Venlafaxin "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Venlafaxin "Orion" 37,5 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 37,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Venlafaxin "Orion" 37,5 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56013
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

13. juli 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Venlafaxin "Orion", hårde depotkapsler

0.

D.SP.NR.

29807

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Venlafaxin "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

37,5 mg

Hver depotkapsel indeholder 42,43 mg venlafaxinhydrochlorid, svarende til 37,5 mg

venlafaxin.

75 mg

Hver depotkapsel indeholder 84,86 mg venlafaxinhydrochlorid, svarende til 75 mg

venlafaxin.

Hver depotkapsel indeholder 169,72 mg venlafaxinhydrochlorid, svarende til 150 mg

venlafaxin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde depotkapsler

37,5 mg

Ugennemsigtig grå overdel/uigennemsigtig ferskenfarvet underdel præget med ’E’ og ’73’,

længde 16 mm.

75 mg

Ugennemsigtig ferskenfarvet overdel/uigennemsigtig ferskenfarvet underdel præget med

’E’ og ’74’, længde 19 mm.

56013_spc.docx

Side 1 af 20

150 mg

Ugennemsigtig mørkorange overdel/uigennemsigtig mørkorange underdel præget med ’E’

og ’89’, længde 21 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Venlafaxin "Orion" er indiceret til:

behandling af major depression

forebyggelse af tilbagefald af major depression

behandling af generaliseret angst

behandling af socialfobi

behandling af panikangst med eller uden agorafobi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Major depression

Den anbefalede startdosis for venlafaxin depotkapsler er 75 mg 1 gang dagligt. Patienter,

som ikke responderer på startdosen på 75 mg dagligt, kan have fordel af forøgelser af dosis

op til en maksimal dosis på 375 mg dagligt. Dosis kan forøges med et interval på 2 uger

eller mere. Hvis det er klinisk berettiget på grund af symptomernes alvor, kan dosis øges

med hyppigere intervaller, men ikke mindre end 4 dage.

På grund af risikoen for dosisrelaterede bivirkninger bør dosisforøgelser kun ske efter

klinisk vurdering (se pkt. 4.4). Den laveste effektive dosis bør anvendes.

Patienten skal behandles i en tilstrækkelig lang periode, normalt flere måneder eller

længere. Behandlingen skal revurderes med regelmæssige intervaller, der fastsættes fra

patient til patient. Længerevarende behandling kan også være relevant for at forebygge nye

anfald af major depression. I de fleste tilfælde er den anbefalede dosis til forebyggelse af

nye anfald af major depression den samme, som anvendes ved den igangværende episode.

Behandling med antidepressiv medicin bør fortsætte i mindst 6 måneder efter remission.

Generaliseret angst

Den anbefalede startdosis for venlafaxin depotkapsler er 75 mg 1 gang dagligt. Patienter,

som ikke responderer på startdosen på 75 mg dagligt, kan have fordel af forøgelser af dosis

til maksimalt 225 mg dagligt. Dosis kan forøges med et interval på 2 uger eller mere.

På grund af risikoen for dosisrelaterede bivirkninger bør dosisforøgelser kun ske efter

klinisk vurdering (se pkt. 4.4). Den lavest effektive dosis bør anvendes.

Patienten skal behandles i en tilstrækkelig lang periode, normalt flere måneder eller

længere. Behandlingen skal revurderes med regelmæssige intervaller, der fastsættes fra

patient til patient.

56013_spc.docx

Side 2 af 20

Socialfobi

Den anbefalede dosis for venlafaxin depotkapsler er 75 mg 1 gang dagligt. Der er ingen

evidens for, at højere doser giver nogen yderligere fordel.

Til enkelte patienter, som ikke responderer på startdosis på 75 mg dagligt, kan det

overvejes at øge dosis op til en maksimal dosis på 225 mg dagligt. Dosis kan forøges med

et interval på 2 uger eller mere.

På grund af risikoen for dosisrelaterede bivirkninger bør dosisforøgelser kun ske efter

klinisk vurdering (se pkt. 4.4). Den lavest effektive dosis bør anvendes.

Patienten skal behandles i en tilstrækkelig lang periode, normalt flere måneder eller

længere. Behandlingen skal revurderes med regelmæssige intervaller, der fastsættes fra

patient til patient.

Panikangst

Det anbefales at anvende en dosis venlafaxin depotkapsel på 37,5 mg dagligt i 7 dage.

Dosis skal derefter forøges til 75 mg dagligt. Patienter, som ikke responderer på dosen på

75 mg dagligt, kan have fordel af forøgelser af dosis op til maksimalt 225 mg dagligt.

Dosis kan forøges med et interval på 2 uger eller mere.

På grund af risikoen for dosisrelaterede bivirkninger bør dosisforøgelser kun ske efter

klinisk vurdering (se pkt. 4.4). Den lavest effektive dosis bør anvendes.

Patienter skal behandles i en tilstrækkelig lang periode, normalt flere måneder eller

længere. Behandlingen skal revurderes med regelmæssige intervaller, der fastsættes fra

patient til patient.

Ældre patienter

Det er ikke nødvendigt med specifikke dosisjusteringer af venlafaxin udelukkende baseret

på alder. Der skal dog udvises forsigtighed ved behandling af ældre (f.eks. på grund af

risikoen for nedsat nyrefunktion og potentielle ændringer i neurotransmitterfølsomhed og

affinitet, som optræder med alderen). Der skal altid anvendes lavest mulige dosis, og

patienterne skal overvåges omhyggeligt, hvis en dosisøgning er nødvendig.

Pædiatrisk population

Venlafaxin frarådes til børn og unge.

Kontrollerede kliniske studier med børn og unge med større depressive lidelser kunne ikke

påvise virkning og understøtter ikke brugen af venlafaxin til disse patienter (se pkt. 4.4 og

4.8).

Venlafaxins sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år til andre indikationer er

ikke klarlagt.

Nedsat leverfunktion

En dosisreduktion på 50 % bør generelt overvejes til patienter med mildt til moderat nedsat

leverfunktion. På grund af den individuelle forskel i clearance blandt disse patienter kan

det dog være ønskeligt med individuel dosering.

56013_spc.docx

Side 3 af 20

Der er begrænsede data for patienter med svært nedsat leverfunktion. Der bør udvises

forsigtighed, og en dosisreduktion på mere end 50 % bør overvejes. Den potentielle fordel

bør opvejes mod risikoen ved behandling af patienter med svært nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Der anbefales forsigtighed, selv om dosisjustering ikke er nødvendigt til patienter med en

glomerulær filtrationshastighed (GFR) mellem 30-70 ml/min. Til patienter i hæmodialyse

og patienter med svært nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) bør dosis reduceres med

50 %. På grund af den individuelle forskel i clearance blandt disse patienter kan det være

ønskeligt med individuel dosering.

Abstinenssymptomer ved seponering af venlafaxin

Pludseligt behandlingsstop bør undgås. Når behandling med venlafaxin stoppes, bør dosis

reduceres gradvist over en periode på mindst en til to uger for at reducere risikoen for

abstinensreaktioner (se pkt. 4.4 og 4.8). Hvis der opstår uacceptable symptomer efter en

dosisreduktion eller efter behandlingsophør, kan det overvejes at genoptage den tidligere

foreskrevne dosering. Lægen kan efterfølgende fortsætte med at reducere dosis, men endnu

mere gradvist.

Administration

Til oral anvendelse.

Det anbefales at tage venlafaxin depotkapslerne sammen med mad på omtrent samme

tidspunkt hver dag. Kapslerne skal synkes hele sammen med væske og må ikke åbnes,

knuses, tygges eller opløses.

Patienter, som behandles med venlafaxin tabletter til umiddelbar udløsning, kan skifte til

venlafaxin depotkapsler med den nærmeste tilsvarende daglige dosis. F.eks. kan

venlafaxin-tabletter til umiddelbar udløsning 37,5 mg to gange dagligt skiftes til venlafaxin

depotkapsler 75 mg 1 gang dagligt. Individuelle dosisjusteringer kan være nødvendige.

Venlafaxin depotkapsler indeholder sfæroider, som frigiver lægemidlet langsomt i mave-

tarm-kanalen. Den uopløselige del af disse sfæroider udskilles og kan ses i fæces.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive indholdsstof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med irreversible monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) er

kontraindiceret på grund af risikoen for serotoninsyndrom med symptomer som agitation,

tremor og hypertermi. Der skal gå mindst 14 dage efter seponering af behandling med en

irreversibel MAO-hæmmer, inden behandling med venlafaxin må påbegyndes.

Venlafaxin skal have været seponeret i mindst 7 dage, før behandling med en irreversibel

MAO-hæmmer påbegyndes (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en forhøjet risiko for selvmordstanker, adfærd hvor man

forvolder skade på sig selv og reelle selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Risiko er

vedvarende, indtil der sker en signifikant remission. Da der muligvis ikke sker en bedring i

de første uger af behandlingen, skal patienter overvåges nøje, indtil denne bedring

56013_spc.docx

Side 4 af 20

indtræffer. De generelle kliniske erfaringer er, at risikoen for selvmord kan øges i de tidlige

stadier af bedringen.

Andre psykiatriske lidelser, som venlafaxin ordineres til, kan også være forbundet med en

forhøjet risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Derudover kan disse lidelser være

komorbide med en større depressiv lidelse. Ved behandling af patienter med andre

psykiatriske lidelser skal der derfor træffes de samme forholdsregler som dem, der gælder

for patienter med major depression.

Patienter med selvmordsrelaterede hændelser i anamnesen eller patienter, som udviser en

signifikant grad af selvmordstanker, før behandlingens start, har større risiko for

selvmordstanker eller selvmordsforsøg og skal overvåges nøje under behandlingen. En

meta-analyse af placebokontrollerede kliniske studier med antidepressiva til voksne

patienter med psykiatriske lidelser viste en øget risiko for selvmordsadfærd hos patienter

under 25 år i behandling med antidepressiva sammenlignet med placebo.

Den medicinske behandling bør følges af tæt overvågning af patienterne, i særdeleshed hos

højrisikopatienter, især i begyndelsen af behandlingen og efter dosisændringer. Patienterne

og deres omsorgsgivere skal være opmærksomme på behovet for at monitorere enhver

klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker og usædvanlige ændringer i opførsel, og

de skal omgående søge lægelig rådgivning, hvis disse symptomer opstår.

Pædiatrisk population

Venlafaxin "Orion" bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år. I

kliniske studier blev selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og

fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede) hyppigere set hos børn

og unge, som blev behandlet med antidepressiva end hos dem, som blev behandlet med

placebo. Hvis der alligevel, på grundlag af et klinisk behov, træffes beslutning om

behandling, skal patienten overvåges nøje for selvmordssymptomer. Der er ingen data på

langtidssikkerheden hos børn og unge vedrørende vækst, modning samt kognitiv og

adfærdsmæssig udvikling.

Serotoninsyndrom

Som med andre serotonerge midler kan udvikling af potentielt livstruende

serotoninsyndrom eller malignt neuroleptikasyndrom (NMS) lignende reaktioner,

forekomme under behandling med venlafaxin, navnlig ved samtidig brug af andre stoffer

som påvirker det serotonerge-neurotransmittersystem (herunder triptaner, SSRI’er,

SNRI’er, lithium, sibutramin, perikon (Hypericum perforatum), fentanyl og analoger heraf,

tramadol, dextromethorphan, tapentadol, pethidin, methadon og pentazocin), med

lægemidler, som hæmmer metabolismen af serotonin, herunder MAO-hæmmere (f.eks.

methylenblåt), med serotoninprækursorer (såsom tryptofantilskud) eller med antipsykotika

eller med andre dopaminantagonister (se pkt. 4.3 og 4.5).

Symptomerne på serotoninsyndrom kan omfatte: Ændringer i mentaltilstand (f.eks.

agitation, hallucinationer, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, ustabilt blodtryk,

hypertermi), neuromuskulære afvigelser (f.eks. hyperrefleksi, koordinationssvigt) og/eller

gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré). Serotoninsyndrom kan i

den mest alvorlige form ligne malignt neuroleptikasyndrom, og symptomerne omfatter

hypertermi, muskelstivhed, autonom ustabilitet med mulige hurtige udsving i vitale tegn og

ændringer i mental tilstand.

56013_spc.docx

Side 5 af 20

Hvis der er klinisk behov for samtidig behandling med venlafaxin og andre stoffer, som

kan påvirke de serotonerge og/eller dopaminerge neurotransmittersystemer, tilrådes det at

observere patienten nøje, især ved behandlingsstart og ved dosisøgninger.

Samtidig brug af venlafaxin med serotoninprækursorer (f.eks. tryptofantilskud) anbefales

ikke.

Snævervinklet glaukom

Mydriasis kan forekomme i forbindelse med venlafaxin. Nøje overvågning af patienter

med forhøjet intraokulært tryk eller patienter, som har risiko for akut snævervinklet

glaukom (vinkelblokglaukom) anbefales.

Blodtryk

Der er hyppigt rapporteret om dosisrelaterede stigninger i blodtrykket i forbindelse med

behandling med venlafaxin. Efter markedsføring er der i nogle tilfælde rapporteret om

alvorlige tilfælde af forhøjet blodtryk, der krævede omgående behandling. Alle patienter

bør omhyggeligt screenes for højt blodtryk, og eksisterende hypertension skal være

kontrolleret, før behandlingen sættes i gang. Efter behandlingsstart og efter

dosisforhøjelser skal blodtrykket kontrolleres regelmæssigt. Der skal udvises forsigtighed

hos patienter, hvis underliggende sygdomme kan forværres af en stigning i blodtrykket,

f.eks. patienter med nedsat hjertefunktion.

Hjertefrekvens

Der kan forekomme stigninger i hjertefrekvensen, navnlig ved højere doser. Der skal

udvises forsigtighed hos patienter, hvis underliggende sygdomme kan forværres af en

stigning i hjertefrekvensen.

Hjertesygdom og risiko for arytmi

Venlafaxin er ikke undersøgt hos patienter med myokardieinfarkt eller ustabil

hjertesygdom i den nylige anamnese. Det skal derfor anvendes med forsigtighed hos disse

patienter.

Efter markedsføring er der indberetninger om tilfælde af QTc-forlængelse, Torsade de

Pointes (TdP), ventrikulær takykardi og dødelig hjertearytmi ved brug af venlafaxin,

specielt ved overdosering eller hos patienter med andre risikofaktorer for QTc-

forlængelse/TdP. Før venlafaxin ordineres til patienter, der har stor risiko for alvorlig

hjertearytmi eller QTc-forlængelse, bør balancen mellem risici og fordele tages i

betragtning.

Kramper

Kramper kan forekomme ved venlafaxinbehandling. Som med alle antidepressiva skal

behandling med venlafaxin iværksættes med forsigtighed hos patienter med kramper i

anamnesen, og de pågældende patienter skal overvåges nøje. Behandlingen skal seponeres

hos patienter, som udvikler kramper.

Hyponatriæmi

Tilfælde af hyponatriæmi og/eller uhensigtsmæssig høj ADH-sekretion (SIADH) kan

forekomme i forbindelse med venlafaxin. Dette er oftest forekommet hos volumen-

depleterede eller dehydrerede patienter. Ældre patienter, patienter som tager diuretika, og

patienter, som på anden vis er volumendepleterede, kan have større risiko for sådanne

tilfælde.

56013_spc.docx

Side 6 af 20

Abnorm blødning

Lægemidler, der hæmmer serotoninoptagelsen, kan føre til nedsat trombocytfunktion.

Blødningshændelser såsom ekkymoser, hæmatomer, epistaxis, petekkier samt

gastrointestinal og livstruende blødning kan opstå i forbindelse med SSRI- og SNRI-

behandling. Risikoen for blødning kan øges hos patienter, som tager venlafaxin. Som med

andre serotonin-reuptake-hæmmere skal venlafaxin anvendes med forsigtighed til

patienter, som er disponeret for blødning, herunder patienter i behandling med

antikoagulantia og trombocythæmmere.

Serumkolesterol

Der blev registreret klinisk relevante stigninger i serumkolesterol hos 5,3 % af de

venlafaxinbehandlede patienter og 0,0 % af de placebobehandlede patienter, som blev

behandlet i mindst 3 måneder i placebokontrollerede kliniske studier. Det skal overvejes at

måle serumkolesterolniveauet under langvarig behandling.

Samtidig behandling med vægttabsmedicin

Der er ikke dokumentation for sikkerhed og virkning af venlafaxinbehandling kombineret

med vægttabsmedicin, herunder også fentermin. Samtidig behandling med venlafaxin og

vægttabsmedicin frarådes. Venlafaxin er ikke indiceret til vægttab alene eller i

kombination med andre produkter.

Mani/hypomani

Mani/hypomani kan forekomme hos en lille andel af patienter med affektive sindslidelser,

som har fået antidepressiva, herunder venlafaxin. Som med andre antidepressiva skal

venlafaxin anvendes med forsigtighed hos patienter med bipolær affektiv sindslidelse i

anamnesen eller den familiære anamnese.

Aggression

Aggression kan forekomme hos et lille antal patienter, som har fået antidepressiva,

herunder venlafaxin. Dette er set ved behandlingsstart, dosisændringer samt ved

behandlingsophør. Som med andre antidepressiva skal venlafaxin anvendes med

forsigtighed hos patienter med aggression i anamnesen.

Seponering af behandling

Abstinenssymptomer er almindelige ved behandlingsophør, især hvis behandlingen stopper

brat (se pkt. 4.8). I kliniske studier opstod der bivirkninger ved behandlingsophør

(aftrapning og post-aftrapning) hos ca. 31 % af patienterne, som blev behandlet med

venlafaxin, og hos 17 % af patienterne, som fik placebo.

Risikoen for abstinenssymptomer kan være afhængig af flere faktorer, herunder

behandlingsvarighed, dosering og af hastigheden ved dosisreduktion. Svimmelhed,

føleforstyrrelser (inklusive paræstesi), søvnforstyrrelser (inklusive insomni og voldsomme

drømme), agitation eller angst, kvalme og/eller opkastning, rysten og hovedpine er de mest

almindeligt indberettede reaktioner. Generelt er disse symptomer milde til moderate, men

hos nogle patienter kan de være alvorlige i deres intensitet. De opstår normalt inden for de

første få dage efter behandlingsophør, men der er i sjældne tilfælde rapporteret om sådanne

symptomer hos patienter, som har glemt en dosis. Generelt er symptomerne

selvbegrænsende og går over i løbet af 2 uger, men hos nogle patienter kan de dog vare

længere (2-3 måneder eller mere). Det tilrådes derfor, at venlafaxin aftrappes gradvist over

en periode på flere uger eller måneder ved behandlingsophør, alt afhængig af patientens

behov (se pkt. 4.2).

56013_spc.docx

Side 7 af 20

Akatisi/psykomotorisk rastløshed

Brugen af venlafaxin er sat i forbindelse med udviklingen af akatisi karakteriseret ved en

subjektiv ubehagelig eller generende rastløshed og behov for at bevæge sig, ofte ledsaget

af manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at dette sker

inden for de første uger af behandlingen. For patienter, som udvikler disse symptomer, kan

en dosisøgning være skadelig.

Mundtørhed

Mundtørhed er rapporteret hos 10 % af venlafaxinbehandlede patienter, hvilket kan øge

risikoen for karies, og patienterne skal informeres om vigtigheden af god tandhygiejne.

Diabetes

SSRI eller venlafaxin kan ændre den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes.

Dosisjustering af insulin og/eller peroralt antidiabetikum kan være nødvendigt.

Interaktioner mellem lægemidler og laboratorieanalyser

Hos patienter i venlafaxinbehandling er der blevet rapporteret om falsk positive

urinimmunoassay screening analyser for phencyclidin (PCP) og amfetamin, hvilket skyldes

manglende specificitet af screenings analysen. Det forventes, at falsk positive

analyseresultater kan måles flere dage efter, at venlafaxinbehandlingen er blevet afbrudt.

En bekræftende analyse, såsom gaskromatografi eller massespektrografi, vil kunne adskille

venlafaxin fra PCP og amfetamin.

Saccharose

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucraseisomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

Irreversible, ikke-selektive MAO-hæmmere

Venlafaxin må ikke anvendes i kombination med irreversible, ikke-selektive MAO-

hæmmere. Der skal gå mindst 14 dage efter seponering af behandling med en irreversibel,

ikke-selektiv MAO-hæmmer, inden behandling med venlafaxin må påbegyndes.

Venlafaxin skal have været seponeret i mindst 7 dage, før behandling med en irreversibel,

ikke-selektiv MAO-hæmmer påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.4).

Reversibel, selektiv MAO-hæmmer (moclobemid)

På grund af risikoen for serotoninsyndrom kan kombinationen af venlafaxin og en

reversibel og selektiv MAO-hæmmer, som f.eks. moclobemid, ikke anbefales. Efter

behandling med en reversibel MAO-hæmmer kan en kortere aftrapningsperiode end 14

dage tillades, før behandling med venlafaxin sættes i gang. Det anbefales at seponere

venlafaxin i mindst 7 dage, før behandling med en reversibel MAO-hæmmer sættes i gang

(se pkt. 4.4).

Reversibel, ikke-selektiv MAO-hæmmer (linezolid)

Antibiotikummet linezolid er en svag, reversibel og ikke-selektiv MAO-hæmmer og må

ikke gives til patienter i venlafaxinbehandling (se pkt. 4.4).

Der er rapporteret alvorlige bivirkninger hos patienter, som for nylig har fået seponeret en

MAO-hæmmer og er begyndt på venlafaxin, eller som for nylig har fået seponeret en

56013_spc.docx

Side 8 af 20

venlafaxinbehandling før opstart af en MAO-hæmmer. Disse reaktioner har omfattet:

Tremor, myoklonus, diaforese, kvalme, opkastning, rødmen, svimmelhed og hypertermi

med kendetegn, der ligner malignt neuroleptikasyndrom, kramper og dødsfald.

Serotoninsyndrom

Som med andre serotonerge midler kan serotoninsyndrom, en potentielt livstruende

tilstand, forekomme under behandling med venlafaxin, navnlig ved samtidig brug af andre

stoffer som påvirker det serotonerge neurotransmittersystem (herunder triptaner, SSRI’er,

SNRI’er, lithium, sibutramin, perikon (Hypericum perforatum), fentanyl og analoger heraf,

tramadol, dextromethorphan, tapentadol, pethidin, methadon og pentazocin), med

lægemidler, som hæmmer metabolismen af serotonin herunder MAO-hæmmere (f.eks.

methylenblåt), med serotoninprækursorer (såsom tryptofantilskud) eller med antipsykotika

eller med andre dopaminantagonister (se pkt. 4.3 og 4.4).

Hvis samtidig behandling med venlafaxin og en SSRI, en SNRI eller en serotonin-

receptoragonist (triptan) er klinisk berettiget, tilrådes det at overvåge patienten nøje,

navnlig under iværksættelse af behandlingen og forhøjelser af dosis. Samtidig brug af

venlafaxin og serotoninprækursorer (såsom tryptofantilskud) frarådes (se pkt. 4.4).

CNS-aktive stoffer

Risikoen ved at anvende venlafaxin i kombination med andre CNS-aktive stoffer er ikke

undersøgt. Derfor tilrådes forsigtighed, når venlafaxin tages i kombination med andre

CNS-aktive stoffer.

Ethanol

Det er påvist, at venlafaxin ikke øger den svækkelse af de mentale og motoriske

færdigheder, der forårsages af ethanol. Som med alle CNS-aktive stoffer skal patienter dog

tilrådes at undgå indtagelse af alkohol.

Lægemidler der forlænger QT-intervallet

Risikoen for QTc-forlængelse og/eller ventrikulær arytmi (f.eks. TdP) er øget ved brug af

anden medicin, som forlænger QT-intervallet. Samtidig administration af sådanne

produkter bør undgås (se pkt. 4.4).

Relevante klasser inkluderer:

Klasse Ia og III arytmika (f.eks. quinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid)

Nogle antipsykotika (f.eks. thioridazin)

Nogle makrolider (f.eks. erythromycin)

Nogle antihistaminer

Nogle quinolonantibiotika (f.eks. moxifloxacin)

Ovennævnte lister er ikke fyldestgørende, og andre individuelle lægemidler, som

signifikant forlænger QT-intervallet, bør undgås.

Andre lægemidlers virkning på venlafaxin

Ketoconazol (CYP3A4-hæmmer)

Et farmakokinetisk studie med ketoconazol til personer med god metaboliseringsevne

(GM) og ringe metaboliseringsevne (RM) af CYP2D6 gav en højere AUC for venlafaxin

(henholdsvis 70 % og 21 % hos CYP2D6 RM-patienter og CYP2D6 GM-patienter) og O-

desmethylvenlafaxin (henholdsvis 33 % og 23 % hos CYP2D6 RM-patienter og CYP2D6

GM-patienter) efter administration af ketoconazol. Samtidig brug af CYP3A4-hæmmere

56013_spc.docx

Side 9 af 20

(f.eks. atazanavir, clarithromycin, indinavir, itraconazol, voriconazol, posaconazol,

ketokonazol, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin) og venlafaxin kan øge

niveauet af venlafaxin og O-desmethylvenlafaxin. Derfor tilrådes forsigtighed, når en

patients behandling omfatter en CYP3A4-hæmmer og venlafaxin samtidig.

Venlafaxins påvirkning af andre lægemidler

Lægemidler der metaboliseres af Cytochome P450 isoenzymer

In vivo-studier indikerer at venlafaxin er en relativt svag hæmmer af CYP2D6. Venlafaxin

hæmmede ikke CYP3A4 (alprazolam og carbamazepin), CYP1A2 (koffein), og CYP2C9

(tolbutamid) eller CYP2C19 (diazepam) in vivo.

Lithium

Serotoninsyndrom kan forekomme ved samtidig brug af venlafaxin og lithium (se

”Serotoninsyndrom”).

Diazepam

Venlafaxin har ingen virkning på diazepams farmakokinetik og farmakodynamik og dets

aktive metabolit, desmethyldiazepam. Diazepam synes ikke at påvirke hverken venlafaxins

eller O-desmethylvenlafaxins farmakokinetik. Det er uvist, om der en farmakokinetisk

og/eller farmakodynamisk interaktion med andre benzodiazepiner.

Imipramin

Venlafaxin påvirkede ikke imipramins og 2-OH-imipramins farmakokinetik. Der var en

dosisafhængig stigning i AUC for 2-OH-desipramin på 2,5 til 4,5 gange ved administration

af venlafaxin 75 mg til 150 mg dagligt. Imipramin påvirkede ikke venlafaxins og O-

desmethylvenlafaxins farmakokinetik. Den kliniske betydning af denne interaktion er

ukendt. Der skal udvises forsigtighed ved samtidig administration af venlafaxin og

imipramin.

Haloperidol

Et farmakokinetisk studie med haloperidol har vist et fald på 42 % i total oral clearance, en

stigning på 70 % i AUC, en stigning på 88 % i CB

maxB

, men ingen ændring i halveringstid

for haloperidol. Der skal tages højde for dette hos patienter, som behandles samtidig med

haloperidol og venlafaxin. Den kliniske signifikans af denne interaktion er ikke kendt.

Risperidon

Venlafaxin øgede AUC for risperidon med 50 %, men ændrede ikke den farmakokinetiske

profil signifikant for den totale aktive del (risperidon plus 9-hydroxyrisperidon). Den

kliniske signifikans af denne interaktion er ikke kendt.

Metoprolol

Samtidig administration af venlafaxin og metoprolol til raske frivillige i et farmakokinetisk

interaktionsstudie med begge lægemidler gav en stigning i metoprolols plasma-

koncentrationer på ca. 30-40 % uden at ændre plasmakoncentrationerne af dets aktive

metabolit, α-hydroxymetoprolol. Den kliniske relevans af dette fund hos hypertensive

patienter er ikke kendt. Metoprolol ændrede ikke den farmakokinetiske profil af venlafaxin

eller dets aktive metabolit, O-desmethylvenlafaxin. Der skal udvises forsigtighed ved

samtidig administration af venlafaxin og metoprolol.

Indinavir

Et farmakokinetisk studie af indinavir har påvist et fald på 28 % i AUC og et fald på 36 % i

56013_spc.docx

Side 10 af 20

maxB

for indinavir. Indinavir påvirkede ikke venlafaxins og O-desmethylvenlafaxins

farmakokinetik. Den kliniske signifikans af denne interaktion er ikke kendt.

Orale kontraceptiva

Efter markedsføring er der blevet rapporteret om ikke-planlagte graviditeter hos patienter

som tog orale kontraceptiva imens de anvendte venlafaxin. Der er ikke noget klart bevis på

at disse graviditeter skyldtes lægemiddelinteraktion med venlafaxin. Der er ikke udført

interaktionsstudier med hormonelle kontraceptiva.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er set nedsat fertilitet i et studie med både han- og hunrotter, der blev eksponeret for

O-desmethylvenlafaxin (ODV). Relevans for mennesker kendes ikke (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af venlafaxin hos gravide kvinder.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker er ukendt. Venlafaxin må kun gives til gravide kvinder, hvis de forventede

fordele opvejer de mulige risici.

Som med andre serotonin-reuptake-hæmmere (SSRI’er/SNRI’er) kan der forekomme

seponeringssyndrom hos nyfødte, hvis venlafaxin anvendes indtil eller indtil kort tid før

fødslen. Nogle nyfødte, som har været udsat for venlafaxin sent i tredje trimester, har

udviklet komplikationer, der kræver respirationsstøtte, sondeernæring eller forlænget

indlæggelse. Disse komplikationer kan opstå straks efter fødslen.

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI’er under graviditet, især sidst i

graviditeten, kan forøge risikoen for Persisterende Pulmonal Hypertension hos den

Nyfødte (PPHN). Selvom ingen studier har undersøgt den mulige forbindelse mellem

PPHN og SNRI-behandling, kan den potentielle risiko ikke udelukkes med venlafaxin i

betragtning af den relaterede mekanisme (hæmning af serotonin-reuptake).

Der er set følgende symptomer hos nyfødte, hvor moderen har anvendt en SSRI/SNRI sent

i graviditeten: Irritabilitet, tremor, hypotoni, vedvarende gråd og besvær med at sutte eller

sove. Disse symptomer kan skyldes enten serotonerge virkninger eller være

eksponeringssymptomer. I de fleste af tilfældene blev disse komplikationer set umiddelbart

eller inden for 24 timer efter fødslen.

Amning

Venlafaxin og dets aktive metabolit, O-desmethylvenlafaxin, udskilles i modermælken.

Der har været post marketing-rapporter om gråd, irritabilitet og anormale søvnmønstre hos

ammede børn. Der er også rapporteret symptomer, som er konsistente med seponering af

venlafaxin, efter ammestop. En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Der skal

derfor træffes en beslutning om, hvorvidt amningen skal fortsætte/seponeres, eller

behandlingen med Venlafaxin "Orion" skal fortsætte/seponeres, idet der tages højde for

fordelene for barnet ved amning og fordelene for kvinden ved behandlingen med

Venlafaxin "Orion".

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

56013_spc.docx

Side 11 af 20

Alle psykoaktive lægemidler kan nedsætte dømmekraften, tænkeevnen og de motoriske

færdigheder. Derfor skal patienter, som får venlafaxin, tilrådes at udvise forsigtighed, når

det gælder evnen til at føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De mest almindligt indberettede bivirkninger (>1/10) fra kliniske studier var kvalme,

mundtørhed, hovedpine og perspiration (inklusive nattesved).

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne er anført nedenfor opdelt efter systemorganklasse og hyppighed.

System-

organklasse

Meget

almindelig

1/10)

Almindelig

1/100 til <1/10)

Ikke

almindelig

1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

1/10,00

0 til

<1/1,000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhånden-

værende data)

Blod og

lymfesystem

Trombocyto-

peni,

forstyrrelser i

blodet

inklusive

agranulocyto-

se, aplastisk

anæmi,

neutropeni,

pancytopeni

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Det endokrine

system

Uhensigts-

mæssig høj

ADH-

sekretion

syndrom

(SIADH).

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hyponatriæmi

56013_spc.docx

Side 12 af 20

System-

organklasse

Meget

almindelig

1/10)

Almindelig

1/100 til <1/10)

Ikke

almindelig

1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

1/10,00

0 til

<1/1,000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhånden-

værende data)

Psykiske

forstyrrelser

Forvirring,

depersonalisering,

anorgasme, nedsat

libido, nervøsitet,

søvnmangel,

abnorme drømme

Hallucinati-

oner,

derealisation,

agitation,

abnorm

orgasme

(kvinder),

apati,

hypomani,

bruxismus

Mani

Suicidale

forestillinger

og adfærd*,

delirium,

aggression**

Nervesystemet

Svimmel-

hed,

hovedpine

Døsighed, tremor,

paræstesi, hypertoni

Akatisi/psy-

komotorisk

rastløshed,

synkope,

myoklonus,

koordinati-

onsbesvær,

balancefor-

styrrelser,

dysgeusi

Kramper

Malignt

neuroleptika-

syndrom

(MNS),

serotoninsyn-

drom,

ekstrapyrami-

dale reaktioner

inklusive

dystoni og

dyskinesi,

tardive

dyskinesier

Øjne

Nedsat syn,

inklusive sløret syn,

mydriasis,

akkomodationsfor-

styrrelser

Snævervinklet

glaukom

Øre og labyrint

Tinnitus

Vertigo

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Ventrikelflim-

ren,

ventrikulær

takykardi

(inklusive

torsade de

pointes)

Vaskulære

sygdomme

Hypertension,

vasodilation

(fortrinsvis

hedeture)

Ortostatisk

hypotension

Hypotension,

blødninger

(slimhinde-

blødninger)

Luftveje, thorax

og mediastinum

Gaben

Dyspnø

Pulmonal

eosinofili

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

mundtør-

Opkastning, diarré,

forstoppelse

Gastrointes-

tinal

blødning

Pancreatitis

56013_spc.docx

Side 13 af 20

System-

organklasse

Meget

almindelig

1/10)

Almindelig

1/100 til <1/10)

Ikke

almindelig

1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

1/10,00

0 til

<1/1,000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhånden-

værende data)

Lever og

galdeveje

Hepatitis,

abnorme

leverfunktions

-test

Hud og

subkutane væv

Hyperhi-

drose

(inklusive

nattesved)

Angioødem,

fotosensivi-

tetsreaktio-

ner,

ekkymose,

udslæt,

alopeci

Stevens-

Johnson's

syndrom,

erythema

multiforme,

toksisk

epidermal

nekrolyse,

pruritus,

urticaria

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rhabdomyo-

lyse

Nyrer og

urinveje

Dysuri (ofte

startbesvær),

pollakisuri

Urinretention

Urininkon-

tinens

reproduktive

system og

mammae

Menstruationsfor-

styrrelser med

forøget blødning

eller uregelmæssig

blødning (f.eks.

menoragi,

metroragi),

ejakulationsforstyr-

relser, erektil

dysfunktion

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Asteni, træthed,

kuldegysninger

Undersøgelser

Forhøjet

plasmakolesterol

Vægtøgning,

vægttab

Elektrokardio-

gram QT-

forlængelse,

forlænget

blødningstid,

stigning i

plasma-

prolaktin

* Der er rapporteret om suicidale forestillinger og suicidal adfærd under behandling med

venlafaxin eller tidligt efter behandlingsophør (se pkt. 4.4).

** Se pkt. 4.4

56013_spc.docx

Side 14 af 20

*** I sammenlagte kliniske studier var incidensen af hovedpine den samme for venlafaxin

og for placebo.

Behandlingsophør

Behandlingsophør med venlafaxin (specielt hvis behandlingen ophører brat) medfører

almindeligvis abstinenssymptomer. Svimmelhed, føleforstyrrelser (inklusive paræstesi),

søvnforstyrrelser (inklusive insomni og voldsomme drømme), agitation eller angst, kvalme

og/eller opkastning, tremor, vertigo, hovedpine og influenzasyndrom er de mest

almindelige, indberettede reaktioner. Generelt er disse tilfælde milde til moderate og er

selvbegrænsende, men hos nogle patienter kan de dog være alvorlige og/eller vare længere

tid. Der tilrådes derfor gradvist ophør med aftrapning af dosis, når behandling med

venlafaxin ikke længere er nødvendig (se pkt. 4.2 og 4.4).

Pædiatrisk population

Generelt var venlafaxins bivirkningsprofil (i placebokontrollerede kliniske studierstudier)

hos børn og unge (i alderen 6 til 17 år) den samme som hos voksne. Ligesom hos voksne

sås der nedsat appetit, vægttab, forhøjet blodtryk og forhøjet serumkolesterol (se pkt. 4.4).

I kliniske pædiatriske studier blev tanker om selvmord observeret som bivirking. Der var

også øgede indberetninger om fjendtlighed og, navnlig ved major depression,

selvbeskadigelse.

Specielt sås følgende bivirkninger hos pædiatriske patienter: abdominalsmerter, agitation,

dyspepsi, ekkymose, næseblod og myalgi.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Ved erfaringerne efter markedsføring blev overdosering med venlafaxin fortrinsvis

rapporteret i kombination med alkohol og/eller andre lægemidler. De mest almindeligt

rapporterede hændelser ved overdosering omfatter: Takykardi, ændringer i

bevidsthedsniveauet (fra somnolens til koma), mydriasis, kramper og opkastning. Andre

rapporterede hændelser omfatter: ekg-ændringer (f.eks. forlængelse af QT-intervallet,

grenblok, QRS-forlængelse), ventrikulær takykardi, bradykardi, hypotension, vertigo og

dødsfald.

Offentliggjorte, retrospektive studier rapporterer, at overdosering af venlafaxin kan være

forbundet med en forhøjet risiko for dødelig udgang i forhold til det, der ses med SSRI-

antidepressiva, men lavere end for tricykliske antidepressiva. Epidemiologiske studier har

påvist, at patienter, som behandles med venlafaxin, har en større byrde af selvmords-

risikofaktorer end SSRI-patienter. I hvor høj grad fundet af en forhøjet risiko for dødelig

udgang kan tilskrives venlafaxins toksicitet ved overdosering i modsætning til en række

karakteristika hos patienter, som behandles med venlafaxin, er ikke klart. For at reducere

56013_spc.docx

Side 15 af 20

risikoen for overdosering skal venlafaxin ordineres i den mindste mulige dosis, der er i

overensstemmelse med god patientbehandling.

Anbefalet behandling

Det anbefales at yde generel symptomatisk behandling og støtteforanstaltninger.

Hjerterytme og vitale tegn skal monitoreres. Fremkaldelse af opkastning frarådes, når der

er risiko for aspiration. Ventrikelskylning kan være indiceret, hvis den udføres kort tid

efter indtagelse eller hos symptomatiske patienter. Administration af aktivt kul kan også

begrænse absorptionen af det aktive indholdsstof. Forceret diurese, dialyse, hæmoperfusion

og udskiftningstransfusion vil sandsynligvis ikke have nogen effekt. Der kendes ingen

specifikke antidoter til venlafaxin.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N06AX16. Psykoanaleptika, andre antidepressiva.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Venlafaxins antidepressive virkningsmekanisme hos mennesker menes at være forbundet

med dets potensering af neurotransmitteraktiviteten i centralnervesystemet. Prækliniske

studier har vist, at venlafaxin og dets hovedmetabolit, O-desmethylvenlafaxin (ODV),

hæmmer serotonin og noradrenalin-reuptake. Venlafaxin hæmmer også svagt dopamin-

reuptake. Venlafaxin og dets aktive metabolit reducerer den β-adrenerge modtagelighed

efter både akut (enkeltdosis) og kronisk administration. Venlafaxin og ODV er meget ens

med hensyn til deres samlede virkning på neurotransmitter-reuptake og receptorbinding.

Farmakodynamiske virkninger

Venlafaxin har så godt som ingen affinitet for muskarine, kolinerge, H

-histaminerge eller

-adrenerge receptorer in vitro. Farmakologisk aktivitet ved disse receptorer kan være

relateret til forskellige bivirkninger set ved andre antidepressive lægemidler såsom

antikolinerge, sedative og kardiovaskulære bivirkninger.

Venlafaxin har ingen MAO-hæmmende aktivitet.

In vitro-studier viste, at venlafaxin så godt som ingen affinitet har for opiater eller

benzodiazepinfølsomme receptorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Major depression

Virkningen af venlafaxin med umiddelbar udløsning til behandling af major depression

blev fastlagt i 5 randomiserede, dobbeltblinde, placebo-kontrollerede, kortvarige studier af

4 til 6 ugers varighed, med doser op til 375 mg/dag. Virkningen af venlafaxin depot til

behandling af major depression blev fastlagt i 2 placebokontrollerede, kortvarige studier af

8 og12 ugers varighed, med doser fra 75 til 225 mg/dag.

56013_spc.docx

Side 16 af 20

I et længerevarende studie blev voksne ambulante patienter, som under et 8-ugers åbent

studie havde responderet på venlafaxin depot (75, 150, eller 225 mg, hver morgen),

randomiseret til enten at fortsætte på den samme venlafaxin depotdosis eller til placebo

med henblik på op til 26 ugers observation for recidiv.

I et andet længerevarende studie blev virkningen af venlafaxin til forebyggelse af nye

anfald af depressive episoder i en 12-måneders periode fastslået i et placebo-kontrolleret,

dobbeltblindt klinisk studie med voksne ambulante patienter med tilbagevendende major

depression, som havde responderet på venlafaxinbehandling (100 til 200 mg daglig, to

gange daglig) under den sidste depressionsepisode.

Generaliseret angst

Virkningen af venlafaxin depotkapsler til behandling af generaliseret angst (GAD) hos

voksne ambulante patienter er fastslået i to 8-ugers placebo-kontrollerede studier med fast

dosis (75 til 225 mg/dag), et 6-måneders placebokontrolleret studie med fast dosis (75 til

225 mg/dag) og et 6-måneders placebokontrolleret studie med fleksibel dosis (37,5, 75 og

150 mg/dag).

Selv om der også var evidens for, at en dosis på 37,5 mg/dag var bedre end placebo, var

denne dosis ikke så konsekvent effektiv som de højere doser.

Socialfobi

Virkningen af venlafaxin depotkapsler til behandling af socialfobi hos voksne ambulante

patienter er fastslået i fire dobbeltblinde, parallelgruppe-, 12-ugers multicenter, placebo-

kontrollerede studier med fleksibel dosis og et dobbeltblindt, parallelgruppe-, 6-måneders

placebokontrolleret studie med fast/fleksibel dosis. Patienterne fik doser på mellem 75 og

225 mg/dag. Der var ingen evidens for større virkning hos gruppen, som fik 150 til 225

mg/dag, sammenlignet med gruppen, som fik 75 mg/dag i studiet over 6 måneder.

Panikangst

Virkningen af venlafaxin depotkapsler til behandling af panikangst hos voksne ambulante

patienter med panikangst med eller uden agorafobi er fastslået i to dobbeltblinde, 12-ugers

multicenter, placebokontrollerede studier. Startdosis i forsøgene med panikangst var 37,5

mg/dag i 7 dage. Derefter fik patienterne en fast dosis på 75 eller 150 mg/dag i det ene

studie og 75 eller 225 mg/dag i det andet studie.

Virkningen med hensyn til langtidssikkerhed, virkning og forebyggelse af tilbagefald blev

også fastslået i et langtids-, dobbeltblindt, placebokontrolleret parallelgruppe-studie med

voksne ambulante patienter, som responderede på åben behandling. Patienterne fortsatte

med at få samme dosis venlafaxin depot, som de havde taget ved slutningen af den åbne

fase (75, 150 eller 225 mg).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Venlafaxin metaboliseres i omfattende grad, primært til den aktive metabolit, O-

desmethylvenlafaxin (ODV). Venlafaxins og ODV’s middel ± SD plasmahalveringstid er

henholdsvis 5 ±2 timer og 11 ±2 timer. Steady state-koncentrationer af venlafaxin og ODV

nås inden for 3 dages behandling med multiple orale doser. Venlafaxin og ODV udviser

lineær kinetik gennem dosisintervallet fra 75 mg til 450 mg daglig.

Absorption

Mindst 92 % venlafaxin absorberes efter enkelte orale doser venlafaxin til umiddelbar

udløsning. Absolut biotilgængelighed er 40 % til 45 % på grund af præsystemisk

56013_spc.docx

Side 17 af 20

metabolisme. Efter administration af venlafaxin til umiddelbar udløsning forekommer de

højeste plasmakoncentrationer af venlafaxin og ODV efter henholdsvis 2 og 3 timer. Efter

administration af venlafaxin depotkapsler nås de højeste plasmakoncentrationer af

venlafaxin og ODV inden for henholdsvis 5,5 timer og 9 timer. Når der administreres lige

store daglige doser venlafaxin som enten tabletter til umiddelbar udløsning eller som

depotkapsler, giver depotkapsler en langsommere absorption, men samme grad af

absorption som tabletten til umiddelbar udløsning. Mad påvirker ikke venlafaxins og

ODV’s biotilgængelighed.

Fordeling

Venlafaxin og ODV binder sig minimalt til humane plasmaproteiner ved terapeutiske

koncentrationer (henholdsvis 27 % og 30 %). Venlafaxins fordelingsvolumen ved steady

state er 4,4 ±1,6 l/kg efter intravenøs administration.

Biotransformation

Venlafaxin gennemgår en omfattende hepatisk metabolisering. In vitro- og in vivo-studier

viser, at venlafaxin biotransformeres til dens aktive hovedmetabolit, ODV, af CYP2D6. In

vitro- og in vivo-studier viser, at venlafaxin metaboliseres til en underordnet, mindre aktiv

metabolit, N-desmethylvenlafaxin, af CYP3A4. In vitro- og in vivo-studier viser, at

venlafaxin er en svag hæmmer af CYP2D6. Venlafaxin hæmmer ikke CYP1A2, CYP2C9

eller CYP3A4.

Elimination

Venlafaxin og dens metabolitter udskilles hovedsageligt via nyrerne. Omtrent 87 % af en

venlafaxindosis genfindes i urinen inden for 48 timer som enten uændret venlafaxin (5 %),

ukonjugeret ODV (29 %), konjugeret ODV (26 %) eller andre underordnede inaktive

metabolitter (27 %). Middel ± SD plasma steady state clearance for venlafaxin og ODV er

henholdsvis 1,3 ±0,6 l/t/kg og 0,4 ±0,2 l/t/kg.

Særlige populationer

Alder og køn

Forsøgspersonens alder og køn påvirker ikke i signifikant grad venlafaxins og ODV’s

farmakokinetik.

God og ringe CYP2D6-metaboliseringsevne

Plasmakoncentrationerne af venlafaxin er højere hos personer, som har en ringe CYP2D6-

metaboliseringsevne end hos personer, som har en god metaboliseringsevne. Eftersom den

totale eksponering (AUC) for venlafaxin og ODV er den samme hos personer med en god

og personer med en ringe metaboliseringsevne, er der ikke behov for forskellige

dosisregimer for venlafaxin for disse to grupper.

Nedsat leverfunktion

Hos forsøgspersoner med Child-Pugh A (let nedsat leverfunktion) og Child-Pugh B

(moderat nedsat leverfunktion) blev halveringstiden for venlafaxin og ODV forlænget i

forhold til raske forsøgspersoner. Både clearance for oralt venlafaxin og ODV blev

reduceret. Der sås en høj grad af variabilitet mellem forsøgspersonerne. Der er begrænsede

data for patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos dialysepatienter blev eliminationshalveringstiden for venlafaxin forlænget med ca.

180 % og clearance reduceret med ca. 57 % i forhold til raske forsøgspersoner, mens

56013_spc.docx

Side 18 af 20

elimineringshalveringstiden for ODV blev forlænget med ca. 142 %, og clearance blev

reduceret med ca. 56 %. Det er nødvendigt at justere dosis til patienter med svært nedsat

nyrefunktion og til patienter, som kræver hæmodialyse (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Studier med venlafaxin til rotter og mus viste ingen evidens for karcinogenese. Venlafaxin

var ikke mutagent i en lang række in vitro- og in vivo-test.

Dyrestudier vedrørende reproduktionstoksicitet har hos rotter påvist et fald i ungernes

vægt, en stigning i antallet af dødfødte unger og en stigning i dødsfald blandt ungerne i

løbet af de første 5 dages laktation. Årsagen til disse dødsfald er ikke klarlagt. Disse

virkninger indtraf ved 30 mg/kg/dag, 4 gange den humane daglige dosis på 375 mg

venlafaxin (på en mg/kg basis). Dosis uden virkning i disse fund var 1,3 gange human

dosis. Den potentielle risiko for mennesker er ikke klarlagt.

Nedsat fertilitet blev observeret i et studie, hvor både han- og hunrotter blev eksponeret for

ODV. Denne eksponering var ca. 1-2 gange højere end en human venlafaxindosis på

375 mg daglig. Den humane relevans af dette fund kendes ikke.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Sukkerkugler (saccharose, majsstivelse)

Hypromellose

Talcum

Ethylcellulose

Kapselskal

Gelatine

Natriumlaurylsulfat

Titandioxid

Rød jernoxid

Sort jernoxid (kun 37,5 mg)

Trykfarve

Shellac

Sort jernoxid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

56013_spc.docx

Side 19 af 20

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning af PVC/PE/PVdC-aluminiumsfolie

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 stk.

HDPE-beholder med polypropylenlåg

Pakningsstørrelser: 30, 100 og 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

37,5 mg:

56013

75 mg:

56014

150 mg:

56015

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

13. juli 2018

56013_spc.docx

Side 20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety