NR.

6673

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vivotif

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En dosis kapsel indeholder Mindst 2 x 10

levende mikroorganismer af den attenuerede

Salmonella entirica serovar Typhi (forkortet: S. typhi) stamme Ty21a i frysetørret form.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

En kapsel indeholder: vandfri laktose og sucrose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde enterokapsler (Paranova Danmark).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering mod tyfus (Salmonella enterica serovar Typhi).

Vivotif er indiceret til voksne og børn over 5 år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Vaccination:

Til voksne og børn over 5 år:

En vaccination består af tre kapsler indtaget over fem dage (en hver på dag 1, 3 og 5). Hvis

ikke hele vaccinationsskemaet fuldføres, kan et optimalt immunrespons ikke garanteres.

Den beskyttende virkning starter cirka ti dage efter indtagelse af den sidste dosis af

vaccinen.

60254_spc.doc

Side 1 af 7

Revaccination:

Det optimale revaccinationsskema for Vivotif er ikke blevet undersøgt. Personer, som bor i

endemiske zoner, tilrådes revaccination hver 3. år. Ved rejse fra en ikke-endemisk zone til

en endemisk zone, tilrådes årlig revaccination. Ligesom ved første vaccination, består

revaccination af indtagelse af tre kapsler på dag 1, 3 og 5.

Administration:

Der indtages en kapsel med koldt eller lunkent vand (temperaturen må ikke overstige

legemstemperaturen, dvs. 37 °C) på tom mave eller mindst en time før et måltid på dag 1,

3 og 5. Kapslerne skal sluges hele.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Allergiske reaktioner ved tidligere vaccination.

Medfødt eller erhvervet immundefekt inklusive samtidig behandling med immunsuppressiva

eller cytostatika.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Rejsende bør tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå kontakt med eller indtagelse

af fødevarer eller vand, som potentielt kan være forurenet med S. Typhi.

I tilfælde af akut febersygdom eller akut gastrointestinal infektion bør vaccinationen

udskydes.

De levende organismer i Vivotif har vist sig at være følsomme over for antibiotika og

malarialægemidler. For mere information om interaktion med disse produkter, se pkt. 4.5.

Vivotif kapslens overtræk indeholder phthalater, som i dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet og udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Vivotif må derfor kun gives til

børn og voksne med lav legemsvægt efter en nøje vurdering af benefit/risk-forholdet.

Vivotif indeholder:

laktose og bør derfor ikke anvendes til patienter med nogen af de følgende sjældne,

arvelige tilstande: galactoseintolerans, total lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactose-malabsorption.

saccarose og bør derfor ikke anvendes til patienter med nogen af de følgende sjældne,

arvelige tilstande: fructoseintolerans, glucose/galactose-malabsorption eller sucrase-

isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Vaccination med Vivotif bør udskydes under og i mindst tre dage før og efter behandling

med antibiotika eller sulfonamid på grund af potentiel hæmning af væksten af vaccine-

organismer og potentiel svækkelse af immunresponset. En justering af dette interval kan

være nødvendig i tilfælde af behandling med antibiotika med en lang halveringstid såsom

azithromycin (halveringstid 65 timer)

60254_spc.doc

Side 2 af 7

Kombination med malariaprofylakse

Kliniske forsøgsdata har vist, at immunresponset på Ty21a vaccination ikke svækkes ved

administration af chloroquin eller kombinationerne pyrimethamin/sulfadoxin eller

atovaquon/proguanil anvendt ved profylaktiske doser. De kan gives samtidig med Vivotif.

Ved anvendelse af mefloquin som malariaprofylakse skal der gå mindst tre dage mellem

den sidste dosis Vivotif og start af mefloquin.

Levende parenterale vacciner (f.eks. mod gul feber, mæslinger, fåresyge, røde hunde eller

skoldkopper) og levende oral poliovaccine kan gives samtidig. Der er ingen grund til at tro,

at samtidig administration af immunglobuliner vil reducere vaccinens effekt.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Ingen dyreforsøg er blevet udført med Vivotif vaccinen vedrørende reproduktions- og

udviklingstoksicitet. Administration af Vivotif under graviditet er ikke blevet evalueret i

kliniske forsøg. Det vides ikke, om Vivotif er skadeligt for fosteret ved administration til

gravide kvinder. Vivotif kapslens overtræk indeholder imidlertid dibutylphthalat (DBP),

som i dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet og udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3).

Vivotif bør derfor kun gives under graviditet, hvis det er tvingende nødvendigt.

Amning:

Det er uvist, om levende, svækket Ty21a udskilles i modermælk. Det er også uvist, i

hvilket omfang det inaktive indholdsstof dibutylphthalat (DBP) udskilles i modermælk,

men overførsel til barnet via modermælken kan ikke udelukkes. Således kan risikoen for

det ammende barn ikke udelukkes helt.

Fertilitet:

Der er ingen kliniske forsøg vedrørende reproduktions- og udviklingstoksicitet for Vivotif.

Vivotif kapslens overtræk indeholder dibutylphthalat (DBP), som har vist sig at påvirke

fertiliteten hos dyr.

Den kliniske relevans af disse observationer er ikke

fastlagt

(se pkt. 5.3)

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Vivotif påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Over 1,4 millioner kapsler med Vivotif er blevet administreret i kontrollerede forsøg.

Følgende bivirkninger er blevet indberettet i kliniske forsøg.

Nervesystemet

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Hovedpine

Mave-tarm-kanalen

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Mavesmerter, kvalme, opkastning og diarré

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Udslæt

60254_spc.doc

Side 3 af 7

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Pyreksi

Disse rapporterede symptomer forsvandt spontant inden for nogle få dage. Ingen alvorlige

systemiske bivirkninger blev rapporteret.

Baseret på spontane rapporter efter markedsføring af Vivotif er følgende yderligere

bivirkninger blevet rapporteret. Incidensrater kan ikke beregnes.

Immunsystemet

Allergiske og anafylaktiske reaktioner, herunder relaterede symptomer, såsom angioødem

og dyspnø.

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Nervesystemet

Paræstesier, svimmelhed

Mave-tarm-kanalen

Flatulens, oppustethed

Hud og subkutane væv

Hudreaktioner, som f.eks. dermatitis, eksantem, kløe og urticaria

Knogler, led, muskler og bindevæv

Artralgi, myalgi, rygsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni, utilpashed, træthed, kuldegysninger, influenzalignende sygdom

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I kliniske forsøg fik 155 raske, voksne frivillige deltagere fem til otte doser af Vivotif

indeholdende mellem 3 og 10 x 10

levende mikroorganismer. Denne dosis var mindst fem

gange højere end den aktuelt anbefalede dosis. Ingen betydende reaktioner - som f.eks.

opkastning, akutte mavesmerter eller feber forekom, men det blev observeret, at overdosering

kan øge risikoen for, at S. Typhi Ty 21a virusstammen udskilles i fæces.

Der er lejlighedsvis blevet modtaget rapporter om overdosering. De rapporterede symptomer

afveg ikke fra symptomerne rapporteret ved den indicerede dosering.

Indtages alle tre kapsler samtidigt ved en fejltagelse, forventes der ikke at forekomme

alvorlige konsekvenser. Det er ikke nødvendigt at tage særlige forholdsregler.

60254_spc.doc

Side 4 af 7

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J07AP01 – Vaccine mod tyfus

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virulente stammer af

S. Typhi

kan krydse mavesyrens barriere efter

indtagelse, kolonisere tarmene, penetrere tarmvæggen, og herefter nå

blod og lymfevæske. Forebyggelse af sygdom kan opnås ved

stimulering af det lokale immunrespons i tarmene. Denne type

immunrespons kan fremkaldes ved indtagelse af den levende svækkede

S. Typhi

Ty21a virusstamme, hvilket medfører en abortiv infektion. Vivotif

indeholder levende, svækket

S. Typhi

Ty21 virusstamme, som har fuld

immunogen kapacitet, men ingen patogene egenskaber.

S. Typhi kan kun fremkalde patologiske symptomer og udløse et beskyttende immunrespons,

hvis bakterierne besidder et komplet lipopolysaccharid. S. Typhi eksprimerer O9 og O12

lipopolysaccharider. O12 lipopolysacchariden findes også på overfladen af den relaterede S.

enterica serovar Paratyphi A og B. Endvidere har S. enterica serovar Paratyphi C ingen

lipopolysaccharid til fælles med S. Typhi. På grund af den fuldstændige mangel på galE-

genaktivitet kan vaccinestammen S. Typhi Ty21a kun i begrænset omfang producere

komplette lipopolysaccharider. Ved lave koncentrationer af galaktose, syntetiserer den dog

tilstrækkeligt med lipopolysaccharider til at inducere et beskyttende immunrespons.

Immunologiske studier har vist, at vaccinestammen Ty21a udløser humoral og cellulær

immunitet både lokalt og systemisk. For meget galaktose medfører antageligt en ophobning af

toksiske metabolitter i bakteriecellerne med efterfølgende lysis af bakterierne. Svækkelsen og

sikkerheden af Ty21a forklares ved en kombination af galE mutation og fravær af Vi-antigen.

Vaccinestammen forbliver derfor lokalt i tarmen og kan ikke længere detekteres i afføringen

efter den abortive formering efter indtagelse af den normale dosis. Virkningsmekanismen i

afsvækningen af Ty21a kendes dog ikke fuldstændigt.

Vaccination med Vivotif består af tre kapsler. Ved kontrollerede kliniske felt-studier er tre

enterokapsler med Vivotif blevet påvist at yde 71 % beskyttende effekt mod tyfus i det første

år og 67 % i tre år efter vaccination.

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetiske oplysninger/egenskaber er ikke relevante for orale bakterielle vacciner

såsom Vivotif. Den svækkede S. Typhi stamme overlever længe nok i mave-tarmkanalen til at

inducere immunrespons.

Levetiden i mave-tarmkanalen er kort. Ved lave galaktosekoncentrationer kan Ty21a

kortvarigt formere sig og fremkalde beskyttende immunitet. Vaccinestammen forbliver lokalt

i tarmen og er aldrig blevet detekteret systemisk. Hos frivillige forsøgspersoner kunne

bakterien på førstedagen efter vaccineadministration påvises i fæces hos 29 %, på anden

dagen hos 8 % og på tredjedagen hos en enkelt vaccineret person. I 642 undersøgte fæces

prøver kunne ikke påvises reversion af den svækkede stamme til en mere patogen stamme.

60254_spc.doc

Side 5 af 7

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ingen langsigtede dyreforsøg er blevet udført med Vivotif med henblik på undersøgelse af

potentiel karcinogenicitet, mutagenicitet eller nedsat fertilitet.

I dyreforsøg påvirkede indholdsstoffet dibutylphthalat (DBP) reproduktion og udvikling, som

f.eks. i udvikling af testiklerne, kortere anogenital afstand som tegn på feminisering af unger

af hankøn, og ungernes vægt. Ligeledes er der i andre dyreforsøg blevet set effekter på lever

(øget vægt), vægttab og effekter på reproduktionssystemet (testikler, nedsat vægtøgning hos

unger). Den kliniske relevans af disse observationer er ikke fastlagt, så produktet bør kun

tages ved tvingende indikation, især til børn og gravide.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

En kapsel indeholder:

Vandfri laktose

Sucrose (Saccharose)

Hy-Case SF

Magnesiumstearat

Askorbinsyre

Kapsler:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

Erythrosin (E127)

Kapselovertræk:

Hydroxypropyl-methylcellulose phthalat

Diethylphthalat

Dibutylphthalat

Ethylenglycol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2

C -8

C (i køleskab) beskyttet mod lys. Opbevares i den ydre beholder.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

60254_spc.doc

Side 6 af 7

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

60254

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. februar 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

60254_spc.doc

Side 7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her