Ventoline

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 0,4 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06153
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventoline

®

0,4 mg/ml oral opløsning

Salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ventoline til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline

Sådan skal du tage Ventoline

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ventoline indeholder et bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i

luftvejene og herved ophæves den forsnævring af bronkierne, som optræder i forbindelse

med et astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække

vejret.

Ventoline virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med anden

forebyggende medicin, afhængigt af hvor svær din astma er.

Du kan bruge Ventoline oral opløsning til behandling af astma og andre former for

vejrtrækningsbesvær.

Ventoline oral opløsning kan anvendes af voksne, unge og børn mellem 2 og 12 år.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ventoline:

hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventoline

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ventoline:

hvis du har svær astma, da der er risiko for, at du får nedsat kalium i blodet, hvis du

samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin såsom theophyllin eller

binyrebarkhormon

hvis du har forhøjet stofskifte (tyrotoksikose)

hvis du har forhøjet blodtryk

hvis du har diabetes (sukkersyge). I så fald kan det være, at du skal udføre ekstra

blodsukkertest, når du får Ventoline

hvis du har eller har haft en hjertesygdom kendetegnet ved åndenød, uregelmæssig

puls eller brystsmerter (angina)

hvis du har veer, da Ventoline kan hæmme disse.

Du skal jævnligt gå til lægen, således at du får Ventoline i den dosis, som passer til

sværhedsgraden af din astma.

Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, eller hvis du får

flere symptomer på astma, såsom åndenød eller hoste, skal du tale med lægen. Du må ikke

selv ændre dosis eller doseringshyppighed.

Brug af anden medicin sammen med Ventoline

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Kontakt lægen, hvis du tager:

betablokkere (f.eks. propranolol)

steroider (f.eks. prednisolon)

vanddrivende tabletter, også kendt som diuretika (f.eks. furosemid)

medicin med xantin (f.eks. theophyllin eller aminophyllin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Ventoline efter aftale med lægen.

Amning

Ventoline går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Ventoline efter aftale

med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventoline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ventoline oral opløsning indeholder natrium

Denne medicin indeholder 5,6 mg natrium pr. 5 ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt,

skal du tage hensyn hertil.

3. Sådan skal du tage Ventoline

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Administration

Der er måleske i pakningen. Ventoline oral opløsning virker i 4-6 timer.

Voksne og unge over 12 år

Den sædvanlige dosis er 10 ml (4 mg salbutamol) 3-4 gange daglig.

Dosis kan eventuelt øges gradvist, op til maksimalt 20 ml (8 mg salbutamol) 3-4 gange daglig.

Brug til børn

Børn mellem 2-6 år

Den sædvanlige dosis er 2,5-5 ml (1-2 mg salbutamol) 3-4 gange daglig.

Børn mellem 6-12 år

Den sædvanlige dosis er 5 ml (2 mg salbutamol) 3-4 gange daglig.

Børn over 12 år

Den sædvanlige dosis er 5-10 ml (2-4 mg salbutamol) 3-4 gange daglig.

Hvis du har taget for meget Ventoline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ventoline, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Kvalme, opkastning, hyppig vandladning, hurtigt åndedræt, samt tørst og træthed, grundet

højt blodsukker, kan være tegn på, at du har taget for meget Ventoline. Dette ses især hos

børn.

Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har taget for meget Ventoline. Lægen bør

derfor kontrollere dit kaliumindhold i blodet, og ligeledes overvåge niveauet af serumlaktat,

især ved vedvarende hurtigt åndedræt.

Behandling af symptomer med f.eks. kardio-selektive beta-blokkere (virkning på hjertet) kan

gives til patienter med svære symptomer på hjertepåvirkning (hurtig hjerterytme og

hjertebanken, der ikke lader sig behandle på anden måde, f.eks. behandling med væske).

Beta-blokkere skal anvendes med stor forsigtighed til patienter med astma.

Hvis du har glemt at tage Ventoline

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Ventoline

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde en pause eller stoppe behandlingen med Ventoline.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller

bliver utilpas og besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

hurtig og meget uregelmæssig puls samt ekstra hjerteslag (kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112)

svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet. For lavt kalium

i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

overfølsomhedsreaktioner som udslæt (nældefeber) og hævelser. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge og ved besvimelse, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

brystsmerter på grund af hjerteproblemer, f.eks. hjertekrampe. Fortæl din læge, hvis du

får disse symptomer, mens du bliver behandlet med Ventoline, men lad være med at

stoppe med at bruge medicinen, med mindre du får besked på det.

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

rysten.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

hovedpine

hjertebanken

muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

rastløs uro

svimmelhed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

uro og rastløshed

muskelspændinger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Ventoline oral opløsning kan opbevares ved almindelig temperatur.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning indeholder:

Aktivt stof: Salbutamol som salbutamolsulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Renset vand, citronsyremonohydrat, hypromellose, natriumbenzoat,

natriumcitrat, natriumchlorid, saccharinnatrium, appelsinsmagsstof.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Ventoline oral opløsning er en klart udseende mikstur med appelsinsmag.

Pakningsstørrelser

Ventoline oral opløsning 0,4 mg/ml findes i flasker med 100 ml, 150 ml og 250 ml. Pakningen

indeholder en måleske.

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Farmaclair, Hérouville-Saint-Clair, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2016.