Ventoline

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ventoline 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ventoline 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10663
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: information til brugeren

Ventoline

®

1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline

Sådan skal du tage Ventoline

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ventoline indeholder et hurtigtvirkende bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe

musklerne i luftvejene inden for få minutter, hvilket ophæver den forsnævring af bronkierne,

som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det

bliver nemmere at trække vejret.

Ventoline virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med anden

forebyggende medicin, afhængig af hvor alvorlig din astma er.

Du kan bruge Ventoline inhalationsvæske til behandling af astma og andre former for

vejrtrækningsbesvær.

Hvis din astma er aktiv (f.eks. hvis du har hyppige symptomer eller får flere anfald eller har

nedsat fysisk formåen), bør du kontakte lægen. For at kontrollere din astma, kan lægen

vælge at ordinere eller øge dosis af et lægemiddel, såsom kortikosteroid til inhalation.

Ventoline inhalationsvæske kan anvendes af voksne og børn fra 4 år.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ventoline:

hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventoline

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ventoline:

hvis du har sukkersyge

hvis du har forhøjet stofskifte (f.eks. thyreotoksikose)

hvis du har svær astma, da der er risiko for, at du får lavt kalium i blodet, hvis du

samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin såsom theophyllin eller

binyrebarkhormon

hvis du har eller har haft hjerte-kar-sygdom, uregelmæssig hjerterytme eller

hjertekrampe

hvis du samtidig anvender dit inhalationsapparat (nebulisator) til ipratropium mod din

astma

hvis du har veer, da Ventoline kan hæmme disse.

Du skal jævnligt gå til lægen, så du får Ventoline i den dosis, som passer til sværhedsgraden

af din astma.

Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, hvis

virkningstiden reduceres eller hvis du får flere symptomer på astma, såsom åndenød eller

hoste, skal du kontakte lægen. Du må ikke selv ændre dosis eller doseringshyppighed.

Høje doser af Ventoline inhalationsvæske til nebulisator kan i sjældne tilfælde medføre en

tilstand kendt som laktatacidose (ophobning af mælkesyre i kroppen). Du skal derfor være

opmærksom på symptomer på dette mens du tager Ventoline inhalationsvæske til

nebulisator, for at nedsætte risikoen for eventuelle problemer. Symptomer på laktatacidose

omfatter: hurtig vejrtrækning, åndenød (selvom der kan være forbedring af dit

åndedrætsbesvær), kuldefølelse, ondt i maven, kvalme og opkastning.

Hvis du oplever trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart

efter at du har brugt Ventoline, skal du hurtigst muligt prøve at inhalere en anden

astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed. Du må ikke bruge din

Ventoline igen. Søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig tilstand, der kaldes

paradoks bronkospasme.

Brug af anden medicin sammen med Ventoline

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette er især vigtigt, hvis du er i behandling med følgende:

betablokkere såsom propranolol mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt, da det delvist

kan ophæve virkningen af Ventoline

binyrebarkhormon, vanddrivende midler og andre midler mod astma såsom

theophyllin, da de nedsætter indholdet af kalium i blodet.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Ventoline efter aftale med lægen.

Amning

Ventoline går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Ventoline efter aftale

med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventoline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Ventoline

Tag altid Ventoline nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn fra 4 år:

1-2 ampuller (2,5-5 mg) 4 gange daglig.

Da der kan være bivirkninger forbundet med forhøjet og hyppig dosering bør dosis kun øges

efter aftale med lægen.

Ventoline inhalationsvæske virker i 4-6 timer.

Klargøring af Ventoline inhalationsvæske:

Ampullerne er klar til brug.

Afriv en ampul og vrid topstykket af umiddelbart før brug.

Indholdet inhaleres via inhalationsapparat (nebulisator) efter lægens anvisning.

Ubrugt væske i forstøverkammeret skal kasseres.

Inhalationsapparatet bør rengøres og lufttørres efter brug.

Ventoline inhalationsvæske er til inhalation og må ikke gives som en injektion eller synkes.

Hvis du har taget for meget Ventoline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ventoline, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for meget Ventoline kan du få kvalme, opkastning samt lavt kaliumindhold i

blodet, ophobning af mælkesyre og forhøjet blodsukker. Disse symptomer vil sædvanligvis

ophøre, når du holder op med at tage Ventoline. Dette ses især hos børn og når overdosis af

salbutamol tages oralt.

Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har taget for meget Ventoline. Lægen bør

derfor kontrollere dit kaliumindhold i blodet.

Ophobning af mælkesyre i kroppen (laktatacidose) kan opstå, hvis du har taget for meget

Ventoline, eller meget høje doser af Ventoline, specielt hvis du har en alvorlig nyresygdom.

Lægen bør derfor kontrollere dit laktatindhold i blodet.

Hvis du har glemt at tage Ventoline

Hvis du har glemt en dosis, så tag den kun, hvis din astma bliver værre.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Ventoline

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ventoline.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hurtig puls (kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller

bliver utilpas og besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112)

rysten

hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

hjertebanken

irritation i mund og svælg

muskelkramper

rastløs uro

svimmelhed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet (for lavt

kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og

forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen)

forhøjet blodsukker (hyperglykæmi)

svimmelhed pga. lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

overfølsomhedsreaktioner såsom udslæt (nældefeber), hævelse af ansigt, læber og

tunge, åndenød, svimmelhed og besvimelse (kan være alvorligt. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112)

hurtig og meget uregelmæssig puls samt ekstra hjerteslag (kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112)

kortåndethed eller astmalignende anfald umiddelbart efter brug af Ventoline (kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. Prøv hurtigst muligt at inhalere en anden

astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed).

uro og rastløshed.

ophobning af mælkesyre i kroppen (laktatacidose). Denne bivirkning rammer ofte

personer, som har en alvorlig nyresygdom. Symptomer på laktatacidose omfatter:

hurtig vejrtrækning, åndenød (selvom der kan være forbedring af dit

åndedrætsbesvær), kuldefølelse, ondt i maven, kvalme og opkastning.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet

(ring 112).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ventoline indeholder:

Aktivt stof: Salbutamol som salbutamolsulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Renset vand, natriumchlorid, svovlsyreopløsning.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Klar, farveløs væske.

Pakningsstørrelser

Ventoline inhalationsvæske 1 mg/ml findes i pakninger med 20 eller 60 ampuller med 2,5 ml

inhalationsvæske klar til brug i inhalationsapparat (nebulisator).

Ventoline inhalationsvæske findes også i flaske i styrken 5 mg/ml. Denne skal fortyndes før

brug i inhalationsapparatet (nebulisator).

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2016.