Vellena

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vellena 75+20 mikrogram overtrukne tabletter
 • Dosering:
 • 75+20 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • overtrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vellena 75+20 mikrogram overtrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41409
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

18. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Vellena, overtrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25247

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vellena

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

75+20 mikrogram

Hver tablet indeholder 75 mikrogram gestoden og 20 mikrogram ethinylestradiol.

75+30 mikrogram

Hver tablet indeholder 75 mikrogram gestoden og 30 mikrogram ethinylestradiol

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 38 mg lactosemonohydrat og 20 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Overtrukne tabletter

Hvide, runde, bikonvekse, sukkerovertrukne tabletter, begge sider uden mærkning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Oral svangerskabsforebyggelse.

I forbindelse med beslutningen om at ordinere Vellena skal der tages hensyn til den enkelte

kvindes aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE), samt til,

hvordan risikoen for VTE med Vellena er sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

41409_spc.doc

Side 1 af 21

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Hvordan indtages Vellena

Tabletterne bør tages i den rækkefølge, som er angivet på pakningen, hver dag på ca.

samme tidspunkt. Der tages 1 tablet daglig i 21 dage. Hver efterfølgende pakning bør

påbegyndes efter en tabletfri pause på 7 dage; i pausen vil der indtræde en blødning. Denne

blødning starter sædvanligvis på 2. eller 3. dag efter indtagelse af den sidste tablet og

ophører eventuelt ikke før næste pakning påbegyndes.

Hvordan påbegyndes indtagelse af Vellena

Uden forudgående indtagelse af hormonelle præventionsmidler inden for den sidste måned

Tabletindtagelsen bør påbegyndes på dag 1 i kvindens naturlige cyklus (dvs. på den første

dag, kvinden har en menstruationsblødning). Det er tilladt at påbegynde indtagelsen af

tabletterne på dag 2-5, men i første cyklus tilrådes det i så fald at benytte en barrieremetode

samtidigt i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

Ved skift fra en anden p-pille af kombinationstypen

Kvinden bør starte med at tage Vellena dagen efter indtagelse af den sidste aktive tablet i

sin tidligere p-pille pakning, men ikke senere end dagen efter den sædvanlige tabletfri eller

placebotablet periode med den tidligere p-pille.

Ved skift fra gestagenpræparater (minipiller, injektion, implantat eller fra et gestagen-

udløsende intrauterint system (IUS)

Kvinden kan skifte fra minipiller på en hvilken som helst dag. Den første tablet bør tages

på dagen efter hvilken som helst tablet i minipille-pakningen. Ved skift fra implantat eller

IUS bør behandling med Vellena startes, på den dag implantatet fjernes. Ved skift fra

injektion bør behandling med Vellena startes, når næste injektion skulle være givet. I alle

disse tilfælde skal kvinden tilrådes at bruge en barrieremetode samtidigt i de første 7 dage

af tabletindtagelsen.

Efter abort i første trimester

Kvinden kan påbegynde tabletindtagelsen straks. Gør hun det, er det ikke nødvendigt at

tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler.

Efter fødsel eller abort i andet trimester

For ammende kvinder - se pkt. 4.6.

Kvinden bør tilrådes at starte tabletindtagelsen på dag 21-28 efter fødsel hos ikke-

ammende kvinder eller efter abort i andet trimester, taget i betragtning den stigende risiko

for venøs tromboembolisme under barselsperioden (se pkt. 4.4). Starter hun senere, bør

hun tilrådes at benytte en barrieremetode samtidigt i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

Har hun imidlertid allerede haft samleje, bør en mulig graviditet udelukkes, før hun

påbegynder tabletindtagelsen, eller hun skal afvente sin første menstruation.

Glemte tabletter

En glemt tabletindtagelse i mindre end 12 timer nedsætter ikke den antikonceptive

beskyttelse. Kvinden skal tage tabletten, så snart hun husker det, og fortsætte med

indtagelsen af de resterende tabletter som normalt.

Ved en glemt tabletindtagelse i mere end 12 timer, kan den antikonceptive beskyttelse

være nedsat. Følgende to regler kan være en hjælp til håndtering af glemte tabletter.

41409_spc.doc

Side 2 af 21

Tabletindtagelse må aldrig udskydes i mere end 7 dage.

Der kræves 7 dages uafbrudt tabletindtagelse for at opnå tilstrækkelig suppression af

hypothalamus-hypofyse-ovarie-aksen.

Således kan følgende råd gives i daglig praksis:

Uge 1

Brugeren skal tage den sidst glemte tablet, så snart hun husker det, selv hvis det betyder, at

hun skal tage 2 tabletter på samme tid. Herefter fortsætter hun med at tage tabletterne på

det sædvanlige tidspunkt. Samtidig bør hun benytte en barrieremetode, f.eks. et kondom, i

de næste 7 dage. Hvis samleje har fundet sted i de forudgående 7 dage, bør hun overveje

muligheden for, at hun kan være gravid. Jo flere tabletter, der glemmes og jo tættere dette

sker på den månedlige tabletfri periode, desto større er risikoen for graviditet.

Uge 2

Brugeren skal tage den sidst glemte tablet, så snart hun husker det, selv hvis det betyder, at

hun skal tage 2 tabletter på samme tid. Herefter fortsætter hun med at tage tabletterne på

det sædvanlige tidspunkt. Hvis tabletterne er taget korrekt i de 7 dage, der er gået forud for

den glemte tablet, er det ikke nødvendigt at tage yderligere svangerskabsforebyggende

forholdsregler. Hvis dette imidlertid ikke er tilfældet, eller hvis mere end 1 tablet er glemt,

skal kvinden rådes til at anvende en anden svangerskabsforebyggende metode, f.eks. et

kondom i de følgende 7 dage.

Uge 3

Risikoen for nedsat beskyttelse er meget stor på grund af den kommende tabletfri periode.

Dog kan den nedsatte antikonceptive beskyttelse forebygges ved at justere

tabletindtagelsen. Ved at følge en af følgende to muligheder er det derfor ikke nødvendigt

at tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler overhovedet forudsat, at alle

tabletter er taget korrekt i de 7 dage, der er gået forud for den glemte tablet. Hvis dette ikke

er tilfældet, skal kvinden rådes til at følge det første af de to valgmuligheder og samtidigt

anvende en anden svangerskabsforebyggende metode, dvs. et kondom, i de næste 7 dage.

Brugeren skal tage den sidst glemte tablet, så snart hun husker det, selv hvis det betyder,

at hun skal tage 2 tabletter på samme tid. Herefter fortsætter hun med at tage tabletterne

på det sædvanlige tidspunkt. Hun begynder på den næste pakning straks efter at have

taget den sidste tablet i den nuværende pakning, dvs. der er ingen pause mellem

pakningerne. Det er ikke sandsynligt, at brugeren får sin menstruation før i slutningen af

anden pakning, men hun kan opleve at få pletblødning eller gennembrudsblødning på de

dage, hun tager tabletter.

Kvinden kan også rådes til at stoppe med tabletindtagelse fra den nuværende pakning. I

dette tilfælde skal hun holde en tabletfri periode på op til 7 dage, inklusive de dage, hvor

hun glemte tabletterne, og herefter fortsætte med den næste pakning.

Hvis kvinden har glemt tabletterne, og herefter ikke får sin menstruation i den første

normale tabletfri periode, bør hun overveje om hun muligvis er gravid.

Forholdsregler i tilfælde af opkastning/diarre

Hvis kvinden kaster op indenfor 3-4 timer efter tabletindtagelse, er absorptionen muligvis

ikke afsluttet. I dette tilfælde følges de forholdsregler, som er beskrevet i ovenstående

afsnit angående glemte tabletter. I tilfælde af diarré, er absorptionen muligvis heller ikke

afsluttet. Yderligere prævention kan være nødvendig. Hvis den alvorlige diarré fortsætter i

2 dage eller længere, skal reglerne for glemte tabletter følges. Hvis kvinden ikke ønsker at

41409_spc.doc

Side 3 af 21

ændre sin sædvanlige tabletindtagelse, skal hun tage en ekstra tablet/ekstra tabletter fra en

anden blisterpakning.

Hvordan fremskyndes eller udskydes menstruationen

For at udskyde menstruationen bør kvinden fortsætte med en anden pakning Vellena

tabletter uden at holde den tabletfri periode. Udskydelse af menstruationen kan fortsætte så

længe som ønsket indtil slutningen af den anden pakning, men ikke længere. Under

udskydelse af menstruationen kan kvinden opleve gennembrudsblødning eller

pletblødning. Regelmæssig indtagelse af Vellena genoptages efter den normale tabletfri

periode på 7 dage.

For at udskyde menstruationen til en anden ugedag end den kvinden er vant til med den

nuværende tabletindtagelse, kan hun rådes til at forkorte den kommende tabletfri periode

med så mange dage, som hun ønsker. Jo kortere pausen er, jo større er risikoen for, at hun

ikke får sin menstruation og vil få gennembrudsblødning og pletblødning ved indtagelse af

den næste pakning (hvilket også er tilfældet ved udskydelse af menstruationen).

4.3

Kontraindikationer

Antikonceptiva af kombinationstypen bør ikke anvendes, ved nedennævnte tilstande.

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Venøs tromboemboli – nuværende VTE (behandlet med antikoagulans) eller

tidligere (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE])

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks. APC-

resistens (herunder faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel, protein C-mangel,

protein S-mangel

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4)

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer (se

pkt. 4.4)

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptomer (f.eks. angina

pectoris)

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller

prodromalsymptomer (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA)

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks.

hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer (se

pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

svær hypertension

svær dyslipoproteinæmi

Trombogene valvulopatier.

Trombogene rytmeforstyrrelser.

Kendte eller formodet brystcarcinom eller anden kendt eller formodet

østrogenafhængig neoplasi.

Leveradenom eller -carcinom eller aktiv leversygdom, så længe leverfunktionen ikke

er normaliseret.

Udiagnosticeret vaginalblødning.

41409_spc.doc

Side 4 af 21

Kendt eller formodet graviditet (se pkt. 4.6).

Overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Pancreatitis eller historisk tilfælde heraf, hvis forbundet med svær

hypertriglyceridæmi.

Vellena er kontraindiceret ved samtidig anvendelse med lægemidler der indeholder

ombitasvir/paritapevir/ritonavir og dasbuvir (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægeundersøgelse/konsultation

En komplet anamnese (herunder familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal

udelukkes inden opstart eller genoptagelse af behandling med Vellena. Blodtrykket skal

måles og en fysisk undersøgelse skal foretages på baggrund af kontraindikationerne (se

pkt. 4.3) og advarslerne (se pkt. 4.4).

Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på oplysningerne om venøs og arteriel

trombose, herunder risikoen ved Vellena sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, symptomerne på VTE og ATE, de kendte

risikofaktorer, samt hvad der skal gøres, hvis der opstår mistanke om en trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at overholde den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede

retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

Kvinder skal oplyses om, at hormonelle præventionsmidler ikke beskytter mod hiv-

infektioner (aids) og andre seksuelt overførte sygdomme.

Advarsler

Cigaretrygning øger risikoen for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger ved brug af

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen. Denne risiko stiger med alderen og med

rygningens omfang og er ret markant hos kvinder over 35 år. Kvinder, der bruger

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, bør opfordres kraftigt til ikke at ryge.

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal Vellenas egnethed

drøftes med kvinden. I tilfælde af forværring eller første forekomst af en hvilken som helst

af disse tilstande eller risikofaktorer, skal kvinden informeres om at kontakte egen læge for

at beslutte, om Vellena bør seponeres.

1. Venøs og arteriel trombose og tromboemboli

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs

tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater, det indeholder

levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den laveste risiko

for VTE. Risikoniveauet for andre præparater som f.eks. Vellena kan være op til to

gange højere. Beslutningen om at anvende et andet præparat end et præparat med

den laveste risiko for VTE, bør kun træffes efter en samtale med kvinden, så det

sikres, at hun forstår risikoen for VTE med Vellena, hvordan hendes aktuelle

risikofaktorer påvirker denne risiko, og at hendes risiko for VTE er størst i det første

år, hvor produktet anvendes. Der er også nogen evidens for, at risikoen øges, når

41409_spc.doc

Side 5 af 21

behandling med et kombineret hormonelt præventionsmiddel genstartes efter en

pause på 4 uger eller mere.

Blandt kvinder, der ikke tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som ikke er

gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på ét år. Risikoen kan

imidlertid være meget højere hos den enkelte kvinde, afhængigt af hendes underliggende

risikofaktorer (se nedenfor).

Det vurderes

, at ud af 10.000 kvinder, der tager et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder gestoden, vil mellem 9 og 12 kvinder udvikle en VTE i

løbet af ét år. Dette kan sammenlignes med ca. 6

blandt kvinder, der tager et kombineret

hormonelt præventionsmiddel, der indeholder levonorgestrel.

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år mindre end det forventede antal under

graviditet eller i postpartum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene.

Antal VTE-h æn del ser pr . 10.000 kvin der i l øbet af ét år

Antal VTE-hændelser

Ingen brug af kombineret

Kombineret hormonelt

Kombineret hormonelt

hormonelt præventions-

præventionsmiddel, der

præventionsmiddel, der

middel (2 hændelser)

indeholder levonorgestrel

indeholder gestoden

(5-7 hændelser)

(9-12 hændelser)

Disse forekomster blev vurderet fra de samlede epidemiologiske studiedata med

anvendelse af relative risici for de forskellige præparater sammenlignet med hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel.

Middelværdi 5-7 pr. 10.000 kvindeår baseret på en relativ risiko for hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel, versus ingen

anvendelse på ca. 2,3-3,6.

41409_spc.doc

Side 6 af 21

Trombose i andre blodkar er set ekstremt sjældent hos brugere af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, f.eks. i hepatiske, mesenteriske, renale eller retinale vener og arterier.

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos kvinder, der bruger hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, kan stige væsentligt, hvis kvinden har yderligere

risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Vellena er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en høj

risiko for venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det

muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette

tilfælde skal hendes samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt

præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at

være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index over 30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med øget BMI.

Især vigtigt at tage hensyn til, hvis der også er andre

risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større

operation, alle operationer i ben eller

bækken, neurokirurgi eller større traume

Bemærk: Midlertidig immobilisering

herunder flyrejse >4 timer kan også

udgøre en risikofaktor for VTE, især

kvinder med andre risikofaktorer

I disse situationer tilrådes det at seponere plaster/pille/ring

(i tilfælde med elektiv kirurgi mindst fire uger før) og ikke

genoptage anvendelsen før to uger efter fuldstændig

remobilisering. Der bør anvendes en anden

præventionsmetode for at undgå uønsket graviditet.

Antitrombotisk behandling skal overvejes, hvis Vellena

ikke er blevet seponeret på forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende eller en

forælder, især i en relativt ung alder,

f.eks. før 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition, bør

kvinden henvises til en specialist med henblik på

rådgivning, inden der træffes beslutning om anvendelse af

et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Andre helbredstilstande forbundet med

Cancer, systemisk lupus erythematosus, hæmolytisk-

uræmisk syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsygdom

(Crohns sygdom eller

ulcerativ colitis) og seglcelleanæmi

Stigende alder

Især over 35 år

Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superfiel trombophlebitis

på forekomsten eller progressionen af venetrombose.

Den øgede risiko for tromboemboli i forbindelse med graviditet og især i puerperiet på 6

uger skal tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om ”Graviditet og amning”).

41409_spc.doc

Side 7 af 21

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når personen står eller går,

øget varme i det pågældende ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte:

pludselig opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning;

pludselig opstået hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

stærk smerte i brystet;

svær ørhed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (f.eks. ”åndenød”, ”hoste”) er uspecifikke og kan misfortolkes

som mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og

blålig misfarvning af en ekstremitet.

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra smertefri

synsforstyrrelser til senere synstab. Synstab kan nogle gange forekomme næsten

øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har forbundet anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller

med cerebrovaskulær hændelse (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller cerebrovaskulær hændelse

hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, stiger hos kvinder

med risikofaktorer (se tabel). Vellena er kontraindiceret, hvis en kvinde har én alvorlig

eller flere risikofaktorer for ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se

pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko

er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal hendes samlede

risiko tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres,

hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Især over 35 år

Rygning

Kvinden skal rådes til ikke at ryge, hvis hun ønsker at

bruge et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Kvinder over 35 år, der fortsætter med at ryge, skal

stærkt tilrådes at bruge en anden præventionsmetode.

41409_spc.doc

Side 8 af 21

Hypertension

Fedme (body mass index over 30

kg/m

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI.

Især vigtigt hos kvinder med yderligere risikofaktorer

Positiv familieanamnese (arteriel

tromboemboli hos en søskende eller en

forælder, især i en relativt ung alder,

f.eks. under 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition, bør

kvinden henvises til en specialist med henblik på

rådgivning, inden der træffes beslutning om anvendelse

af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Migræne

En øget anfaldsfrekvens eller sværere migræneanfald

(som kan være prodromalsymptomer for en

cerebrovaskulær hændelse) under anvendelse af

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen kan

være en grund til øjeblikkelig seponering

Andre helbredstilstande associeret med

uønskede vaskulære hændelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren, dyslipoproteinæmi

systemisk lupus erythematosus.

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

pludselig opstået følelsesløshed eller muskelsvaghed i ansigtet, armen eller benet, især

på den ene side af kroppen;

pludselig opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination;

pludselig opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær;

pludselig opstået synsbesvær på et eller begge øjne

pludselig opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomer på myokardieinfarkt kan omfatte:

smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, en knugende fornemmelse eller oppustethed

i brystet, armen eller under brystbenet;

ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

2. Tumorer

Cervikalkræft

Den vigtigste risikofaktor for cervikal cancer er persisterende infektion med human

papillomavirus (HPV). I nogle epidemiologiske studier er der rapporteret en øget risiko for

cervikal cancer hos langtidsbrugere af p-piller, men det er stadig uklart, i hvilken

udstrækning dette fund kan skyldes andre årsager, f.eks. ved indflydelse af seksualadfærd

og andre faktorer. I tilfælde af udiagnosticeret abnorm genital blødning er adækvate

diagnostiske tiltag indiceret.

41409_spc.doc

Side 9 af 21

Brystkræft

Etablerede risikofaktorer for udvikling af brystkræft indbefatter stigende alder,

familiehistorie, fedme, nulliparitet og første fuldbårne graviditet i en sen alder.

En meta-analyse fra 54 epidemiologiske studier har vist, at kvinder, som bruger p-piller af

kombinationstypen sammenlignet med kvinder, der aldrig har brugt dem, har en let øget

relativ risiko for at få diagnosticeret brystcancer (RR=1,24). Denne øgede risiko forsvinder

gradvist i løbet af 10 år efter ophør med p-piller af kombinationstypen. Eftersom

brystcancer er en sjælden tilstand hos kvinder under 40 år, er stigningen i antallet af

diagnosticerede brystcancertilfælde hos nuværende og tidligere p-pillebrugere lille i

forhold til den totale risiko for brystkræft. Disse studier fremsætter ikke bevis for en

årsagssammenhæng. Det observerede mønster på en øget risiko kan skyldes en tidligere

diagnosticering af brystcancer hos p-pillebrugerne, de biologiske virkninger af p-piller af

kombinationstypen eller en kombination af begge. De diagnosticerede tilfælde af

brystcancer hos p-pillebrugere har en tendens til at være mindre fremskredne klinisk set

end de diagnosticerede tilfælde af brystcancer hos ikke-brugere.

Leverneoplasier/leversygdom

I meget sjældne tilfælde kan leveradenomer, og i ekstremt sjældne tilfælde

levercellecarcinomer være forbundet med brug af kombinations-p-piller. Risikoen synes at

stige med p-pillebrugens varighed. Ruptur af leveradenomer kan forårsage dødsfald som

følge af intra-abdominal blødning. En levertumor bør tages i betragtning ved den

differentielle diagnosticering, når der optræder stærke smerter i det øvre abdomen, ved

leverforstørrelse eller ved tegn på intra-abdominal blødning hos kvinder, som anvender p-

piller af kombinationstypen.

Kvinder med p-pillerelateret kolestase i anamnesen eller kvinder med kolestase under

graviditet har større sandsynlighed for at få denne tilstand under brug af kombinations-p-

piller. Hvis disse patienter får en p-pille af kombinationstypen, skal de monitoreres tæt, og

hvis tilstanden recidiverer, skal p-pillen seponeres.

Levercelleskade er blevet indberettet med brug af kombinations-p-piller. Tidlig

identifikation af lægemiddelrelateret levercelleskade kan mindske levertoksicitetens

sværhedsgrad, når lægemidlet seponeres. Hvis der konstateres levercelleskade, skal

patienten ophøre med at tage p-piller, bruge en ikke-hormonal antikonceptionsmetode og

søge læge.

3. Andre forhold

En lille andel af kvinder vil få utilsigtede lipidændringer, mens de tager kombinations-p-

piller. Ikke-hormonal antikonception skal overvejes til kvinder med ukontrolleret

dyslipidæmi. Persisterende hypertriglyceridæmi kan forekomme hos en lille andel af p-

pillebrugere. Forhøjelser af plasmatriglycerier kan medføre pancreatitis og andre

komplikationer. Kvinder med hypertriglyceridæmi eller familiær disposition herfor kan

have en øget risiko for pancreatitis, når de tager p-piller kombinationstypen.

Kvinder, der behandles for hyperlipidæmi, skal følges tæt, hvis de vælger at bruge p-piller

af kombinationstypen.

I tilfælde af akut eller kronisk nedsat leverfunktion bør brugen af Vellena ophøre, indtil

leverfunktionsværdierne normaliseres. Metabolisering af steroidhormoner kan være

forringet hos patienter med nedsat leverfunktion.

41409_spc.doc

Side 10 af 21

Selvom der er rapporteret om små stigninger i blodtrykket hos mange kvinder, som tager

p-piller af kombinationstypen, er klinisk betydende blodtryksstigninger sjældne. Hvis

vedvarende klinisk hypertension udvikles under p-pillebrug, bør p-pilleindtagelsen

afbrydes og hypertensionen behandles. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan brug af p-

piller af kombinationstypen genoptages, når normotensive værdier er opnået med

antihypertensiv terapi.

Hos kvinder med hypertension, hypertension i anamnesen eller hypertensionsrelaterede

sygdomme kan en anden antikonceptionsmetode være at foretrække. Hvis der anvendes

kombinations-p-piller i sådanne tilfælde, anbefales tæt monitorering, og hvis der

forekommer en betydelig blodtryksstigning, skal p-pillen seponeres. Brug af kombinations-

p-piller er kontraindiceret hos kvinder med ukontrolleret hypertension (se pkt. 4.3).

Det er blevet rapporteret, at følgende tilstande kan forekomme eller er blevet forværret

under både graviditet og p-pillebrug, men der er ikke ført bevis for en sammenhæng:

Gulsot og/eller pruritus i forbindelse med cholestase; dannelse af galdesten; porfyri;

systemisk lupus erythematosus; hæmolytisk uræmisk syndrom; Sydenham's chorea; herpes

gestationis; tab af hørelsen på grund af otosklerose.

Exogene østrogener kan fremkalde eller forværre symptomerne på angioødem, særligt hos

kvinder med hereditær angioødem.

Der er indberettet forværring af epilepsi (se interaktioner i pkt. 4.5), af Crohns sygdom og

af ulcerativ colitis under brug af kombinations-p-piller.

Glucoseintolerance er blevet indberettet hos brugere af kombinations-p-piller. Kvinder

med nedsat glucosetolerance eller diabetes mellitus, som bruger p-piller af

kombinationstypen, skal monitoreres tæt.

Kvinder med depression i anamnesen, som bruger p-piller af kombinationstypen, skal

observeres tæt, og lægemidlet skal seponeres, hvis depressionen recidiverer i alvorlig grad.

Patienter, der bliver deprimerede i væsentlig grad, mens de tager kombinations-p-piller,

skal ophøre med at tage lægemidlet og bruge en alternativ antikonceptionsmetode i et

forsøg på at afgøre, om symptomet er lægemiddelrelateret.

Chloasma kan optræde, især hos kvinder med chloasma gravidarum i anamnesen. Kvinder

med en tendens til chloasma bør undgå at udsætte sig for sollys eller ultraviolet stråling,

mens de tager p-piller af kombinationstypen.

Efter seponering af p-piller kan nogle kvinder opleve amenorrhoea (muligvis med

anovulation) eller oligomenorrhoea, især hvis tidligere tilfælde har fundet sted.

Med brug af kombinations-p-piller er der indberettet retinal vaskulær trombose, som kan

medføre delvist eller fuldstændigt synstab. Hvis der er tegn eller symptomer såsom

synsforandringer, debut af protusio bulbi eller diplopi, papilødem eller retinale vaskulære

læsioner, skal kombinations-p-pillen seponeres og årsagen straks evalueres.

ALAT forøgelse

I kliniske forsøg med patienter i behandling med lægemidler indeholdende

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uden ribavirin mod hepatitis C

virus infektion (HCV), steg værdier for transaminase (ALAT) til over 5 gange den normale

41409_spc.doc

Side 11 af 21

øvre grænse (ULN) signifikant hyppigere de hos kvinder, der fik ethinylestradiolholdige

lægemidler som f.eks. kombinerede hormonelle præventionsmidler (CHCs) (Se pkt. 4.3 og

4.5)

Nedsat virkning

P-pillernes virkning kan være nedsat i tilfælde af glemte tabletter, alvorlig diaré eller

opkastning (se pkt. 4.2) eller samtidig indtagelse af anden medicin (se pkt. 4.5).

Genital blødning

Hos nogle kvinder optræder der ikke menstruationsblødning i den tabletfri periode. Hvis p-

pillerne er indtaget i henhold til instruktionerne beskrevet i pkt. 4.2, er det usandsynligt, at

kvinden er gravid. Er p-pillerne imidlertid ikke indtaget i henhold til instruktionerne, forud

for den første udeblevne menstruationsblødning, eller hvis to menstruationsblødninger

udebliver, skal tabletterne seponeres, og der skal anvendes en ekstra, ikke-hormonal

antikonceptionsmetode, indtil muligheden for graviditet er udelukket.

Gennembrudsblødning/pletblødning kan forekomme hos kvinder, der tager p-piller, især i

de første tre måneder af brug. Hvis blødningen fortsætter eller opstår igen, bør ikke-

hormonale årsager overvejes, og adækvate, diagnostiske foranstaltninger kan være

indiceret. Hvis patologi er udelukket, kan fortsat brug af p-piller eller en ændring til en

anden formulering løse problemet.

Nogle kvinder kan støde på post-pille amenorré (muligt med en ægløsning) eller

oligomenorrhea, især når en sådan betingelse var pre-eksisterende.

Vellena indeholder lactose og saccharose. Patienter med sjælden arvelig

galactoseintolerans, Lapp-lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption eller med

sjælden arvelig fructoseintolerans må ikke tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner mellem ethinylestradiol (EE) og andre stoffer kan medføre enten nedsat eller

forøget serumkoncentration af EE.

Nedsatte serumkoncentrationer af EE kan forårsage en øget incidens af

gennembrudsblødning og menstruationsuregelmæssigheder og kan muligvis nedsætte

kombinations-p-pillens virkning.

Under samtidig brug af produkter, der indeholder EE og stoffer, der kan medføre nedsatte

serumkoncentrationer af EE, anbefales det at anvende en ikke-hormonal, ekstra

præventionsmetode (såsom kondom og spermicid) foruden den regelmæssige indtagelse af

gestoden/ethinylestradiol. I tilfælde af langvarig brug af sådanne stoffer, bør kombinations-

p-piller ikke overvejes som primær antikonception.

Efter seponering af de stoffer, der kan medføre nedsatte serumkoncentrationer af EE,

anbefales det at anvende en ikke-hormonal, ekstra metode i mindst 7 dage. Længere tids

brug af en ekstra metode er tilrådeligt efter seponering af stoffer, der har medført induktion

af mikrosomale leverenzymer og dermed nedsatte serumkoncentrationer af EE. Det kan

sommetider tage adskillige uger, før enzyminduktionen er aftaget helt, afhængig af dosis,

anvendelsens varighed og eliminationsraten for det inducerende stof.

Kvinder, som tager rifampicin, bør benytte en barrieremetode samtidigt med indtagelse af

p-pillerne i det tidsrum, hun er i behandling med rifampicin og i 28 dage efter seponering

41409_spc.doc

Side 12 af 21

af rifampicin. Hvis anden samtidig medicinindtagelse strækker sig ud over antallet tabletter

i p-pille pakningen, skal kvinden starte på den næste p-pille pakning uden at holde den

normale tabletfri pause.

Eksempler på stoffer, der kan nedsætte serumkoncentrationer af EE:

Ethvert stof, der nedsætter den gastrointestinale transittid.

Stoffer, der inducerer mikrosomale leverenzymer, såsom rifampicin, rifabutin,

barbiturater, primidon, carbamazepin, phenylbutazon, phenytoin, dexamethason,

griseofulvin, topiramat, visse proteasehæmmere, modafinil og muligvis også

oxcarbazepin, felbamat, ritonavir og nevirapin. Mekanismen ved disse interaktioner

synes at bero på disse lægemidlers leverenzyminducerende egenskaber. Maksimal

enzyminduktion ses generelt ikke før 2-3 uger efter behandlingsstart, men kan da

vedvare i mindst 4 uger efter ophør af behandlingen.

Hypericum perforatum, også kaldet prikbladet perikon. Pauseblødning og uønsket

graviditet er blevet indberettet. Gennem enzyminduktion øger Hypericum perforatum

mængden af de enzymer, der metaboliserer lægemidler. Virkningen af

enzyminduktionen kan vare i mindst 1-2 uger efter endt behandling med Hypericum.

Eksempler på stoffer, der kan øge serumkoncentrationer af EE:

Atorvastatin

Kompetitive hæmmere af sulfation af gastrointestinalvæggen, såsom ascorbinsyre (C-

vitamin) og paracetamol

Stoffer, der hæmmer cytochrom P450 3A4-isoenzymer såsom indinavir, fluconazol,

voriconazol og troleandomycin.

Troleandomycin kan øge risikoen for intrahepatisk kolestase ved administration samtidig

med kombinations-p-piller.

Til kvinder, som er i langtidsbehandling med leverenzyminducerende lægemidler, tilrådes

brug af andre antikonceptiva.

EE kan påvirke metabolismen af andre lægemidler ved at hæmme mikrosomale

leverenzymer eller ved at inducere hepatisk lægemiddelkonjugation, særlig

glucoronidation eller ved andre mekanismer. Som følge heraf kan plasma- og

vævskoncentrationerne enten stige (f.eks. cyclosporin, theophyllin, kortikosteroider) eller

falde (f.eks. lamotrigin, levothyroxin, valproat) i produktresuméet for de samtidigt

ordinerede lægemidler skal konsulteres for at identificere potentielle interaktioner.

Virkninger på laboratorieparametre

Brug af kombinations-p-piller kan forårsage visse fysiologiske ændringer, som kan

afspejles i resultaterne af visse laboratorieprøver, inklusive:

biokemiske parametre for leverfunktion (herunder et fald i bilirubin og alkalisk

fosfatase), thyroideafunktion (øget total T3 og T4 på grund af øget TBG, nedsat fri T3-

resin-optag), binyrefunktion (øget plasmakortisol, øget kortisolbindende globulin,

nedsat dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS)) og nyrefunktion (øget plasmakreatinin

og kreatininclearance)

plasmaniveauer af (bære-) proteiner, f.eks. kortikosteroid-bindende globulin og

lipid/lipoprotein fraktioner

parametre for kulhydratmetabolisme

parametre for koagulation og fibrinolyse

nedsatte serumfolatværdier.

Ændringer ligger sædvanligvis inden for de normale laboratorieværdier.

41409_spc.doc

Side 13 af 21

Farmakodynamiske interaktioner

Samtidig behandling med lægemidler der indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og

dasabuvir, med eller uden ribavirin kan forøge risikoen for ALAT forøgelse (se pkt. 4.3 og

4.4).

Vellena-brugere skal derfor skifte til en alternativ kontraceptiv metode (f.eks.

præventionsmidler kun med progestagen eller ikke hormon baserede metoder) før

behandlingen med denne kombination af lægemidler.

Vellena kan geninitieres 2 uger efter afslutning af kombinationsbehandlingen.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Vellena er ikke indiceret til brug under graviditet (se pkt. 4.3). Hvis graviditet indtræder

under behandling med Vellena, skal behandlingen stoppes omgående.

Omfattende epidemiologiske studier har hverken vist en øget risiko for fødselsdefekter hos

børn født af kvinder, som tog p-piller af kombinationstypen før graviditeten eller en

teratogen virkning ved utilsigtet indtagelse af p-piller af kombinationstypen i graviditeten.

Den øgede risiko for VTE i post partum-perioden skal tages i betragtning, når behandling

med Vellena genoptages (pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Antikonceptive steroider kan påvirke amningen, da de kan nedsætte mængden og ændre

sammensætningen af brystmælken. Små mængder af antikonceptive steroider og/eller

deres metabolitter er blevet påvist i mælken hos ammende mødre og nogle få bivirkninger

hos barnet er blevet indberettet, herunder gulsot og brystforstørrelse. Brugen af

antikonceptive steroider bør derfor generelt ikke anbefales, indtil den ammende moder har

afvænnet barnet fuldstændigt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Gestoden/ethinylestradiol er ikke undersøgt med hensyn til virkninger på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser,

herunder myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og

lungeemboli, er set hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen. Dette omtales mere detaljeret i pkt. 4.4.

Brug af p-piller af kombinationstypen er også blevet sat i forbindelse med:

en øget risiko for cervikal epithelial neoplasi og cervikal cancer

en øget risiko for at blive diagnosticeret med brystcancer. Hyppigheden af diagnosen

brystcancer er meget let øget blandt p-pillebrugere. Da brystcancer er sjælden hos

kvinder under 40 år, er det forhøjede antal lille i forhold til den generelle risiko for

brystcancer. Årsagssammenhængen med p-piller af kombinations-typen er ukendt. For

yderligere information, se pkt. 4.3 og 4.4.

en øget risiko for benigne levertumorer (f.eks. fokal nodulær hyperplasi, leveradenom)

41409_spc.doc

Side 14 af 21

Organklasse

Meget almin-

delig

(≥ 1/10)

Almindelig

(>1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(>1/1.000

til <1/100)

Sjælden

(>1/10.000

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke

kendt (kan

ikke

estimeres

ud fra

forhånden-

værende

data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Vaginitis

inklusive

vaginal

candidiasis

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inklusive

cyster og polypper)

Levercelle-

carcinom

Immunsystemet

Anafylak-

tiske/ana-

fylaktoide

reaktioner,

herunder

meget

sjældne

tilfælde af

urticaria,

angioødem

og svære

reaktioner

respirations

- og

kredsløbs-

symptomer

Forværring

systemisk

lupus

erythema-

tosus

Metabolisme og

ernæring

Hyperlipi-

dæmi,

ændring i

appetit

(øget eller

nedsat)

Glucosein-

tolerance

Forværring

af porfyri

Psykiske

forstyrrelser

Ændret libido,

humør-

forandringer,

inklusiv

depression og

irritabilitet

Nervesystemet

Hovedpine,

herunder

migræne

Nervøsitet,

svimmelhed

Forværring

af chorea

Øjne

Intolerance over

kontaktlinser,

synsforstyrrelser

Optisk

neuritis*,

retinal

vaskulær

trombose

Øre og labyrint

Otosklerose

Vaskulære

sygdomme

Hyperten-

sion

Venøs

tromboem-

boli, arteriel

Forværring

af varicer

41409_spc.doc

Side 15 af 21

trombo-

emboli

Mave-tarmkanalen

Kvalme,

opkastning,

mavesmerter

Mavekram-

per,

oppustethed

Pankreati-

tis, iskæ-

misk colitis

Inflamma-

torisk

tarmsyg-

(Crohns

sygdom,

ulcerativ

colitis).

Lever og galdeveje

Kolestatisk

icterus

Galdeblæ-

resygdom,

herunder

galdesten**

Levercelle-

skade

(f.eks.

hepatitis,

unormal

leverfunk-

tion)

Hud og subkutane

væv

Akne

Udslæt,

chloasma

(melasma),

som kan

persistere,

hirsutisme,

alopecia

Erythem

nodosum

Erythema

multiforme

Nyrer og urinveje

Hæmoly-

tisk

uræmisk

syndrom

Det reproduktive

system og mammae

Gennembruds-

blødning,

pletblødning

Uregelmæssig

blødning,

amenoré,

hypomenoré,

smerter i

brysterne,

ømme bryster,

forstørrede

bryster,

ændringer i

vaginal

sekretion,

dysmenoré,

ændringer i

menstrua-

tionsstrøm,

ændringer i

cervikal

ektropion og

sekretion,

vaginitis

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

Væskeop-

hobning/ødem

Undersøgelser

Vægtændring

(stigning eller

fald)

Fald i

serumfolat-

værdier***

Optisk neuritis kan medføre delvist eller fuldstændigt synstab.

41409_spc.doc

Side 16 af 21

Kombinations-p-piller kan forværre en eksisterende galdeblæresygdom og kan accelerere

denne sygdoms udvikling hos tidligere asymptomatiske kvinder.

*** Serumfolatværdier kan nedsættes af behandling med kombinations-p-piller. Det kan have

klinisk betydning, hvis kvinden bliver gravid kort efter seponering af p-pillerne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på overdosering af antikonceptiva hos voksne og børn kan omfatte: Kvalme,

opkastning, ømme bryster, svimmelhed, mavesmerter, søvnighed/træthed, pauseblødning

kan forekomme hos piger/kvinder. Der findes intet specifikt antidot, og videre behandling

af overdoseringen, hvis det er nødvendigt, bør være symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 03 AA 10. Hormonelle antikonceptiva til systemisk brug. Progesteroner og

estrogener, faste kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

P-pillernes antikonceptive virkning er baseret på interaktion af forskellige faktorer, hvoraf

den vigtigste er hæmningen af ovulationen og ændringer i endometriet. Ud over

beskyttelse mod graviditet har p-piller af kombinationstypen adskillige positive egenskaber

som, set sammen med de negative egenskaber (se pkt. 4.4 og 4.8), kan være nyttige at

kende, når der skal fastlægges en metode for svangerskabsforebyggelse.

Menstruationscyklus bliver mere regelmæssig, menstruationen er ofte mindre smertefuld,

og blødningen er ikke så kraftig. Sidstnævnte kan medføre et fald i forekomsten af

jernmangel.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Gestoden

Absorption

Gestoden administreret oralt absorberes hurtigt og fuldstændigt. Efter indtagelse af en

enkelt dosis nås den maksimale serumkoncentration på 4 ng/ml i løbet af én time.

Biotilgængeligheden er ca. 99 %.

Distribution

41409_spc.doc

Side 17 af 21

Gestoden er bundet til serumalbumin og til kønshormonbindende globulin (SHBG). Kun 1-

2 % af den totale gestodenmængde i serum findes som frit steroid, mens 50-70 % er

specifikt bundet til SHBG. Den ethinylestradiol-inducerede stigning i SHBG påvirker

fordelingen af serumproteinerne og et fald i den ubundne og den albumin-bundne fraktion.

For gestoden er det tilsyneladende fordelingsvolumen 0,7 l/kg.

Biotransformation

Gestoden metaboliseres fuldstændigt på en måde, der er kendt fra andre steroiders

metabolisme. Den metaboliske clearance er målt til 0,8 ml/min/kg. Der forekommer ingen

interaktioner, når gestoden indtages sammen med ethinylestradiol.

Elimination

Serumkoncentrationen af gestoden nedsættes i 2 faser. Den terminale fase er karakteriseret

ved en halveringstid på ca. 12-15 timer. Gestoden udskilles ikke uforandret. Dets

metabolitter udskilles i urin og galde i forholdet 6:4. Halveringstiden for

metabolitudskillelsen er ca. 1 dag.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Gestodens farmakokinetik påvirkes af serumkoncentrationen af SHBG, som stiger til 3-

foldige værdier med ethinylestradiol. Efter daglig indtagelse af Vellena ses stigninger i

serumkoncentrationen af gestoden, der er ca. 4 gange højere end efter en enkeltdosis, og

steady-state opnås i anden halvdel af behandlingscyklus.

Ethinylestradiol

Absorption

Ethinylestradiol administreret oralt absorberes hurtigt og fuldstændigt. Maximale

serumkoncentration på ca. 80 pg/ml opnås efter 1-2 timer. Fuldstændig biotilgængelighed,

resulterende fra præ-systemisk konjungation og ”first pass” metabolisme, er ca. 60 %.

Distribution

Under amning overføres 0,02 % af den daglige dosis til barnet via mælken.

Ethinylestradiol er primært uspecifikt bundet til serumalbumin (ca. 98,5 %), og medfører

stigning i plasmakoncentrationen af SHBG. Det tilsyneladende fordelingsvolumen er ca. 5

l/kg.

Biotransformation

Ethinylestradiol gennemgår præsystemisk konjugation både i tyndtarmsslimhinden og i

leveren. Ethinylestradiol metaboliseres primært ved aromatisk hydroxylering, men der

dannes en lang række hydroxylerede og methylerede metabolitter, og disse findes som frie

metabolitter og som glukuronid- og sulfatkonjugater. Den metaboliske clearance er ca. 5

ml/min/kg.

Elimination

Plasmaniveauer for ethinylestradiol reduceres i to faser, den sidste fase med en

halveringstid på 24 timer. Uforandret ethinylestradiol udskilles ikke, men dets metabolitter

udskilles i urin og galde i forholdet 4:6. Halveringstiden for metabolitudskillelse er ca. 1

dag.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Steady-state opnås efter 3-4 dage og plasmaniveauerne for ethinylestradiol er 30-40 %

højere end efter en enkeltdosis.

41409_spc.doc

Side 18 af 21

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ethinylestradiol og gestoden er ikke genotoksiske. Cancerogenicitetsstudier med

ethinylestradiol alene eller i kombination med forskellige gestagener indikerer ingen særlig

carcinogen fare for kvinder, når det anvendes som præventionsmiddel som indiceret. Det

skal imidlertid påpeges, at kønshormoner kan fremme væksten af visse hormonafhængige

væv og tumorer.

Reproduktionstoksikologiske studier vedr. fertilitet, fosterudvikling og reproduktionsevnen

med ethinylestradiol alene eller i kombination med gestagener viste ingen negative

bivirkninger hos mennesker ved anbefalet brug.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Magnesiumstearat

Povidon K-25

Majsstivelse

Lactosemonohydrat

Tabletfilm

Povidon K-90

Macrogol 6000

Talcum

Calciumcarbonat

Saccharose

Montanglycol voks

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/aluminiumblister.

Pakningsstørrelser: 1x21, 3x21 og 6x21 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

41409_spc.doc

Side 19 af 21

Island

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

75+20 mikrogram: 41409

75+30 mikrogram: 41410

41409_spc.doc

Side 20 af 21

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. oktober 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. august 2017

41409_spc.doc

Side 21 af 21

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration