Vardenafil "Double-E Pharma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vardenafil "Double-E Pharma" 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vardenafil "Double-E Pharma" 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58221
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

8. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Vardenafil "Double-E Pharma", tabletter

0.

D.SP.NR.

30418

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vardenafil "Double-E Pharma"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mg

Hver tablet indeholder vardenafilhydrochlorid svarende til 5 mg vardenafil.

10 mg

Hver tablet indeholder vardenafilhydrochlorid svarende til 10 mg vardenafil.

20 mg

Hver tablet indeholder vardenafilhydrochlorid svarende til 20 mg vardenafil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

5 mg: En tablet indeholder 2,5 mg aspartam (E951).

10 mg: En tablet indeholder 5 mg aspartam (E951).

20 mg: En tablet indeholder 10 mg aspartam (E951).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

5 mg

Orange, 6 mm runde, bikonvekse tabletter mærket "5" på den ene side.

10 mg

Orange, 7 mm runde, bikonvekse tabletter mærket "10" på den ene side.

20 mg

Orange, 9 mm runde, bikonvekse tabletter mærket "20" på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

58221_spc.docx

Side 1 af 16

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd. Erektil dysfunktion er manglende

evne til at opnå

eller vedligeholde en erektion af penis, som er tilstrækkelig til

tilfredsstillende seksuel aktivitet.

For at Vardenafil "Double-E Pharma" kan være effektiv, er seksuel stimulation nødvendig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anvendelse hos voksne mænd

Den anbefalede dosis er 10 mg, som tages efter behov 25 til 60 minutter før seksuel

aktivitet. På basis

af effekt og tolerance kan dosis øges til 20 mg eller nedsættes til 5 mg.

Den anbefalede maksimale

dosis er 20 mg. Den anbefalede maksimale dosisfrekvens er én

gang i døgnet. Vardenafil "Double-E Pharma" kan tages

uafhængigt af måltiderne.

Indsætning af effekt kan forsinkes, hvis tabletterne tages sammen med et

fedtrigt måltid (se

pkt.5.2).

Specielle populationer

Anvendelse hos ældre mænd (≥65 år)

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter. Dog bør en øgning til den

maksimale dosis

på 20 mg overvejes med forsigtighed i forhold til den enkelte patients

tolerance over for lægemidlet (se pkt. 4.4 og 4.8).

Nedsat leverfunktion

En startdosis på 5 mg bør overvejes hos patienter med let og moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh A-B). Vurderet ud fra tolerance og effekt kan dosis efterfølgende øges. Den

anbefalede

maksimale dosis hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh

B) er 10 mg (se pkt. 4.3

og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med stærk nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) bør en

startdosis på

5 mg overvejes. Vurderet ud fra tolerance og effekt kan dosis øges til 10 mg

og 20 mg.

Pædiatrisk population

Vardenafil "Double-E Pharma" er ikke indiceret til personer under 18 år. Der er ingen

relevante indikationer for brug af

Vardenafil "Double-E Pharma" til børn.

Anvendelse hos patienter som anvender anden medicin

Samtidig anvendelse af CYP3A4-inhibitorer

Ved anvendelse i kombination med CYP3A4-inhibitorer som f.eks. erythromycin eller

clarithromycin

bør dosis af vardenafil ikke overskride 5 mg (se pkt. 4.5).

Administration

Til oral anvendelse.

58221_spc.docx

Side 2 af 16

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i punkt 6.1.

Samtidig administration af vardenafil og nitrater eller nitrogenoxid-donorer (som

amylnitrit) under

enhver form er kontraindiceret (se pkt. 4.5 og 5.1).

Vardenafil "Double-E Pharma" er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-

arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION) har nedsættelse af synet på det ene

øje. Kontraindikationen gælder, uanset

om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug

af phosphodiesterase 5 (PDE5)-hæmmere eller ej

(se pkt. 4.4).

Generelt bør lægemidler til behandling af erektil dysfunktion ikke anvendes af mænd som

frarådes

seksuel aktivitet (f.eks. patienter med alvorlige kardiovaskulære lidelser som

ustabil angina pectoris

eller alvorligt hjertesvigt [New York Heart Association III eller

IV]).

Sikkerheden af vardenafil er ikke undersøgt i følgende patientundergrupper og dets

anvendelse er

derfor kontraindiceret indtil yderligere information er tilgængelig:

alvorlig leverinsufficiens (Child-Pugh C),

terminal nyresygdom med behov for dialyse,

hypotension (blodtryk < 90/50 mmHg),

nyligt overstået stroke eller hjerteinfarkt (indenfor de sidste seks måneder),

ustabil angina pectoris og kendte arvelige degenerative sygdomme i retina som retinitis

pigmentosa.

Samtidig administration af vardenafil og de potente CYP3A4-inhibitorer ketoconazol og

itraconazol

(oral formulering) er kontraindiceret hos mænd over 75 år.

Samtidig administration af vardenafil og HIV-protease-inhibitorer som for eksempel

ritonavir og

indinavir er kontraindiceret, da de er meget potente CYP3A4-inhibitorer (se

pkt. 4.5).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, herunder vardenafil, med guanylatcyklase-

stimulatorer

som f.eks. riociguat, er kontraindiceret, da det kan føre til symptomatisk

hypotension (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før farmakologisk behandling påbegyndes, bør der optages anamnese og foretages fysisk

undersøgelse

for at diagnosticere erektil dysfunktion og undersøge potentielle

underliggende årsager.

Inden påbegyndelse af nogen som helst form for behandling af erektil dysfunktion bør

lægen

undersøge patientens kardiovaskulære tilstand, da der er en vis kardiel risiko

forbundet med seksuel

aktivitet (se pkt. 4.3). Vardenafil har vasodilaterende egenskaber

resulterende i mild og forbigående

sænkning af blodtrykket (se pkt. 5.1). Patienter med

obstruktion af venstresidig ventrikulær udløb,

f.eks. aorta stenose og idiopatisk

hypertrofisk subaorta stenose, kan være følsomme over for

virkningen af vasodilatorer

inklusiv phosphodiesterase type 5 inhibitorer.

58221_spc.docx

Side 3 af 16

Lægemidler til behandling af erektil dysfunktion bør anvendes med forsigtighed hos

patienter med

anatomisk deformitet af penis (som f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller

Peyronie’s sygdom), eller

hos patienter med lidelser, som kan prædisponere til priapisme

(som f.eks. seglcellanæmi, multipelt

myelom eller leukæmi).

Sikkerhed og virkning er ikke undersøgt ved kombination af Vardenafil "Double-E

Pharma" tabletter med anden behandling af erektil dysfunktion. Anvendelse af sådanne

kombinationer anbefales derfor ikke.

Tolerancen af den maksimale dosis på 20 mg kan være lavere hos ældre patienter (≥65 år)

(se pkt. 4.2

og 4.8).

Samtidig anvendelse af alfa-blokkere

Samtidig anvendelse af alfa-blokkere og vardenafil kan hos nogle patienter føre til

symptomatisk

hypotension, da de begge er vasodilatorer. Behandling samtidigt med

vardenafil bør kun initieres

såfremt patienten er i stabil alfa-blokker-behandling. Hos de

patienter, der er i stabil alfa-blokker-behandling, bør vardenafil initieres med den laveste

anbefalede startdosis på 5 mg

tabletter. Vardenafil kan administreres på et hvilket som

helst tidspunkt sammen med tamsulosin eller

med alfuzosin. Et doseringsinterval bør

overvejes, hvis vardenafil ordineres samtidigt med andre alfa-blokkere (se pkt. 4.5). Hos de

patienter, der allerede får en optimeret dosis af vardenafil, bør

behandling med alfa-blokker

initieres med den laveste dosis. Gradvis stigning i doseringen af alfa-blokker kan

associeres med yderligere reduktion af blodtryk hos patienter, der får vardenafil.

Samtidig anvendelse af CYP3A4-inhibitorer

Samtidig anvendelse af vardenafil og potente CYP3A4-inhibitorer som f.eks. itraconazol

ketoconazol (oral formulering) bør undgås pga. markant øgede plasmakoncentrationer

af vardenafil

ved kombination med disse lægemidler (se pkt. 4.5 og 4.3).

Dosisjustering af vardenafil kan være nødvendig ved samtidig indgift af moderate

CYP3A4-inhibitorer som erythromycin og clarithromycin (se pkt. 4.5 og 4.2).

Samtidig indtagelse af grapefrugt eller grapefrugtjuice forventes at øge

plasmakoncentrationen af

vardenafil. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.5).

Virkning på QTc-intervallet

Enkeltdoser på 10 mg og 80 mg vardenafil har vist sig at kunne forlænge QTc-intervallet

med en

middelværdi på henholdsvis 8 msek og 10 msek. Enkeltdoser på 10 mg vardenafil

givet samtidig med

400 mg gatifloxacin, et aktivt stof med sammenlignelig QT-effekt,

viste også en additiv QTc-effekt på

4 msek. i forhold til effekten ved hvert aktive stof for

sig. Den kliniske virkning af disse QT-ændringer

kendes ikke (se pkt. 5.1).

Den kliniske relevans heraf er ukendt og kan ikke generaliseres til alle patienter under alle

forhold, da

det vil afhænge af individuelle risikofaktorer og modtagelighed som kan være

til stede på hvilket som

helst tidspunkt hos enhver given patient. Lægemidler som kan

forlænge QTc-intervallet, inklusiv

vardenafil, bør undgås hos patienter med relevante

risikofaktorer, f.eks. hypokaliæmi, medfødt QT-forlængelse, samtidig administration af

klasse 1A antiarytmika (f.eks. quinidin, procainamid) eller

klasse 3 (f.eks. amiodaron,

sotalol).

Virkning på synet

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati

(NAION) i forbindelse med indtagelse af Vardenafil "Double-E Pharma"

58221_spc.docx

Side 4 af 16

og andre PDE5-hæmmere. Patienten skal informeres

om, at han skal stoppe med at tage

Vardenafil "Double-E Pharma" og omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår

synsdefekt (se pkt. 4.3).

Virkning på blødning

In vitro-undersøgelser med humane blodplader indikerer at vardenafil ikke har

antiaggregatorisk effekt i sig selv men ved høje (over-terapeutiske) koncentrationer

forstærker vardenafil den

antiaggregatoriske effekt af nitrogenoxiddonoren

natriumnitroprussid. Vardenafil, alene eller i

kombination med acetylsalicylsyre, har ingen

effekt på blødningstiden hos mennesker (se pkt. 4.5).

Der findes ingen oplysninger om sikkerhed ved indgift af vardenafil hos patienter med

blødningsforstyrrelser eller aktivt peptisk mavesår. Derfor bør vardenafil kun gives til disse

patienter

efter omhyggeligt at have vurderet fordele over for risici.

Hjælpestof

Vardenafil "Double-E Pharma" indeholder aspartam, en kilde til phenylalanin, som kan

være skadeligt for mennesker med phenylketonuri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkninger af andre præparater på vardenafil

In vitro-undersøgelser

Vardenafil metaboliseres overvejende af leverenzymer via cytokrom P450 (CYP)-

isoformen 3A4 men

også via CYP3A5- og CYP2C-isoformer. Derfor kan hæmmere af

disse isoenzymer reducere

vardenafil clearance.

In vivo-undersøgelser

Samtidig indgift af HIV-proteasehæmmeren indinavir (800 mg 3 gange daglig), en potent

CYP3A4-

inhibitor, og vardenafil (10 mg tabletter) medførte en 16-dobbelt stigning af

vardenafil

AUC og en 7-dobbelt øgning af vardenafil Cmax. Efter 24 timer var

plasmaniveauet af vardenafil faldet

til 4 % af det maksimale vardenafil plasmaniveau

(Cmax).

Samtidig indgift af vardenafil og ritonavir (600 mg 2 gange daglig) medførte en 13-dobbelt

øgning af

vardenafil Cmax og en 49-dobbelt stigning af vardenafil AUC0-24 ved samtidig

indgift af 5 mg

vardenafil. Interaktionen er en konsekvens af ritonavirs blokering af

vardenafils metabolisme i leveren. Ritonavir er en meget potent CYP3A4-inhibitor, som

også hæmmer CYP2C9. Ritonavir forlængede signifikant halveringstiden af vardenafil til

25,7 timer (se pkt. 4.3).

Samtidig indgift af ketoconazol (200 mg), en potent CYP3A4-inhibitor, og vardenafil (5

mg) medførte

en 10-dobbelt øgning af vardenafil AUC og en 4-dobbelt øgning af

vardenafil Cmax. (se pkt. 4.4).

Skønt der ikke er foretaget specifikke interaktionsundersøgelser, kan samtidig anvendelse

af andre

potente CYP3A4-inhibitorer (som itraconazol) forventes at medføre vardenafil

plasmaniveauer

sammenlignelige med dem frembragt af ketoconazol. Samtidig indgift af

vardenafil og potente CYP3A4-inhibitorer som f.eks. itraconazol og ketoconazol (oral

anvendelse) bør undgås (se pkt 4.3 og

4.4). Hos mænd over 75 år er samtidig brug af

vardenafil og itraconazol eller ketoconazol

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

58221_spc.docx

Side 5 af 16

Samtidig indgift af erythromycin (500 mg 3 gange daglig), en CYP3A4-inhibitor, og

vardenafil (5 mg) medførte en 4-dobbelt øgning af vardenafil AUC og en 3-dobbelt øgning

af Cmax. Selv om der

ikke er udført et specifikt interaktionsstudie, kan samtidig indgift af

clarithromycin forventes at

medføre lignende indvirkninger på vardenafil AUC og

Cmax.Det kan være nødvendigt at justere dosis

af vardenafil, når det anvendes sammen

med en moderat CYP3A4-inhibitor som f.eks. erythromycin

eller clarithromycin (se pkt.

4.2. og 4.4). Hos raske frivillige forsøgspersoner havde cimetidin (400 mg

2 gange daglig),

en non-specifik cytokrom P450-inhibitor, ingen effekt på vardenafil AUC og Cmax ved

indgift sammen med vardenafil (20 mg).

Grapefrugtjuice, som er en svag hæmmer af CYP3A4-metabolisme i tarmvæggen, kan

medføre

moderat øget plasmakoncentration af vardenafil (se pkt. 4.4).

Farmakokinetikken af vardenafil (20 mg) blev ikke påvirket af samtidig indgift af H2-

antagonisten

ranitidin (150 mg 2 gange daglig), digoxin, warfarin, glibenclamid, alkohol

(gennemsnitligt

maksimalt niveau på 73 mg/dl alkohol i blodet), eller enkeltdoser af

antacida

(magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid).

Selvom der ikke er foretaget specifikke interaktionsundersøgelser for alle lægemidler, viste

populationsfarmakokinetiske analyser, at vardenafils farmakokinetik ikke blev påvirket

ved samtidig

indgift af følgende stoffer: Acetylsalicylsyre, ACE-hæmmere, beta-blokkere,

svage CYP3A4-inhibitorer, diuretika og lægemidler til behandling af diabetes

(sulfonylurinstoffer og metformin).

Virkninger af vardenafil på andre præparater

Der findes ikke data for interaktion mellem vardenafil og non-specifikke

phosphodiesterase inhibitorer

som theofyllin eller dipyridamol.

In vivo-undersøgelser

Der blev ikke observeret en forstærket hypotensiv effekt af sublingual nitroglycerin (0,4

mg), når

vardenafil (10 mg) blev givet med varierende tidsintervaller (1 til 24 timer) forud

nitroglycerindosen i et studie med 18 raske mandlige forsøgspersoner. Vardenafil 20

mg forstærkede

den hypotentive effekt af sublingual nitroglycerin (0,4 mg) indtaget 1 og 4

timer efter vardenafil

administration hos raske midaldrende forsøgspersoner. Der sås ingen

effekt på blodtrykket når

nitroglycerin blev indtaget 24 timer efter administration af en

enkelt dosis vardenafil på 20 mg. Hos

patienter findes der imidlertid ikke oplysninger om

vardenafils mulige forstærkning af nitraters

hypotensive effekt, og samtidig administration

er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Nicorandil er en hybrid bestående af en kaliumkanalåbner og nitrat. På grund af

nitratkomponenten

kan det potentielt have alvorlige interaktioner med vardenafil. Eftersom

alfa-blokker-monoterapi kan

medføre markant blodtrykssænkning, især postural

hypotension og synkope, blev der udført

interaktionsstudier med vardenafil. I to

interaktionsstudier med raske normotensive frivillige efter

forceret titrering til høje doser

af alfa-blokkerne tamsulosin eller terazosin blev hypotension (i nogle

tilfælde

symptomatisk) rapporteret i et signifikant antal af personer efter samtidig administration af

vardenafil. Blandt personer behandlet med terazosin blev hypotension observeret

hyppigere, når

vardenafil og terazosin blev givet samtidig, end når doseringerne var

separeret med et tidsinterval på

6 timer.

58221_spc.docx

Side 6 af 16

Baseret på resultater af interaktionsstudierne med vardenafil hos patienter med benign

prostatahyperplasi (BPH) i stabil behandling med tamsulosin, terazosin eller alfuzosin:

Når vardenafil tabletter blev givet i doser på 5, 10 og 20 mg på baggrund af

stabil

behandling med tamsulosin, var der ingen symptomatisk reduktion i blodtrykket selvom

3/21 patienter behandlet med tamsulosin viste symptomatisk forbigående tilfælde af

systolisk

blodtryk på mindre end 85 mmHg.

Når 5 mg vardenafil tabletter blev givet samtidig med 5 eller 10 mg terazosin,

oplevede

én ud af 21 patienter symptomatisk postural hypotension. Hypotension var ikke

observeret, når administrationen af 5 mg vardenafil og terazosin blev separeret med 6

timer.

Når vardenafil tabletter blev givet i doser på 5 eller 10 mg på baggrund af

stabil

behandling med alfuzosin, sammenlignet med placebo, var der ingen symptomatisk

reduktion i blodtrykket.

Derfor bør samtidig behandling kun initieres, hvis patienten er i stabil behandling med

alfa-blokker.

Hos de patienter, der er i stabil alfa-blokker-behandling, bør vardenafil

initieres med den laveste

anbefalede startdosis på 5 mg. Vardenafil "Double-E Pharma"

kan administreres på et hvilket som helst tidspunkt med

tamsulosin eller alfuzosin.

Sammen med andre alfa-blokkere bør en separation af tidspunktet for

doseringen

overvejes, når vardenafil er ordineret samtidigt (se pkt. 4.4).

Der sås ingen signifikante interaktioner ved indgift af vardenafil (20 mg tabletter)

sammen

med warfarin (25 mg), som metaboliseres via CYP2C9, eller digoxin (0,375 mg). Den

relative biotilgængelighed af glibenclamid (3,5 mg) blev ikke påvirket af samtidig indgift

af vardenafil (20 mg). I et specifikt studie hvor vardenafil (20 mg) blev administreret

samtidigt med slow-release

nifedipin (30 mg eller 60 mg) hos hypertensive patienter, sås

en yderligere reduktion af supin systolisk

blodtryk med 6 mmHg og supin diastolisk

blodtryk med 5 mmHg ledsaget af en øgning af

hjertefrekvensen med 4 slag pr. minut.

Ved samtidig indgift af vardenafil (20 mg tabletter) og alkohol (gennemsnitligt

maksimalt

niveau på 73 mg/dl alkohol i blodet) forstærkede vardenafil ikke effekten af alkohol på

blodtryk og hjertefrekvens, og vardenafils farmakokinetik forblev uændret.

Vardenafil (10 mg) forstærkede ikke den af acetylsalicylsyre (81 mg x 2) forlængede

blødningstid.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-

hæmmere blev kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at

forstærke den hypotensive virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en

gunstig klinisk virkning af kombinationen i den undersøgte population. Samtidig brug af

riociguat med PDE5-hæmmere, herunder vardenafil, er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.6

Graviditet og amning

Vardenafil "Double-E Pharma" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

Der findes ingen studier med vardenafil hos

gravide kvinder.

Der foreligger ingen fertilitetsdata.

58221_spc.docx

Side 7 af 16

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene

maskiner.

Da der er rapporteret svimmelhed og abnormt syn i kliniske undersøgelser med vardenafil,

bør

patienter være opmærksomme på, hvordan de reagerer på Vardenafil "Double-E

Pharma", inden de kører bil og betjener

maskiner.

4.8

Bivirkninger

De bivirkninger, der blev indberettet med Vardenafil "Double-E Pharma" tabletter i

kliniske studier, var generelt forbigående og lette til moderate. Den hyppigst indberettede

bivirkning,

som forekom hos ≥ 10 % af patienterne, er hovedpine.

Bivirkningerne er opført med frekvenser i henhold til MedDRA-konventionen: Meget

almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

alvorligste bivirkninger er anført først.

Følgende bivirkninger er rapporteret

Systemorgan-

klasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindeli

g (≥1/100

til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til <1/1.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud fra

forhånden-

værende data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Konjunktivit

Immunsystemet

Allergisk ødem

og angioødem

Allergiske

reaktioner

Psykiske

forstyrrelser

Søvnforstyrrelse

Angst

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhe

Døsighed

Parastæsi og

dysæstesi

Synkope.

Kramper

Amnesi

Øjne

Synsforstyrrelser

Okulær

hyperæmi

Ændret farvesyn

Øjensmerter og

ubehag i øjet

Fotofobi

Øget intra-

okulært tryk

Øget tåreflåd

Non-arteritis

anterior iskæmisk

opticusneuropati

Synsdefekt

Øre og labyrint

Tinnitus.

Vertigo

Pludselig døvhed

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Myokardie-

infarkt

Ventrikulær

takyarytmi

Angina

pectoris

Vaskulære

Flushing

Hypertensio

58221_spc.docx

Side 8 af 16

sygdomme

Hypotension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Nasal

obstruktion

Dyspnø

Tillukning af

bihuler

Næseblod

Mave-tarm-

kanalen

Dyspepsi

Gastroøsofageal

reflukssygdom

Gastritis

Gastointestinale

smerter og

abdominalsmert

er Diaré

Opkastning

Kvalme

Tør mund

Lever og

galdeveje

Stigning i

aminotransferase

Stigning i

gamma-

gluta-

myltransfera

Hud og subkutane

væv

Erytem

Udslæt

Fotosensitiv

tetsreaktione

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Forhøjet kreatin-

fosfokinase

Myalgi

Øget

muskeltonus

Muskelkramper

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive

system og

mammae

Længerevarende

erektion

Priapisme

Blødning fra

penis

Hæmospermi

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Utilpashed

Smerter i

brystet

Blødning fra penis, hæmospermi og hæmaturi er blevet rapporteret i kliniske studier og

spontane data

efter markedsføring ved behandling med alle PDE5-hæmmere, herunder

vardenafil.

Ved en dosis på 20 mg Vardenafil "Double-E Pharma" tabletter fik ældre patienter (≥65 år)

hyppigere

hovedpine (16,2 % sammenlignet med 11,8 %) og svimmelhed (3,7 %

sammenlignet med 0,7 %) end

yngre patienter (<65 år). Generelt er det vist, at bivirkninger

(især ”svimmelhed”) forekommer lidt

hyppigere hos patienter med hypertension i

anamnesen.

Post-marketing rapporter fra et andet lægemiddel i samme terapeutiske klasse

Vaskulære sygdomme

Alvorlige kardiovaskulære reaktioner, inklusive hjerneblødning, pludselig hjertedød,

transitorisk

cerebral iskæmi, ustabil angina og ventrikulær arytmi med tidsmæssig

association er rapporteret for et

andet lægemiddel tilhørende samme klasse post-marketing.

Indberetning af formodede bivirkninger

58221_spc.docx

Side 9 af 16

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I enkeltdosisundersøgelser med frivillige forsøgspersoner tåltes doser op til 80 mg

vardenafil

tabletter pr. døgn uden fremkomst af alvorlige bivirkninger.

Ved indgift af vardenafil i højere doser og hyppigere end anbefalet (40 mg tabletter 2

gange daglig) blev der rapporteret stærke rygsmerter. Dette var ikke associeret med

muskel- eller

neurologisk toksicitet.

I tilfælde af overdosering bør der gives symptomatisk behandling efter behov. Renal

dialyse forventes

ikke at øge clearance, da vardenafil i høj grad er bundet til

plasmaproteiner og ikke udskilles af

betydning i urinen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode:

G 04 BE 09. Urologika, lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Vardenafil er en oral behandling til forbedring af erektil funktion hos mænd med erektil

dysfunktion.

Svækket erektil funktion genoprettes ved at blodgennemstrømningen til penis

øges på en naturlig

måde ved seksuel stimulation.

Erektion af penis er en hæmodynamisk proces. Ved seksuel stimulation frigives

nitrogenoxid.

Nitrogenoxid aktiverer derefter enzymet guanylatcyklase, hvilket resulterer i

øgede koncentrationer af

cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum. Dette

bevirker en afslapning af den glatte muskulatur og tillader blodet at strømme til penis.

Niveauet af cGMP reguleres af syntesehastigheden

via guanulatcyklase og af

nedbrydningshastigheden via cGMP hydrolyserende phosphodiesteraser

(PDE’er).

Vardenafil er en potent og selektiv hæmmer af cGMP-specifik phosphodiesterase type 5

(PDE5), den

mest markante PDE i human corpus cavernosum. Vardenafil øger kraftigt

effekten af endogen

nitrogenoxid i corpus cavernosum ved at hæmme PDE5. Når

nitrogenoxid frigives som respons på

seksuel stimulation, fører vardenafils hæmning af

PDE5 til øgede cGMP-niveauer i corpus

cavernosum. Derfor er seksuel stimulation

nødvendig for vardenafils positive terapeutiske effekt.

In vitro-undersøgelser har vist, at vardenafil er mere potent overfor PDE5 end andre kendte

58221_spc.docx

Side 10 af 16

phosphodiesteraser (> 15 gange i forhold til PDE6, > 130 gange i forhold til PDE1, > 300

gange i

forhold til PDE11, og > 1000 gange i forhold til PDE2, PDE3, PDE4, PDE7,

PDE8, PDE9 og

PDE10).

I en penis-pletysmografiundersøgelse (RigiScan) bevirkede vardenafil 20 mg en erektion

vurderet

tilstrækkelig til gennemførelse af samleje (60 % stivhed i RigiScan), hos nogle

mænd allerede 15 minutter efter indtagelse. Disse forsøgspersoners samlede respons på

vardenafil var statistisk

signifikant 25 minutter efter indtagelse, sammenlignet med

placebo.

Vardenafil forårsager let og forbigående blodtryksfald, der i de fleste tilfælde ikke kommer

til udtryk

som klinisk virkning. Efter 20 mg og 40 mg vardenafil var det gennemsnitlige

maksimale fald i supin

systolisk blodtryk –6,9 mmHg for 20 mg og –4,3 mmHg for 40 mg

vardenafil, sammenlignet med

placebo. Denne effekt er i overensstemmelse med den

vasodilatoriske effekt af PDE-inhibitorer og

skyldes formentlig øgede cGMP-niveauer i

vasculære glatte muskelceller. Enkeltdoser og flere orale

doser af vardenafil på op til 40

mg bevirkede ingen klinisk relevante EKG-ændringer for normale

mandlige frivillige

forsøgspersoner.

Et enkeltdosis, dobbelt-blindt, cross-over, randomiseret studie med 59 raske mænd

sammenlignede

effekten på QT-intervallet mellem vardenafil (10 mg og 80 mg), sildenafil

(50 mg og 400 mg) og

placebo. Moxifloxacin (400 mg) var inkluderet som aktiv intern

kontrol. Påvirkninger af QT-

intervallet blev målt en time efter dosering (gennemsnitlig

tmax for vardenafil). Det primære formål

med dette studie var at udelukke en effekt større

end 10 msek (dvs. påvise manglende effekt) på QTc-

intervallet med en enkelt oral dosis

på 80 mg vardenafil sammenlignet med placebo, målt som

ændringen i Fridericia’s

korrektionsformel (QTcF=QT/RR1/3) en time efter dosering, sammenlignet

udgangsværdien. Resultaterne for vardenafil viste en øgning i QTc (Fridericia) på 8 msek

(90 %

CI: 6-9) og 10 msek (90 % CI: 8-11) ved doser på 10 og 80 mg sammenlignet med

placebo, og en

øgning i QTci på 4 msek (90 % CI: 3-6) og 6 msek (90 % CI: 4-7) ved

doser på 10 og 80 mg

sammenlignet med placebo en time efter dosering. Ved tmax var kun

ændringen i middelværdi for

QTcF for 80 mg vardenafil udenfor den i studiet fastsatte

grænse (middelværdi 10 msek, 90 % CI: 8-

11). Når den individuelle korrektionsformel

blev anvendt var ingen af værdierne udenfor grænsen.

I et separate studie efter markedsføringen på 44 raske frivillige blev enkeltdoser på 10 mg

vardenafil

eller 50 mg sildenafil givet samtig med 400 mg gatifloxacin, som er et

lægemiddel med

sammenlignelig QT-effekt. Både vardenafil og sildenafil viste en stigning

i Fridericia QTc-effekten på

4 msek. (vardenafil) og 5 msek. (sildenafil) i forhold til

effekten ved hvert lægemiddel for sig. Den

faktiske kliniske virkning af disse QT-

ændringer kendes ikke.

Yderligere information om kliniske studier

I kliniske studier blev vardenafil givet til mere end 17.000 mænd med erektil dysfunktion

(ED) i

alderen 18-89 år, hvoraf mange havde flere samtidige sygdomstilstande. Over 2.500

patienter har

været behandlet med vardenafil i seks måneder eller længere. Heraf har mere

end 900 patienter været

behandlet i et år eller længere.

De følgende patientgrupper var repræsenteret: Ældre (22 %), patienter med hypertension

(35 %),

diabetes mellitus (29 %), iskæmisk hjertesygdom og andre kardiovaskulære

sygdomme (7 %), kronisk

lungesygdom (5 %), hyperlipidæmi (22 %), depression (5 %),

radikal prostatektomi (9 %). De følgende

grupper var ikke velrepræsenterede i kliniske

58221_spc.docx

Side 11 af 16

studier: Ældre (>75 år, 2,4 %) og patienter med visse

kardiovaskulære tilstande (se pkt.

4.3). Der er ikke foretaget kliniske studier med patienter med CNS-sygdomme (undtagen

rygmarvsskader), stærk nedsat nyre- eller leverfunktion, bækken kirurgi (med

undtagelse

af nervebesparende prostatektomi) eller bækken-læsion eller røntgenbehandling og

hypoaktiv seksuel lyst eller penis-deformiteter.

I de pivotale studier resulterede behandling med vardenafil tabletter i en forbedring

erektil funktion sammenlignet med placebo. Hos det begrænsede antal patienter som

forsøgte

samleje op til fire til fem timer efter indtagelse af dosis var succesraten for

penetration og

vedligeholdelse af erektion konsistent større end for placebo.

I fikseret-dosis studier (tabletter) med en bred sammensat population af mænd med

erektil

dysfunktion, opnåede 68 % (5 mg), 76 % (10 mg) og 80 % (20 mg) af patienterne

succesfuld

penetration (SEP 2) sammenlignet med 49 % for placebo over en tre måneders

periode. I denne bredt

sammensatte ED-population var evnen til at vedligeholde erektion

(SEP 3) 53 % (5 mg), 63 % (10 mg)

og 65 % (20 mg) sammenlignet med placebo.

I poolede data fra de større effektivitetsstudier var andelen af patienter, som opnåede

succesfuld

penetration vha. vardenafil: Psykogen erektil dysfunktion (77-87 %),

kombineret erektil dysfunktion,

(69-83 %), organisk erektil dysfunktion (64-75 %), ældre

(52-75 %), iskæmisk hjertesygdom (70-73 %)

hyperlipædemi (62-73 %), kronisk

lungesygdom (74-78 %) depression (59-69 %) og patienter som

samtidigt blev behandlet

med antihypertensiva (62-73 %).

I et klinisk studie med patienter med diabetes mellitus forbedrede vardenafil signifikant

scoren for

erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

tilstrækkelig til samleje og

stivhed af penis, sammenlignet med placebo ved vardenafil

doser på 10 mg og 20 mg. Responsraterne

for evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

var 61 % og 49 % for 10 mg og 64 % og 54 % for 20 mg vardenafil sammenlignet med 36

% og 23 % for placebo for patienter som gennemførte tre

måneders behandling.

I et klinisk studie med post prostatektomerede patienter forbedrede vardenafil signifikant

scoren for

erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

tilstrækkelig til samleje og stivhed af penis sammenlignet med placebo ved vardenafil

doser på 10 mg og 20 mg. Responsraterne

for evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

var 47 % og 37 % for 10 mg og 48 % og 34 % for 20

mg vardenafil sammenlignet med 22

% og 10 % for placebo for patienter som gennemførte tre

måneders behandling.

I et fleksibel-dosis klinisk studie med patienter med rygmarvsskader forbedrede vardenafil

signifikant

scoren for erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en

erektion tilstrækkelig til

samleje og stivhed af penis, sammenlignet med placebo. Antallet

af patienter som vendte tilbage til en

normal erektil funktionsdomæne score (>26) var 53 %

for vardenafil sammenlignet med 9 % for

placebo. Responsraterne for evnen til at opnå og

vedligeholde en erektion var 76 % og 59 % for

vardenafil sammenlignet med 41 % og 22

% for placebo for patienter som gennemførte tre måneders

behandling, hvilket var klinisk

og statistisk signifikant (p<0,001).

Sikkerheden og effekten af vardenafil var opretholdt i langtidsstudier.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier

i alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandlingen

af erektil dysfunktion. Se pkt. 4.2

for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

58221_spc.docx

Side 12 af 16

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter indgift af vardenafil tabletter absorberes vardenafil hurtigt med maksimal

observeret

plasmakoncentration opnået hos nogle mænd så tidligt som 15 minutter efter oral

administration. I 90 % af tilfældene blev den maksimale plasmakoncentration imidlertid

nået inden for

30 til 120 minutter (median 60 minutter) efter oral indgift i fastende tilstand.

Den gennemsnitlige

absolutte orale biotilgængelighed er 15 %. Oral indgift af vardenafil

øgede AUC og Cmax næsten

proportionalt med dosis over det anbefalede dosisområde (5-

20 mg).

Ved indgift af vardenafil tabletter sammen med et fedtrigt måltid (indeholdende 57 %

fedt)

reduceres absorptionshastigheden med en øgning af median Tmax på en time og en

gennemsnitlig

sænkning af Cmax på 20 %. AUC for vardenafil påvirkes ikke. Efter et

måltid indeholdende 30 % fedt er

hastigheden og graden af absorptionen af vardenafil

(Tmax, Cmax og AUC) uændret sammenlignet med

indgift i fastende tilstand.

Fordeling

Det gennemsnitlige steady-state fordelingsvolumen for vardenafil er 208 l, hvilket tyder på

fordeling

ind i vævene.

Vardenafil og dets væsentligste cirkulerende metabolit (M1) er i høj grad bundet til

plasmaproteiner

(ca. 95 % for både vardenafil og M1). For vardenafil såvel som for M1 er

proteinbindingen uafhængig

af de totale stofkoncentrationer.

Baseret på målinger af vardenafil i sæd fra raske forsøgspersoner 90 minutter efter indgift,

forekommer der ikke mere end 0,00012 % af indgivet dosis i patienters sæd.

Biotransformation

Vardenafil i tabletter metaboliseres hovedsagelig i leveren via cytokrom P450 (CYP)-

isoformen 3A4 men også via CYP3A5- og CYP2C-isoformer.

I mennesker er den væsentligste cirkulerende metabolit (M1) et resultat af en deethylering

vardenafil og er underlagt yderligere metabolisme med en plasma

eliminationshalveringstid på ca. fire

timer. En del af M1 er på glucuronid-form i den

systemiske cirkulation. Metabolitten M1 udviser en

phosphodiesterase selektivitetsprofil

svarende til vardenafil og en in vitro-styrke overfor

phosphodiesterase type 5 på ca. 28 %

sammenlignet med vardenafil, resulterende i et effekt bidrag på

ca. 7 %.

Elimination

Vardenafils totale kropsclearance er 56 l/t med en resulterende terminal halveringstid på 4-

5 timer.

Efter oral indgift udskilles vardenafil som metabolitter hovedsageligt i faeces (ca.

91-95 % af indgiven

dosis) og i mindre grad i urinen (ca. 2-6 % af indgiven dosis).

Farmakokinetik hos særlige patientgrupper

Ældre

Vardenafils lever-clearance hos raske ældre forsøgspersoner (65 år og derover)

reduceredes

sammenlignet med raske yngre forsøgspersoner (18-45 år). Gennemsnitlig

havde ældre mænd, der tog

vardenafil tabletter, en 52 % højere AUC og en 34 % højere

58221_spc.docx

Side 13 af 16

Cmax end yngre mænd. (Se

pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos frivillige forsøgspersoner med let til moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 30-

80 ml/min)

svarede vardenafils farmakokinetik til farmakokinetikken for en kontrolgruppe

med normal

nyrefunktion. Hos frivillige forsøgspersoner med alvorlig nyreinsufficiens

(kreatininclearance <30 ml/min) øgedes den gennemsnitlige AUC med 21 % og den

gennemsnitlige Cmax faldt med 23 %

sammenlignet med frivillige forsøgspersoner uden

nedsat nyrefunktion. Ingen statistisk signifikant

korrelation observeredes mellem

kreatininclearance og eksponering for vardenafil (AUC og Cmax). (Se

pkt. 4.2).

Farmakokinetikken af vardenafil er ikke undersøgt hos patienter med behov for dialyse (Se

pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B) reduceredes

vardenafil

clearance proportionelt med graden af den nedsatte leverfunktion. Hos patienter

med lettere nedsat

leverfunktion (Child-Pugh A) øgedes den gennemsnitlige AUC og

Cmax henholdsvis 17 % og 22 % sammenlignet med en kontrolgruppe med raske

forsøgspersoner. Hos patienter med moderat nedsat

leverfunktion (Child-Pugh B) øgedes

den gennemsnitlige AUC og Cmax med henholdsvis 160 % og

133 % sammenlignet med

en kontrolgruppe med raske forsøgspersoner (se pkt. 4.2). Vardenafils

farmakokinetik er

ikke undersøgt hos patienter med alvorlig leverinsufficiens (Child-Pugh C) (Se pkt.

4.3).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt

reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Crospovidon

Silika, kolloid vandfri

Aspartam (E951)

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

Gul jernoxid (E172)

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

58221_spc.docx

Side 14 af 16

Aluminium/aluminium-blister

Pakningsstørrelser: 2, 4, 8, 12 og 20 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

58221_spc.docx

Side 15 af 16

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

DOUBLE-E PHARMA Ltd.

17 Corrig Road, Sandyford

Dublin 18

Irland

Repræsentant

GxMed Nordic Ivs

Hovedgaden 55B, 2.

2970 Hørsholm

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

58221

10 mg: 58222

20 mg: 58223

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. januar 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58221_spc.docx

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

2-10-2018

October 1, 2018: AmerisourceBergen Corp. to Pay $625 Million to Settle Civil Fraud Allegations Resulting from Its Repackaging and Sale of Adulterated Drugs and Unapproved New Drugs, Double Billing and Providing Kickbacks

October 1, 2018: AmerisourceBergen Corp. to Pay $625 Million to Settle Civil Fraud Allegations Resulting from Its Repackaging and Sale of Adulterated Drugs and Unapproved New Drugs, Double Billing and Providing Kickbacks

October 1, 2018: AmerisourceBergen Corp. to Pay $625 Million to Settle Civil Fraud Allegations Resulting from Its Repackaging and Sale of Adulterated Drugs and Unapproved New Drugs, Double Billing and Providing Kickbacks

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

Debate on research dissemination at the Danish Medicines Agency

Debate on research dissemination at the Danish Medicines Agency

On 1 October, the Danish Medicines Agency and the Danish Society for Pharmacoepidemiology have invited a number of researchers, doctors and communication officers from research institutions throughout Denmark to a debate on how the findings of new health research can be disseminated most responsibly. The debate meeting can be followed live on the Danish Medicines Agency’s Facebook profile.

Danish Medicines Agency

17-9-2018

September 11, 2018: Columbus Pharmacist Sentenced for Health Care Fraud Scheme

September 11, 2018: Columbus Pharmacist Sentenced for Health Care Fraud Scheme

September 11, 2018: Columbus Pharmacist Sentenced for Health Care Fraud Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Botanicals and preparations derived from these are among the substances frequently added to foods and food supplements, yet the safety of many botanicals has not been systematically assessed. In the context of the EU‐FORA fellowship programme, the fellow performed an assessment on the safety of the botanical Gymnema sylvestre, in accordance with EFSA's guidance on the assessment of safety of botanicals. Although preparations of G. sylvestre are marketed as f...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Pharm D Solutions, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of all Sterile Compounded Drugs Due to A Potential Lack of Sterility Assurance

Pharm D Solutions, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of all Sterile Compounded Drugs Due to A Potential Lack of Sterility Assurance

Pharm D Solutions, LLC is voluntarily recalling all sterile compounded drug products within expiry to the clinic, physician or consumer level. These drug products are being voluntarily recalled due to concerns that practices at the pharmacy have the potential to pose a risk of contamination to products that are intended to be sterile. These concerns arose following a routine inspection of the pharmacy by FDA.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Scientific Opinion about the Guidance of the Chemical Regulation Directorate (UK) on how aged sorption studies for pesticides should be conducted, analysed and used in regulatory assessments

Scientific Opinion about the Guidance of the Chemical Regulation Directorate (UK) on how aged sorption studies for pesticides should be conducted, analysed and used in regulatory assessments

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues reviewed the guidance on how aged sorption studies for pesticides should be conducted, analysed and used in regulatory assessment. The inclusion of aged sorption is a higher tier in the groundwater leaching assessment. The Panel based its review on a test with three substances taken from a data set provided by the European Crop Protection Association. Particular points of attention were the quali...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-8-2018

New recommendations for use of Xofigo for treatment of prostate cancer which has spread to the bones

New recommendations for use of Xofigo for treatment of prostate cancer which has spread to the bones

The EU's Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) has adopted new recommendations for use of Xofigo for treatment of prostate cancer which has spread to the bones (bone metastases). Xofigo should only be used in symptomatic patients who have had two previous treatments for prostate cancer and who cannot be treated with other medicines.

Danish Medicines Agency

23-8-2018

August 22, 2018: Louisiana Pharmacist Convicted of Trafficking and Selling Stolen Medication

August 22, 2018: Louisiana Pharmacist Convicted of Trafficking and Selling Stolen Medication

August 22, 2018: Louisiana Pharmacist Convicted of Trafficking and Selling Stolen Medication

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-8-2018

August 17, 2018: Unlicensed Pharmacy Technician Pleads Guilty to Working at New England Compounding Center

August 17, 2018: Unlicensed Pharmacy Technician Pleads Guilty to Working at New England Compounding Center

August 17, 2018: Unlicensed Pharmacy Technician Pleads Guilty to Working at New England Compounding Center

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-7-2018

Ranier’s Rx Laboratory Issues Voluntary Recall of All Sterile Compounded Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Concerns

Ranier’s Rx Laboratory Issues Voluntary Recall of All Sterile Compounded Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Concerns

Ranier’s Rx Laboratory is voluntarily recalling all sterile compounded drug products within expiry to the hospital or consumer level. These drug products are being voluntarily recalled due to concerns that practices at the pharmacy have the potential to pose a risk of contamination to products that are intended to be sterile. These concerns arose following a routine inspection of the pharmacy by FDA.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Scientific guideline: Guideline on good pharmacogenomic practice - First version, adopted

Scientific guideline: Guideline on good pharmacogenomic practice - First version, adopted

This guideline provides recommendations for the conduct of genomic studies in relation to medical therapy in order to provide high quality information on the impact of genomic variability on drug response. Primary focus is on the analysis of genomic germline DNA. The analysis of somatic DNA and genomic biomarkers for cancer treatment is not being discussed and might be developed as an Annex or in separate guidance.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

11-7-2018

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Active substance: Synthetic 15-amino-acid macrocyclic peptide acylated with a polyethyleneglycol palmitoylated linker) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6399 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

NeuroBloc (Sloan Pharma S.a.r.l.)

NeuroBloc (Sloan Pharma S.a.r.l.)

NeuroBloc (Active substance: Botulinum Toxin Type B) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6221 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000301/T/0101

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Rasilez (Noden Pharma DAC)

Rasilez (Noden Pharma DAC)

Rasilez (Active substance: aliskiren) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6229 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Kigabeq (ORPHELIA Pharma SAS)

Kigabeq (ORPHELIA Pharma SAS)

Kigabeq (Active substance: vigabatrin) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6224 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4534

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

INCRELEX (Ipsen Pharma)

INCRELEX (Ipsen Pharma)

INCRELEX (Active substance: Mecasermin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6240 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Agenda: Agenda – 12th Pharmacovigilance stakeholder forum

Agenda: Agenda – 12th Pharmacovigilance stakeholder forum

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-9-2018

 12th Pharmacovigilance stakeholder forum, European Medicines Agency, London, UK, From: 24-Sep-2018, To: 24-Sep-2018

12th Pharmacovigilance stakeholder forum, European Medicines Agency, London, UK, From: 24-Sep-2018, To: 24-Sep-2018

This forum brings together regulators with patients, healthcare professionals and industry, to take stock of what we have achieved and what needs to be the focus over the coming years.

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

This joint Patients' and Consumers' Working Party (PCWP) and Healthcare Professionals' Working Party (HCPWP) meeting will include results of the 2017 EMA perception survey. EMA regulatory science to 2025 will be discussed together with updates on Good Pharmacovigilance Practices (GVP). The Topic Group on Digital media and health will feedback to the working parties’ members. Participants will also receive an update on ongoing work on electronic product information and on availability of authorised med...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-9-2018

 Risk management plan information day, European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Oct-2018, To: 25-Oct-2018

Risk management plan information day, European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Oct-2018, To: 25-Oct-2018

This information day will update participants on the Agency’s medicine risk management activities and provide advice to marketing authorisation holders and applicants on drafting a risk management plan (RMP) in view of the full implementation of the second revision of the RMP template after the transitional period has elapsed. It will also provide an opportunity for an exchange of experiences with this template between regulators and industry. A dedicated session will discuss the streamlining of safety s...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-9-2018

ADCETRIS (Takeda Pharma A/S)

ADCETRIS (Takeda Pharma A/S)

ADCETRIS (Active substance: Brentuximab vedotin) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)5973 of Wed, 12 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2455/R/58

Europe -DG Health and Food Safety

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-8-2018

Cometriq (Ipsen Pharma)

Cometriq (Ipsen Pharma)

Cometriq (Active substance: cabozantinib) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5761 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10180/201711

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Active substance: (S)-(-)-3-(4-aminophenyl)-2-methoxypropanoic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5728 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/075/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Active substance: Autologous glioma tumour cells treated with antisense molecule directed against the insulin-like growth factor type 1 receptor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5739 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/049/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Active substance: axicabtagene ciloleucel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5718 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4480

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Entyvio (Takeda Pharma A/S)

Entyvio (Takeda Pharma A/S)

Entyvio (Active substance: vedolizumab) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5712 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10186/201711

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

17-8-2018

EU/3/17/1870 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1870 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1870 (Active substance: Thymidine and deoxycytidine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5403 of Fri, 17 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/317/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

EU/3/18/2049 (Inozyme Pharma Ireland Ltd)

EU/3/18/2049 (Inozyme Pharma Ireland Ltd)

EU/3/18/2049 (Active substance: Recombinant human ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1 fused to the Fc fragment of IgG1) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5281 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/053/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Kyntheum (Leo Pharma A/S)

Kyntheum (Leo Pharma A/S)

Kyntheum (Active substance: brodalumab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5383 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2048 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2048 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2048 (Active substance: N-acetylgalactosamine-conjugated synthetic double-stranded oligomer specific to serpin family A member 1 gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5280 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/061/18

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2052 (Dicerna EU Limited)

EU/3/18/2052 (Dicerna EU Limited)

EU/3/18/2052 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide directed against lactate dehydrogenase A mRNA and containing four modified nucleosides which form a ligand cluster of four N-acetylgalactosamine residues) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5284 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/052/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Active substance: carglumic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5230 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Opdivo (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Opdivo (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Opdivo (Active substance: nivolumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5204 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3985/II/41

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Dificlir (Astellas Pharma Europe B.V.)

Dificlir (Astellas Pharma Europe B.V.)

Dificlir (Active substance: fidaxomicin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4889 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Qarziba (EUSA Pharma (UK) Limited)

Qarziba (EUSA Pharma (UK) Limited)

Qarziba (Active substance: dinutuximab beta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4886 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-7-2018

Aplidin (Pharma Mar S.A.)

Aplidin (Pharma Mar S.A.)

Aplidin (Active substance: plitidepsin) - Refusal of authorisation - Commission Decision (2018)4831 of Thu, 19 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4354

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Briviact (UCB Pharma S.A.)

Briviact (UCB Pharma S.A.)

Briviact (Active substance: brivaracetam) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4715 of Fri, 13 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3898/II/10/G

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Active substance: Live gE- tk- double-gene deleted Bovine Herpes Virus type 1 (BoHV-1), strain CEDDEL) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4520 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Active substance: ixazomib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4463 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Prialt (RIEMSER Pharma GmbH)

Prialt (RIEMSER Pharma GmbH)

Prialt (Active substance: ziconotide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4334 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/551/T/56

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2036 (PharmaKrysto Ltd)

EU/3/18/2036 (PharmaKrysto Ltd)

EU/3/18/2036 (Active substance: L-cystine bis(N'-methylpiperazide)) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4181 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/012/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Yondelis (Pharma Mar S.A.)

Yondelis (Pharma Mar S.A.)

Yondelis (Active substance: Trabectedin) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4096 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/3001/201709

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Cimzia (UCB Pharma S.A.)

Cimzia (UCB Pharma S.A.)

Cimzia (Active substance: certolizumab pegol ) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3768 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1037/II/65

Europe -DG Health and Food Safety