Vectormune ND

Primær information

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Vectormune ND
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kylling, Embryonerede æg
 • Terapeutisk område:
 • Immunologier til Aves, levende virale vacciner til tamfugle
 • Terapeutiske indikationer:
 • Til aktiv immunisering af 18 dage gamle befrugtede æg eller en-dage gamle kyllinger til at reducere dødelighed og kliniske tegn forårsaget af Newcastle disease virus og til at reducere dødeligheden, kliniske tegn og læsioner forårsaget af Marek ' s disease virus.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/V/C/003829
 • Autorisation dato:
 • 08-09-2015
 • EMEA kode:
 • EMEA/V/C/003829
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

Facsimil

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/692993/2015

EMEA/V/C/003829

EPAR - sammendrag for offentligheden

Vectormune ND

Newcastle disease og Mareks sygdom vaccine (levende, rekombinant)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Vectormune ND. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette veterinærlægemiddel for at kunne

anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke

en praktisk vejledning i, hvordan Vectormune ND bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Vectormune

ND, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Vectormune ND, og hvad anvendes det til?

Vectormune ND er en veterinær vaccine til beskyttelse af kyllinger mod Newcastle disease og Mareks

sygdom.

Newcastle disease hos kyllinger er en virussygdom, der forårsager vejrtrækningsbesvær og hoste,

symptomer fra nervesystemet (hængende vinger, drejning af hoved og hals, cirkelbevægelser og

lammelse), hævelse af vævet omkring øjne og hals, grønlig, vandig diarré og nedsat ægproduktion.

Mareks sygdom hos kyllinger er en herpesvirusinfektion, som kan medføre lammelser af vinger og ben

og forårsager tumorer i forskellige organer. Kyllingerne bliver inficeret i en tidlig alder ved indånding af

skæl fra huden, som indeholder virus og kan forblive smittefarlige i flere måneder efter at være

afdrysset fra kroppen. Fugle, der er smittet med Mareks sygdom-virus, kan bære og udskille virusset

for livstid.

Vectormune ND indeholder levende kalkunherpesvirus (rHVT/Newcastle Disease), der udtrykker

fusionsproteinet fra Newcastle disease-virus, lentogen stamme D-26.

Hvordan anvendes Vectormune ND?

Vectormune ND fås som en suspension med solvens, hvoraf der fremstilles en suspension til injektion.

Det udleveres kun efter recept. Vaccinen kan gives til daggamle kyllinger som en enkelt injektion

Vectormune ND

EMA/692993/2015

Side 2/3

under huden eller direkte i 18 dage gamle æg med ikke-udklækkede fostre under udvikling.

Beskyttelsen mod Newcastle disease begynder i 3-ugers alderen og varer indtil 9-ugers alderen.

Beskyttelsen mod Mareks sygdom begynder i alderen én uge og varer i hele risikoperioden for infektion

med Mareks sygdom.

Hvordan virker Vectormune ND?

Vectormune ND er en vaccine, der indeholder kalkunherpesvirus; dette type herpesvirus er nært

beslægtet med Mareks disease-herpesvirus, men forårsager ikke sygdom hos kyllinger. Vacciner virker

ved at "lære" organismens naturlige forsvar, immunsystemet, hvordan det skal forsvare organismen

mod en sygdom. Kalkunherpesvirusset i vaccinen er modificeret, så det producerer det fusionsprotein,

der danner den ydre kapsel af Newcastle disease-virus. Når Vectormune ND gives til kyllinger eller i

æg, registrerer dyrenes immunsystem virusset som "fremmed" og reagerer ved at danne antistoffer

mod det. Hvis dyret efterfølgende udsættes for et tilsvarende virus og/eller et virus, der udtrykker et

tilsvarende fusionsprotein, vil immunsystemet reagere hurtigere. Dette beskytter kyllingerne mod

Newcastle disease og Mareks sygdom.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Vectormune ND?

Der er udført to feltundersøgelser hos omkring 120 000 slagtekyllinger til vurdering af vaccinens

virkninger. Da der ikke forekom naturlige udbrud af Newcastle disease eller Mareks sygdom, blev

kyllingerne belastet (udsat for smitte) i laboratoriet.

I den første feltundersøgelse blev en gruppe 18 dage gamle befrugtede æg og en gruppe daggamle

kyllinger vaccineret med Vectormune ND. Fem uger gamle kyllinger fra de vaccinerede æg blev

belastet med Newcastle disease-virus, og 91 % af de vaccinerede kyllinger opnåede beskyttelse,

sammenholdt med ingen beskyttelse i den uvaccinerede gruppe. Fem uger gamle kyllinger fra den

gruppe, der var blevet vaccineret som daggamle, blev belastet med Newcastle disease-virus, og 81 %

af de vaccinerede kyllinger opnåede beskyttelse, sammenholdt med ingen beskyttelse i den

uvaccinerede gruppe. Ni dage gamle kyllinger fra vaccinerede æg blev belastet med Mareks sygdom-

virus, og 88 % af kyllingerne opnåede beskyttelse, sammenholdt med 9-12 % i den uvaccinerede

gruppe. Ni dage gamle slagtekyllinger fra den gruppe, der var blevet vaccineret som daggamle, blev

belastet med Mareks sygdom-virus, og Vectormune ND gav beskyttelse af 90 % af kyllingerne,

sammenholdt med 9-12 % i den uvaccinerede gruppe.

I den anden feltundersøgelse blev en gruppe 18 dage gamle befrugtede æg og en gruppe daggamle

kyllinger vaccineret med Vectormune ND. Fire uger gamle kyllinger fra den gruppe, der var blevet

vaccineret som daggamle, blev belastet med Newcastle disease-virus, og 95 % af kyllingerne opnåede

beskyttelse, sammenholdt med 0-10 % i den uvaccinerede gruppe. Fire uger gamle kyllinger fra

vaccinerede æg blev belastet med Newcastle disease-virus, og 86 % af de vaccinerede kyllinger

opnåede beskyttelse, sammenholdt med 0-10 % i den uvaccinerede gruppe. Ni dage gamle

slagtekyllinger fra vaccinerede æg blev belastet med Mareks sygdom-virus, og 85 % af kyllingerne

opnåede beskyttelse, sammenholdt med 9 % i den uvaccinerede gruppe. Ni dage gamle slagtekyllinger

fra den gruppe, der var blevet vaccineret som daggamle, blev belastet med Mareks sygdom-virus, og

82 % af kyllingerne opnåede beskyttelse, sammenholdt med 12 % af de uvaccinerede.

Hvilke risici er der forbundet med Vectormune ND?

Da Vectormune ND er en levende vaccine, udskilles vaccinestammen fra vaccinerede fugle og kan

spredes til kalkuner. Sikkerhedsundersøgelser har vist, at stammen er sikker for kalkuner. Der skal

Vectormune ND

EMA/692993/2015

Side 3/3

dog følges forsigtighedsregler til at undgå direkte eller indirekte kontakt mellem vaccinerede kyllinger

og kalkuner.

Der er ingen kendte bivirkninger ved Vectormune ND. Den fuldstændige liste over begrænsninger

fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Vectormune ND, herunder

passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for

dyret.

Da vaccinen opbevares i flydende kvælstof, er det vigtigt, at den håndteres af passende oplært

personale i et velventileret rum, og at der træffes forsigtighedsregler ved klargøring af vaccinen.

Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet.

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan

slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter

administration af et lægemiddel, før æggene kan anvendes til menneskeligt konsum.

Tilbageholdelsestiden for kød og æg fra kyllinger, der behandles med Vectormune ND, er "nul" dage,

hvilket vil sige, at der ikke er nogen påkrævet ventetid.

Hvorfor er Vectormune ND blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Vectormune ND

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Vectormune ND

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU for Vectormune

ND den 8. september 2015.

Den fuldstændige EPAR for Vectormune ND findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig

for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Vectormune ND, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 07-2015.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Vectormune ND, suspension og solvent til suspension til injektion til kyllinger.

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller ansvarlig for batch frigivelse:

CEVA- Phylaxia Co. Ltd.

Budapest

Szállás u 5.

1107

Ungarn

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Vectormune ND, suspension og solvent til suspension til injektion til kyllinger.

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Celleassocieret,

levende,

rekombinant

kalkun

herpesvirus

(rHVT/ND),

udtrykker

fusionsproteinet med Newcastle Disease Virus avirulent stamme D-26: min 2.500 - max 8.000

/dosis.

PFU: plaque forming unit

Orange-gullig, halvgennemsigtig, frossen suspension.

Solvent er en klar rød opløsning.

4.

INDIKATIONER

Til aktiv immunisering af 18-dage gamle embryonerede hønseæg eller daggamle kyllinger for at

reducere dødeligheden og kliniske symptomer forårsaget af Newcastle disease virus, og for at

reducere dødeligheden, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af Marek’s disease virus.

Beskyttende immunitet mod Newcastle disease er påvist: ved 3-ugers alderen.

Varighed af immunitet mod Newcastle disease: til 9-ugers alderen.

Beskyttende immunitet mod Marek’s disease er påvist hos 1 uge gamle kyllinger.

Varighed af beskyttende immunitet: En enkelt vaccination er tilstrækkelig for at opnå

beskyttelse i risikoperioden for infektion med Marek’s disease virus.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Ingen kendte.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til

Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og

vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted: www.sundhedsstyrelsen.dk

7.

DYREARTER

Kyllinger og embryonerede hønseæg.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Til in-ovo og subkutan anvendelse.

In-ovo:

Èn enkelt dosis på 0,05 ml injiceres i hvert 18-dag gamle, embryonerede æg med

slagtekyllinger.

Ved in-ovo applikation kan anvendes en automatisk in-ovo æginjektor. Udstyr til in-ovo

injektion bør kalibreres for at sikre, at en dosis på 0,05 ml anvendes i hvert æg.

Subkutan anvendelse:

Én enkelt dosis på 0,2 ml pr. kylling anvendes til daggamle kyllinger.

Vaccinen kan indgives med automatsprøjte.

Oversigtstabel til fortynding af forskellige pakningsstørrelser:

Til administration in-ovo:

Vaccineampul

pakning

(antal ampuller

gange nødvendige

antal doser)

Solvent

pakning

(ml)

Volumen

af 1 dosis

(ml)

2 x 2.000

0,05

1 x 4.000

0,05

2 x 4.000

0,05

4 x 4.000

0,05

Ved automatisk injektion er hastigheden mindst 2.500 æg pr. time, og derfor anbefales at

anvende solvent pakninger med mindst 400 ml for at forberede og injicere i længere tid end 10

minutter. In-ovo udstyr bør kalibreres for at sikre at en dosis på 0,05 ml anvendes til hvert æg.

Solvent pakninger mindre end 400 ml anbefales ikke til in-ovo applikation med en automatisk

maskine, da det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at forberede maskinen og til vaccination i

længere tid end 10 minutter. Solvent pakning med 200 ml kan anvendes til manuel vaccination.

Ved subkutan anvendelse:

Vaccineampul

pakning

(antal ampuller

gange nødvendige

antal doser)

Solvent

pakning

(ml)

Volumen

af 1 dosis

(ml)

1 x 1.000

0,20

1 x 2.000

0,20

2 x 2.000

0,20

1 x 4.000

0,20

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Sædvanlige aseptiske forholdsregler bør følges ved alle administrationsprocedurer.

Vær bekendt med alle sikkerhedsbestemmelser og andre forholdsregler i forbindelse med

håndtering af flydende kvælstof for at undgå personskade.

Fremstilling af vaccineopløsning til injektion:

Når forholdet mellem antal vaccinedoser og mængden af solvent er fastlagt, tages

det eksakte antal nødvendige ampuller hurtigt op af beholderen med flydende

kvælstof.

Træk 2 ml solvent op i en 5 ml sprøjte.

Ampullens indhold tøes hurtigt op ved forsigtig omrøring i 27-39 °C lunkent vand.

Når indholdet er helt optøet, åbnes ampullerne holdt i strakt arm for at undgå

risikoen for skader i tilfælde af, at ampullen går i stykker.

Så snart ampullen er åbnet trækkes indholdet op i den sterile 5-ml sprøjte, som

allerede indeholder 2 ml solvent, med en ikke mindre end 18 gauge (G) kanyle.

Overfør opløsningen til posen med solvent. Den fortyndede vaccine, der er

forberedt som beskrevet, blandes ved forsigtigt at vende posen flere gange indtil

opløsningen er klar til brug.

Træk en smule af den opløste vaccine op i sprøjten og skyl ampullen. Sug op i

sprøjten og overfør forsigtigt indholdet til posen med solvent. Gentag proceduren 2-

3 gange.

Den fortyndede vaccine opløst som beskrevet vendes forsigtigt i posen, og er klar til

brug.

Gentag pkt. 2-7 indtil den passende mængde ampuller er optøede.

Vaccinen anvendes straks og indholdet vendes jævnligt, for at sikre en ensartet fordeling af

celler i opløsningen, som anvendes indenfor en periode på højst 2 timer.

Det bør sikres, at vaccinesuspensionen bliver opblandet regelmæssigt ved forsigtig omrystning

undervejs i vaccinationsprocessen, så suspensionen forbliver homogen og administrationen af

den korrekte dosering af vaccinens antigener bibeholdes (f.eks. når der anvendes in-ovo

vaccinationsmaskine eller varigheden af vaccinationsprocessen er lang).

Hvis du bemærker synlige tegn på uacceptable farveændringer af flaskens indhold må

Vectormune ND ikke anvendes.

Alle ampuller, der fejlagtigt er optøede, skal bortskaffes. Disse må under ingen omstændigheder

nedfryses igen.

Åbne beholdere med fortyndet vaccine må ikke genanvendes.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: 0 døgn

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Suspension:

Opbevares og transporteres i flydende kvælstof (-196 °C).

Mængden af flydende kvælstof i beholdere med flydende kvælstof skal kontrolleres jævnligt, og

påfyldning skal ske efter behov.

Solvent:

Opbevares under 25 °C. Må ikke fryses.

Dette

veterinærlægemiddel

ikke

anvendes

efter

udløbsdatoen

anført

etiketten.

Udløbsdatoen refererer til sidste dag i måneden.

Holdbarhed efter opblanding som anvist: 2 timer.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler for hver dyreart

Vaccinér kun sunde slagtekyllinger.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Vaccinerede kyllinger kan udskille vaccinevirus. En langsom sredning til kalkuner, hvor virus

ikke kunne påvises efter 35 dage, men var påviselige efter 42 dage er påvist i et kontaktforsøg.

Der bør tages særlige forholdsregler for at undgå, at vaccinestammen spredes til kalkuner.

Der er ikke påvist spredning mellem kyllinger indbyrdes.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Beholdere med flydende kvælstof og vaccine bør kun håndteres af særligt uddannet personale.

Personligt beskyttelsesudstyr bestående af beskyttelseshandsker, -briller og -fodtøj bør anvendes

når veterinærlægemidlet bliver håndteret, før optagelse fra det flydende kvælstof, ved optøning

af ampuller og under åbningsprocessen.

Frosne glasampuller kan eksplodere ved pludselige temperaturændringer.

Opbevaring og brug af flydende kvælstof kræver et tørt og velventileret område. Inhalation af

flydende kvælstof er farligt.

Personer der er involveret i behandling af vaccinerede fugle bør overholde

hygiejneforskrifterne, og være særligt omhyggelige ved håndtering af hold med vaccinerede

kyllinger.

Æglægning:

Må ikke anvendes til æglæggende fugle og fremtidige avlsdyr.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der findes ingen tilgængelig information om sikkerheden og virkningen af denne vaccine, når

den anvendes sammen med andre veterinærlægemidler.

Uforligeligheder

Må ikke blandes med andre veterinærlægemidler, undtagen den solvent som leveres med

produktet.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes

anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Glasampuller indeholdende 1000, 2000 eller 4000 doser vaccine. 5 ampuller pr. stang.

Stænger med ampuller opbevares i en beholder med flydende kvælstof.

Polyvinylkloridpose indeholdende 200 ml solvent i individuel overtrækspose.

Polyvinylkloridpose indeholdende 400 ml solvent i individuel overtrækspose.

Polyvinylkloridpose indeholdende 800 ml solvent i individuel overtrækspose.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel kan fås ved henvendelse til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Ceva Santé Animale S.A /N.V.

Metrologielaan 6

1130 Brussel

BELGIUM

Tel : 32 2 244 1296

Luxembourg/Luxemburg

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Tel : 36 1 261 26 03

Република България

Ceva Animal Health Bulgaria

ul. ELEMAG 26, vh.b, Et.1, Apt .1, SOFIA-1113

BULGARIA

Tel : +359 2 963 4275

Magyarország

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Tel : 36 1 261 26 03

Česká republika

Ceva Animal Health Slovakia

Račianska 77, 83104 Bratislava

SLOVAKIA

Tel : +421 2 55 56 64 88

Malta

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Tel : 36 1 261 26 03

Danmark

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2, 7100 Vejle

DENMARK

Tel : +45 70 20 02 83

Nederland

Ceva Sante Animale B.V.

Tiendweg 8 c, 2670 AB Naaldwijk

THE NETHERLANDS

Tel : + 31 174 64 39 30

Deutschland

Ceva Tiergesundheit GmbH

Kanzlerstr.

4, D-40472 DÜSSELDORF

GERMANY

Tel : +49 (0)211 96597-25

Norge

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Tel : 36 1 261 26 03

Eesti

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Österreich

Ceva Tiergesundheit GmbH

Kanzlerstr.

4, D-40472 DÜSSELDORF

GERMANY

Tel : +49 (0)211 96597-25

Tel : 36 1 261 26 03

Ελλάδα

Ceva Hellas LLC

15 Aghiou Nicolaou St., 17455 ALIMOS

GREECE

Tel : +30 210 985 12 00,

Polska

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

Okrzei 1A, 03-715 WARSZAWA

POLAND

Tel. +48 (22) 333 80 64

España

Ceva Salud Animal, S.A.

Carabela la Niña, 12, 08017 Barcelona

ESPAÑA

Tel : + 34 902 36 72 18

Portugal

Ceva Saúde Animal

Rua Doutor António Loureiro Borges, 9/9A - 9°A,

MIRAFLORES, 1495 – 131 ALGES

PORTUGAL

Tel : + 351.21.4228448

France

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne

FRANCE

Tel : +33 557 55 17 69

România

Ceva Santé Animale

Str. Chindiei nr. 5, Sector 4, 040185 BUCAREST

ROMANIA

Tel : + 4021 335 0060

Ireland

Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road

Amersham, Bucks HP7 9FB

UNITED KINGDOM

Tel : +44 1494 781 510

Slovenija

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Tel : 36 1 261 26 03

Ísland

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Tel : 36 1 261 26 03

Slovenská republika

Ceva Animal Health Slovakia

Račianska 77, 83104 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Tel : +421 2 55 56 64 88

Italia

Ceva Salute Animale SpA.

Viale Colleoni, 15

20864 Agrate Brianza (MB) – Italia

tel. 0039 039 6559 480

Suomi/Finland

Ceva Animal Health A.B.

Annedalsvägen 9

SE- 227 64 LUND

Sweden

Tel: + 46 46 12 81 00

Κύπρος

Ceva Hellas LLC

15 Aghiou Nicolaou St., 17455 ALIMOS

GREECE

Tel : +30 210 985 12 00

Sverige

Ceva Animal Health A.B.

Annedalsvägen 9

SE- 227 64 LUND

Sweden

Tel: + 46 46 12 81 00

Latvija

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Tel : 36 1 261 26 03

Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road

Amersham, Bucks HP7 9FB

UNITED KINGDOM

Tel : +44 1494 781 510

Lietuva

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Tel : 36 1 261 26 03

Hrvatska

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Szállás utca 5, 1107 BUDAPEST

HUNGARY

Tel : 36 1 261 26 03

22-2-2018

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (Active substance: Cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1182 of Thu, 22 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3829/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

24-8-2017

Innovax-ND-IBD (Intervet International B.V.)

Innovax-ND-IBD (Intervet International B.V.)

Innovax-ND-IBD (Active substance: Newcastle disease, infectious bursal disease and Marek's disease vaccine (live recombinant)) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)5894 of Thu, 24 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety