Viscotears

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Viscotears 2 mg/g øjengel, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 2 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • øjengel, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Viscotears 2 mg/g øjengel, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32063
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Viscotears 2 mg/g, øjengel i enkeltdosisbeholder

carbomer

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears

Sådan skal du bruge Viscotears

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Viscotears er en kunstig tårevæske, som anvendes ved nedsat tåre- eller slimproduktion (tørhed i

øjnene). Viscotears fugter øjet og danner en beskyttende hinde, som kan vare i op til 6 timer.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Viscotears for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE VISCOTEARS

Brug ikke Viscotears

Hvis du er allergisk over for carbomer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viscotears

(angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Viscotears.

Hvis du bruger kontaktlinser:

Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Viscotears og vent mindst 30 minutter, før du sætter

kontaktlinserne i igen.

Brug af anden medicin sammen med Viscotears

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. .

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Viscotears kan anvendes under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Viscotears påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt Viscotears, må du ikke køre bil eller

arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE VISCOTEARS

Brug altid Viscotears nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er

Voksne

1 dråbe 3-4 gange daglig i hvert øje eller efter behov.

Indholdet i enkeltdosisbeholderen rækker til behandling af begge øjne.

Børn og unge

Du må kun bruge Viscotears til børn og unge efter aftale med lægen.

Brug kun Viscotears i øjet/øjnene.

Sådan bruger du Viscotears korrekt

Hent enkeltdosisbeholderen med Viscotears.

Vask dine hænder og sæt dig evt. foran et spejl.

Hold enkeltdosisbeholderen med spidsen pegende nedad og ”ryst” gelen ned mod spidsen

med en hurtig håndbevægelse (som med et kviksølvtermometer). For lettere at kunne trykke

Viscotears gelen ud af enkeltdosisbeholderen er det vigtigt, at indholdet er samlet i spidsen.

Drej beholderens plasthætte af.

Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad.

Hold spidsen tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.

Undgå at berøre øjet eller øjenlåget med tubespidsen.

Hold beholderen lodret med spidsen pegende nedad – derved dannes en lille dråbe på spidsen

og dråben dryppes i øjet (mellem nedre øjenlåg og øjet).

Hvis du bruger Viscotears i begge øjne, gentages trinene 5-8 for det andet øje.

Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen.

Hvis du bruger et andet øjenpræparat samtidig med Viscotears, skal der gå mindst 5 minutter

mellem hver behandling. Viscotears skal altid dryppes i øjet som det sidste lægemiddel.

Viscotears øjengel er steril indtil enkeltdosisbeholderen bliver åbnet, og gelen skal anvendes

umiddelbart efter åbning. Spidsen på enkeltdosisbeholderen må ikke berøre øjet, da dette kan

forårsage skade på øjet. Åbnede enkeltdosisbeholdere skal kasseres efter brug.

Hvis du har brugt for meget Viscotears

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Viscotears, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Viscotears.

Hvis du har glemt at bruge Viscotears

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage

den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Det er sjældent, at der opstår bivirkninger efter behandling med Viscotears øjengel i

enkeltdosisbeholdere. Følgende bivirkninger, der er opstået efter behandling med Viscotears

øjengel iflerdosisbeholder, formodes at kunne opstå ved behandling med Viscotears

enkeltdosisbeholder:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Midlertidigt sløret syn, tilklistrede øjenlåg.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1ud af 10 behandlede):

Midlertidig irritation i øjet.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Overfølsomhed, smerter i øjet, hævelse af øjet, kløe i øjet, hævelse af øjenlåg, rødmen i øjet.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevar enkeltdosisbeholderen i den ydre

karton.

Brug ikke Viscotears efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Kassér enkeltdosisbeholderen umiddelbart efter brug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Viscotears 2 mg/g øjengel i enkeltdosisbeholder indeholder:

Aktivt stof: carbomer. Hvert g gel indeholder: 2 mg carbomer.

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid, sorbitol (E420) og vand til injektionsvæsker.

Viscotears øjengel i enkeltdosisbeholdere indeholder ikke konserveringsmiddel.

Udseende og pakningsstørrelser

Viscotears er en steril, klar og farveløs gel, der leveres i 0,6 ml plast enkeltdosisbeholdere.

Pakningsstørrelser: 30 x 0,6 ml og 120 x 0,6 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alcon Danmark A/S

Rødovre Parkvej 25

2610 Rødovre

Danmark

E-mail: alcondanmark@alconlabs.com

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2012.