Vardenafil "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vardenafil "Stada" 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vardenafil "Stada" 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58112
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

16. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Vardenafil "Stada", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30397

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vardenafil "Stada"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg vardenafil (som hydrochloridtrihydrat).

Hver tablet indeholder 10 mg vardenafil (som hydrochloridtrihydrat)

Hver tablet indeholder 20 mg vardenafil (som hydrochloridtrihydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Lysegule, runde, filmovertrukne tabletter på 6 mm mærkeret med "A719" på den ene side.

Lysegule, runde, filmovertrukne tabletter på 7 mm mærkeret med "A721" på den ene side.

Lysegule, runde, filmovertrukne tabletter på 8,5 mm mærkeret med "A723" på den ene

side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd. Erektil dysfunktion er manglende

evne til at opnå eller vedligeholde en erektion af penis, som er tilstrækkelig til

tilfredsstillende seksuel aktivitet.

For at Vardenafil "Stada" kan være effektiv, er seksuel stimulation nødvendig.

58112_spc.docx

Side 1 af 17

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anvendelse hos voksne mænd

Den anbefalede dosis er 10 mg, som tages efter behov 25 til 60 minutter før seksuel

aktivitet. På basis af effekt og tolerance kan dosis øges til 20 mg eller nedsættes til 5 mg.

Den anbefalede maksimale dosis er 20 mg. Den anbefalede maksimale dosisfrekvens er én

gang i døgnet. Vardenafil "Stada" kan tages uafhængigt af måltiderne. Indsætning af effekt

kan forsinkes, hvis tabletterne tages sammen med et fedtrigt måltid (se pkt.5.2).

Specielle populationer

Ældre (≥65 år)

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter. Dog bør en øgning til den

maksimale dosis på 20 mg overvejes med forsigtighed i forhold til den enkelte patients

tolerance over for lægemidlet (se pkt. 4.4 og 4.8).

Nedsat leverfunktion

En startdosis på 5 mg bør overvejes hos patienter med let og moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh A-B). Vurderet ud fra tolerance og effekt kan dosis efterfølgende øges. Den

anbefalede maksimale dosis hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh

B) er 10 mg (se pkt. 4.3 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med stærk nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) bør en

startdosis på 5 mg overvejes. Vurderet ud fra tolerance og effekt kan dosis øges til 10 mg

og 20 mg.

Pædiatrisk population

Vardenafil "Stada" er ikke indiceret til personer under 18 år. Der er ingen relevante

indikationer for brug af Vardenafil "Stada" til børn.

Anvendelse hos patienter som anvender anden medicin

Samtidig anvendelse af CYP3A4-inhibitorer

Ved anvendelse i kombination med CYP3A4-inhibitorer som f.eks. erythromycin eller

clarithromycin bør dosis af vardenafil ikke overskride 5 mg (se pkt. 4.5).

Indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i punkt 6.1.

Samtidig administration af vardenafil og nitrater eller nitrogenoxid-donorer (som

amylnitrit) under enhver form er kontraindiceret (se pkt. 4.5 og 5.1).

58112_spc.docx

Side 2 af 17

Vardenafil "Stada" er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-arteritis anterior

iskæmisk opticusneuropati (NAION), har nedsættelse af synet på det ene øje.

Kontraindikationen gælder, uanset om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug af

phosphodiesterase 5 (PDE5)-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4).

Generelt bør lægemidler til behandling af erektil dysfunktion ikke anvendes af mænd som

frarådes seksuel aktivitet (f.eks. patienter med alvorlige kardiovaskulære lidelser som

ustabil angina pectoris eller alvorligt hjertesvigt [New York Heart Association III eller

IV]).

Sikkerheden af vardenafil er ikke undersøgt i følgende patientundergrupper og dets

anvendelse er derfor kontraindiceret indtil yderligere information er tilgængelig:

alvorlig leverinsufficiens (Child-Pugh C)

terminal nyresygdom med behov for dialyse

hypotension (blodtryk < 90/50 mmHg)

nyligt overstået stroke eller hjerteinfarkt (indenfor de sidste seks måneder)

ustabil angina pectoris

kendte arvelige degenerative sygdomme i retina som retinitis pigmentosa.

Samtidig administration af vardenafil og de potente CYP3A4-inhibitorer ketoconazol og

itraconazol (oral formulering) er kontraindiceret hos mænd over 75 år.

Samtidig administration af vardenafil og HIV-protease-inhibitorer som for eksempel

ritonavir og indinavir er kontraindiceret, da de er meget potente CYP3A4-inhibitorer (se

pkt. 4.5).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, herunder vardenafil, med guanylatcyklase-

stimulatorer som f.eks. riociguat, er kontraindiceret, da det kan føre til symptomatisk

hypotension (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før farmakologisk behandling påbegyndes bør der optages anamnese og foretages fysisk

undersøgelse for at diagnosticere erektil dysfunktion og undersøge potentielle

underliggende årsager.

Inden påbegyndelse af nogen som helst form for behandling af erektil dysfunktion bør

lægen undersøge patientens kardiovaskulære tilstand, da der er en vis kardiel risiko

forbundet med seksuel aktivitet (se pkt. 4.3). Vardenafil har vasodilaterende egenskaber

resulterende i mild og forbigående sænkning af blodtrykket (se pkt. 5.1). Patienter med

obstruktion af venstresidig ventrikulær udløb, f.eks. aorta stenose og idiopatisk

hypertrofisk subaorta stenose, kan være følsomme over for virkningen af vasodilatorer

inklusiv phosphodiesterase type 5 inhibitorer.

Lægemidler til behandling af erektil dysfunktion bør anvendes med forsigtighed hos

patienter med anatomisk deformitet af penis (som f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller

Peyronie’s sygdom), eller hos patienter med lidelser, som kan prædisponere til priapisme

(som f.eks. seglcellanæmi, multipelt myelom eller leukæmi).

Sikkerhed og virkning er ikke undersøgt ved kombination af Vardenafil "Stada"

filmovertrukne tabletter og Vardenafil "Stada" smeltetabletter eller med anden behandling

af erektil dysfunktion. Anvendelse af sådanne kombinationer anbefales derfor ikke.

58112_spc.docx

Side 3 af 17

Tolerancen af den maksimale dosis på 20 mg kan være lavere hos ældre patienter (≥65 år)

(se pkt. 4.2 og 4.8).

Samtidig anvendelse af alfa-blokkere

Samtidig anvendelse af alfa-blokkere og vardenafil kan hos nogle patienter føre til

symptomatisk hypotension, da de begge er vasodilatorer. Behandling samtidigt med

vardenafil bør kun initieres såfremt patienten er i stabil alfa-blokker-behandling. Hos de

patienter, der er i stabil alfa-blokkerbehandling, bør vardenafil initieres med den laveste

anbefalede startdosis på 5 mg filmovertrukne tabletter. Vardenafil kan administreres på et

hvilket som helst tidspunkt sammen med tamsulosin eller med alfuzosin. Et

doseringsinterval bør overvejes, hvis vardenafil ordineres samtidigt med andre

alfablokkere (se pkt. 4.5). Hos de patienter, der allerede får en optimeret dosis af

vardenafil, bør behandling med alfa-blokker initieres med den laveste dosis. Gradvis

stigning i doseringen af alfablokker kan associeres med yderligere reduktion af blodtryk

hos patienter, der får vardenafil.

Samtidig anvendelse af CYP3A4-inhibitorer

Samtidig anvendelse af vardenafil og potente CYP3A4-inhibitorer som f.eks. itraconazol

og ketoconazol (oral formulering) bør undgås pga. markant øgede plasmakoncentrationer

af vardenafil ved kombination med disse lægemidler (se pkt. 4.5 og 4.3).

Dosisjustering af vardenafil kan være nødvendig ved samtidig indgift af moderate

CYP3A4-inhibitorer som erythromycin og clarithromycin (se pkt. 4.5 og 4.2).

Samtidig indtagelse af grapefrugt eller grapefrugtjuice forventes at øge

plasmakoncentrationen af vardenafil. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.5).

Virkning på QTc-intervallet

Enkeltdoser på 10 mg og 80 mg vardenafil har vist sig at kunne forlænge QTc-intervallet

med en middelværdi på henholdsvis 8 msek og 10 msek. Enkeltdoser på 10 mg vardenafil

givet samtidig med 400 mg gatifloxacin, et aktivt stof med sammenlignelig QT-effekt,

viste også en additiv QTc-effekt på 4 msek. i forhold til effekten ved hvert aktive stof for

sig. Den kliniske virkning af disse QT-ændringer kendes ikke (se pkt. 5.1).

Den kliniske relevans heraf er ukendt og kan ikke generaliseres til alle patienter under alle

forhold, da det vil afhænge af individuelle risikofaktorer og modtagelighed som kan være

til stede på hvilket som helst tidspunkt hos enhver given patient. Lægemidler som kan

forlænge QTc-intervallet, inklusive vardenafil, bør undgås hos patienter med relevante

risikofaktorer, f.eks. hypokaliæmi, medfødt QTforlængelse,samtidig administration af

klasse 1A antiarytmika (f.eks. quinidin, procainamid) eller klasse 3 (f.eks. amiodaron,

sotalol).

Virkning på synet

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION) i forbindelse med indtagelse af Vardenafil "Stada" og andre

PDE5-hæmmere. Patienten skal informeres om, at han skal stoppe med at tage Vardenafil

"Stada" og omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår synsdefekt (se pkt.

4.3).

58112_spc.docx

Side 4 af 17

Virkning på blødning

In vitro-undersøgelser med humane blodplader indikerer at vardenafil ikke har

antiaggregatorisk effekt i sig selv men ved høje (over-terapeutiske) koncentrationer

forstærker vardenafil den antiaggregatoriske effekt af nitrogenoxiddonoren

natriumnitroprussid. Vardenafil, alene eller i kombination med acetylsalicylsyre, har ingen

effekt på blødningstiden hos mennesker (se pkt. 4.5).

Der findes ingen oplysninger om sikkerhed ved indgift af vardenafil hos patienter med

blødningsforstyrrelser eller aktivt peptisk mavesår. Derfor bør vardenafil kun gives til disse

patienter efter omhyggeligt at have vurderet fordele over for risici.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkninger af andre præparater på vardenafil

In vitro-undersøgelser

Vardenafil metaboliseres overvejende af leverenzymer via cytokrom P450 (CYP)-

isoformen 3A4 med bidrag af CYP3A5- og CYP2C-isoformer. Derfor kan hæmmere af

disse isoenzymer reducere vardenafil clearance.

In vivo-undersøgelser

Samtidig indgift af HIV-proteasehæmmeren indinavir (800 mg 3 gange daglig), en potent

CYP3A4-inhibitor, og vardenafil (10 mg filmovertrukne tabletter) medførte en 16-dobbelt

stigning af vardenafil AUC og en 7-dobbelt øgning af vardenafil C

. Efter 24 timer var

plasmaniveauet af vardenafil faldet til 4 % af det maksimale vardenafil plasmaniveau

Samtidig indgift af vardenafil og ritonavir (600 mg 2 gange daglig) medførte en 13-dobbelt

øgning af vardenafil C

og en 49-dobbelt stigning af vardenafil AUC0-24 ved samtidig

indgift af 5 mg vardenafil. Interaktionen er en konsekvens af ritonavirs blokering af

vardenafils metabolisme i leveren. Ritonavir er en meget potent CYP3A4-inhibitor, som

også hæmmer CYP2C9. Ritonavir forlængede signifikant halveringstiden af vardenafil til

25,7 timer (se pkt. 4.3).

Samtidig indgift af ketoconazol (200 mg), en potent CYP3A4-inhibitor, og vardenafil (5

mg) medførte en 10-dobbelt øgning af vardenafil AUC og en 4-dobbelt øgning af

vardenafil C

. Skønt der ikke er foretaget specifikke interaktionsundersøgelser, kan

samtidig anvendelse af andre potente CYP3A4-inhibitorer (som itraconazol) forventes at

medføre vardenafil plasmaniveauer sammenlignelige med dem frembragt af ketoconazol.

Samtidig indgift af vardenafil og potente CYP 3A4-inhibitorer som f.eks. itraconazol og

ketoconazol (oral anvendelse) bør undgås (se pkt 4.3 og 4.4). Hos mænd over 75 år er

samtidig brug af vardenafil og itraconazol eller ketoconazol kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Samtidig indgift af erythromycin (500 mg 3 gange daglig), en CYP3A4-inhibitor, og

vardenafil (5 mg) medførte en 4-dobbelt øgning af vardenafil AUC og en 3-dobbelt øgning

af C

. Selv om der ikke er udført et specifikt interaktionsstudie, kan samtidig indgift af

clarithromycin forventes at medføre lignende indvirkninger på vardenafil AUC og C

Det kan være nødvendigt at justere dosis af vardenafil, når det anvendes sammen med en

moderat CYP3A4-inhibitor som f.eks. erythromycin eller clarithromycin (se pkt. 4.2. og

4.4). Hos raske frivillige forsøgspersoner havde cimetidin (400 mg 2 gange daglig), en

58112_spc.docx

Side 5 af 17

non-specifik cytokrom P450-inhibitor, ingen effekt på vardenafil AUC og C

ved indgift

sammen med vardenafil (20 mg).

Grapefrugtjuice, som er en svag hæmmer af CYP3A4-metabolisme i tarmvæggen, kan

medføre moderat øget plasmakoncentration af vardenafil (se pkt. 4.4).

Farmakokinetikken af vardenafil (20 mg) blev ikke påvirket af samtidig indgift af H2-

antagonisten ranitidin (150 mg 2 gange daglig), digoxin, warfarin, glibenclamid, alkohol

(gennemsnitligt maksimalt niveau på 73 mg/dl alkohol i blodet), eller enkeltdoser af

antacida (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid).

Selvom der ikke er foretaget specifikke interaktionsundersøgelser for alle lægemidler, viste

populationsfarmakokinetiske analyser, at vardenafils farmakokinetik ikke blev påvirket

ved samtidig indgift af følgende stoffer: Acetylsalicylsyre, ACE-hæmmere, beta-blokkere,

svage CYP3A4-inhibitorer, diuretika og lægemidler til behandling af diabetes

(sulfonylurinstoffer og metformin).

Virkninger af vardenafil på andre præparater

Der findes ikke data for interaktion mellem vardenafil og non-specifikke

phosphodiesterase inhibitorer som theofyllin eller dipyridamol.

In vivo-undersøgelser

Der blev ikke observeret en forstærket hypotensiv effekt af sublingual nitroglycerin (0,4

mg), når vardenafil (10 mg) blev givet med varierende tidsintervaller (1 til 24 timer) forud

for nitroglycerindosen i et studie med 18 raske mandlige forsøgspersoner. Vardenafil 20

mg forstærkede den hypotentive effekt af sublingual nitroglycerin (0,4 mg) indtaget 1 og 4

timer efter vardenafil administration hos raske midaldrende forsøgspersoner. Der sås ingen

effekt på blodtrykket når nitroglycerin blev indtaget 24 timer efter administration af en

enkelt dosis vardenafil på 20 mg. Hos patienter findes der imidlertid ikke oplysninger om

vardenafils mulige forstærkning af nitraters hypotensive effekt, og samtidig administration

er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Nicorandil er en hybrid bestående af en kaliumkanalåbner og nitrat. På grund af

nitratkomponenten kan det potentielt have alvorlige interaktioner med vardenafil.

Eftersom alfa-blokker-monoterapi kan medføre markant blodtrykssænkning, især postural

hypotension og synkope, blev der udført interaktionsstudier med vardenafil. I to

interaktionsstudier med raske normotensive frivillige efter forceret titrering til høje doser

af alfa-blokkerne tamsulosin eller terazosin blev hypotension (i nogle tilfælde

symptomatisk) rapporteret i et signifikant antal af personer efter samtidig administration af

vardenafil. Blandt personer behandlet med terazosin blev hypotension observeret

hyppigere, når vardenafil og terazosin blev givet samtidig, end når doseringerne var

separeret med et tidsinterval på 6 timer.

Baseret på resultater af interaktionsstudierne med vardenafil hos patienter med benign

prostatahyperplasi (BPH) i stabil behandling med tamsulosin, terazosin eller alfuzosin:

Når vardenafil (filmovertrukne tabletter) blev givet i doser på 5, 10 og 20 mg på

baggrund af stabil behandling med tamsulosin, var der ingen symptomatisk reduktion i

blodtrykket selvom 3/21 patienter behandlet med tamsulosin viste symptomatisk

forbigående tilfælde af systolisk blodtryk på mindre end 85 mmHg.

Når 5 mg vardenafil (filmovertrukne tabletter) blev givet samtidig med 5 eller 10 mg

terazosin, oplevede én ud af 21 patienter symptomatisk postural hypotension.

58112_spc.docx

Side 6 af 17

Hypotension var ikke observeret, når administrationen af 5 mg vardenafil og terazosin

blev separeret med 6 timer.

Når vardenafil (filmovertrukne tabletter) blev givet i doser på 5 eller 10 mg på baggrund

af stabil behandling med alfuzosin, sammenlignet med placebo, var der ingen

symptomatisk reduktion i blodtrykket.

Derfor bør samtidig behandling kun initieres, hvis patienten er i stabil behandling med

alfa-blokker.

Hos de patienter, der er i stabil alfa-blokker-behandling, bør vardenafil initieres med den

laveste anbefalede startdosis på 5 mg. Vardenafil "Stada" kan administreres på et hvilket

som helst tidspunkt med tamsulosin eller alfuzosin. Sammen med andre alfa-blokkere bør

en separation af tidspunktet for doseringen overvejes, når vardenafil er ordineret samtidigt

(se pkt. 4.4).

Der sås ingen signifikante interaktioner ved indgift af vardenafil (20 mg filmovertrukne

tabletter) sammen med warfarin (25 mg), som metaboliseres via CYP2C9, eller digoxin

(0,375 mg). Den relative biotilgængelighed af glibenclamid (3,5 mg) blev ikke påvirket af

samtidig indgift af vardenafil (20 mg). I et specifikt studie hvor vardenafil (20 mg) blev

administreret samtidigt med slow-release nifedipin (30 mg eller 60 mg) hos hypertensive

patienter, sås en yderligere reduktion af supin systolisk blodtryk med 6 mmHg og supin

diastolisk blodtryk med 5 mmHg ledsaget af en øgning af hjertefrekvensen med 4 slag pr.

minut.

Ved samtidig indgift af vardenafil (20 mg filmovertrukne tabletter) og alkohol

(gennemsnitligt maksimalt niveau på 73 mg/dl alkohol i blodet) forstærkede vardenafil

ikke effekten af alkohol på blodtryk og hjertefrekvens, og vardenafils farmakokinetik

forblev uændret.

Vardenafil (10 mg) forstærkede ikke den af acetylsalicylsyre (81 mg×2) forlængede

blødningstid.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-

hæmmere blev kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at

forstærke den hypotensive virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en

gunstig klinisk virkning af kombinationen i den undersøgte population. Samtidig brug af

riociguat med PDE5-hæmmere, herunder vardenafil, er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.6

Graviditet og amning

Vardenafil "Stada" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder. Der findes ingen studier

med vardenafil hos gravide kvinder. Der foreligger ingen fertilitetsdata.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Da der er rapporteret svimmelhed og abnormt syn i kliniske undersøgelser med vardenafil,

bør patienter være opmærksomme på, hvordan de reagerer på Vardenafil "Stada", inden de

kører bil og betjener maskiner.

58112_spc.docx

Side 7 af 17

4.8

Bivirkninger

De bivirkninger, der blev indberettet med Vardenafil "Stada" filmovertrukne tabletter eller

10 mg smeltetabletter i kliniske studier, var generelt forbigående og lette til moderate. Den

hyppigst indberettede bivirkning, som forekom hos ≥ 10 % af patienterne, er hovedpine.

Bivirkningerne er opført med frekvenser i henhold til MedDRA-konventionen: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

Følgende bivirkninger er rapporteret:

Systemorgan-

klasse

Meget

almindelig

(1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres

ud fra

forhånden-

værende

data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Konjunktivit

Immunsystemet

Allergisk ødem

og angioødem

Allergiske

reaktioner

Psykiske

forstyrrelser

Søvnforstyrrelser

Angst

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Døsighed

Parastæsi og

dysæstesi

Synkope

Kramper

Amnesi

Øjne

Synsforstyrrelser

Okulær

hyperæmi

Ændret farvesyn

Øjensmerter og

ubehag i øjet

Fotofobi

Øget intra-

okulært tryk

Øget tåreflåd

Non-arteritis

anterior

iskæmisk

opticusneu-

ropati

Synsdefekt

Øre og labyrint

Tinnitus

Vertigo

Pludselig

døvhed

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Myokardiein-

farkt

Ventrikulære

takyarytmier

Angina

pectoris

Vaskulære

sygdomme

Flushing

Hypertension

Hypotension

58112_spc.docx

Side 8 af 17

Luftveje, thorax

og mediastinum

Nasal

obstruktion

Dyspnø

Tillukning af

bihuler

Næseblod

Mave-tarm-

kanalen

Dyspepsi

Gastroøsofageal

reflukssygdom

Gastritis

Gastointestinale

smerter og

abdominalsmerte

Diarré

Opkastning

Kvalme

Tør mund

Lever og

galdeveje

Stigning i

aminotransferaser

Stigning i

gamma-

glutamyl-

transferase

Hud og

subkutane væv

Erytem

Udslæt

Fotosensitivi-

tetsreaktioner

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Forhøjet

Kreatinfosfo-

kinase

Myalgi

Øget muskel-

tonus

Muskelkramper

Nyrer og

urinveje

Hæmaturi

reproduktive

system og

mammae

Længerevarende

erektioner

Priapisme

Blødning fra

penis

Hæmospermi

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Utilpashed

Smerter i

brystet

Blødning fra penis, hæmospermi og hæmaturi er blevet rapporteret i kliniske studier og

spontane data efter markedsføring ved behandling med alle PDE5-hæmmere, herunder

vardenafil.

Ved en dosis på 20 mg Levitra filmovertrukne tabletter fik ældre patienter (≥ 65 år)

hyppigere hovedpine (16,2 % sammenlignet med 11,8 %) og svimmelhed (3,7 %

sammenlignet med 0,7 %) end yngre patienter (<65 år). Generelt er det vist, at bivirkninger

58112_spc.docx

Side 9 af 17

(især "svimmelhed") forekommer lidt hyppigere hos patienter med hypertension i

anamnesen.

Post-marketing rapporter fra et andet lægemiddel i samme terapeutiske klasse

Vaskulære sygdomme

Alvorlige kardiovaskulære reaktioner, inklusive hjerneblødning, pludselig hjertedød,

transitorisk cerebral iskæmi, ustabil angina og ventrikulær arytmi med tidsmæssig

association er rapporteret for et andet lægemiddel tilhørende samme klasse post-marketing.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkning via:

Lægemiddelstyrelsen

Alex Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I enkeltdosisundersøgelser med frivillige forsøgspersoner tåltes doser op til 80 mg

vardenafil (filmovertrukne tabletter) pr. døgn uden fremkomst af alvorlige bivirkninger.

Ved indgift af vardenafil i højere doser og hyppigere end anbefalet (40 mg filmovertrukne

tabletter 2 gange daglig) blev der rapporteret stærke rygsmerter. Dette var ikke associeret

med muskel- eller neurologisk toksicitet.

I tilfælde af overdosering bør der gives symptomatisk behandling efter behov. Renal

dialyse forventes ikke at øge clearance, da vardenafil i høj grad er bundet til

plasmaproteiner og ikke udskilles af betydning i urinen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 BE 09. Urologika, lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Vardenafil er en oral behandling til forbedring af erektil funktion hos mænd med erektil

dysfunktion.

Svækket erektil funktion genoprettes ved at blodgennemstrømningen til penis øges på en

naturlig måde ved seksuel stimulation.

Erektion af penis er en hæmodynamisk proces. Ved seksuel stimulation frigives

nitrogenoxid.

58112_spc.docx

Side 10 af 17

Nitrogenoxid aktiverer derefter enzymet guanylatcyklase, hvilket resulterer i øgede

koncentrationer af cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum. Dette

bevirker en afslapning af den glatte muskulatur og tillader blodet at strømme til penis.

Niveauet af cGMP reguleres af syntesehastigheden via guanulatcyklase og af

nedbrydningshastigheden via cGMP hydrolyserende phosphodiesteraser (PDE’er).

Vardenafil er en potent og selektiv hæmmer af cGMP-specifik phosphodiesterase type 5

(PDE5), den mest markante PDE i human corpus cavernosum. Vardenafil øger kraftigt

effekten af endogen nitrogenoxid i corpus cavernosum ved at hæmme PDE5. Når

nitrogenoxid frigives som respons på seksuel stimulation, fører vardenafils hæmning af

PDE5 til øgede cGMP-niveauer i corpus cavernosum. Derfor er seksuel stimulation

nødvendig for vardenafils positive terapeutiske effekt.

In vitro-undersøgelser har vist, at vardenafil er mere potent overfor PDE5 end andre kendte

phosphodiesteraser (> 15 gange i forhold til PDE6, > 130 gange i forhold til PDE1, > 300

gange i forhold til PDE11, og > 1000 gange i forhold til PDE2, PDE3, PDE4, PDE7,

PDE8, PDE9 og PDE10).

I en penis-pletysmografiundersøgelse (RigiScan) bevirkede vardenafil 20 mg en erektion

vurderet tilstrækkelig til gennemførelse af samleje (60 % stivhed i RigiScan), hos nogle

mænd allerede 15 minutter efter indtagelse. Disse forsøgspersoners samlede respons på

vardenafil var statistisk signifikant 25 minutter efter indtagelse, sammenlignet med

placebo.

Vardenafil forårsager let og forbigående blodtryksfald, der i de fleste tilfælde ikke kommer

til udtryk som klinisk virkning. Efter 20 mg og 40 mg vardenafil var det gennemsnitlige

maksimale fald i supin systolisk blodtryk –6,9 mmHg for 20 mg og –4,3 mmHg for 40 mg

vardenafil, sammenlignet med placebo. Denne effekt er i overensstemmelse med den

vasodilatoriske effekt af PDE-inhibitorer og skyldes formentlig øgede cGMP-niveauer i

vasculære glatte muskelceller. Enkeltdoser og flere orale doser af vardenafil på op til 40

mg bevirkede ingen klinisk relevante EKG-ændringer for normale mandlige frivillige

forsøgspersoner.

Et enkeltdosis, dobbelt-blindt, cross-over, randomiseret studie med 59 raske mænd

sammenlignede effekten på QT-intervallet mellem vardenafil (10 mg og 80 mg), sildenafil

(50 mg og 400 mg) og placebo. Moxifloxacin (400 mg) var inkluderet som aktiv intern

kontrol. Påvirkninger af Qtintervallet blev målt en time efter dosering (gennemsnitlig t

for vardenafil). Det primære formål med dette studie var at udelukke en effekt større end

10 msek (dvs. påvise manglende effekt) på QTcintervallet med en enkelt oral dosis på 80

mg vardenafil sammenlignet med placebo, målt som ændringen i Fridericia’s

korrektionsformel (QTcF=QT/RR1/3) en time efter dosering, sammenlignet med

udgangsværdien. Resultaterne for vardenafil viste en øgning i QTc (Fridericia) på 8 msek

(90 % CI: 6-9) og 10 msek (90 % CI: 8-11) ved doser på 10 og 80 mg sammenlignet med

placebo, og en øgning i QTci på 4 msek (90 % CI: 3-6) og 6 msek (90 % CI: 4-7) ved

doser på 10 og 80 mg sammenlignet med placebo en time efter dosering. Ved t

var kun

ændringen i middelværdi for QTcF for 80 mg vardenafil udenfor den i studiet fastsatte

grænse (middelværdi 10 msek, 90 % CI: 8-11). Når den individuelle korrektionsformel

blev anvendt var ingen af værdierne udenfor grænsen.

I et separat studie efter markedsføringen på 44 raske frivillige blev enkeltdoser på 10 mg

vardenafil eller 50 mg sildenafil givet samtig med 400 mg gatifloxacin, som er et

58112_spc.docx

Side 11 af 17

lægemiddel med sammenlignelig QT-effekt. Både vardenafil og sildenafil viste en stigning

i Fridericia QTc-effekten på 4 msek. (vardenafil) og 5 msek. (sildenafil) i forhold til

effekten ved hvert lægemiddel for sig. Den faktiske kliniske virkning af disse QT-

ændringer kendes ikke.

Yderligere information om kliniske studier med vardenafil 10 mg smeltetabletter

Virkning og sikkerhed for vardenafil 10 mg smeltetabletter blev vist separat i to studier

omfattende en bredt sammensat population, herunder 701 randomiserede patienter med

erektil dysfunktion, som blev behandlet i op til 12 uger. Fordeling af patienterne til de

prædefinerede undergrupper dækkede ældre patienter (51 %), patienter med diabetes

mellitus (29 %), dyslipidæmi (39 %) og hypertension (40 %) i anamnesen.

I de samlede data fra de to studier med vardenafil 10 mg smeltetabletter var værdierne for

IIEF-Efområderne (International Index of Erectil Function-Erectil Function) signifikant

højere med vardenafil 10 mg smeltetabletter i forhold til placebo.

71 % af de seksuelle forsøg, der blev gjort i de kliniske studier, resulterede i succesfuld

penetration sammenlignet med 44 % af forsøgene i placebogruppen. Disse resultater sås

også i undergrupperne; hos ældre patienter (65 %), hos patienter med diabetes mellitus (63

%), med dyslipidæmi (66 %) og med hypertension (70 %) i anamnesen. Procenterne

angiver, hvor mange seksuelle forsøg der resulterede i succesfuld penetration.

Omkring 63 % af alle registrerede seksuelle forsøg med vardenafil 10 mg smeltetabletter

var succesfulde med hensyn til vedligeholdelse af erektion sammenlignet med omkring 26

% af alle seksuelle forsøg i placebo-gruppen. I de prædefinerede undergrupper var 57 %

(ældre patienter), 56 % (patienter med diabetes mellitus i anamnesen), 59 % (patienter med

dyslipidæmi i anamnesen) og 60 % (patienter med hypertension i anamnesen) af alle

registrerede studier med vardenafil 10 mg smeltetabletter succesfulde med hensyn til

vedligeholdelse af erektion.

Yderligere information om kliniske studier

I kliniske studier blev vardenafil givet til mere end 17.000 mænd med erektil dysfunktion

(ED) i alderen 18-89 år, hvoraf mange havde flere samtidige sygdomstilstande. Over 2.500

patienter har været behandlet med vardenafil i seks måneder eller længere. Heraf har mere

end 900 patienter været behandlet i et år eller længere.

De følgende patientgrupper var repræsenteret: Ældre (22 %), patienter med hypertension

(35 %), diabetes mellitus (29 %), iskæmisk hjertesygdom og andre kardiovaskulære

sygdomme (7 %), kronisk lungesygdom (5 %), hyperlipidæmi (22 %), depression (5 %),

radikal prostatektomi (9 %). De følgende grupper var ikke velrepræsenterede i kliniske

studier: Ældre (>75 år, 2,4 %) og patienter med visse kardiovaskulære tilstande (se pkt.

4.3). Der er ikke foretaget kliniske studier med patienter med CNSsygdomme (undtagen

rygmarvsskader), stærk nedsat nyre- eller leverfunktion, bækken kirurgi (med

undtagelse af nervebesparende prostatektomi) eller bækken-læsion eller røntgenbehandling

og hypoaktiv seksuel lyst eller penis-deformiteter.

I de pivotale studier resulterede behandling med vardenafil (filmovertrukne tabletter) i en

forbedring af erektil funktion sammenlignet med placebo. Hos det begrænsede antal

patienter som forsøgte samleje op til fire til fem timer efter indtagelse af dosis var

succesraten for penetration og vedligeholdelse af erektion konsistent større end for

placebo.

58112_spc.docx

Side 12 af 17

I fikseret-dosis studier (filmovertrukne tabletter) med en bred sammensat population af

mænd med erektil dysfunktion, opnåede 68 % (5 mg), 76 % (10 mg) og 80 % (20 mg) af

patienterne succesfuld penetration (SEP 2) sammenlignet med 49 % for placebo over en tre

måneders periode. I denne bredt sammensatte ED-population var evnen til at vedligeholde

erektion (SEP 3) 53 % (5 mg), 63 % (10 mg) og 65 % (20 mg) sammenlignet med placebo.

I poolede data fra de større effektivitetsstudier var andelen af patienter, som opnåede

succesfuld penetration vha. vardenafil: Psykogen erektil dysfunktion (77-87 %),

kombineret erektil dysfunktion, (69-83 %), organisk erektil dysfunktion (64-75 %), ældre

(52-75 %), iskæmisk hjertesygdom (70-73 %) hyperlipædemi (62-73 %), kronisk

lungesygdom (74-78 %) depression (59-69 %) og patienter som samtidigt blev behandlet

med antihypertensiva (62-73 %).

I et klinisk studie med patienter med diabetes mellitus forbedrede vardenafil signifikant

scoren for erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

tilstrækkelig til samleje og stivhed af penis, sammenlignet med placebo ved vardenafil

doser på 10 mg og 20 mg. Responsraterne for evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

var 61 % og 49 % for 10 mg og 64 % og 54 % for 20 mg vardenafil sammenlignet med 36

% og 23 % for placebo for patienter som gennemførte tre måneders behandling.

I et klinisk studie med post prostatektomerede patienter forbedrede vardenafil signifikant

scoren for erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

tilstrækkelig til samleje og stivhed af penis sammenlignet med placebo ved vardenafil

doser på 10 mg og 20 mg. Responsraterne for evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

var 47 % og 37 % for 10 mg og 48 % og 34 % for 20 mg vardenafil sammenlignet med 22

% og 10 % for placebo for patienter som gennemførte tre måneders behandling.

I et fleksibel-dosis klinisk studie med patienter med rygmarvsskader forbedrede vardenafil

signifikant scoren for erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en

erektion tilstrækkelig til samleje og stivhed af penis, sammenlignet med placebo. Antallet

af patienter som vendte tilbage til en normal erektil funktionsdomæne score (>26) var 53 %

for vardenafil sammenlignet med 9 % for placebo. Responsraterne for evnen til at opnå og

vedligeholde en erektion var 76 % og 59 % for vardenafil sammenlignet med 41 % og 22

% for placebo for patienter som gennemførte tre måneders behandling, hvilket var klinisk

og statistisk signifikant (p<0,001).

Sikkerheden og effekten af vardenafil var opretholdt i langtidsstudier.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier i alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandlingen

af erektil dysfunktion. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Bioækvivalensundersøgelser har vist, at vardenafil 10 mg smeltetablet ikke er

bioækvivalent med vardenafil 10 mg filmovertrukne tabletter; derfor må smeltetabletten

ikke anvendes som ækvivalent til vardenafil 10 mg filmovertrukne tabletter.

Absorption

58112_spc.docx

Side 13 af 17

Efter indgift af vardenafil filmovertrukne tabletter absorberes vardenafil hurtigt med

maksimal observeret plasmakoncentration opnået hos nogle mænd så tidligt som 15

minutter efter oral administration. I 90 % af tilfældene blev den maksimale

plasmakoncentration imidlertid nået inden for 30 til 120 minutter (median 60 minutter)

efter oral indgift i fastende tilstand. Den gennemsnitlige absolutte orale biotilgængelighed

er 15 %. Oral indgift af vardenafil øgede AUC og C

næsten proportionalt med dosis over

det anbefalede dosisområde (5-20 mg).

Ved indgift af vardenafil filmovertrukne tabletter sammen med et fedtrigt måltid

(indeholdende 57 % fedt) reduceres absorptionshastigheden med en øgning af median T

på en time og en gennemsnitlig sænkning af C

på 20 %. AUC for vardenafil påvirkes

ikke. Efter et måltid indeholdende 30 % fedt er hastigheden og graden af absorptionen af

vardenafil (T

og AUC) uændret sammenlignet med indgift i fastende tilstand.

Vardenafil absorberes hurtigt efter indgift af vardenafil 10 mg smeltetabletter uden vand.

Mediantiden til C

varierede fra 45 til 90 min. og var lig med eller lettere forsinket (med

8-45 min.) sammenlignet med filmovertrukne tabletter. Middelværdien for AUC steg med

21-29 % (midaldrende og ældre EDpatienter) eller 44 % (unge raske forsøgspersoner) ved

10 mg smeltetabletter sammenlignet med filmovertrukne tabletter på grund af absorption af

en lille mængde lægemiddel lokalt i mundhulen.

Gennemgående var der ingen forskel i middel-C

mellem smertetabletter og

filmovertrukne tabletter.

Hos forsøgspersoner, der tog vardenafil 10 mg smeltetabletter sammen med et måltid med

højt fedtindhold, blev der ikke set nogen indvirkning på vardenafil-AUC and -t

, mens

vardenafil-C

blev reduceret med 35 % ved ikke-fastende tilstand. På basis af disse

resultater kan vardenafil smeltetabletter tages til måltiderne eller uden for måltiderne.

Hvis vardenafil 10 mg smeltetabletter tages med vand, reduceresr AUC med 29 %, C

forbliver uændret, og den mediane t

bliver nedsat med 60 min. sammenlignet med

indgift uden vand.

Vardenafil 10 mg smeltetabletter skal tages uden væske.

Fordeling

Det gennemsnitlige steady-state fordelingsvolumen for vardenafil er 208 l, hvilket tyder på

fordeling ind i vævene.

Vardenafil og dets væsentligste cirkulerende metabolit (M1) er i høj grad bundet til

plasmaproteiner (ca. 95 % for både vardenafil og M1). For vardenafil såvel som for M1 er

proteinbindingen uafhængig af de totale stofkoncentrationer.

Baseret på målinger af vardenafil i sæd fra raske forsøgspersoner 90 minutter efter indgift,

forekommer der ikke mere end 0,00012 % af indgivet dosis i patienters sæd.

Biotransformation

Vardenafil i filmovertrukne tabletter metaboliseres hovedsagelig i leveren via cytokrom

P450 (CYP)-isoformen 3A4 men også via CYP3A5- og CYP2C-isoformer.

I mennesker er den væsentligste cirkulerende metabolit (M1) et resultat af en deethylering

af vardenafil og er underlagt yderligere metabolisme med en plasma

eliminationshalveringstid på ca. fire timer. En del af M1 er på glucuronid-form i den

58112_spc.docx

Side 14 af 17

systemiske cirkulation. Metabolitten M1 udviser en phosphodiesterase selektivitetsprofil

svarende til vardenafil og en in vitro-styrke overfor phosphodiesterase type 5 på ca. 28 %

sammenlignet med vardenafil, resulterende i et effekt bidrag på ca. 7 %.

Den gennemsnitlige terminale halveringstid for vardenafil hos patienter, der fik vardenafil

10 mg smeltetabletter, var mellem 4-6 timer. Elimineringshalveringstiden for metabolitten

M1 er mellem 3 og 5 timer, svarende til moderstoffet.

Elimination

Vardenafils totale kropsclearance er 56 l/t med en resulterende terminal halveringstid på 4-

5 timer.

Efter oral indgift udskilles vardenafil som metabolitter hovedsageligt i faeces (ca. 91-95 %

af indgiven dosis) og i mindre grad i urinen (ca. 2-6 % af indgiven dosis).

Farmakokinetik hos særlige patientgrupper

Ældre

Vardenafils lever-clearance hos raske ældre forsøgspersoner (65 år og derover)

reduceredes sammenlignet med raske yngre forsøgspersoner (18-45 år). Gennemsnitlig

havde ældre mænd, der tog vardenafil filmovertrukne tabletter, en 52 % højere AUC og en

34 % højere C

end yngre mænd (se pkt. 4.2).

Vardenafils AUC og C

hos ældre patienter (65 år eller derover), der tager vardenafil

smeltetabletter, steg med henholdsvis 31-39 % og 16-21 % sammenlignet med patienter på

45 år og derunder. Ved indtagelse af vardenafil 10 mg smeltetablet én gang daglig i 10

dage sås der ingen akkumulering af vardenafil i plasma hos patienter på 45 år og derunder

eller på 65 år og derover.

Nedsat nyrefunktion

Hos frivillige forsøgspersoner med let til moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 30-

80 ml/min) svarede vardenafils farmakokinetik til farmakokinetikken for en kontrolgruppe

med normal nyrefunktion. Hos frivillige forsøgspersoner med alvorlig nyreinsufficiens

(kreatininclearance <30 ml/min) øgedes den gennemsnitlige AUC med 21 % og den

gennemsnitlige C

faldt med 23 % sammenlignet med frivillige forsøgspersoner uden

nedsat nyrefunktion. Ingen statistisk signifikant korrelation observeredes mellem

kreatininclearance og eksponering for vardenafil (AUC og C

) (se pkt. 4.2).

Farmakokinetikken af vardenafil er ikke undersøgt hos patienter med behov for dialyse (Se

pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B) reduceredes

vardenafil clearance proportionelt med graden af den nedsatte leverfunktion. Hos patienter

med lettere nedsat leverfunktion (Child-Pugh A) øgedes den gennemsnitlige AUC og C

henholdsvis 17 % og 22 % sammenlignet med en kontrolgruppe med raske

forsøgspersoner. Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B) øgedes

den gennemsnitlige AUC og C

med henholdsvis 160 % og 133 % sammenlignet med en

kontrolgruppe med raske forsøgspersoner (se pkt. 4.2). Vardenafils farmakokinetik er ikke

undersøgt hos patienter med alvorlig leverinsufficiens (Child-Pugh C) (se pkt. 4.3).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

58112_spc.docx

Side 15 af 17

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Crospovidon type A (E1202)

Kolloid vandfri silica (E551)

Magnesiumstearat (E470b)

Filmovertræk

Polyvinylalkohol (E1203)

Titandioxid (E171)

Talcum (E553b)

Macrogol (E1521)

Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer

Gul jernoxid (E172)

Natriumhydrogencarbonat (E 500(ii))

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVS/Aclar-Al blister

Pakningsstørrelser

5 mg: 4, 12 og 20 stk.

10 mg: 2, 4, 8, 12 og 20 stk.

20 mg: 2, 4, 8, 12 og 20 stk

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

58112_spc.docx

Side 16 af 17

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskand

Repræsentant

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

58112

10 mg:

58113

20 mg:

58114

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. august 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58112_spc.docx

Side 17 af 17

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden.



 • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety