VetZink

Primær information

 • Handelsnavn:
 • VetZink 1000 mg/g premix til foderlægemiddel
 • Dosering:
 • 1000 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • premix til foderlægemiddel
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • VetZink 1000 mg/g premix til foderlægemiddel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46343
 • Sidste ændring:
 • 18-07-2018

Produktresumé

13. juli 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

VetZink, premix til foderlægemiddel

0.

D.SP.NR

27068

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

VetZink

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof

Zinkoxid 1000 mg/g.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Premix til foderlægemiddel

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Fravænnede svin op til 10 uger gamle.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til forebyggelse af diarré hos fravænnede svin.

4.3

Kontraindikationer

Ingen

4.4

Særlige advarsler

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Produktet bør anvendes som midlertidigt hjælpemiddel sammen med iværksættelse af

relevante foranstaltninger for at forebygge diarré efter fravænningen. Officielle nationale

behandlingsprincipper skal tages med i betragtning, når veterinærlægemidlet anvendes.

46343_spc.doc

Side 1 af 5

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Luftveje/indtagelse

Som for ethvert pulver kan dette produkt medføre irritation af luftvejene

Undgå inhalation

Undgå støvdannelse. Undgå støvdannelse ved opblanding i foder. Ved

tilstrækkelig udluftning eller ved anvendelse af et lukket system er det ikke nødvendigt

at anvende indåndingsapparat. Ved eksponering for store mængder støv anvendes

støvmaske P2

I tilfælde af inhalation ved hændeligt uheld sørg for at få frisk luft og

kontakt en læge i tilfælde af gener.

I tilfælde af indtagelse ved hændeligt uheld skyl munden med vand og drik rigeligt med

vand. Kontakt læge ved eventuelle gener.

Øjne

Som for ethvert pulver kan dette produkt medføre irritation af øjne

Undgå kontakt med øjne

Brug beskyttelsesbriller

I tilfælde af kontakt med øjne ved hændeligt uheld skal der skylles grundigt med

rigelige mængder vand. Fjern herefter eventuelle kontaktlinser og fortsæt skylning.

Kontakt læge ved eventuelle gener.

Som for ethvert pulver kan dette produkt medføre hudirritation

Undgå kontakt med hud

Anvend arbejdstøj og beskyttelseshandsker (af læder, gummi eller

bomuld). Vask hænder efter brugen

I tilfælde af kontakt med huden ved hændeligt uheld vask med sæbe og

vand.

Andre forsigtighedsregler vedrørende indvirkning på miljøet

Zink er meget giftig for organismer, der lever i vand, men kan påvirke væksten,

overlevelse og reproduktion i både akvatiske og terrestriske planter og dyr. Zink er

persistent i jord og kan ophobes i sedimenter. Toksicitet afhænger af miljøforhold og

naturtyper. Risikoen for miljøet kan reduceres ved at overholde følgende foranstaltninger.

Ved spredning af gødning fra behandlede dyr skal den maksimale samlede zinkbelastning,

som defineret i de nationale eller lokale regler, overholdes strengt. Ufortyndet gylle fra

behandlede grise bør ikke anvendes på land. Fortynding med gylle fra ubehandlede dyr og

søer er påkrævet, så den samlede mængde af behandlet pattegrisgødning er så lav som

mulig og aldrig over 40 %, som er forholdet mellem gylle fra fravænnede pattegrise og

søer, når gyllen lagres sammen. Produktet bør ikke anvendes på bedrifter, hvor blanding af

gødning fra behandlede dyr med gødning af ikke-behandlede dyr ikke er mulig.

Zinks biotilgængelighed, og dermed miljørisikoen, varierer mellem jordtyper. Gylle fra

behandlede grise bør ikke spredes på sårbare jordtyper, der er blevet identificeret som frit

drænende, sure (pH ≤6), sandede jorder.

Gylle, som indeholder zink, bør ikke spredes på samme areal i på hinanden følgende år for

at undgå ophobning af zink, som kan forårsage skadelige virkninger på miljøet.

46343_spc.doc

Side 2 af 5

Ved spredning af gylle fra behandlede dyr skal den mindste afstand til overfladevand, som

defineret i de nationale eller lokale regler, strengt respekteres, og en stødpudezone på

minimum 3 m anvendes, da gyllen indeholder zink, som kan forårsage skader i

vandmiljøet.

4.6

Bivirkninger

Nye studier har vist, at i svinebesætninger, som er testet positive for MRSA (methicillin-

resistente stafylokokker), kan brug af zinkoxid til fravænnede svin øge forekomsten af

resistente bakterier blandt de fravænnede svin.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til opblanding i tørfoder på en fodermølle, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

2500 mg zink pr. kg foder svarende til 3000 mg zinkoxid pr. kg foder i højst 14 dage.

Foderforbruget i løbet af de første 14 dage efter fravænning er omkring 6-7 kg/svin.

Mængden af ordineret foderlægemiddel bør ikke overstige 10 kg/svin.

Kun til oral anvendelse.

Når produktet blandes i foderet, skal der tages hensyn til den mængde zink, der allerede er

i foderet enten som naturligt forekommende zink eller tilsat med henblik på

ernæringsmæssige formål. Uden ordination er det maksimale zinkindhold i foderet 150

mg/kg. Under hensyntagen til det faktiske zinkindhold i foderet tilsættes en mængde af

produktet, så den samlede mængde zink i foderet ikke overstiger 2500 mg zink pr. kg foder

(dette svarer til 2,8-3 kg af produktet iblandet 1000 kg foder, afhængigt af den mængde

zink, der allerede er i foderet).

For at sikre tilstrækkelig fordeling af produktet i slutfoderet anbefales det at forblande

produktet med en passende mængde af foderingredienserne, inden det iblandes slutfoderet.

Slutfoderet bør anvendes som det eneste foder i højst 14 dage.

4.10

Overdosering

Der blev rapporteret levertoksicitet (lipidakkumulation i hepatocytter) hos fravænnede svin

ved den anbefalede daglige dosis i 4 uger.

4.11

Tilbageholdelsestid

Svin (slagtning): 0 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Diarrémidler, intestinale antiinflammatorika/antiinfektiva.

ATCvet-kode: QA 07 XA 91.

46343_spc.doc

Side 3 af 5

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Zinkoxid er et essentielt sporstof, der er vigtigt for væksten. Virkningsmekanismen ved

behandling og kontrol af diarré hos svin er ikke fastlagt. Det er påvist at have en favorabel

virkning på tarmens mikroflora ved at stabilisere den intestinale mikroflora. Det er

endvidere kendt, at Zn

interfererer med E. coli’s binding til enterocytterne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Zinkoxid absorberes kun i relativt ringe grad og ved terapeutiske niveauer er blodniveauer

kun øget med faktor to.

Distribution

Terapeutiske niveauer af zinkoxid øger zinkniveauet i leveren og nyrerne hos svin med en

faktor på henholdsvis ca. tre-fem og to. Der er ikke observeret øgning i niveauet i muskler.

Biotransformation

Det formodes at størstedelen udskilles uændret i fæces, da zink i terapeutiske niveauer

absorberes i ringe grad.

Elimination

Størstedelen af zink i zinkoxid udskilles uden absorption. Niveauet af zink i lever og nyrer

normaliseres omkring 7 dage efter seponering.

5.3

Miljømæssige forhold

Zink er meget giftigt for vandlevende organismer og er persistent i jord og sedimenter.

Zink kan ophobes i jorden efter kontinuerlig anvendelse af gylle fra behandlede dyr, og

sure sandjorde er de mest sårbare.

Zinks biotilgængelighed, og dermed miljørisikoen, varierer mellem jordtyper og

miljømæssige forhold (f.eks. opløst organisk kulstof, calcium og pH).

Zinkoxid udskilles overvejende i fæces, kun en lille del udskilles i urin. Stoffet omdannes

ikke og udskilles i miljøet i form af gylle og gødning. Virkningen på den samlede

miljømæssige zinkbelastning er blevet vurderet og forventes ikke at være stor, hvis

produktet anvendes som foreskrevet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ingen

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

Efter opblanding i fodermel eller foderpiller: 3 måneder.

46343_spc.doc

Side 4 af 5

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares tørt.

6.5

Emballage

Papirsæk (3-lags papirsæk. Det ydre papirlag er overtrukket med PE).

Pakningsstørrelser: 10 kg og 25 kg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

EKSTREMT FARLIGT FOR FISK OG VANDLEVENDE ORGANISMER.

Undgå at forurene overfladevand eller grøfter med produktet eller brugte beholdere.

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vepidan Aps

Østerbrogade 23

9670 Løgstør

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46343

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. februar 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

13. juli 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

PRMIX

46343_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-10-2018

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Published on: Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zinc chelate of methionine sulfate is intended to be used as a nutritional additive (functional group: compounds of trace elements). The additive is zinc chelated with methionine in a molar ratio 1:1. It is intended to supply zinc as a nutritional additive to all animal species/categories. In 2017, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) adopted an opinion on the safety and efficacy of zinc chelate of methionine su...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

21-5-2018

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Manufacturing products without proper process controls increases the probability that products will vary in strength, quality and purity

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. is voluntarily recalling all lots of homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir, within expiry, to the consumer level. The drug products have been found to be manufactured with a lack of adequate controls.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-7-2017

The European Commission's decision concerning veterinary medicinal products containing zinc oxide

The European Commission's decision concerning veterinary medicinal products containing zinc oxide

On 26 June 2017, the European Commission adopted a decision to withdraw all marketing authorisations for veterinary medicinal products containing zinc oxide administered orally to food producing species. The medicinal products affected by the decision appear from Annex I to the decision.

Danish Medicines Agency

21-3-2017

New recommendation for phasing out zinc oxide for young pigs

New recommendation for phasing out zinc oxide for young pigs

The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) has confirmed a previous decision to phase out zinc oxide. Consequently, the CVMP has once more recommended to the European Commission that medicinal products containing zinc oxide for the prevention of diarrhoea in young pigs should be withdrawn from the market.

Danish Medicines Agency

5-1-2017

Re-examination of the CVMP's decision to phase out zinc oxide for young pigs

Re-examination of the CVMP's decision to phase out zinc oxide for young pigs

The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) will re-examine the decision to phase out medicinal products containing zinc oxide for the prevention of diarrhoea in young pigs.

Danish Medicines Agency

19-12-2016

Zinc oxide for young pigs to be phased out

Zinc oxide for young pigs to be phased out

The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) has recommended to the European Commission that medicinal products containing zinc oxide for the prevention of diarrhoea in young pigs should be withdrawn from the market.

Danish Medicines Agency

4-5-2009

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

At the Danish Medicines Agency's request, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Danish Medicines Agency

22-10-2018

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Active substance: mixture of polynuclear iron(iii)-oxyhydroxide, sucrose and starches) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6972 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-9-2018

 Trisenox (arsenic trioxide) supply shortage

Trisenox (arsenic trioxide) supply shortage

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-6-2018

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 2/6 encoding zinc-finger nucleases and the human iduronate 2-sulfatase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3811 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/168/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1955 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1955 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1955 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 2/6 encoding zinc-finger nucleases and the human alpha L-iduronidase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3810 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/167/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Bravecto Plus (Intervet International B.V.)

Bravecto Plus (Intervet International B.V.)

Bravecto Plus (Active substance: fluralaner / moxidectin) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3019 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4440

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 9 encoding miRNA against human superoxide dismutase 1) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2404 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/254/17

Europe -DG Health and Food Safety