Versatis

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Versatis 50 mg/g medicinsk plaster
 • Dosering:
 • 50 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk plaster
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Versatis 50 mg/g medicinsk plaster
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 60165
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

26. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Versatis, medicinsk plaster (Abacus)

0.

D.SP.NR.

27239

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Versatis

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et plaster på 10 cm×14 cm indeholder 700 mg lidocain (ækvivalent med 5 % v/v).

Hjælpestoffer,

som behandleren skal være opmærksom på

Methylparahydroxybenzoat (E218) 14 mg

Propylparahydroxybenzoat (E216) 7 mg

Propylenglycol (E1520) 700 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Medicinsk plaster (Abacus)

Hvidt hydrogelplaster med klæbemateriale, som er påført et ikke-vævet underlag af

polyethylenterephthalat. Plasteret er mærket med “Lidocaine 5%” og dækket af et

beskyttelseslag af polyethylenterephthalatfolie.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Versatis er indiceret til voksne til symptomlindring af neuropatiske smerter efter en

forudgående herpes zoster-infektion (postherpetisk neuralgi, PHN).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og ældre patienter

Plasteret sættes på det smertefulde område en gang dagligt. Plasteret skal sidde på i op til

12 timer i døgnet. Der må kun anvendes det antal plastre, som er nødvendigt for at opnå

60165_spc.doc

Side 1 af 9

virkning af behandlingen. Efter behov kan plastrene klippes i mindre stykker med en saks

før fjernelse af beskyttelseslaget. Der må højst anvendes tre plastre i alt på samme tid.

Plasteret skal appliceres på intakt, tør og ikke-irriteret hud (efter opheling af herpes zoster).

Hvert plaster må højst sidde på i 12 timer. Den efterfølgende plasterfrie periode skal vare

mindst 12 timer. Plasteret kan bruges om dagen eller om natten.

Plasteret skal appliceres på huden umiddelbart efter, at det er taget ud af posen, og efter at

beskyttelseslaget er fjernet fra gelens overflade. Eventuel hårvækst i det afficerede område

skal klippes af med en saks (må ikke barberes af).

Behandlingens virkning skal revurderes efter 2-4 uger. Behandlingen skal seponeres, hvis

der ikke opnås effekt af Versatis i løbet af denne periode (i den tid plasteret er påsat

og/eller i det plaster-fri tidsinterval), da de potentielle risici under disse omstændigheder

kan overstige fordelene (se pkt. 4.4 og 5.1). Langvarig brug af Versatis har i kliniske

forsøg vist, at antallet af anvendte plastre med tiden er faldet. Derfor bør behandlingen

revurderes med jævne mellemrum for at bestemme, om antallet af plastre til dækning af det

smertefulde område kan reduceres, eller om den plasterfrie periode kan forlænges.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion er dosisjustering ikke nødvendig.

Versatis skal anvendes med forsigtighed til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion er dosisjustering ikke nødvendig.

Versatis skal anvendes med forsigtighed til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Versatis hos børn under 18 er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Plasteret er også kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for

lokalanalgetika af amidtypen såsom bupivacain, etidocain, mepivacain og prilocain.

Plasteret må ikke appliceres på betændt eller beskadiget hud såsom aktive herpes zoster-

læsioner, atopisk dermatitis eller sår.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Plasteret må ikke appliceres på slimhinder.

Plasteret må ikke komme i kontakt med øjnene.

Plasteret indeholder propylenglycol (E1520), som kan give hudirritation. Det indeholder

også methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan

give allergiske reaktioner (kan være forsinkede).

60165_spc.doc

Side 2 af 9

Plasteret skal anvendes med forsigtighed hos patienter med alvorligt nedsat hjerte-, nyre-

eller leverfunktion.

En af lidocains metabolitter, 2,6-xylidin, har vist sig at være genotoksisk og karcinogen

hos rotter (se pkt. 5.3). Sekundære metabolitter har udvist mutagenicitet. Den kliniske

relevans af dette fund kendes ikke. Langtidsbehandling med Versatis er derfor kun

berettiget, hvis det indebærer terapeutiske fordele for patienten (se pkt. 4.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Der er ikke set klinisk relevante interaktioner i

kliniske forsøg med plasteret.

Eftersom den maksimale plasmakoncentration af lidocain set i kliniske forsøg med

plasteret var lav (se pkt. 5.2), er en klinisk relevant farmakokinetisk interaktion

usandsynlig.

Selv om absorptionen af lidocain fra huden normalt er lav, skal plasteret anvendes med

forsigtighed til patienter, der får klasse I-antiarytmika (fx tocainid, mexiletin) og andre

lokalanalgetika, da en risiko for additive systemiske virkninger ikke kan udelukkes.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Lidocain passerer placenta. Der er dog utilstrækkelige data fra anvendelse af lidocain til

gravide kvinder.

Data fra dyreforsøg indikerer ikke et teratogent potentiale for lidocain (se pkt. 5.3).

Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke. Versatis må derfor kun anvendes på

tvingende indikation til gravide.

Amning

Lidocain udskilles i human mælk. Der mangler data for anvendelse af plasteret til kvinder,

der ammer. Eftersom lidocain metaboliseres relativt hurtigt og næsten fuldstændigt i

leveren, må det forventes, at kun meget små mængder lidocain udskilles i human mælk.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data vedrørende fertiliteten. Dyreforsøg har ikke vist nogen

effekt på fertiliteten hos hunner.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Da den systemiske absorption er minimal, er det usandsynligt, at

Versatis vil påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (se pkt. 5.2).

4.8

Bivirkninger

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende

sværhedsgrad.

60165_spc.doc

Side 3 af 9

Der må forventes bivirkninger hos ca. 16 % af patienterne. Det drejer sig om lokaliserede

reaktioner på grund af lægemidlets art.

De mest almindelige indberetninger angik bivirkninger i form af reaktioner på

administrationsstedet (eksempelvis svien, dermatitis, erytem, pruritus, udslæt, hudirritation

og vesikler).

I tabellen nedenfor anføres bivirkninger, som er indberettet i forsøg med patienter med

postherpetisk neuralgi, der anvendte plasteret. De er opstillet efter organklasse og

hyppighed. Hyppighed defineres som meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Organklasse

Bivirkning

Hud og subkutane væv

Ikke almindelige

Hudlæsion

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Ikke almindelige

Beskadiget hud

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelige

Reaktioner på administrationsstedet

Følgende bivirkninger er observeret hos patienter, der anvendte det markedsførte plaster.

Organklasse

Bivirkning

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Meget sjældne

Åbent sår

Immunsystemet

Meget sjældne

Anafylaktisk reaktion

Overfølsomhed

Alle bivirkninger var overvejende af let til moderat grad. Mindre end 5 % af

bivirkningerne førte til seponering af behandlingen.

Ved korrekt brug af plasteret er systemiske bivirkninger usandsynlige, da den systemiske

koncentration af lidocain er meget lav (se pkt. 5.2). Systemiske bivirkninger af lidocain er

af samme art som de bivirkninger, der er set ved brug af andre lokalanalgetika af

amidtypen (se pkt. 4.9).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

60165_spc.doc

Side 4 af 9

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Det er usandsynligt, at der vil forekomme overdosering med plasteret. Det kan dog ikke

udelukkes, at forkert anvendelse, fx tilfælde hvor for mange plastre anvendes samtidig,

plasteret får lov at sidde på i længere tid, eller plasteret anbringes på beskadiget hud, kan

føre til højere plasmakoncentrationer end normalt. I tilfælde af systemisk toksicitet vil

symptomerne svare til, hvad der er set efter administration af lidocain som

lokalanalgetikum, og de kan omfatte følgende:

Svimmelhed, opkastning, sløvhed, krampeanfald, mydriasis, bradykardi, arytmi og shock.

Desuden kan de bivirkninger, der forbindes med systemiske koncentrationer af lidocain

sammen med betablokkere, CYP3A4-hæmmere (fx imidazolderivater, makrolider) og

antiarytmika, eventuelt forekomme i forbindelse med overdosering.

Ved mistanke om overdosering skal plasteret fjernes, og der gives understøttende

behandling i henhold til kliniske behov. Der findes intet antidot til lidocain.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 01 BB 02. Lokalanesthetica, amider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Versatis har en dobbeltvirkende effekt: Den farmakologiske effekt fra diffusion af lidocain

og den mekaniske effekt fra hydrogelplasteret, der beskytter det hypersensitive område.

Lidocainen indeholdt i Versatis plasteret diffunderer konstant ind i huden og giver dermed

en lokalanalgetisk effekt. Dette skyldes en virkningsmekanisme med stabilisering af

neuronale membraner, som menes at nedregulere natriumkanalerne, hvilket fører til

smertereduktion.

Klinisk virkning

Det er svært at give smertebehandling ved postherpetisk neuralgi (PHN). Der er påvist

effekt af Versatis til symptomlindring af smertekomponenten ved PHN i visse tilfælde (se

pkt. 4.2).

Virkningen af Versatis er vist i forsøg med postherpetisk neuralgi.

Der er udført to centrale kontrollerede forsøg til at vurdere effekten af medicinsk plaster

med 700 mg lidocain.

I det første forsøg blev patienterne rekrutteret fra en population, som allerede forventedes

at respondere på lægemidlet. Det var et cross over-design med 14 dages behandling med

60165_spc.doc

Side 5 af 9

lidocain 700 mg medicinsk plaster efterfulgt af placebo – eller omvendt. Det primære

endepunkt var tiden til ophør af deltagelse, hvor patienterne udgik af forsøget, fordi deres

smertelindring var to point lavere end deres normale respons på en sekspunktsskala (der

gik fra forværring til fuldstændig lindring). Forsøget omfattede 32 patienter, hvoraf 30

gennemførte. Den mediane tid til ophør af deltagelse i forsøget var 4 dage for placebo og

14 dage for aktiv behandling (p-værdi <0,001). Ingen af de patienter, der fik aktiv

behandling, udgik under de to ugers behandling.

Til det andet forsøg blev der rekrutteret 265 patienter, som fik otte ugers åben aktiv

behandling med lidocain 700 mg medicinsk plaster. I dette ukontrollerede forsøg

responderede ca. 50 % af patienterne på behandlingen målt ved mindst 4 point på en 6-

punkts skala (fra forværring til fuldstændig lindring). I alt 71 patienter blev randomiseret til

behandling med enten placebo eller lidocain 700 mg medicinsk plaster i 2-14 dage. Det

primære endepunkt blev defineret som manglende effekt to dage i træk, fordi deres

smertelindring var 2 point lavere end deres normale respons på en 6-punkts skala (fra

forværring til fuldstændig lindring), hvilket førte til seponering af behandlingen. 9 ud af 36

patienter, som fik aktiv behandling, og 16 ud af 35 patienter på placebo måtte udgå på

grund af manglende udbytte af behandlingen.

Post hoc-analyser af det andet forsøg viste, at det indledende respons var uafhængigt af

varigheden af den eksisterende PHN. At patienter med længerevarende PHN (>12

måneder) opnår større effekt af aktiv behandling, understøttes af, at denne patientgruppe

oftere udgik på grund af manglende effekt, når de skiftede til placebo i løbet af den

dobbeltblinde seponeringsdel af forsøget.

I et kontrolleret open-label forsøg synes Versatis at have en effekt sammenlignelig med

pregabalin hos 98 patienter med PHN med en favorabel sikkerhedsprofil.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Når lidocain 700 mg medicinsk plaster anvendes i den maksimalt rekommanderede dosis

(3 plastre ad gangen i 12 timer), er ca. 3

2 % af den samlede anvendte lidocaindosis

systemisk tilgængelig og i samme mængde ved en enkelt og gentagen administration.

En populationskinetisk analyse af de kliniske undersøgelser af effekt hos patienter med

PHN viste en gennemsnitlig maksimal koncentration af lidocain på 45 ng/ml efter

applikation af 3 plastre samtidig 12 timer om dagen efter gentagen applikation i op til et år.

Denne koncentration stemmer overens med observationer fra farmakokinetiske

undersøgelser med PHN-patienter (52 ng/ml) og raske forsøgspersoner (85 ng/ml og 125

ng/ml).

Hvad angår lidocain og dets metabolitter MEGX, GX og 2,6-xylidin sås ingen tendens til

akkumulation, og der opnåedes steady state-koncentrationer i løbet af de første fire dage.

Den populationskinetiske analyse indikerer, at når antallet af plastre i samtidig brug øges

fra 1 til 3 stk., stiger den systemiske eksponering mindre end proportionalt med det

anvendte antal plastre.

60165_spc.doc

Side 6 af 9

Fordeling

Efter intravenøs administration af lidocain til frivillige, raske forsøgspersoner sås et

fordelingsvolumen på 1,3 ± 0,4 l/kg (gennemsnit ± SD, n = 15). Lidocains

fordelingsvolumen er ikke afhængigt af alder. Det er nedsat hos patienter med hjerte-

insufficiens med venekongestion og forhøjet hos patienter med leversygdom. Ved

plasmakoncentrationer, der skyldes applikation af plasteret, bindes ca. 70 % lidocain til

plasmaproteiner. Lidocain passerer placenta og blod-hjerne-barrieren – formentlig ved

passiv diffusion.

Biotransformation

Lidocain omdannes hurtigt i leveren til en række metabolitter. Metaboliseringen sker

primært ved N-dealkylering til monoethylglycinexylidid (MEGX) og glycinexylidid (GX),

som begge er mindre aktive end lidocain og forekommer i lave koncentrationer. Disse

metabolitter hydrolyseres til 2,6-xylidin, som omdannes til konjugeret 4-hydroxy-2,6-

xylidin.

Den farmakologiske aktivitet af metabolitten 2,6-xylidin kendes ikke, men den udviser

karcinogent potentiale hos rotter (se pkt. 5.3). Ifølge en populationskinetisk analyse er den

gennemsnitlige maksimale koncentration af 2,6-xylidin 9 ng/ml efter gentagne daglige

applikationer i op til et år. Dette fund bekræftes af et farmakokinetisk fase I-forsøg. Der

mangler data om lidocains metabolisme i huden.

Elimination

Lidocain og dets metabolitter udskilles via nyrerne. Over 85 % af dosis genfindes i urinen i

form af metabolitter eller det aktive stof. Mindre end 10 % af en dosis lidocain udskilles

uomdannet. Den væsentligste metabolit i urin er et konjugat af 4-hydroxy-2,6-xylidin, som

udgør ca. 70-80 % af den udskilte dosis i urinen. 2,6-xylidin udskilles i urinen hos

mennesker i en koncentration på mindre end 1 % af dosis. Når plasteret appliceres på raske

forsøgspersoner, er lidocains halveringstid ved elimination 7,6 timer. Udskillelse af

lidocain og dets metabolitter kan være forsinket ved nedsat hjerte-, nyre- eller

leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I prækliniske generelle toksicitets-forsøg sås kun virkninger ved eksponering, der ansås for

at være så langt over maksimal human eksponering, at det var af ringe relevans ved klinisk

brug.

Lidocain hydrochlorid har ikke udvist genotoksicitet i in vitro- eller in vivo-forsøg. Stoffets

hydrolyseprodukt og metabolit 2,6-xylidin udviste blandet genotoksisk aktivitet i flere

kvantitative bestemmelser især efter metabolisk aktivering.

Der er ikke udført karcinogenicitetsforsøg med lidocain. Forsøg med 2,6-xylidin-

metabolitten iblandet kosten til han- og hunrotter førte til behandlingsrelateret

cytotoksicitet og hyperplasi af næsens olfaktoriske epitel. Der blev observeret karcinomer

og adenomer i næsehulen. Der blev også fundet tumorigene forandringer i lever og

subcutis. Eftersom risikoen for mennesker ikke er afklaret, bør langtidsbehandling med

høje doser lidocain undgås.

60165_spc.doc

Side 7 af 9

Lidocain påvirkede ikke den generelle reproduktionsevne, fertiliteten hos hunner eller

embryo-føtal udvikling/teratogenicitet hos rotter ved plasmakoncentrationer op til mere

end 50 gange niveauet observeret hos mennesker.

Data fra dyreforsøg er utilstrækkelige, hvad angår fertiliteten hos hanrotter, fødsel eller den

postnatale udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Selvklæbende lag

Glycerol

Flydende sorbitol, krystalliserende

Carmellosenatrium

Propylenglycol (E1520)

Urea

Tung kaolin

Vinsyre

Gelatine

Polyvinylalkohol

Aluminiumglycinat

Dinatriumedetat

Methylparahydroxybenzoat (E218)

Propylparahydroxybenzoat (E216)

Polyacrylsyre

Natriumpolyacrylat

Renset vand

Underlag

Polyethylenterephthalat (PET)

Beskyttelseslag

Polyethylenterephthalat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 3 år.

Efter åbning af posen: 14 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Hold posen tæt tillukket efter åbning.

60165_spc.doc

Side 8 af 9

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Genlukkelig pose, der er fremstillet af papir/polyethylen/aluminium/ethylenmethacrylsyre

copolymer og indeholder 5 plastre.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Efter brug indeholder plasteret stadig aktivt stof.

Efter aftagning skal de brugte plastre foldes sammen på midten med klæbefladen indad, så

det selvklæbende lag ikke eksponeres, hvorefter plasteret kasseres.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

1620 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

60165

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. december 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. juni 2018

60165_spc.doc

Side 9 af 9

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

19-9-2018

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Active substance: lidocaine / prilocaine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6103 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2693/R/23

Europe -DG Health and Food Safety