Vitalipid Adult

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vitalipid Adult koncentrat til infusionsvæske, emulsion
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, emulsion
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Vitalipid Adult koncentrat til infusionsvæske, emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06960
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vitalipid Adult koncentrat til infusionsvæske, emulsion

All-rac-α-tocoferol, vitamin A, phytomenadion, ergocalciferol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Vitalipid Adult

Sådan får du Vitalipid Adult

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Vitalipid Adult er en steril olie/vand emulsion, som indeholder fedtopløselige vitaminer: all-rac-α-

tocoferol (vitamin E), vitamin A, phytomenadion (vitamin K

) og ergocalciferol (vitamin D

Vitalipid Adult er beregnet til patienter, som får intravenøs ernæring (som et drop i en vene) med

henblik på at dække det daglige behov for vitaminerne A, K

og E.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Vitalipid Adult

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning.

Du må ikke få Vitalipid Adult

hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vitalipid

Adult (angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk overfor peanuts (jordnødder) eller soja. Vitalipid Adult indeholder sojaolie

(renset sojaolie kan indeholde protein fra peanuts).

hvis du er allergisk over for æg

i høje doser, hvis du er gravid

hvis du er et barn under 11 år

hvis du har fået for mange vitaminer

hvis du har for meget calcium i blodet eller urinen

hvis du får vitamin A eller medicin kaldet retinoider (se ”Brug af anden medicin sammen med

Vitalipid Adult” i afsnit 2)

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det straks til din læge, hvis du får symptomer på allergi. Se afsnit 4 ”Bivirkninger” for

yderligere information.

Din læge kan ønske at følge mængden af vitaminer i dit blod, især hvis du får denne medicin i længere

tid.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Vitalipid Adult, hvis du:

har forandringer i hud eller knogler så som afskalning, kløe og gulfarvning af huden eller

knoglesmerter

har dobbeltsyn

er på en diæt med lavt indhold af protein

har nyrer- eller leverproblemer

er et barn eller er lille af størrelse

har et stort indhold af calcium i dit blod eller din urin

har blødningsforstyrrelser

har en vane med at drikke store mængder alkohol

har liggesår, andre sår eller forbrændinger

har forstyrrelser i næringsoptagelsen, som kaldes korttarmssyndrom

har cystisk fibrose

har hjerteproblemer

Brug af anden medicin sammen med Vitalipid Adult

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Vitamin A og medicin kaldet retinoider (så som bexaroten, der anvendes til at behandle en vis

type af hudkræft). Samtidig brug kan øge risikoen for toksiske virkninger.

Tripranavir produkter (anvendes til at behandle HIV). Både Vitalipid Adult og tripranavir

produkterne indeholder vitamin E, som kan medføre, at du får for meget vitamin E.

De såkaldte blodfortyndende midler (warfarin og phenprocoumon). Samtidig brug af Vitalipid

Adult og disse lægemidler skal undgås, idet vitamin K

kan forhindre deres effekt og vitamin

E kan øge deres effekt.

Vitamintilskud eller lægemidler indeholdende vitaminer.

Påvirkning af hinandens effekt er sjældent set mellem fedtopløselige vitaminer og andre

komponenter i ernæringsprodukter, der indgives direkte i blodbanen.

Ultraviolet lys kan deaktivere vitamin A.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Vitalipid Adult kan anvendes under graviditet. Høje doser (over 8.000 IU/dag) af vitamin A må dog

ikke tages under graviditet.

Vitalipid Adult kan anvendes i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vitalipid Adult påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vitalipid Adult indeholder sojaolie

Dette lægemiddel må ikke anvendes, hvis du er allergisk over for peanuts (jordnødder) eller soja.

3.

Sådan får du Vitalipid Adult

Den anbefalede dosis til voksne og børn over 11 år gamle er 10 ml (en ampul) pr. døgn.

Vitalipid Adult vil blive givet til dig af en læge eller en sygeplejerske. Vitalipid Adult indgives via et

drop i en vene (intravenøs infusion) efter fortynding. Instruktioner vedrørende fortynding er givet i

afsnittet beregnet til sundhedspersonale.

Hvis du har fået for meget Vitalipid Adult

Vitalipid Adult vil blive fortyndet og indgivet af sundhedspersonale. Det er derfor usandsynligt, at du

vil få en større dosis end du burde have.

En enkelt overdosering af fedtopløselige vitaminer giver ikke nogen bivirkninger

Vitamin D: Længerevarende overdosering med høje doser kan medføre nedsat knogletæthed

(osteopeni)

Vitamin K

: Hurtig infusion med vitamin K

kan medføre rødmen, vejtrækningsbesvær

(bronkospasmer), hurtig puls og lavt blodtryk

Vitamin A: En enkelt overdosering med høje doser kan medføre mavetarmlidelser, hovedpine,

øget tryk i hjernen, hævelse af synsnerven, psykiske lidelser, irritabilitet, krampeanfald eller

afskalning af huden og knogleændringer (længere, kortere eller skøre ben). Længerevarende

overdosering kan medføre øget tryk i hjernen, ændringer i knoglestrukturen, som

almindeligvis fremtræder som ømme eller smertefulde hævelser under huden på arme og ben.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Vitalipid Adult, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret:

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Allergiske reaktioner. Symptomerne kan inkludere udslæt og nældefeber, åndedrætsbesvær,

trykken for brystet, hævelser i munden, ansigtet, læberne eller tungen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Skal beskyttes mod lys. Må ikke fryses.

Se nedenstående afsnit beregnet til sundhedspersonale vedrørende opbevaringsbetingelser af det

fortyndede lægemiddel.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten/pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet, hvis du observerer, at opløsningen ikke er en mælkelignende hvid emulsion

eller hvis beholderen er beskadiget.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vitalipid Adult indeholder:

De aktive stoffer er:

1 ml:

10 ml

All-rac-α-tocoferol (Vitamin E)

910 µg

(1 IU)

9100 µg

(10 IU)

Retinoli palmitas sv.t. Vitamin A

(retinol)

99 µg

(330 IU)

990 µg

(3300 IU)

Phytomenadion (Vitamin K

15 µg

150 µg

Ergocalciferol (Vitamin D

0,5 µg

(20 IU)

5 µg

(200 IU)

Øvrige indholdsstoffer: Renset sojaolie, rensede ægphospholipider, glycerol, natriumhydroxid

(til pH-justering), vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Koncentrat til infusionsvæske, emulsion.

Mælkelignende, hvid, steril olie/vand emulsion med pH: ca. 8 og osmolalitet: ca. 300 mOsm/kg vand.

Pakningsstørrelse: 10 x 10 ml i glasampuller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant

Fresenius Kabi

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller:

Fresenius Kabi AB, S-751 74 Uppsala, Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2017.

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Må ikke gives ufortyndet.

Forligelighed

Alle tilsætninger skal foretages aseptisk.

Vitalipid Adult må kun tilsættes til lægemidler, hvor forligelighed er dokumenteret. Forligelighed med

forskellige additiver og opbevaringstider af forskellige blandinger vil være til rådighed efter anmodning.

Vitalipid Adult kan anvendes til opløsning af Soluvit pulver til infusionsvæske. Et hætteglas Soluvit

opløses ved tilsætning af 10 ml (1 ampul) Vitalipid Adult. Derefter kan blandingen tilsættes til andre

forligelige lægemidler.

Vitalipid Adult må ikke tilsættes til opløsninger eller emulsioner, før end 1 time før infusionens start.

For at sikre en homogen blanding skal beholderen vendes et par gange før infusionens start.

Kun til engangsbrug.

Eventuel rest af blandingen efter infusion skal kasseres.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal blandingen bruges med det samme. Anvendelse af andre

opbevaringstider-og betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2

C til 8

med mindre, at fortyndingen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.