Ventoline

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ventoline 0,2 mg i diskos inhalationspulver
 • Dosering:
 • 0,2 mg i diskos
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ventoline 0,2 mg i diskos inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17856
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Side 1

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventoline 0,2 mg/dosis inhalationspulver, afdelt (Diskos)

Salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline

Sådan skal du tage Ventoline

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ventoline indeholder et hurtigtvirkende bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe

musklerne i luftvejene inden for få minutter, hvilket ophæver den forsnævring af bronkierne,

som optræder i forbindelse med astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver

nemmere at trække vejret.

Ventoline virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med anden

forebyggende medicin, afhængigt af, hvor alvorlig din astma er.

Du kan bruge Ventoline inhalationspulver i Diskos til behandling af astma og andre former for

vejrtrækningsbesvær.

Hvis din astma er aktiv (f.eks. hvis du har hyppige symptomer eller får flere anfald eller har

nedsat fysisk formåen), bør du kontakte lægen. For at kontrollere din astma, kan lægen

vælge at ordinere eller øge dosis af et lægemiddel, såsom kortikosteroid til inhalation.

Ventoline inhalationspulver i Diskos kan anvendes af voksne og børn fra 4 år.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ventoline:

hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventoline

(angivet i punkt 6)

hvis du har alvorlig allergi over for mælkeprotein.

Side 2

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ventoline:

hvis du har sukkersyge

hvis du har forhøjet stofskifte (f.eks. thyreotoksikose)hvis du har svær astma, da der

er risiko for, at du får lavt kalium i blodet, hvis du samtidig tager vanddrivende

medicin, astmamedicin såsom theophyllin eller binyrebarkhormon

hvis du har eller har haft hjerte-kar-sygdom, uregelmæssig hjerterytme eller

hjertekrampe

hvis du har veer, da Ventoline kan hæmme disse

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Du skal jævnligt gå til lægen, så du får Ventoline i den dosis, som passer til sværhedsgraden

af din astma.

Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, eller hvis du får

flere symptomer på astma, såsom åndenød eller hoste, skal du kontakte lægen. Du må ikke

selv ændre dosis eller doseringshyppighed.

Kontakt lægen, hvis en dosis, der tidligere har givet den ønskede effekt, ikke virker indenfor 3

timer.

Hvis du oplever trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart

efter at du har brugt Ventoline, skal du hurtigst muligt prøve at inhalere en anden

astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed. Du må ikke benytte din

Ventoline igen. Søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig tilstand, der kaldes

paradoks bronkospasme.

Brug af anden medicin sammen med Ventoline

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette er især vigtigt, hvis du er i behandling med følgende:

beta-blokkere såsom propranolol mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt, da det delvist

kan ophæve virkningen af Ventoline.

binyrebarkhormon, vanddrivende midler og andre midler mod astma såsom

theophyllin, da de nedsætter indholdet af kalium i blodet.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Ventoline efter aftale med lægen.

Amning

Ventoline går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Ventoline efter aftale

med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventoline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ventoline indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Ventoline

Tag altid Ventoline nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Side 3

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn fra 4 år:

Pludselig opstået åndenød:

1 inhalation (0,2 mg) ved behov, dog højst 4 gange daglig.

Forebyggelse af allergisk- eller anstrengelsesudløst astma:

1 inhalation (0,2 mg) 15-30 minutter før udsættelse for den allergi-udløsende faktor eller før

anstrengelse, dog højst 4 gange daglig.

Kronisk behandling:

1 inhalation (0,2 mg) 4 gange daglig.

Da der kan være bivirkninger forbundet med forhøjet og hyppig dosering, bør dosis eller

doseringshyppighed kun øges efter aftale med lægen.

Brugervejledning

Få lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet til at vise dig, hvordan du skal

bruge Diskos. De bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger

Diskos rigtigt, eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke

virker, som den skal.

Diskos indeholder et folieblisterbånd med Ventoline inhalationspulver.

Diskos er med dosistæller, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Den tæller

ned til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare dig om, at der

kun er nogle få doser tilbage. Når tælleren viser 0, er Diskos tom.

Sådan bruger du Diskos

Sådan åbner du Diskos: Hold med den ene hånd og sæt tommelfingeren på

fingergrebet. Skub fingergrebet helt i bund – til det siger klik. Så er mundstykket

åbnet.

Hold Diskos med mundstykket ind imod dig. Du kan holde den i enten højre eller

venstre hånd. Skub dosisknappen helt i bund – til det siger klik.

Nu er der frigjort en dosis i mundstykket.

Hver gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der frigøres pulver til

inhalation. Dosisknappen må kun trykkes ned, når du skal have en dosis. Den åbner

blistrene, og medicinen kan gå tabt.

Side 4

Hold Diskos væk fra munden og pust helt ud. Pust ikke ind i Diskos.

Sæt mundstykket til læberne. Sug ind så roligt og dybt som muligt gennem munden -

ikke gennem næsen.

Tag Diskos væk fra munden.

Hold vejret i ca. 10 sekunder.

Pust langsomt ud.

Sådan lukker du Diskos: Skub fingergrebet tilbage mod dig selv, så langt som muligt

– indtil det siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til startpositionen.

Diskos er nu klar til brug igen.

Gentag punkt 1-5, hvis lægen har ordineret mere end 1 dosis.

Rengøring af Diskos

Tør mundstykket af med en tør serviet.

Hvis du har taget for meget Ventoline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ventoline, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har taget for meget Ventoline. Lægen bør

derfor kontrollere dit kaliumindhold i blodet.

Ophobning af mælkesyre i kroppen (laktatacidose) kan opstå, hvis du har taget for meget

Ventoline, eller meget høje doser af Ventoline, specielt hvis du har en alvorlig nyresygdom.

Lægen bør derfor kontrollere dit laktatindhold i blodet.

Hvis du har glemt at tage Ventoline

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Ventoline

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ventoline.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Side 5

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hurtig puls (kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller

bliver utilpas og besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112)

rysten

hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

hjertebanken

irritation i mund og svælg

muskelkramper

rastløs uro

svimmelhed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet (for lavt

kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og

forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen)

svimmelhed pga. lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

overfølsomhedsreaktioner såsom udslæt (nældefeber), hævelse af ansigt, læber og

tunge, åndenød, svimmelhed og besvimelse (kan være alvorligt. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112)

hurtig og meget uregelmæssig puls samt ekstra hjerteslag (kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112)

kortåndethed eller astmalignende anfald umiddelbart efter brug af Ventoline (kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. Prøv hurtigst muligt at inhalere en anden

astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed)

uro og rastløshed.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet

(ring 112).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Side 6

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ventoline indeholder:

Aktivt stof: Salbutamol som salbutamolsulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Diskos består af en inhalator af plast med dosistæller. Hver dosis ligger som et pulver, afdelt i

et folieblisterbånd inde i inhalatoren.

Pakningsstørrelser:

Pakningen indeholder 1 inhalator (Diskos) med 60 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

DK-2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018