Vectobac 12 AS

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vectobac 12 AS Flydende middel
 • INN (International Name):
 • H14
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 1200 ITU/mg Bacilus thuringiensis var. H14
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vectobac 12 AS Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 22-72
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Produktresumé

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

(Sikkerhedsdatablad)

Udarbejdet efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer, § 16, stk. 2.

VECTOBAC

12AS

1. Produktidentifikation

VECTOBAC

12AS

Produkttype:

Biologisk insektmiddel til bekæmpelse

af larver på planter

Leverandør:

Cillus A/S

Tlf.: 4491 6055

Kobbervej 8

Fax.: 4491 6575

2730

Herlev

Kontaktperson: E. Rubæk

2. Oplysning om indholdsstoffer:

Analyse:

VECTOBAC

12AS indeholder 1200

International Toxic Units pr. mg

(1,25%) af Bacillus thuringiensis H-14.

Resten inaktive fyldstoffer (98,75%).

3. Faredeklaration

For mennesker: Undgå kontakt med huden og øjnene.

4. Førstehjælp

Øjne:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks

med vand og læge kontaktes.

Hud:

Forurenet tøj fjernes straks, og forure-

net hud vaskes straks med vand og

sæbe.

Indånding:

Søg frisk luft og hvile

Indtagelse:

Skyl munden, drik rigeligt vand og søg

læge.

Forbrænding:

Ikke brændbart.

5. Forholdsregler ved brand

Produktet bør så vidt muligt fjernes fra brandstedet.

Sluk med pulver, skum eller vandtåge. Hold emballa-

gerne afkølet ved oversprøjtning med vand, hvis udsat

for stærk varme. Undgå indånding af røg og gasser, der

udvikles ved branden.

6. Forholdsregler ved spild

Må ikke hældes i afløb, vandløb eller på jorden.

Evt. spild opsamles med væskeabsorberende materiale,

og dette skal sammen med tom emballage og rester af-

leveres til den kommunale modtageordning.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå spild. Brug ansigtsskærm eller beskyttelsesbril-

ler, handsker og forklæde ved udsprøjtning.

S2 -Opbevares utilgængeligt for børn.

S13 -Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drik-

kevarer og foderstoffer.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Undgå indånding af sprøjtetågen

Undgå kontakt med huden

Brug beskyttelseshandsker. Flerlagshandsker bør fore-

trækkes. Tilsmudset tøj skiftes straks.

Vask huden efter arbejdet.

Efter sprøjtning skal planterne være tørre på bladene,

inden håndtering påbegyndes.

Følg i øvrigt Arbejdstilsynets vejledning og regler om

arbejdstøj og personlige værnemidler.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:

Vandig suspension

Farve:

Lysebrun

Lugt:

Fermenteringsagtig

Kogepunkt:

Frysepunkt:

Flammepunkt:

ikke brændbart

Opløselighed

i vand:

Opslemning

Vægtfylde:

1,05

ca. 5

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er lagerfast i mindst 2 år i uåbnet emballage.

Undgå store temperaturudsving. Undgå direkte sollys.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut LD-50:

Ved indtagelse > 5000 mg/kg

Ved hudkontakt > 5000 mg/kg

Akut LC-50:

Ved inhalering >5,34 mg/l

Indånding:

Kan give svag irritation.

Hudkontakt:

Kan give svag irritation ved langvarig

påvirkning.

Øjnene:

Stænk i øjnene giver svag irritation

(sviden)

VECTOBAC

12AS

29.04.04

Side 2 af 2

12. Miljøoplysninger

Såvel B.t. som fyldstofferne anses for ikke særlig ska-

delig for miljøet. Se i øvrigt punkt 6.

13. Bortskaffelse

Tom emballage må ikke genanvendes til andet formål.

Tom emballage og rester afleveres til den kommunale

modtageordning.

Rengjort emballage afleveres som dagrenovation.

14. Transportoplysninger

VECTOBAC

12AS er ikke underlagt ADR, hvorfor

der ikke er specielle regler for tranport.

15. Forholdsregler ved brug:

Opbevaring:

VECTOBAC

12AS opbevares frost-

frit.

Må ikke stå i direkte sollys.

Holdbar i uåbnet emballage i mindst 2

år.

Emballagen omrystes grundigt inden det afmålte

kvantum hældes i sprøjtebeholderen under moderat

omrøring.

Tømt og skyllet emballage bortskaffes med dagre-

novationen.

Kommer væsken i øjnene, skyl da omgående med

rigeligt vand

Undgå indånding af sprøjtevæsken.

Anvend ansigtsskærm, handsker og forklæde ved

udsprøjtning.

Planterne skal være tørre inden håndtering påbe-

gyndes.

Vask sprøjteudstyret straks efter arbejdets ophør.

Der kræves ingen særlig uddannelse, dog må unge

under 18 år ikke arbejde med produktet.

16. Brugsanvisning

VECTOBAC

12AS er et biologisk bekæmpelses-

middel, der anvendes mod larver af sørgemyg

(svampemyg) i væksthuse, samt filterfluer (møg-

fluer) i rensningsanlæg og stankelbenlarver på

græsarealer.

"

VECTOBAC

12AS anvendes erhvervsmæssigt

eller privat efter behov.

"

Der er ingen behandlingsfrist. Vask hænder og ud-

styr efter endt udsprøjtning.

"

VECTOBAC

12AS sprøjtevandes på borde, i

potter og på jorden under bordene. Der vandes så

de øverste 3-4 cm af voksemediet er gennemvædet

-ca 2 ltr. væske pr m

. Gennemvanding bør have

fundet sted, inden sprøjtevanding -ikke omvendt.

"

VECTOBAC

12AS optages af sørgemyggens

larver i jorden. Efter 1-2 dages forløb standser lar-

verne fødeoptagelsen og dør.

"

Doseringen er 0,125 - 0,25% styrke i 2 ltr. vand pr.

. Svarende til, at der anvendes 2½ - 5 ml

VECTOBAC

12AS pr m

. 1 ltr. VECTOBAC

12AS rækker således til 200 - 400 m

behandlet

areal.

"

Første behandling umiddelbart efter oppotning.

Behandlingen gentages med 5 - 7 dages interval, i

alt 3 gange. Brug gule limplader til at kontrollere

om flyvningen er holdt op. VECTOBAC

12AS

kan sprøjtevandes sammen med nematoder.

"

VECTOBAC

12AS må ikke blandes med gød-

ning eller lign., der kan neutralisere virkningen -

hverken ved tankblanding eller drypvanding.

Tålsomhed:

Mange plantearter har været prøvet

uden skade, når doseringen overholdes.

Når der skiftes fra en art/sort til en an-

den, eller kulturbetingelserne ændres,

anbefales det at prøve få planter, inden

et helt parti behandles.

VECTOBAC

12AS er anerkendt af

Danmarks Jordbrugsforskning til be-

handling mod larver af sørgemyg på

prydplanter i væksthus med 5 ml pr m

2

Larver af mosestankelben på græsarealer kan være et

problem. Især hvis der året efter skal sås andre afgrø-

der. En total bekæmpelse af mosestankelben er ikke

mulig, men en væsentlig reduktion af larvebestanden

kan forventes.

Tidspunkt:

I oktober måned vælges en mild og fugtig dag. Sprøjt

sidst på dagen når larverne kommer op til overfladen

for at æde af planterne.

Dosering:

2 -2½ ltr. VECTOBAC

12AS pr. ha i mindst 400 ltr.

vand, gerne mere. Evt. i let regnvejr.

Genbehandling:

Hvis klækning af larver sker over en lang periode, kan

behandlingen gentages - evt. næste forår, fortsat med

stor fugtighed i jordoverfladen og gerne i let regn.

Læs mere om bekæmpelse af mosestankelben i ”Mar-

kens sygdomme og skadedyr”.

Udarbejdet af E. Rubæk den 29.04.2004

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

19-4-2018

April 12, 2018: Chinese Citizen Pleads Guilty to Mail Fraud Related to Dietary Supplement Scheme

April 12, 2018: Chinese Citizen Pleads Guilty to Mail Fraud Related to Dietary Supplement Scheme

April 12, 2018: Chinese Citizen Pleads Guilty to Mail Fraud Related to Dietary Supplement Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-4-2018

Could a Tattoo Someday Spot Your Cancer?

Could a Tattoo Someday Spot Your Cancer?

Title: Could a Tattoo Someday Spot Your Cancer?Category: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Drinking May Worsen Hearing Loss at Loud Concerts

Drinking May Worsen Hearing Loss at Loud Concerts

Title: Drinking May Worsen Hearing Loss at Loud ConcertsCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Even Flies Enjoy Ejaculation: Study

Even Flies Enjoy Ejaculation: Study

Title: Even Flies Enjoy Ejaculation: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Early and Quick Turnaround Deployments Increase U.S. Soldiers' Suicide Risk: Study

Early and Quick Turnaround Deployments Increase U.S. Soldiers' Suicide Risk: Study

Title: Early and Quick Turnaround Deployments Increase U.S. Soldiers' Suicide Risk: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Addictive Opioids Still Overprescribed After Surgery: Study

Addictive Opioids Still Overprescribed After Surgery: Study

Title: Addictive Opioids Still Overprescribed After Surgery: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Health Tip: Screening for Cancer in Older Adults

Health Tip: Screening for Cancer in Older Adults

Title: Health Tip: Screening for Cancer in Older AdultsCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Health Tip: Learn Symptoms of Appendicitis

Health Tip: Learn Symptoms of Appendicitis

Title: Health Tip: Learn Symptoms of AppendicitisCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

When Does Online Gaming Become an Addiction?

When Does Online Gaming Become an Addiction?

Title: When Does Online Gaming Become an Addiction?Category: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

U.S. Better Able to Tackle Health Emergencies: Report

U.S. Better Able to Tackle Health Emergencies: Report

Title: U.S. Better Able to Tackle Health Emergencies: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Keep Eating Veggies (and Fruits) for Better Health

Keep Eating Veggies (and Fruits) for Better Health

Title: Keep Eating Veggies (and Fruits) for Better HealthCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Dengue Vaccine Use Should Be Restricted: WHO

Dengue Vaccine Use Should Be Restricted: WHO

Title: Dengue Vaccine Use Should Be Restricted: WHOCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Doctor Who Gave Name to Asperger's Syndrome Worked With Nazis: Report

Doctor Who Gave Name to Asperger's Syndrome Worked With Nazis: Report

Title: Doctor Who Gave Name to Asperger's Syndrome Worked With Nazis: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Gene Change May Have Helped Indonesia's Deep-Sea Divers

Gene Change May Have Helped Indonesia's Deep-Sea Divers

Title: Gene Change May Have Helped Indonesia's Deep-Sea DiversCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Healthy Diet, Healthy Eyes

Healthy Diet, Healthy Eyes

Title: Healthy Diet, Healthy EyesCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

'Dance Moms' Star Abby Lee Miller Paralyzed by Spinal Infection

'Dance Moms' Star Abby Lee Miller Paralyzed by Spinal Infection

Title: 'Dance Moms' Star Abby Lee Miller Paralyzed by Spinal InfectionCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Title: Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive NicotineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Americans Toss Out Tons of Fruits and Veggies

Americans Toss Out Tons of Fruits and Veggies

Title: Americans Toss Out Tons of Fruits and VeggiesCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Just One Concussion Could Raise Parkinson's Risk

Just One Concussion Could Raise Parkinson's Risk

Title: Just One Concussion Could Raise Parkinson's RiskCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Does Pot Really Dull a Teen's Brain?

Does Pot Really Dull a Teen's Brain?

Title: Does Pot Really Dull a Teen's Brain?Category: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Marriage Means 'I Do' for Skin Cancer Detection

Marriage Means 'I Do' for Skin Cancer Detection

Title: Marriage Means 'I Do' for Skin Cancer DetectionCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

First Drug for Rare Form of Rickets Approved by FDA

First Drug for Rare Form of Rickets Approved by FDA

Title: First Drug for Rare Form of Rickets Approved by FDACategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

His and Her Knee Injuries Occur the Same Way

His and Her Knee Injuries Occur the Same Way

Title: His and Her Knee Injuries Occur the Same WayCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

You and Your Pooch May Have Similar Tummy Bacteria

You and Your Pooch May Have Similar Tummy Bacteria

Title: You and Your Pooch May Have Similar Tummy BacteriaCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Meditation: Different Approaches, Different Benefits

Meditation: Different Approaches, Different Benefits

Title: Meditation: Different Approaches, Different BenefitsCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Keeping Donated Livers Warm, Rather than Cool, May Help Them Last Longer: Study

Keeping Donated Livers Warm, Rather than Cool, May Help Them Last Longer: Study

Title: Keeping Donated Livers Warm, Rather than Cool, May Help Them Last Longer: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

What's the Best Way to Track Your Blood Pressure?

What's the Best Way to Track Your Blood Pressure?

Title: What's the Best Way to Track Your Blood Pressure?Category: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

More Cases in E. Coli Outbreak Tied to Romaine Lettuce

More Cases in E. Coli Outbreak Tied to Romaine Lettuce

Title: More Cases in E. Coli Outbreak Tied to Romaine LettuceCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Health Tip: Healthy Teeth May Signal Healthy Heart

Health Tip: Healthy Teeth May Signal Healthy Heart

Title: Health Tip: Healthy Teeth May Signal Healthy HeartCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Health Tip: Living With Cardiomyopathy

Health Tip: Living With Cardiomyopathy

Title: Health Tip: Living With CardiomyopathyCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

As Younger Men's Smoking Rises, So Does Their Stroke Risk

As Younger Men's Smoking Rises, So Does Their Stroke Risk

Title: As Younger Men's Smoking Rises, So Does Their Stroke RiskCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Cytomegalovirus (CMV)

Cytomegalovirus (CMV)

Title: Cytomegalovirus (CMV)Category: Diseases and ConditionsCreated: 11/7/2000 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

The Poop on House Mice: They Carry 'Superbugs'

The Poop on House Mice: They Carry 'Superbugs'

Title: The Poop on House Mice: They Carry 'Superbugs'Category: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Exercise In, Vitamin D Out for Preventing Falls: U.S. Panel

Exercise In, Vitamin D Out for Preventing Falls: U.S. Panel

Title: Exercise In, Vitamin D Out for Preventing Falls: U.S. PanelCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

States Should Help Struggling Teen Moms, Poll Finds

States Should Help Struggling Teen Moms, Poll Finds

Title: States Should Help Struggling Teen Moms, Poll FindsCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

French Man First in World to Have Second Face Transplant

French Man First in World to Have Second Face Transplant

Title: French Man First in World to Have Second Face TransplantCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Title: Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, SuicideCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Some Blood Pressure Meds Tied to Pancreatic Cancer Risk in Women

Some Blood Pressure Meds Tied to Pancreatic Cancer Risk in Women

Title: Some Blood Pressure Meds Tied to Pancreatic Cancer Risk in WomenCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Skin Sensor Might Someday Track Alcoholics' Booze Intake

Skin Sensor Might Someday Track Alcoholics' Booze Intake

Title: Skin Sensor Might Someday Track Alcoholics' Booze IntakeCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

New Therapy May Prevent Tough-to-Treat Migraines

New Therapy May Prevent Tough-to-Treat Migraines

Title: New Therapy May Prevent Tough-to-Treat MigrainesCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Health Tip: Relieve Your Blister, Corn or Callus

Health Tip: Relieve Your Blister, Corn or Callus

Title: Health Tip: Relieve Your Blister, Corn or CallusCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

Title: More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Could Banned Chemicals Be Lurking in Your Kitchen?

Could Banned Chemicals Be Lurking in Your Kitchen?

Title: Could Banned Chemicals Be Lurking in Your Kitchen?Category: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 Diabetes

Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 Diabetes

Title: Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Gene Twist Can Make Your Blood Pressure Spike From Salt

Gene Twist Can Make Your Blood Pressure Spike From Salt

Title: Gene Twist Can Make Your Blood Pressure Spike From SaltCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Turn Chores Into a Fitness Routine

Turn Chores Into a Fitness Routine

Title: Turn Chores Into a Fitness RoutineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Barbara Bush Dead at Age 92

Barbara Bush Dead at Age 92

Title: Barbara Bush Dead at Age 92Category: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Acne (Pimples)

Acne (Pimples)

Title: Acne (Pimples)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Intertrigo

Intertrigo

Title: IntertrigoCategory: Diseases and ConditionsCreated: 3/20/2013 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Sclerotherapy

Sclerotherapy

Title: SclerotherapyCategory: Procedures and TestsCreated: 1/31/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Can 'Mono' Virus Up Odds for 7 Other Diseases?

Can 'Mono' Virus Up Odds for 7 Other Diseases?

Title: Can 'Mono' Virus Up Odds for 7 Other Diseases?Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

New Drugs May Be Big Advance in Lung Cancer Care

New Drugs May Be Big Advance in Lung Cancer Care

Title: New Drugs May Be Big Advance in Lung Cancer CareCategory: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Title: Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Animal Feces Found in Counterfeit Makeup: LA Police

Animal Feces Found in Counterfeit Makeup: LA Police

Title: Animal Feces Found in Counterfeit Makeup: LA PoliceCategory: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Too Much Sitting Could Raise Brain Risks

Too Much Sitting Could Raise Brain Risks

Title: Too Much Sitting Could Raise Brain RisksCategory: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Coffee Safe for Many With Abnormal Heart Rhythms: Review

Coffee Safe for Many With Abnormal Heart Rhythms: Review

Title: Coffee Safe for Many With Abnormal Heart Rhythms: ReviewCategory: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Overcoming Fear of Back Pain May Spur Recovery

Overcoming Fear of Back Pain May Spur Recovery

Title: Overcoming Fear of Back Pain May Spur RecoveryCategory: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

U.S. Women Less Likely Than Men to Get Statins After Heart Attack

U.S. Women Less Likely Than Men to Get Statins After Heart Attack

Title: U.S. Women Less Likely Than Men to Get Statins After Heart AttackCategory: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Safety Info for Opioids Found Lacking

Safety Info for Opioids Found Lacking

Title: Safety Info for Opioids Found LackingCategory: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Health Tip: Understanding Allergy Blood Testing

Health Tip: Understanding Allergy Blood Testing

Title: Health Tip: Understanding Allergy Blood TestingCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Health Tip: If You're Pregnant and Have Diabetes

Health Tip: If You're Pregnant and Have Diabetes

Title: Health Tip: If You're Pregnant and Have DiabetesCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Organs From Opioid OD Victims Are Saving Lives: Study

Organs From Opioid OD Victims Are Saving Lives: Study

Title: Organs From Opioid OD Victims Are Saving Lives: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Go Nuts for Heart Health

Go Nuts for Heart Health

Title: Go Nuts for Heart HealthCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Can Mom-to Be's' Weight Affect Daughters' Risk for Early Puberty?

Can Mom-to Be's' Weight Affect Daughters' Risk for Early Puberty?

Title: Can Mom-to Be's' Weight Affect Daughters' Risk for Early Puberty?Category: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet