Vardenafil "Krka"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vardenafil "Krka" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vardenafil "Krka" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57684
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

29. marts 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Vardenafil "Krka", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30268

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vardenafil "Krka"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg vardenafil (som vardenafilhydrochlorid-

trihydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

5 mg filmovertrukne tabletter:

Orangebrune, runde, let bikonvekse, filmovertrukne tabletter med skrå kanter, mærket med

5 på den ene side, 5,5 mm i diameter.

10 mg filmovertrukne tabletter:

Orangebrune, ovale, let bikonvekse, filmovertrukne tabletter, delekærv på den ene side og

mærket med 10 på den anden side, dimensioner 10,5 mm × 5,5 mm. Tabletten kan deles i

to lige store doser.

20 mg filmovertrukne tabletter:

Orangebrune, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med skrå kanter, delekærv på

den ene side og mærket med 20 på den anden side, 10 mm i diameter. Tabletten kan deles i

to lige store doser.

57684_spc.docx

Side 1 af 16

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd. Erektil dysfunktion er manglende

evne til at opnå eller vedligeholde en erektion af penis, som er tilstrækkelig til

tilfredsstillende seksuel aktivitet.

Seksuel stimulation er nødvendig for at Vardenafil "Krka" kan være effektiv.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anvendelse hos voksne mænd

Den anbefalede dosis er 10 mg, som tages efter behov ca. 25 til 60 minutter før seksuel

aktivitet. Baseret på effekt og tolerance kan dosis øges til 20 mg eller nedsættes til 5 mg.

Den anbefalede maksimale dosis er 20 mg. Den anbefalede maksimale doseringsfrekvens

er én gang i døgnet. Vardenafil "Krka" kan tages med eller uden føde. Indsætning af

effekten kan forsinkes, hvis tabletterne tages sammen med et fedtrigt måltid (se pkt.5.2).

Særlige populationer

Ældre (>65 år)

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

En øgning til den maksimale dosis på 20 mg bør nøje overvejes i forhold til den enkelte

patients tolerance over for lægemidlet (se pkt. 4.4 og 4.8).

Nedsat leverfunktion

En startdosis på 5 mg bør overvejes hos patienter med let og moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh A-B). Dosis kan efterfølgende øges, baseret ud fra en vurdering af tolerance

og effekt. Den anbefalede maksimale dosis hos patienter med moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh B) er 10 mg (se pkt. 4.3 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med stærk nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min) bør en

startdosis på 5 mg overvejes. Dosis kan øges til 10 mg og 20 mg, baseret på en vurdering

ud fra tolerance og effekt.

Pædiatrisk population

Vardenafil "Krka" er ikke indiceret til personer under 18 år. Der er ingen relevante

indikationer for brug af Vardenafil "Krka" til børn.

Anvendelse hos patienter som anvender anden medicin

Samtidig anvendelse af CYP3A4-inhibitorer

Ved anvendelse i kombination med CYP3A4-inhibitorer som f.eks. erythromycin eller

clarithromycin bør dosis af vardenafil ikke overskride 5 mg (se pkt. 4.5).

Administration

Til oral anvendelse.

57684_spc.docx

Side 2 af 16

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Samtidig administration af vardenafil og nitrater eller nitrogenoxid-donorer (som

amylnitrit) i enhver form er kontraindiceret (se pkt. 4.5 og 5.1).

Vardenafil "Krka" er kontraindiceret til patienter som har nedsat syn på et øje, på grund af

non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION). Kontraindikationen gælder,

uanset om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug af phosphodiesterase 5 (PDE5)-

hæmmere eller ej (se pkt. 4.4).

Generelt bør lægemidler til behandling af erektil dysfunktion ikke anvendes af mænd som

frarådes seksuel aktivitet (f.eks. patienter med alvorlige kardiovaskulære lidelser som

ustabil angina pectoris eller alvorligt hjertesvigt [New York Heart Association III eller

IV]).

Sikkerheden af vardenafil er ikke undersøgt i følgende patientundergrupper og dets

anvendelse er derfor kontraindiceret indtil yderligere information er tilgængelig:

alvorlig nedsat leverfunktion (Child-Pugh C),

terminal nyresygdom med behov for dialyse,

hypotension (blodtryk <90/50 mmHg),

nyligt overstået apopleksi eller myokardieinfarkt (indenfor de sidste 6 måneder),

ustabil angina og kendte arvelige degenerative sygdomme i retina som retinitis

pigmentosa.

Samtidig administration af vardenafil og de potente CYP3A4-inhibitorer ketoconazol og

itraconazol (oral formulering) er kontraindiceret hos mænd over 75 år.

Samtidig administration af vardenafil og HIV-proteasehæmmere som for eksempel

ritonavir og indinavir er kontraindiceret, da de er meget potente CYP3A4-hæmmere (se

pkt. 4.5).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, herunder vardenafil, med guanylatcyklase-

stimulatorer som f.eks. riociguat, er kontraindiceret, da det kan føre til symptomatisk

hypotension (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før farmakologisk behandling overvejes, bør der optages anamnese og foretages fysisk

undersøgelse for at diagnosticere erektil dysfunktion og undersøge potentielle

underliggende årsager.

Inden påbegyndelse af nogen som helst form for behandling af erektil dysfunktion, bør

lægen undersøge patientens kardiovaskulære tilstand, da der er en vis kardiel risiko

forbundet med seksuel aktivitet (se pkt. 4.3). Vardenafil har vasodilaterende egenskaber,

som resulterer i mild og forbigående sænkning af blodtrykket (se pkt. 5.1). Patienter med

obstruktion af outflow fra den venstre ventrikel, f.eks. aorta stenose og idiopatisk

hypertrofisk subaorta stenose, kan være følsomme over for virkningen af vasodilatorer

inklusive phosphodiesterase type 5 inhibitorer.

57684_spc.docx

Side 3 af 16

Lægemidler til behandling af erektil dysfunktion bør anvendes med forsigtighed hos

patienter med anatomisk deformitet af penis (som f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller

Peyronie’s sygdom), eller hos patienter med lidelser, som kan prædisponere for priapisme

(som f.eks. seglcellanæmi, multipelt myelom eller leukæmi).

Sikkerheden og virkningen ved kombinationen af Vardenafil "Krka" filmovertrukne

tabletter og vardenafil smeltetabletter eller med anden behandling af erektil dysfunktion er

ikke undersøgt. Anvendelse af sådanne kombinationer anbefales derfor ikke.

Tolerancen af den maksimale dosis på 20 mg kan være lavere hos ældre patienter (≥65 år)

(se pkt. 4.2 og 4.8).

Samtidig anvendelse af alfa-blokkere

Samtidig anvendelse af alfa-blokkere og vardenafil kan hos nogle patienter føre til

symptomatisk hypotension, da de begge er vasodilatorer. Samtidigt behandling med

vardenafil bør kun initieres såfremt patienten er i stabil behandling med alfa-blokkere.

Hos patienter, der er i stabil behandling med en alfa-blokker, bør vardenafil initieres med

den laveste anbefalede startdosis på 5 mg filmovertrukne tabletter.

Vardenafil kan administreres på et hvilket som helst tidspunkt sammen med tamsulosin

eller med alfuzosin. Et doseringsinterval bør overvejes, hvis vardenafil ordineres samtidigt

med andre alfa-blokker (se pkt. 4.5). Hos patienter, der allerede får en optimal dosis af

vardenafil, bør behandling med alfa-blokker initieres med den laveste dosis.

Gradvis stigning i dosis af alfa-blokkere kan være forbundet med yderligere reduktion af

blodtryk hos patienter, der får vardenafil.

Samtidig anvendelse af CYP3A4-inhibitorer

Samtidig anvendelse af vardenafil og potente CYP3A4-inhibitorer som f.eks. itraconazol

og ketoconazol (oral formulering) bør undgås pga. markant øgede plasmakoncentrationer

af vardenafil ved kombination med disse lægemidler (se pkt. 4.5 og 4.3).

Dosisjustering af vardenafil kan være nødvendig ved samtidig indgift af moderate

CYP3A4-inhibitorer som erythromycin og clarithromycin (se pkt. 4.5 og 4.2).

Samtidig indtagelse af grapefrugt eller grapefrugtjuice forventes at øge

plasmakoncentrationen af vardenafil. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.5).

Virkning på QTc-intervallet

Enkeltdoser på 10 mg og 80 mg vardenafil har vist sig at kunne forlænge QTc-intervallet

med gennemsnitlig på henholdsvis 8 msek og 10 msek. Enkeltdoser på 10 mg vardenafil

givet samtidig med 400 mg gatifloxacin, et aktivt stof med sammenlignelig QT-effekt,

viste en additiv QTc-effekt på 4 msek. i forhold til effekten ved hvert aktive stof alene.

Den kliniske virkning af disse QT-ændringer kendes ikke (se pkt. 5.1).

Den kliniske relevans heraf er ukendt og kan ikke generaliseres til alle patienter under alle

forhold, da det vil afhænge af individuelle risikofaktorer og følsomheder som kan være til

stede på hvilket som helst tidspunkt hos enhver given patient. Lægemidler som kan

forlænge QTc-intervallet, inklusive vardenafil, bør undgås hos patienter med relevante

risikofaktorer, f.eks. hypokaliæmi, medfødt QT-forlængelse, samtidig administration af

klasse 1A antiarytmika (f.eks. quinidin, procainamid), eller klasse III antiarytmika

(amiodaron, sotalol).

57684_spc.docx

Side 4 af 16

Virkning på synet

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION) i forbindelse med indtagelse af Vardenafil "Krka" og andre

PDE5-hæmmere. Patienten skal informeres om, at stoppe med at tage Vardenafil "Krka"

og omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår synsdefekt (se pkt. 4.3).

Virkning på blødning

In vitro studier med humane blodplader indikerer at vardenafil ikke har antiaggregatorisk

effekt i sig selv, men ved høje koncentrationer (over terapeutisk niveau) forstærker

vardenafil den antiaggregatoriske effekt af nitrogenoxid-donoren natriumnitroprussid.

Vardenafil, alene eller i kombination med acetylsalicylsyre, har ingen effekt på

blødningstiden hos mennesker (se pkt. 4.5). Der findes ingen oplysninger om sikkerhed

ved indgift af vardenafil hos patienter med blødningsforstyrrelser eller aktivt peptisk

mavesår. Derfor bør vardenafil kun gives til disse patienter efter omhyggelig benefit/risk-

vurdering.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkninger af andre præparater på vardenafil

In vitro studier

Vardenafil metaboliseres overvejende af leverenzymer via cytochrom P450 (CYP)-

isoformen 3A4, men også til dels via CYP3A5- og CYP2C-isoformerne.

Derfor kan hæmmere af disse isoenzymer reducere clearance af vardenafil.

In vivo studier

Samtidig indgift af HIV-proteasehæmmeren indinavir (800 mg 3 gange daglig), en potent

CYP3A4-inhibitor, og vardenafil (10 mg filmovertrukne tabletter) medførte en 16-dobbelt

stigning i AUC for vardenafil og en 7-dobbelt øgning af C

for vardenafil.

Efter 24 timer var plasmaniveauet af vardenafil faldet til ca. 4 % af det maksimale

plasmaniveau (C

) for vardenafil.

Samtidig indgift af vardenafil og ritonavir (600 mg 2 gange daglig) medførte en 13-dobbelt

øgning af C

for vardenafil og en 49-dobbelt stigning af AUC

0-24

for vardenafil ved

samtidig indgift af 5 mg vardenafil. Interaktionen er en konsekvens af ritonavirs blokering

af vardenafils metabolisme i leveren. Ritonavir er en meget potent CYP3A4-inhibitor som

også hæmmer CYP2C9. Ritonavir forlængede signifikant halveringstiden af vardenafil til

25,7 timer (se pkt. 4.3).

Samtidig indgift af ketoconazol (200 mg), en potent CYP3A4-inhibitor og vardenafil

(5 mg) medførte en 10-dobbelt øgning af vardenafil AUC og en 4-dobbelt øgning af

vardenafil C

(se pkt. 4.4).

Selvom der ikke er foretaget specifikke interaktionsstudier, kan samtidig anvendelse af

andre potente CYP3A4-inhibitorer (som itraconazol) forventes at medføre vardenafil

plasmaniveauer sammenlignelige med dem frembragt af ketoconazol.

Samtidig indgift af vardenafil og potente CYP3A4-inhibitorer som f.eks. itraconazol og

ketoconazol (oral anvendelse) bør undgås (se pkt. 4.3 og 4.4). Hos mænd over 75 år er

samtidig brug af vardenafil og itraconazol eller ketoconazol kontraindiceret (se pkt. 4.3).

57684_spc.docx

Side 5 af 16

Samtidig indgift af erythromycin (500 mg 3 gange daglig), en CYP3A4-inhibitor, og

vardenafil (5 mg) medførte en 4-dobbelt øgning af AUC for vardenafil og en 3-dobbelt

øgning af C

. Selvom der ikke er foretaget et specifikt interaktionsstudie, forventes det, at

samtidig administration af clarithromycin medfører en lignende effekt på AUC og C

vardenafil. Ved anvendelse i kombination med CYP3A4-inhibitorer som f.eks.

erythromycin eller clarithromycin, kan det være nødvendigt at justere dosis (se pkt. 4.2 og

4.4). Hos raske frivillige forsøgspersoner havde cimetidin (400 mg 2 gange daglig), en

non-specifik cytochrom P450-inhibitor, ingen effekt på AUC og C

for vardenafil ved

indgift sammen med vardenafil (20 mg).

Grapefrugtjuice, som er en svag hæmmer af CYP3A4-metabolismen i tarmvæggen, kan

medføre moderat øgede plasmakoncentrationer af vardenafil (se pkt. 4.4).

Farmakokinetikken af vardenafil (20 mg) blev ikke påvirket af samtidig indgift af H2-

antagonisten ranitidin (150 mg 2 gange daglig), digoxin, warfarin, glibenclamid, alkohol

(gennemsnitligt maksimalt niveau på 73 mg/dl alkohol i blodet), eller enkeltdoser af

antacida (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid).

Selvom der ikke er foretaget specifikke interaktionsstudier for alle lægemidler, viste

populationsfarmakokinetiske analyser, at vardenafils farmakokinetik ikke blev påvirket

ved samtidig indgift af følgende stoffer: acetylsalicylsyre, ACE-hæmmere, beta-blokkere,

svage CYP3A4-inhibitorer, diuretika og lægemidler til behandling af diabetes

(sulfonylurinstoffer og metformin).

Virkninger af vardenafil på andre lægemidler

Der findes ingen data for interaktionen mellem vardenafil og non-specifikke

phosphodiesterase inhibitorer som theofyllin eller dipyridamol.

In vivo studier

Der blev ikke observeret en forstærkning af den hypotensive effekt af sublingual

nitroglycerin (0,4 mg), når vardenafil (10 mg) blev givet med varierende tidsintervaller (1

til 24 timer) forud for nitroglycerindosen i et studie med 18 raske mandlige

forsøgspersoner.

Vardenafil 20 mg filmovertrukne tabletter forstærkede den hypotentive effekt af sublingual

nitroglycerin (0,4 mg) indtaget 1 og 4 timer efter administration af vardenafil hos raske

midaldrende forsøgspersoner. Der sås ingen effekt på blodtrykket når nitroglycerin blev

indtaget 24 timer efter administration af en enkelt dosis af vardenafil 20 mg filmovertrukne

tabletter. Der findes imidlertid ingen oplysninger om vardenafils mulige forstærkning af

nitraters hypotensive effekt hos patienter, og samtidig administration er derfor

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Nicorandil er en hybrid bestående af en kaliumkanalåbner og nitrat.

På grund af nitratkomponenten kan det potentielt have alvorlige interaktioner med

vardenafil.

Eftersom monoterapi med alfa-blokkere kan medføre markant blodtrykssænkning, især

postural hypotension og synkope, blev der udført interaktionsstudier med vardenafil.

I to interaktionsstudier med raske normotensive frivillige, blev hypotension (i nogle

tilfælde symptomatisk) rapporteret i et signifikant antal af personer efter forceret titrering

til høje doser af alfa-blokkerne tamsulosin eller terazosin samt samtidig administration af

57684_spc.docx

Side 6 af 16

vardenafil. Blandt personer behandlet med terazosin blev hypotension observeret

hyppigere, når vardenafil og terazosin blev givet samtidig, end når doseringerne var

separeret med et tidsinterval på 6 timer.

Baseret på resultater fra interaktionsstudierne af vardenafil hos patienter med benign

prostatahyperplasi (BPH) i stabil behandling med tamsulosin, terazosin eller alfuzosin:

Når vardenafil (filmovertrukne tabletter) blev givet i doser på 5, 10 eller 20 mg til

patienter i stabil behandling med tamsulosin, var der ingen symptomatisk reduktion i

blodtrykket selvom 3/21 patienter behandlet med tamsulosin viste forbigående tilfælde

af systolisk blodtryk på mindre end 85 mmHg.

Når 5 mg vardenafil (filmovertrukne tabletter) blev givet samtidig med 5 eller 10 mg

terazosin, oplevede én ud af 21 patienter symptomatisk postural hypotension.

Hypotension var ikke observeret, når administrationen af 5 mg vardenafil og terazosin

blev separeret med 6 timer.

Når vardenafil (filmovertrukne tabletter) blev givet i doser på 5 eller 10 mg til

patienter i stabil behandling med alfuzosin, var der, sammenlignet med placebo, ingen

symptomatisk reduktion i blodtrykket.

Derfor bør samtidig behandling kun initieres, hvis patienten er i stabil behandling med en

alfa-blokker. Hos patienter, der er i stabil behandling med en alfa-blokker, bør vardenafil

initieres med den laveste anbefalede startdosis på 5 mg. Vardenafil "Krka" kan

administreres på et hvilket som helst tidspunkt med tamsulosin eller alfuzosin. Et

doseringsinterval bør overvejes, hvis vardenafil ordineres samtidigt med andre alfa-

blokkere (se pkt. 4.4).

Der sås ingen signifikante interaktioner ved indgift af vardenafil (20 mg filmovertrukne

tabletter) sammen med warfarin (25 mg), som metaboliseres via CYP2C9, eller digoxin

(0,375 mg). Den relative biotilgængelighed af glibenclamid (3,5 mg) blev ikke påvirket af

samtidig indgift af vardenafil (20 mg). I et specifikt studie, hvor vardenafil (20 mg) blev

administreret samtidigt med nifedipin depottabletter (30 mg eller 60 mg) hos hypertensive

patienter, sås en yderligere reduktion af systolisk blodtryk for supin med 6 mmHg og

diastolisk blodtryk for supin med 5 mmHg ledsaget af en øgning af hjertefrekvensen med 4

slag pr. minut.

Ved samtidig indgift af vardenafil (20 mg filmovertrukne tabletter) og alkohol

(gennemsnitligt maksimalt niveau på 73 mg/dl alkohol i blodet) forstærkede vardenafil

ikke effekten af alkohol på blodtryk og hjertefrekvens, og vardenafils farmakokinetik

forblev uændret. Vardenafil (10 mg) forstærkede ikke den forlængede blødningstid

forårsaget af acetylsalicylsyre (2 × 81 mg).

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-

hæmmere blev kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at

forstærke den hypotensive virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en

gunstig klinisk virkning af kombinationen i den undersøgte population. Samtidig brug af

riociguat med PDE5-hæmmere, herunder vardenafil, er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.6

Graviditet og amning

Vardenafil "Krka" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder. Der findes ingen studier

med vardenafil hos gravide kvinder. Der foreligger ingen fertilitetsdata.

57684_spc.docx

Side 7 af 16

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Da der er rapporteret svimmelhed og abnormt syn i kliniske undersøgelser med vardenafil,

bør patienter være opmærksomme på, hvordan de reagerer på Vardenafil "Krka", inden de

kører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

De bivirkninger, der blev indberettet med vardenafil filmovertrukne tabletter i kliniske

studier var generelt forbigående og lette til moderate. Den hyppigst indberettede

bivirkning, som forekom hos ≥10 % af patienterne, er hovedpine.

Bivirkninger er angivet i henhold til MedDRA-konventionens hyppigheder: meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet således at de alvorligste

står først.

Følgende bivirkninger er rapporteret:

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Konjunktivit.

Immunsystemet

Allergisk ødem og

angioødem.

Allergisk

reaktion.

Psykiske

forstyrrelser

Søvnforstyrrelser.

Angst.

Nervesystemet

Hovedpine.

Svimmelhed.

Somnolens.

Paræstesi og

dysæstesi.

Synkope.

Krampeanfald.

Amnesi.

Øjne

Synsforstyrrelser.

Okulær hyperæmi.

Ændret farvesyn.

Øjensmerter og

ubehag i øjet.

Fotofobi.

Øget

intraokulært

tryk.

Øget tåreflåd.

Non-arteritis

anterior

iskæmisk

opticusneuropati.

Synsdefekter.

Øre og labyrint

Tinnitus.

Vertigo.

Pludselig

døvhed.

Hjerte

Palpitationer.

Takykardi.

Myokardie-

infarkt.

Ventrikulære

takyarytmier.

Angina

pectoris.

57684_spc.docx

Side 8 af 16

Vaskulære

sygdomme

Rødmen.

Hypertension.

Hypotension.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Nasal

obstruktion.

Dyspnø.

Obstruktion af

bihulerne.

Næseblod.

Mave-tarm-kanalen

Dyspepsi.

Gastroøsofageal

reflukssygdom.

Gastritis.

Gastointestinale

smerter og

abdominalsmerter.

Diarré.

Opkastning.

Kvalme.

Mundtørhed.

Lever og galdeveje

Stigning i

aminotransferaser.

Stigning i

gamma-

glutamyl-

transferase.

Hud og subkutane

væv

Erytem.

Udslæt.

Foto-

sensitivitets-

reaktioner.

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Rygsmerter.

Forhøjet

kreatinphosphokinase.

Myalgi.

Øget muskeltonus og

muskelkramper.

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive

system og mammae

Længerevarende

erektioner.

Priapisme.

Blødning fra

penis.

Hæmospermi.

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Utilpashed

Brystsmerter

Blødning fra penis, hæmospermi og hæmaturi er blevet rapporteret i kliniske studier og

spontane data efter markedsføring ved behandling med alle PDE5-hæmmere, herunder

vardenafil.

Ved en dosis på 20 mg vardenafil filmovertrukne tabletter fik ældre patienter (≥65 år)

hyppigere hovedpine (16,2 % versus 11,8 %) og svimmelhed (3,7 % versus 0,7 %) end

yngre patienter (<65 år). Generelt er det vist, at bivirkninger (især ”svimmelhed”)

forekommer lidt hyppigere hos patienter med hypertension i anamnesen.

Post-marketing rapporter fra et andet lægemiddel i samme terapeutiske klasse

Vaskulære sygdomme

Alvorlige kardiovaskulære reaktioner, inklusive hjerneblødning, pludselig hjertedød,

transitorisk cerebral iskæmisk anfald, ustabil angina og ventrikulær arytmi med tidsmæssig

association er rapporteret post-marketing for et andet lægemiddel tilhørende samme klasse.

57684_spc.docx

Side 9 af 16

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig.

Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet.

Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I enkeltdosisstudier med frivillige forsøgspersoner blev doser op til 80 mg vardenafil

(filmovertrukne tabletter) tolereret pr. døgn uden fremkomst af alvorlige bivirkninger.

Ved indgift af vardenafil i højere doser og hyppigere end anbefalet (40 mg filmovertrukne

tabletter 2 gange daglig) blev der rapporteret stærke rygsmerter. Dette var ikke associeret

med muskel- eller neurologisk toksicitet.

I tilfælde af overdosering bør der gives symptomatisk behandling efter behov. Renal

dialyse forventes ikke at øge clearance, da vardenafil i høj grad er bundet til

plasmaproteiner og ikke udskilles væsentlig i urinen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 BE 09. Urologika, lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Vardenafil er en oral behandling til forbedring af erektil funktion hos mænd med erektil

dysfunktion. Nedsat erektil funktion genoprettes ved at blodgennemstrømningen til penis

øges på en naturlig måde ved seksuel stimulation.

Erektion af penis er en hæmodynamisk proces. Ved seksuel stimulation frigives

nitrogenoxid. Nitrogenoxid aktiverer derefter enzymet guanylatcyklase, hvilket resulterer i

øgede koncentrationer af cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP) i corpus cavernosum.

Dette bevirker en afslapning af den glatte muskulatur og tillader blodet at strømme til

penis. Niveauet af cGMP reguleres af syntesehastigheden via guanulatcyklase og af

nedbrydningshastigheden via cGMP hydrolyserende phosphodiesteraser (PDE’er).

Vardenafil er en potent og selektiv hæmmer af cGMP-specifik phosphodiesterase type 5

(PDE5), den mest markante PDE i human corpus cavernosum. Vardenafil øger kraftigt

effekten af endogen nitrogenoxid i corpus cavernosum ved at hæmme PDE5. Når

nitrogenoxid frigives som respons på seksuel stimulation, fører vardenafils hæmning af

PDE5 til øgede cGMP-niveauer i corpus cavernosum. Derfor er seksuel stimulation

nødvendig for vardenafils positive terapeutiske effekt.

57684_spc.docx

Side 10 af 16

In vitro studier har vist, at vardenafil er mere potent overfor PDE5 end andre kendte

phosphodiesteraser (>15 gange i forhold til PDE6, >130 gange i forhold til PDE1,

>300 gange i forhold til PDE11 og >1.000 gange i forhold til PDE2, PDE3, PDE4, PDE7,

PDE8, PDE9 og PDE10).

I en penis-pletysmografiundersøgelse (RigiScan) bevirkede vardenafil 20 mg en erektion

vurderet tilstrækkelig til gennemførelse af samleje (60 % stivhed i RigiScan), hos nogle

mænd allerede 15 minutter efter indtagelse. Disse forsøgspersoners samlede respons på

vardenafil var statistisk signifikant 25 minutter efter indtagelse, sammenlignet med

placebo.

Vardenafil forårsager let og forbigående blodtryksfald, der i de fleste tilfælde ikke kommer

til udtryk som klinisk virkning. Efter 20 mg og 40 mg vardenafil var det gennemsnitlige

maksimale fald i supin systolisk blodtryk – 6,9 mmHg for 20 mg og – 4,3 mmHg for

40 mg vardenafil, sammenlignet med placebo. Disse effekter er i overensstemmelse med

de vasodilatoriske effekter af PDE-inhibitorer og skyldes formentlig øgede cGMP-niveauer

i vaskulære glatte muskelceller. Enkelte og gentagne orale doser af vardenafil på op til

40 mg bevirkede ingen klinisk relevante EKG-ændringer hos normale mandlige frivillige

forsøgspersoner.

Et enkeltdosis, dobbelt-blindt, cross-over, randomiseret studie med 59 raske mænd

sammenlignede effekten på QT-intervallet mellem vardenafil (10 mg og 80 mg), sildenafil

(50 mg og 400 mg) og placebo. Moxifloxacin (400 mg) var inkluderet som en aktiv intern

kontrol. Påvirkninger af QT-intervallet blev målt en time efter dosering (gennemsnitlig t

for vardenafil). Det primære formål med dette studie var at udelukke en effekt større end

10 msek (dvs. påvise manglende effekt) på QTc-intervallet med en enkelt oral dosis

vardenafil på 80 mg sammenlignet med placebo, målt som ændringen i Fridericia’s

korrektionsformel (QTcF=QT/RR1/3) en time efter dosering, sammenlignet med baseline.

Resultaterne for vardenafil viste en øgning i QTc (Fridericia) på 8 msek (90 % CI:

6-9) og 10 msek (90 % CI: 8-11) ved doser på 10 og 80 mg sammenlignet med placebo, og

en øgning i QTci på 4 msek (90 % CI: 3-6) og 6 msek (90 % CI: 4-7) ved doser på 10 og

80 mg sammenlignet med placebo en time efter dosering. Ved t

var kun ændringen i

middelværdi for QTcF for 80 mg vardenafil uden for den i studiet fastsatte grænse

(middelværdi 10 msek, 90 % CI: 8-11). Når den individuelle korrektionsformel blev

anvendt var ingen af værdierne uden for grænsen.

I et separat post-marketing studie med 44 raske frivillige blev enkeltdoser på 10 mg

vardenafil eller 50 mg sildenafil givet samtidig med 400 mg gatifloxacin, et lægemiddel

med sammenlignelig QT-effekt. Både vardenafil og sildenafil viste en stigning i Fridericia

QTc-effekten på 4 msek. (vardenafil) og 5 msek. (sildenafil) i forhold til effekten ved hvert

lægemiddel for sig. Den faktiske kliniske virkning af disse QT-ændringer kendes ikke.

Yderligere information om kliniske studier

I kliniske studier blev vardenafil givet til mere end 17.000 mænd med erektil dysfunktion

(ED) i alderen 18-89 år, hvoraf mange havde flere komorbiditeter.

Over 2.500 patienter har været behandlet med vardenafil i seks måneder eller længere.

Heraf har mere end 900 patienter været behandlet i et år eller længere.

De følgende patientgrupper var repræsenteret: ældre (22 %), patienter med hypertension

(35 %), diabetes mellitus (29 %), iskæmisk hjertesygdom og andre kardiovaskulære

57684_spc.docx

Side 11 af 16

sygdomme (7 %), kronisk lungesygdom (5 %), hyperlipidæmi (22 %), depression (5 %),

radikal prostatektomi (9 %). De følgende grupper var ikke velrepræsenterede i kliniske

studier: ældre (>75 år, 2,4 %) og patienter med visse kardiovaskulære tilstande (se pkt.

4.3).

Der er ikke foretaget kliniske studier med patienter med CNS-sygdomme (undtagen

rygmarvsskader), stærk nedsat nyre- eller leverfunktion, kirurgi i bækkenpartiet (med

undtagelse af nervebesparende prostatektomi) eller traume eller røntgenbehandling og

hypoaktiv seksuel lyst eller anatomiske penis-deformiteter.

I de pivotale studier resulterede behandling med vardenafil (filmovertrukne tabletter) i en

forbedring af den erektile funktion sammenlignet med placebo.

Hos det begrænsede antal patienter som forsøgte samleje op til fire til fem timer efter

indtagelse af dosis var succesraten for penetration og vedligeholdelse af erektionen

konsekvent større end for placebo.

I studier med fikseret dosis (filmovertrukne tabletter) med en bred sammensat population

af mænd med erektil dysfunktion, opnåede 68 % (5 mg), 76 % (10 mg) og 80 % (20 mg) af

patienterne succesfuld penetration (SEP 2), sammenlignet med 49% for placebo over en

tremåneders periode.

I denne bredt sammensatte ED-population var evnen til at vedligeholde erektionen (SEP 3)

53 % (5 mg), 63 % (10 mg) og 65 % (20 mg) sammenlignet med 29 % for placebo.

I poolede data fra de store effektivitetsstudier var andelen af patienter, som opnåede

succesfuld penetration vha. vardenafil som følger: psykogen erektil dysfunktion (77-87 %),

kombineret erektil dysfunktion, (69-83 %), organisk erektil dysfunktion (64-75 %), ældre

(52-75 %), iskæmisk hjertesygdom (70-73 %) hyperlipædemi (62-73 %), kronisk

lungesygdom (74-78 %) depression (59-69 %) og patienter som samtidigt blev behandlet

med antihypertensiva (62-73 %).

I et klinisk studie med patienter med diabetes mellitus forbedrede vardenafil signifikant

scoren for erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

tilstrækkelig til samleje og stivhed af penis, sammenlignet med placebo ved vardenafil

doser på 10 mg og 20 mg. Responsraterne for evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

var 61 % og 49 % for 10 mg og 64 % og 54 % for 20 mg vardenafil sammenlignet med

36 % og 23 % for placebo for patienter som gennemførte tre måneders behandling.

I et klinisk studie med post-prostatektomerede patienter forbedrede vardenafil signifikant

scoren for erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

tilstrækkelig til samleje og stivhed af penis sammenlignet med placebo ved vardenafil

doser på 10 mg og 20 mg. Responsraterne for evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

var 47 % og 37 % for 10 mg og 48 % og 34 % for 20 mg vardenafil sammenlignet med

22 % og 10 % for placebo for patienter som gennemførte tre måneders behandling.

I et klinisk studie med fleksibel dosis af patienter med rygmarvsskader forbedrede

vardenafil signifikant scoren for erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og

vedligeholde en erektion tilstrækkelig til samleje og stivhed af penis, sammenlignet med

placebo. Antallet af patienter som vendte tilbage til en normal erektil funktionsdomæne

score (>26) var 53 % for vardenafil sammenlignet med 9 % for placebo. Responsraterne

for evnen til at opnå og vedligeholde en erektion var 76 % og 59 % for vardenafil

sammenlignet med 41 % og 22 % for placebo for patienter som gennemførte tre måneders

behandling, hvilket var klinisk og statistisk signifikant (p<0,001).

57684_spc.docx

Side 12 af 16

Sikkerheden og effekten af vardenafil var opretholdt i langtidsstudier.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier i alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandlingen

af erektil dysfunktion. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Bioækvivalensundersøgelser har vist, at vardenafil 10 mg smeltetablet ikke er

bioækvivalent med vardenafil 10 mg filmovertrukne tabletter; derfor må smeltetabletten

ikke anvendes som ækvivalent til vardenafil 10 mg filmovertrukne tabletter.

Absorption

Efter indgift af vardenafil filmovertrukne tabletter absorberes vardenafil hurtigt med

maksimal observeret plasmakoncentration opnået hos nogle mænd så tidligt som

15 minutter efter oral administration.

I 90 % af tilfældene blev den maksimale plasmakoncentration imidlertid nået inden for

30til 120 minutter (median 60 minutter) efter oral indgift i fastende tilstand. Den

gennemsnitlige absolutte orale biotilgængelighed er 15 %. Efter oral indgift af vardenafil

øgedes AUC og C

næsten proportionalt med dosis over det anbefalede dosisområde (5-

20 mg).

Ved indgift af vardenafil filmovertrukne tabletter sammen med et fedtrigt måltid

(indeholdende 57 % fedt) reduceres absorptionshastigheden, med en øgning af median t

på 1 time og en gennemsnitlig reduktion af C

på 20 %. AUC for vardenafil påvirkes

ikke. Efter et måltid indeholdende 30 % fedt er hastigheden og graden af absorptionen af

vardenafil (t

og AUC) uændret sammenlignet med indgift i fastende tilstand.

Fordeling

Det gennemsnitlige steady-state fordelingsvolumen for vardenafil er 208 l, hvilket tyder på

fordeling ind i vævene.

Vardenafil og dets væsentligste cirkulerende metabolit (M1) er i høj grad bundet til

plasmaproteiner (ca. 95 % for både vardenafil og M1).

For vardenafil såvel som for M1 er proteinbindingen uafhængig af de totale

stofkoncentrationer.

Baseret på målinger af vardenafil i sæd fra raske forsøgspersoner 90 minutter efter indgift,

forekommer der ikke mere end 0,00012 % af indgivet dosis i patienters sæd.

Biotransformation

Vardenafil i filmovertrukne tabletter metaboliseres hovedsagelig i leveren via cytochrom

P450 (CYP)- isoformen 3A4 men også delvist via CYP3A5- og CYP2C-isoformer.

I mennesker er den væsentligste cirkulerende metabolit (M1) et resultat af en deethylering

af vardenafil og er underlagt yderligere metabolisme med en plasma eliminations-

halveringstid på ca. 4 timer. Dele af M1 er på glucuronid-form i den systemiske

cirkulation. Metabolitten M1 udviser en phosphodiesterase selektivitetsprofil svarende til

vardenafil og en in vitro potens overfor phosphodiesterase type 5 på ca. 28 %

sammenlignet med vardenafil, resulterende i et effektbidrag på ca. 7 %.

57684_spc.docx

Side 13 af 16

Elimination

Vardenafils totale clearance i kroppen er 56 l/t med en resulterende terminal halveringstid

på 4-5 timer. Efter oral indgift udskilles vardenafil som metabolitter hovedsageligt i fæces

(ca. 91-95 % af indgiven dosis) og i mindre grad i urinen (ca. 2-6 % af indgiven dosis).

Farmakokinetik hos særlige patientgrupper

Ældre

Vardenafils clearance i leveren hos raske ældre forsøgspersoner (65 år og derover) var

reduceret sammenlignet med raske yngre forsøgspersoner (18-45 år). Gennemsnitlig havde

ældre mænd, der tog vardenafil filmovertrukne tabletter, en 52 % højere AUC og en 34 %

højere C

end yngre mænd (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos frivillige med mild til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30-80 ml/min)

var farmakokinetikken for vardenafil sammenlignelig med farmakokinetikken for

kontrolgruppen med normal nyrefunktion. Hos frivillige forsøgspersoner med alvorlig

nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min) øgedes den gennemsnitlige AUC med

21 % og den gennemsnitlige C

faldt med 23 % sammenlignet med frivillige

forsøgspersoner uden nedsat nyrefunktion. Ingen statistisk signifikant korrelation blev

observeret mellem kreatininclearance og eksponering for vardenafil (AUC og C

). (Se

pkt. 4.2). Farmakokinetikken for vardenafil er ikke undersøgt hos patienter med behov for

dialyse (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B) reduceredes

clearance for vardenafil proportionelt med graden af den nedsatte leverfunktion. Hos

patienter med lettere nedsat leverfunktion (Child-Pugh A) øgedes den gennemsnitlige AUC

og C

henholdsvis 17 % og 22 % sammenlignet med en kontrolgruppe med raske

forsøgspersoner. Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B) øgedes

den gennemsnitlige AUC og C

med henholdsvis 160 % og 133 % sammenlignet med en

kontrolgruppe med raske forsøgspersoner (se pkt. 4.2).

Vardenafils farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig nedsat

leverfunktion (Child-Pugh C) (se pkt. 4.3).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Cellulose, mikrokrystallinsk

Crospovidon (type A)

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat (E470b)

57684_spc.docx

Side 14 af 16

Filmovertræk

Hypromellose

Macrogol 4000

Titandioxid (E171)

Jernoxid, gul (E172)

Jernoxid, rød (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (PVC/PVDC//Alu folie):

2, 4, 8, 12 eller 20 filmovertrukne tabletter i en æske.

Enkeltdosisblister (PVC/PVDC//Alu folie):

2 × 1, 4 × 1, 8 × 1, 12 × 1 og 20 × 1 filmovertrukket tablet i en æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

Repræsentant

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

57682

10 mg:

57683

20 mg:

57684

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. marts 2017

57684_spc.docx

Side 15 af 16

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

57684_spc.docx

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3278 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3958

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency