VetZink

Primær information

 • Handelsnavn:
 • VetZink 1000 mg/g premix til foderlægemiddel
 • Dosering:
 • 1000 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • premix til foderlægemiddel
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • VetZink 1000 mg/g premix til foderlægemiddel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46343
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

13. juli 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

VetZink, premix til foderlægemiddel

0.

D.SP.NR

27068

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

VetZink

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof

Zinkoxid 1000 mg/g.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Premix til foderlægemiddel

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Fravænnede svin op til 10 uger gamle.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til forebyggelse af diarré hos fravænnede svin.

4.3

Kontraindikationer

Ingen

4.4

Særlige advarsler

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Produktet bør anvendes som midlertidigt hjælpemiddel sammen med iværksættelse af

relevante foranstaltninger for at forebygge diarré efter fravænningen. Officielle nationale

behandlingsprincipper skal tages med i betragtning, når veterinærlægemidlet anvendes.

46343_spc.doc

Side 1 af 5

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Luftveje/indtagelse

Som for ethvert pulver kan dette produkt medføre irritation af luftvejene

Undgå inhalation

Undgå støvdannelse. Undgå støvdannelse ved opblanding i foder. Ved

tilstrækkelig udluftning eller ved anvendelse af et lukket system er det ikke nødvendigt

at anvende indåndingsapparat. Ved eksponering for store mængder støv anvendes

støvmaske P2

I tilfælde af inhalation ved hændeligt uheld sørg for at få frisk luft og

kontakt en læge i tilfælde af gener.

I tilfælde af indtagelse ved hændeligt uheld skyl munden med vand og drik rigeligt med

vand. Kontakt læge ved eventuelle gener.

Øjne

Som for ethvert pulver kan dette produkt medføre irritation af øjne

Undgå kontakt med øjne

Brug beskyttelsesbriller

I tilfælde af kontakt med øjne ved hændeligt uheld skal der skylles grundigt med

rigelige mængder vand. Fjern herefter eventuelle kontaktlinser og fortsæt skylning.

Kontakt læge ved eventuelle gener.

Som for ethvert pulver kan dette produkt medføre hudirritation

Undgå kontakt med hud

Anvend arbejdstøj og beskyttelseshandsker (af læder, gummi eller

bomuld). Vask hænder efter brugen

I tilfælde af kontakt med huden ved hændeligt uheld vask med sæbe og

vand.

Andre forsigtighedsregler vedrørende indvirkning på miljøet

Zink er meget giftig for organismer, der lever i vand, men kan påvirke væksten,

overlevelse og reproduktion i både akvatiske og terrestriske planter og dyr. Zink er

persistent i jord og kan ophobes i sedimenter. Toksicitet afhænger af miljøforhold og

naturtyper. Risikoen for miljøet kan reduceres ved at overholde følgende foranstaltninger.

Ved spredning af gødning fra behandlede dyr skal den maksimale samlede zinkbelastning,

som defineret i de nationale eller lokale regler, overholdes strengt. Ufortyndet gylle fra

behandlede grise bør ikke anvendes på land. Fortynding med gylle fra ubehandlede dyr og

søer er påkrævet, så den samlede mængde af behandlet pattegrisgødning er så lav som

mulig og aldrig over 40 %, som er forholdet mellem gylle fra fravænnede pattegrise og

søer, når gyllen lagres sammen. Produktet bør ikke anvendes på bedrifter, hvor blanding af

gødning fra behandlede dyr med gødning af ikke-behandlede dyr ikke er mulig.

Zinks biotilgængelighed, og dermed miljørisikoen, varierer mellem jordtyper. Gylle fra

behandlede grise bør ikke spredes på sårbare jordtyper, der er blevet identificeret som frit

drænende, sure (pH ≤6), sandede jorder.

Gylle, som indeholder zink, bør ikke spredes på samme areal i på hinanden følgende år for

at undgå ophobning af zink, som kan forårsage skadelige virkninger på miljøet.

46343_spc.doc

Side 2 af 5

Ved spredning af gylle fra behandlede dyr skal den mindste afstand til overfladevand, som

defineret i de nationale eller lokale regler, strengt respekteres, og en stødpudezone på

minimum 3 m anvendes, da gyllen indeholder zink, som kan forårsage skader i

vandmiljøet.

4.6

Bivirkninger

Nye studier har vist, at i svinebesætninger, som er testet positive for MRSA (methicillin-

resistente stafylokokker), kan brug af zinkoxid til fravænnede svin øge forekomsten af

resistente bakterier blandt de fravænnede svin.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til opblanding i tørfoder på en fodermølle, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

2500 mg zink pr. kg foder svarende til 3000 mg zinkoxid pr. kg foder i højst 14 dage.

Foderforbruget i løbet af de første 14 dage efter fravænning er omkring 6-7 kg/svin.

Mængden af ordineret foderlægemiddel bør ikke overstige 10 kg/svin.

Kun til oral anvendelse.

Når produktet blandes i foderet, skal der tages hensyn til den mængde zink, der allerede er

i foderet enten som naturligt forekommende zink eller tilsat med henblik på

ernæringsmæssige formål. Uden ordination er det maksimale zinkindhold i foderet 150

mg/kg. Under hensyntagen til det faktiske zinkindhold i foderet tilsættes en mængde af

produktet, så den samlede mængde zink i foderet ikke overstiger 2500 mg zink pr. kg foder

(dette svarer til 2,8-3 kg af produktet iblandet 1000 kg foder, afhængigt af den mængde

zink, der allerede er i foderet).

For at sikre tilstrækkelig fordeling af produktet i slutfoderet anbefales det at forblande

produktet med en passende mængde af foderingredienserne, inden det iblandes slutfoderet.

Slutfoderet bør anvendes som det eneste foder i højst 14 dage.

4.10

Overdosering

Der blev rapporteret levertoksicitet (lipidakkumulation i hepatocytter) hos fravænnede svin

ved den anbefalede daglige dosis i 4 uger.

4.11

Tilbageholdelsestid

Svin (slagtning): 0 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Diarrémidler, intestinale antiinflammatorika/antiinfektiva.

ATCvet-kode: QA 07 XA 91.

46343_spc.doc

Side 3 af 5

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Zinkoxid er et essentielt sporstof, der er vigtigt for væksten. Virkningsmekanismen ved

behandling og kontrol af diarré hos svin er ikke fastlagt. Det er påvist at have en favorabel

virkning på tarmens mikroflora ved at stabilisere den intestinale mikroflora. Det er

endvidere kendt, at Zn

interfererer med E. coli’s binding til enterocytterne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Zinkoxid absorberes kun i relativt ringe grad og ved terapeutiske niveauer er blodniveauer

kun øget med faktor to.

Distribution

Terapeutiske niveauer af zinkoxid øger zinkniveauet i leveren og nyrerne hos svin med en

faktor på henholdsvis ca. tre-fem og to. Der er ikke observeret øgning i niveauet i muskler.

Biotransformation

Det formodes at størstedelen udskilles uændret i fæces, da zink i terapeutiske niveauer

absorberes i ringe grad.

Elimination

Størstedelen af zink i zinkoxid udskilles uden absorption. Niveauet af zink i lever og nyrer

normaliseres omkring 7 dage efter seponering.

5.3

Miljømæssige forhold

Zink er meget giftigt for vandlevende organismer og er persistent i jord og sedimenter.

Zink kan ophobes i jorden efter kontinuerlig anvendelse af gylle fra behandlede dyr, og

sure sandjorde er de mest sårbare.

Zinks biotilgængelighed, og dermed miljørisikoen, varierer mellem jordtyper og

miljømæssige forhold (f.eks. opløst organisk kulstof, calcium og pH).

Zinkoxid udskilles overvejende i fæces, kun en lille del udskilles i urin. Stoffet omdannes

ikke og udskilles i miljøet i form af gylle og gødning. Virkningen på den samlede

miljømæssige zinkbelastning er blevet vurderet og forventes ikke at være stor, hvis

produktet anvendes som foreskrevet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ingen

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

Efter opblanding i fodermel eller foderpiller: 3 måneder.

46343_spc.doc

Side 4 af 5

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares tørt.

6.5

Emballage

Papirsæk (3-lags papirsæk. Det ydre papirlag er overtrukket med PE).

Pakningsstørrelser: 10 kg og 25 kg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

EKSTREMT FARLIGT FOR FISK OG VANDLEVENDE ORGANISMER.

Undgå at forurene overfladevand eller grøfter med produktet eller brugte beholdere.

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vepidan Aps

Østerbrogade 23

9670 Løgstør

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46343

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. februar 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

13. juli 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

PRMIX

46343_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

23-4-2018

BODY (Menthol, Zinc Oxide) Powder [McKesson]

BODY (Menthol, Zinc Oxide) Powder [McKesson]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CALAMINE (Ferric Oxide Red) Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CALAMINE (Ferric Oxide Red) Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

DIAPER (Zinc Oxide) Ointment [Medek Laboratories Inc.]

DIAPER (Zinc Oxide) Ointment [Medek Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

SELSUN BLUE SENSITIVE SCALP (Zinc Pyrithione) Shampoo [Chattem, Inc.]

SELSUN BLUE SENSITIVE SCALP (Zinc Pyrithione) Shampoo [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

SELSUN BLUE FULL AND THICK (Pyrithione Zinc) Shampoo [Chattem, Inc.]

SELSUN BLUE FULL AND THICK (Pyrithione Zinc) Shampoo [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

BABY LOVE PERSONAL CARE DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Delta Brands Products LLC]

BABY LOVE PERSONAL CARE DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Delta Brands Products LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

LAVENDER MINT SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

LAVENDER MINT SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

RASPBERRY LIP SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

RASPBERRY LIP SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ORANGE VANILLA SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

ORANGE VANILLA SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PERSONAL CARE DRY SCALP (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

PERSONAL CARE DRY SCALP (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

DR FROG PP SUN BLOCK (Titanium Dioxide, Zinc Oxide) Cream [Charmzone Co Ltd]

DR FROG PP SUN BLOCK (Titanium Dioxide, Zinc Oxide) Cream [Charmzone Co Ltd]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALL NATURAL LIP BALM SPF-30 (Zinc Oxide) Lotion [SALT AND STONE]

ALL NATURAL LIP BALM SPF-30 (Zinc Oxide) Lotion [SALT AND STONE]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PERSONAL CARE DAILY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

PERSONAL CARE DAILY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ZINC OXIDE Ointment [Geri-Gentle Corporation]

ZINC OXIDE Ointment [Geri-Gentle Corporation]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

MAGNESIUM OXIDE Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

MAGNESIUM OXIDE Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

THINKBABY DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [ThinkOperations,LLC]

THINKBABY DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [ThinkOperations,LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

MAGMILAX BOLUS (Magnesium Oxide) Tablet [Vedco, Inc.]

MAGMILAX BOLUS (Magnesium Oxide) Tablet [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

DERMOCREM (Zinc Oxide) Cream [INTERNATIONAL ETHICAL LABS, INC]

DERMOCREM (Zinc Oxide) Cream [INTERNATIONAL ETHICAL LABS, INC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

DIAPER RASH CREAM (Zinc Oxide) Ointment [Private Label Select Ltd CO]

DIAPER RASH CREAM (Zinc Oxide) Ointment [Private Label Select Ltd CO]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

NITROUS OXIDE Gas [Praxair Mexico, S. De R.L. De C.V]

NITROUS OXIDE Gas [Praxair Mexico, S. De R.L. De C.V]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CALAMINE (Ferric Oxide Red) Lotion [Walgreen Co.]

CALAMINE (Ferric Oxide Red) Lotion [Walgreen Co.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

DRY SCALP CARE (Pyrithione Zinc) Shampoo [Western Family Foods Inc]

DRY SCALP CARE (Pyrithione Zinc) Shampoo [Western Family Foods Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DANDRUFF (Pyrthione Zinc) Shampoo [Vi-Jon, Inc]

DANDRUFF (Pyrthione Zinc) Shampoo [Vi-Jon, Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Target Corporation]

DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Target Corporation]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo, Suspension [Vi-Jon, Inc]

DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo, Suspension [Vi-Jon, Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

PYRITHIONE ZINC Shampoo [Vi-Jon, Inc]

PYRITHIONE ZINC Shampoo [Vi-Jon, Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed