Versican Plus DHPPi/L4

Primær information

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Versican Plus DHPPi/L4
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hunde
 • Terapeutisk område:
 • Immunologier til canidae, hunde levende og inaktiverede virale og bakterievacciner
 • Terapeutiske indikationer:
 • Aktiv immunisering af hunde fra 6 ugers alderen:for at forhindre, dødelighed og kliniske tegn forårsaget af hundesyge-virus, for at forhindre, dødelighed og kliniske tegn forårsaget af canine adenovirus type 1, for at forhindre kliniske tegn og reducere viral udskillelse forårsaget af canine adenovirus type 2, for at forhindre kliniske tegn, leucopoenia og viral udskillelse forårsaget af parvovirus, for at forhindre, at kliniske tegn (nasal og øjenskader decharge) og reducere viral udskillelse forårsaget af canine parainfluenza virus, for at forhindre, at kliniske tegn, infektion og urinudskillelse forårsaget af L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava, for at forhindre kliniske tegn og udskillelse af urin og reducere infektion forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola og L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae og for at forhindre kliniske symptomer og reducere infektion og urin udskillelse forårsaget af L. interrogans serogruppe Grippoty

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/V/C/003678
 • Autorisation dato:
 • 07-05-2014
 • EMEA kode:
 • EMEA/V/C/003678
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

An agency of the European

Union

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/257977/2014

EMEA/V/C/003678

EPAR - sammendrag for offentligheden

Versican Plus DHPPi/L4

Vaccine mod hundesyge, hundeadenovirus, hundeparvovirus,

hundeparainfluenzavirus (levende, svækket) og hundeleptospirose

(inaktiveret)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Lægemidler til Dyrs (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Versican Plus DHPPi/L4?

Versican Plus DHPPi/L4R er en dyrevaccine, der indeholder levende, svækket hundesygevirus,

hundeadenovirus type 2, hundeparvovirus type 2b og hundeparainfluenzavirus type 2 samt dræbte

(inaktiverede) stammer af Leptospira-bakterier. Versican Plus DHPPi/L4 fås som en frysetørret pellet

(et lyofilisat) med opløsningsvæske (solvens) og gives ved indsprøjtning.

Hvad anvendes Versican Plus DHPPi/L4 til?

Versican Plus DHPPi/L4 anvendes til at vaccinere hunde mod:

hundesyge, en smitsom sygdom, der på engelsk også kaldes »hard pad disease«, fordi hundene

kan få fortykket hud på trædepuderne foruden løbende snude, hoste, feber, opkastning, diarré,

kraftig savlen og undertiden krampeanfald

hundeadenovirus type 1, der forårsager akut leverbetændelse, eventuelt med gulsot af hud og øjne

hundeparvovirus, der hos hvalpe kan medføre svær sygdom med sløvhed, feber, opkastning og

blodig diarré

hundeparainfluenzavirus og hundeadenovirus type 2, der er årsag til kennelhoste,

Versican Plus DHPPi/L4

EMA/257977/2014

Side 2/3

leptospirose, en bakteriesygdom, der kan overføres via inficeret urin og medføre blødning,

leverbetændelse og gulsot eller nyrebetændelse

Vaccinen gives til hvalpe fra 6-ugers alderen ved en indsprøjtning under huden og gentages 3-4 uger

senere. Revaccination er nødvendig en gang hvert tredje år med en enkelt dosis af Versican Plus

DHPPi/L4 mod hundesyge, hundeadenovirus (type 1 og 2) og parvovirus. Der revaccineres en gang om

året mod parainfluenzavirus og leptospirose.

Hvordan virker Versican Plus DHPPi/L4?

Versican Plus DHPPi/L4 er en vaccine. Vacciner virker ved at »lære« organismens naturlige forsvar,

immunsystemet, hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Viraene i Versican Plus

DHPPi/L4 er levende, men svækkede, så de ikke kan forårsage sygdom. De er kombineret med dræbte

(inaktiverede) stammer af Leptospira-bakterier. Når Versican Plus DHPPi/L4 gives til hunde, registrerer

dyrenes immunsystem virusserne og bakterierne som "fremmede« og reagerer ved at danne

antistoffer mod dem. Hvis dyret efterfølgende udsættes for disse infektioner, vil immunsystemet

reagere hurtigere. Derved er de beskyttet mod hundesyge, adenovirus-leverbetændelse, parvovirose,

kennelhoste og leptospirose.

Versican Plus DHPPi/L4 indeholder aluminiumhydroxid, der forstærker immunreaktionen (et adjuvans)

Hvordan blev Versican Plus DHPPi/L4 undersøgt?

Effektiviteten af Versican Plus DHPPi/L4 blev oprindelig undersøgt i en feltundersøgelse med

129 hunde. Hundene blev enten vaccineret to gange med tre til fire ugers mellemrum eller fik en

enkelt årlig forstærkningsdosis (boosterdosis). Virkningen blev målt på antistofniveauet før og efter

vaccinationen.

Der blev efterfølgende gennemført laboratorieundersøgelser med henblik på at bestemme varigheden

af beskyttelse mod hundesyge, hundeadenovirus (type 1 og 2) og parvovirus. I disse undersøgelser

blev hundene vaccineret to gange med tre ugers mellemrum og blev udsat for hundesygevirus,

hundeadenovirus og hundeparvovirus tre år efter den anden vaccination. Virkningen blev målt på de

kliniske symptomer, kropstemperaturen og niveauet af antistoffer.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Versican Plus

DHPPi/L4?

Feltundersøgelsen viste, at vaccination med Versican Plus DHPPi/L4 hos alle hundene gav tilstrækkelig

antistofkoncentration til at beskytte mod hundesygevirus og hundeadenovirus. For parvovirus havde

73-100 % af hundene beskyttende antistofniveau, for parainfluenzavirus 73-97 %, og for leptospira

59-96 %. Hvalpe reagerede undertiden mindre kraftigt end voksne hunde på grund af antistoffer, de

havde arvet fra moderen.

Laboratorieundersøgelserne viste, at beskyttelsesvarigheden var tre år for hundesyge,

hundeadenovirus og hundeparvovirus.

Hvilken risiko er der forbundet med Versican Plus DHPPi/L4?

Den hyppigste bivirkning (ses hos mere end én ud af 100 hunde) ved Versican Plus DHPPi/L4 er

kortvarig hævelse på indtil 5 cm, der kan forekomme på injektionsstedet efter vaccinationen.

I situationer, hvor hvalpene forventes at arve meget høje antistofkoncentrationer fra tæven, bør

vaccinationsforløbet planlægges derefter.

Versican Plus DHPPi/L4

EMA/257977/2014

Side 3/3

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises

til lægen.

Hvorfor blev Versican Plus DHPPi/L4 godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved DHPPi/L4 overstiger risiciene

til de godkendte anvendelser, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Versican Plus

DHPPi/L4. Benefit/risk-forholdet fremgår af den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Versican Plus DHPPi/L4:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Versican Plus DHPPi/L4 den 7. maj 2014. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for

lægemidlet findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i marts 2015.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Versican Plus DHPPi/L4 lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Versican Plus DHPPi/L4 lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hund

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Pr. 1 ml dosis:

Aktive stoffer:

Lyofilisat (levende svækket)

Minimum

Maksimum

Hundesygevirus, stamme CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Hundeadenovirus type 2, stamme CAV-2-Bio 13

TCID

TCID

Hundeparvovirus type 2b, stamme CPV-2b-Bio 12/B

TCID

TCID

Hundeparainfluenza type 2 virus, stamme CPiV-2-Bio 15

TCID

TCID

Solvens (inaktiveret)

Leptospira interrogans

serogruppe Icterohaemorrhagiae

serovar Icterohaemorrhagiae, stamme MSLB 1089

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira interrogans

serogruppe Canicola

serovar Canicola, stamme MSLB 1090

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira kirschneri

serogruppe Grippotyphosa

serovar Grippotyphosa, stamme MSLB 1091

ALR** titre ≥ 1:40

Leptospira interrogans

serogruppe Australis

serovar Bratislava, stamme MSLB 1088

ALR** titre ≥ 1:51

Adjuvans:

Aluminiumhydroxid

1,8 – 2,2 mg

Vævskulturinficerende dosis – 50 % (tissue culture infectious dose 50 %)

Antistof mikroagglutinationsreaktion – lytisk reaktion (antibody micro agglutination-lytic

reaction)

Lyofilisat: Svampeagtig hvid substans.

Solvens: Hvidlig væske med fint bundfald.

INDIKATION

(ER)

Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen

for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus

for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundeadenovirus type 1

for at forebygge kliniske symptomer og begrænse virusudskillelse forårsaget af

hundeadenovirus type 2

for at forebygge kliniske symptomer, leukopeni og virusudskillelse forårsaget af

hundeparvovirus

for at forebygge kliniske symptomer (næse- og øjenudflåd) og begrænse virusudskillelse

forårsaget af hundeparainfluenzavirus

for at forebygge kliniske symptomer, infektion og udskillelse i urinen forårsaget af

L.

interrogans

serogruppe Australis serovar Bratislava

for at forebygge kliniske symptomer og udskillelse i urinen og reducere infektion forårsaget af

L. interrogans

serogruppe Canicola serovar Canicola og

L. interrogans

serogruppe

Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae og

for at forebygge kliniske symptomer og reducere infektion og udskillelse i urinen forårsaget af

L. kirschneri

serogruppe Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Indtrædelse af immunitet:

- 3 uger efter første vaccination for CDV, CAV, CPV

- 3 uger efter basisvaccination for CPiV

- 4 uger efter basisvaccination for

Leptospira

komponenter.

Varighed af immunitet:

Mindst 3 år efter basisvaccination for for hundesygevirus, hundeadenovirus type 1,

hundeadenovirus type 2 og hundeparvovirus. Immunitetsvarighed overfor CAV-2 er ikke påvist ved

virus challenge. Det blev påvist, at 3 år efter CAV-2-vaccinationen er der stadig tilstædeværelse af

antistoffer. Beskyttende immunrespons mod CAV-2-associeret luftvejssygdomme anses for at vare i

mindst 3 år.

Mindst 1 år efter basisvaccination for CPiV og

Leptospira

komponenter.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Efter subkutan indgift hos hunde kan der på injektionsstedet udvikles en forbigående hævelse (op til

5 cm). Hævelsen kan i nogle tilfælde være smertefuld, varm eller rød. En sådan hævelse vil enten

være forsvundet af sig selv eller i vidt omfang være blevet mindre 14 dage efter vaccinationen. I

sjældne tilfælde kan der forekomme gastrointestinale symptomer som diarré og opkastning eller

manglende appetit samt nedsat aktivitet.

Som for andre vaccinationer kan der i sjældne tilfælde forekomme overfølsomhedsreaktioner (som

anafylaksi, angioødem, dyspnø, kredsløbsshock, kollaps). Hvis en sådan reaktion forekommer, skal

der øjeblikkeligt gives passende behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge.

7.

DYREARTER

Hund

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Anvendes subkutant.

Basisvaccination:

To doser af Versican Plus DHPPi/L4 med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers

alderen.

Rabies

Hvis der ønskes beskyttelse mod rabies:

1. dosis: Versican Plus DHPPi/L4 fra 8-9-ugers alderen.

2. dosis: Versican Plus DHPPi/L4R 3-4 uger senere men ikke tidligere end 12-ugers alderen.

I laboratoriestudier er virkningen af rabiesfraktionen påvist efter en enkeltdosis fra 12-ugers alderen.

I feltstudier viste 10% af seronegative hunde dog ikke serokonvertion (> 0,1 IE/ml) 3-4 uger efter

en enkelt basisvaccination mod rabies. Andre 17% viste ikke de 0,5 IE/ml rabies antistof-titer, som

er påkrævet i nogle ikke-EU lande ved indrejse. I tilfælde af rejser til risikoområder eller ved rejser

uden for EU, vil dyrlæger eventuelt give 2 doser af basisvaccinationen, herunder rabies eller give en

ekstra rabiesvaccination efter 12 uger.

Ved behov kan hunde under 8-uger vaccineres, da sikkerheden af Versican Plus DHPPi/L4R er

påvist hos hunde i 6-ugers alderen.

Revaccinationsprogram:

En enkeltdosis af Versican Plus DHPPi/L4 bør indgives hvert 3. år. Årlige revaccinationer er

påkrævet for parainfluenza og

Leptospira

komponenter. En enkelt dosis med forligelig Versican Plus

Pi/L4-vaccine kan derfor anvendes årligt som påkrævet.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Rekonstituer lyofilisat med solvens aseptisk. Rystes grundigt. Indgiv straks al indholdet (1 ml) af det

rekonstituerede produkt i hætteglasset.

Rekonstitueret vaccine: Lyserød eller gullig farve, let opalisering.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares og transporteres nedkølet (2

C – 8

Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter EXP.

Anvendes straks efter rekonstituering.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

God immunrespons afhænger af et fuldt udviklet immunsystem. Dyrets immunkompetence kan

være hæmmet af flere forskellige faktorer, herunder dårligt helbred, ernæringsmæssig tilstand,

genetiske faktorer, samtidig medicinsk behandling og stress.

Immunresponsen på CDV, CAV og CPV komponenterne i vaccinen kan være forsinket som følge af

interferens fra maternalt deriverede antistoffer. Vaccinen har dog vist at kunne beskytte mod

virulente udfordringer ved tilstedeværelsen af maternalt deriverede antistoffer over for CDV, CAV

og CPV på niveauer, der var lig med eller højere end det, der sandsynligvis ville kunne forekomme i

naturen. I de tilfælde hvor der forventes meget høje niveauer af maternalt deriverede antistoffer, bør

vaccinationsprogrammet planlægges derefter.

Special forholdsregler til brug hos dyr:

Kun sunde dyr bør vaccineres.

De levende, svækkede virusvaccinestammer CAV-2, CPiV og CPV-2b kan spredes af vaccinerede

hunde efter vaccinationen. Spredning af CPV har vist sig efter op til 10 dage. På grund af disse

stammers lave patogenitet er det ikke nødvendigt at holde vaccinerede hunde adskilt fra ikke-

vaccinerede hunde eller huskatte. Vaccinevirusstammen CPV-2b har ikke været testet påkødædende

dyr (undtagen hunde og huskatte), som man ved, kan være modtagelige over for hundeparvovira.

Vaccinerede hunde bør derfor holdes adskilt fra andredyrearter efter vaccinationen.

Særlige forholdsregler, der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

I tilfælde af selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til

lægen.

Drægtighed og laktation:

Veterinærlægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Anvendelse frarådes

derfor under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

veterinærlægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller

efter brug af et andet veterinærlægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte

tilfælde af en dyrlæge.

Overdosis:

Der er ikke observeret andre bivirkninger end dem, der er anført i pkt. 6 (Bivirkning), efter indgift af

en overdosis af vaccinen. Der blev dog observeret smerte ved injektionsstedet hos et mindretal af

dyrene efter indgift af en tidobbelt dosis af vaccinen. Smerten var forbigående og forsvandt uden

yderligere behov for behandling.

Uforligeligheder:

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

veterinærlægemiddel ikke blandes med andre veterinærlægemidler.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE

LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Plastikæske indeholdende 25 hætteglas lyofilisat og 25 hætteglas solvens.

Plastikæske indeholdende 50 hætteglas lyofilisat og 50 hætteglas solvens.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du

ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg / Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034

25-10-2018

Canigen L4 (Intervet International B.V.)

Canigen L4 (Intervet International B.V.)

Canigen L4 (Active substance: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere/Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni/Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava/Leptospira kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Dadas) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7138 of Thu, 25 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety