Vermox

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vermox 20 mg/ml oral suspension
 • Dosering:
 • 20 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Vermox 20 mg/ml oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59359
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Vermox til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vermox

3. Sådan skal du tage Vermox

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Vermox (mebendazol) er et ormemiddel, der virker

mod flere typer af indvoldsorm. Vermox dræber

voksne orme, larver og æg fra spolorm, piskeorm

og hageorm, men ikke æg fra børneorm.

Du kan tage Vermox, hvis du har børneorm, spol­

orm, piskeorm eller hageorm.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE VERMOX

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Vermox:

• hvis du er allergisk over for mebendazol eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Vermox

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Vermox.

Oplys altid ved blod­ og urinprøvekontrol, at du

er i behandling med Vermox. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Børn og unge

Vermox må kun gives til et barn under 1 år, hvis

lægen specifikt har ordineret medicinen til barnet.

Brug af anden medicin sammen med Vermox

Fortæl det altid til lægen eller apoteks personalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

• mavesår, sure opstød eller spiserørskatar

(cimetidin).

• infektioner (metronidazol).

Brug af Vermox sammen med mad og drikke

Du kan tage Vermox i forbindelse med et måltid,

men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Vermox efter

aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Vermox efter

aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vermox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vermox indeholder methylparahydroxybenzoat

(E218), propylparahydroxybenzoat (E216) og

saccharose

Vermox oral suspension indeholder methyl para­

hydroxybenzoat (E218) og propylpara hydroxy­

benzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner,

også efter behand

lingen er ophørt.

Vermox oral suspension indeholder saccharose.

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukker­

arter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE VERMOX

Tag altid Vermox nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Børneorm

Voksne og børn: 5 ml i alt 3 gange med

2­3 ugers mellemrum.

Hvis du er svært angrebet, og der er risiko for

fornyet smitte, kan lægen ordinere yderligere

behandling. Følg lægens anvisning.

Spolorm, piskeorm og hageorm samt ved

forekomst af flere slags indvoldsorm

Voksne og børn: 5 ml 2 gange daglig i 3 dage.

Brugervejledning

• Ryst flasken.

• Det børnesikrede låg skrues af ved at trykke

skruelåget ned (1).

• Derefter skal du dreje skruelåget mod uret (2),

mens du holder det nede.

• Hæld den orale suspension op i måle skeen.

• Skru låget fast på flasken efter brug og rengør

måleskeen.

Det er vigtigt at have en god hygiejne for at få

den bedste virkning af behandlingen. Det er især

vigtigt, at hele familien vasker hænder efter hvert

toiletbesøg og før enhver form for fødeindtagelse.

Ved nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte

dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Vermox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere Vermox, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har taget for meget Vermox, kan du få

mavekramper, kvalme, opkastning og diarré.

Hvis du har glemt at tage Vermox

Du må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning

for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis,

så tag den så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du holder op med at tage Vermox

Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe eller

afbryde behandlingen med Vermox. For at få et

godt resultat er det vigtigt, at du gennemfører

hele behandlingen.

Kontakt straks lægen, hvis du igen får tegn på,

at du har orm, efter behandlingen med Vermox

er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

• Kramper er forekommet – også hos spædbørn.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden,

især på hænder og fødder samt i og omkring

munden, ledsaget af feber. Kontakt læge eller

skadestue.

• Kraftig afskalning og afstødning af huden.

Kontakt læge eller skadestue.

• Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller

skadestue.

• Nyrebetændelse og kraftigt nedsat antal

hvide blodlegemer kan forekomme med

længere tids brug af Vermox ved doser, som

er betragteligt højere end de anbefalede

(meget mere end normalt ordineret). Kontakt

læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Mavesmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Ubehag i maven.

• Diarré.

• Luftafgang fra tarmen.

• Kvalme.

• Opkastning.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vermox

20 mg/ml oral suspension

mebendazol

163407P002

05/2018

Vermox

er et registreret varemærke, der tilhører

Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner), især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få hvide blod­

legemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber,

skal du kontakte læge eller skadestue.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Det kan

være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er

hævelse af tunge, læber og ansigt, kan det

være livsfarligt. Ring 112.

• Hårtab.

• Svimmelhed.

Vermox kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blod­

prøver for leverfunktion, som igen bliver normale,

når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Vermox utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Vermox efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Vermox indeholder:

­

Aktivt stof: Mebendazol 20 mg/ml.

­

Øvrige indholdsstoffer: Saccharose,

mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium,

methylcellulose, methylparahydroxybenzoat

(E218), propylparahydroxybenzoat (E216),

bananessens, natriumlaurilsulfat, citronsyre­

monohydrat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende:

Vermox oral suspension skal omrystes inden brug

og er efter omrystning en hvid, ensartet mikstur.

Pakningsstørrelse:

Flaske med 30 ml med måleske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

februar 2018.

05/2018