Vardenafil "Double-E Pharma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vardenafil "Double-E Pharma" 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vardenafil "Double-E Pharma" 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58221
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

8. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Vardenafil "Double-E Pharma", tabletter

0.

D.SP.NR.

30418

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vardenafil "Double-E Pharma"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mg

Hver tablet indeholder vardenafilhydrochlorid svarende til 5 mg vardenafil.

10 mg

Hver tablet indeholder vardenafilhydrochlorid svarende til 10 mg vardenafil.

20 mg

Hver tablet indeholder vardenafilhydrochlorid svarende til 20 mg vardenafil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

5 mg: En tablet indeholder 2,5 mg aspartam (E951).

10 mg: En tablet indeholder 5 mg aspartam (E951).

20 mg: En tablet indeholder 10 mg aspartam (E951).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

5 mg

Orange, 6 mm runde, bikonvekse tabletter mærket "5" på den ene side.

10 mg

Orange, 7 mm runde, bikonvekse tabletter mærket "10" på den ene side.

20 mg

Orange, 9 mm runde, bikonvekse tabletter mærket "20" på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

58221_spc.docx

Side 1 af 16

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd. Erektil dysfunktion er manglende

evne til at opnå

eller vedligeholde en erektion af penis, som er tilstrækkelig til

tilfredsstillende seksuel aktivitet.

For at Vardenafil "Double-E Pharma" kan være effektiv, er seksuel stimulation nødvendig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anvendelse hos voksne mænd

Den anbefalede dosis er 10 mg, som tages efter behov 25 til 60 minutter før seksuel

aktivitet. På basis

af effekt og tolerance kan dosis øges til 20 mg eller nedsættes til 5 mg.

Den anbefalede maksimale

dosis er 20 mg. Den anbefalede maksimale dosisfrekvens er én

gang i døgnet. Vardenafil "Double-E Pharma" kan tages

uafhængigt af måltiderne.

Indsætning af effekt kan forsinkes, hvis tabletterne tages sammen med et

fedtrigt måltid (se

pkt.5.2).

Specielle populationer

Anvendelse hos ældre mænd (≥65 år)

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter. Dog bør en øgning til den

maksimale dosis

på 20 mg overvejes med forsigtighed i forhold til den enkelte patients

tolerance over for lægemidlet (se pkt. 4.4 og 4.8).

Nedsat leverfunktion

En startdosis på 5 mg bør overvejes hos patienter med let og moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh A-B). Vurderet ud fra tolerance og effekt kan dosis efterfølgende øges. Den

anbefalede

maksimale dosis hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh

B) er 10 mg (se pkt. 4.3

og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med stærk nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) bør en

startdosis på

5 mg overvejes. Vurderet ud fra tolerance og effekt kan dosis øges til 10 mg

og 20 mg.

Pædiatrisk population

Vardenafil "Double-E Pharma" er ikke indiceret til personer under 18 år. Der er ingen

relevante indikationer for brug af

Vardenafil "Double-E Pharma" til børn.

Anvendelse hos patienter som anvender anden medicin

Samtidig anvendelse af CYP3A4-inhibitorer

Ved anvendelse i kombination med CYP3A4-inhibitorer som f.eks. erythromycin eller

clarithromycin

bør dosis af vardenafil ikke overskride 5 mg (se pkt. 4.5).

Administration

Til oral anvendelse.

58221_spc.docx

Side 2 af 16

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i punkt 6.1.

Samtidig administration af vardenafil og nitrater eller nitrogenoxid-donorer (som

amylnitrit) under

enhver form er kontraindiceret (se pkt. 4.5 og 5.1).

Vardenafil "Double-E Pharma" er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-

arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION) har nedsættelse af synet på det ene

øje. Kontraindikationen gælder, uanset

om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug

af phosphodiesterase 5 (PDE5)-hæmmere eller ej

(se pkt. 4.4).

Generelt bør lægemidler til behandling af erektil dysfunktion ikke anvendes af mænd som

frarådes

seksuel aktivitet (f.eks. patienter med alvorlige kardiovaskulære lidelser som

ustabil angina pectoris

eller alvorligt hjertesvigt [New York Heart Association III eller

IV]).

Sikkerheden af vardenafil er ikke undersøgt i følgende patientundergrupper og dets

anvendelse er

derfor kontraindiceret indtil yderligere information er tilgængelig:

alvorlig leverinsufficiens (Child-Pugh C),

terminal nyresygdom med behov for dialyse,

hypotension (blodtryk < 90/50 mmHg),

nyligt overstået stroke eller hjerteinfarkt (indenfor de sidste seks måneder),

ustabil angina pectoris og kendte arvelige degenerative sygdomme i retina som retinitis

pigmentosa.

Samtidig administration af vardenafil og de potente CYP3A4-inhibitorer ketoconazol og

itraconazol

(oral formulering) er kontraindiceret hos mænd over 75 år.

Samtidig administration af vardenafil og HIV-protease-inhibitorer som for eksempel

ritonavir og

indinavir er kontraindiceret, da de er meget potente CYP3A4-inhibitorer (se

pkt. 4.5).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, herunder vardenafil, med guanylatcyklase-

stimulatorer

som f.eks. riociguat, er kontraindiceret, da det kan føre til symptomatisk

hypotension (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før farmakologisk behandling påbegyndes, bør der optages anamnese og foretages fysisk

undersøgelse

for at diagnosticere erektil dysfunktion og undersøge potentielle

underliggende årsager.

Inden påbegyndelse af nogen som helst form for behandling af erektil dysfunktion bør

lægen

undersøge patientens kardiovaskulære tilstand, da der er en vis kardiel risiko

forbundet med seksuel

aktivitet (se pkt. 4.3). Vardenafil har vasodilaterende egenskaber

resulterende i mild og forbigående

sænkning af blodtrykket (se pkt. 5.1). Patienter med

obstruktion af venstresidig ventrikulær udløb,

f.eks. aorta stenose og idiopatisk

hypertrofisk subaorta stenose, kan være følsomme over for

virkningen af vasodilatorer

inklusiv phosphodiesterase type 5 inhibitorer.

58221_spc.docx

Side 3 af 16

Lægemidler til behandling af erektil dysfunktion bør anvendes med forsigtighed hos

patienter med

anatomisk deformitet af penis (som f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller

Peyronie’s sygdom), eller

hos patienter med lidelser, som kan prædisponere til priapisme

(som f.eks. seglcellanæmi, multipelt

myelom eller leukæmi).

Sikkerhed og virkning er ikke undersøgt ved kombination af Vardenafil "Double-E

Pharma" tabletter med anden behandling af erektil dysfunktion. Anvendelse af sådanne

kombinationer anbefales derfor ikke.

Tolerancen af den maksimale dosis på 20 mg kan være lavere hos ældre patienter (≥65 år)

(se pkt. 4.2

og 4.8).

Samtidig anvendelse af alfa-blokkere

Samtidig anvendelse af alfa-blokkere og vardenafil kan hos nogle patienter føre til

symptomatisk

hypotension, da de begge er vasodilatorer. Behandling samtidigt med

vardenafil bør kun initieres

såfremt patienten er i stabil alfa-blokker-behandling. Hos de

patienter, der er i stabil alfa-blokker-behandling, bør vardenafil initieres med den laveste

anbefalede startdosis på 5 mg

tabletter. Vardenafil kan administreres på et hvilket som

helst tidspunkt sammen med tamsulosin eller

med alfuzosin. Et doseringsinterval bør

overvejes, hvis vardenafil ordineres samtidigt med andre alfa-blokkere (se pkt. 4.5). Hos de

patienter, der allerede får en optimeret dosis af vardenafil, bør

behandling med alfa-blokker

initieres med den laveste dosis. Gradvis stigning i doseringen af alfa-blokker kan

associeres med yderligere reduktion af blodtryk hos patienter, der får vardenafil.

Samtidig anvendelse af CYP3A4-inhibitorer

Samtidig anvendelse af vardenafil og potente CYP3A4-inhibitorer som f.eks. itraconazol

ketoconazol (oral formulering) bør undgås pga. markant øgede plasmakoncentrationer

af vardenafil

ved kombination med disse lægemidler (se pkt. 4.5 og 4.3).

Dosisjustering af vardenafil kan være nødvendig ved samtidig indgift af moderate

CYP3A4-inhibitorer som erythromycin og clarithromycin (se pkt. 4.5 og 4.2).

Samtidig indtagelse af grapefrugt eller grapefrugtjuice forventes at øge

plasmakoncentrationen af

vardenafil. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.5).

Virkning på QTc-intervallet

Enkeltdoser på 10 mg og 80 mg vardenafil har vist sig at kunne forlænge QTc-intervallet

med en

middelværdi på henholdsvis 8 msek og 10 msek. Enkeltdoser på 10 mg vardenafil

givet samtidig med

400 mg gatifloxacin, et aktivt stof med sammenlignelig QT-effekt,

viste også en additiv QTc-effekt på

4 msek. i forhold til effekten ved hvert aktive stof for

sig. Den kliniske virkning af disse QT-ændringer

kendes ikke (se pkt. 5.1).

Den kliniske relevans heraf er ukendt og kan ikke generaliseres til alle patienter under alle

forhold, da

det vil afhænge af individuelle risikofaktorer og modtagelighed som kan være

til stede på hvilket som

helst tidspunkt hos enhver given patient. Lægemidler som kan

forlænge QTc-intervallet, inklusiv

vardenafil, bør undgås hos patienter med relevante

risikofaktorer, f.eks. hypokaliæmi, medfødt QT-forlængelse, samtidig administration af

klasse 1A antiarytmika (f.eks. quinidin, procainamid) eller

klasse 3 (f.eks. amiodaron,

sotalol).

Virkning på synet

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati

(NAION) i forbindelse med indtagelse af Vardenafil "Double-E Pharma"

58221_spc.docx

Side 4 af 16

og andre PDE5-hæmmere. Patienten skal informeres

om, at han skal stoppe med at tage

Vardenafil "Double-E Pharma" og omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår

synsdefekt (se pkt. 4.3).

Virkning på blødning

In vitro-undersøgelser med humane blodplader indikerer at vardenafil ikke har

antiaggregatorisk effekt i sig selv men ved høje (over-terapeutiske) koncentrationer

forstærker vardenafil den

antiaggregatoriske effekt af nitrogenoxiddonoren

natriumnitroprussid. Vardenafil, alene eller i

kombination med acetylsalicylsyre, har ingen

effekt på blødningstiden hos mennesker (se pkt. 4.5).

Der findes ingen oplysninger om sikkerhed ved indgift af vardenafil hos patienter med

blødningsforstyrrelser eller aktivt peptisk mavesår. Derfor bør vardenafil kun gives til disse

patienter

efter omhyggeligt at have vurderet fordele over for risici.

Hjælpestof

Vardenafil "Double-E Pharma" indeholder aspartam, en kilde til phenylalanin, som kan

være skadeligt for mennesker med phenylketonuri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkninger af andre præparater på vardenafil

In vitro-undersøgelser

Vardenafil metaboliseres overvejende af leverenzymer via cytokrom P450 (CYP)-

isoformen 3A4 men

også via CYP3A5- og CYP2C-isoformer. Derfor kan hæmmere af

disse isoenzymer reducere

vardenafil clearance.

In vivo-undersøgelser

Samtidig indgift af HIV-proteasehæmmeren indinavir (800 mg 3 gange daglig), en potent

CYP3A4-

inhibitor, og vardenafil (10 mg tabletter) medførte en 16-dobbelt stigning af

vardenafil

AUC og en 7-dobbelt øgning af vardenafil Cmax. Efter 24 timer var

plasmaniveauet af vardenafil faldet

til 4 % af det maksimale vardenafil plasmaniveau

(Cmax).

Samtidig indgift af vardenafil og ritonavir (600 mg 2 gange daglig) medførte en 13-dobbelt

øgning af

vardenafil Cmax og en 49-dobbelt stigning af vardenafil AUC0-24 ved samtidig

indgift af 5 mg

vardenafil. Interaktionen er en konsekvens af ritonavirs blokering af

vardenafils metabolisme i leveren. Ritonavir er en meget potent CYP3A4-inhibitor, som

også hæmmer CYP2C9. Ritonavir forlængede signifikant halveringstiden af vardenafil til

25,7 timer (se pkt. 4.3).

Samtidig indgift af ketoconazol (200 mg), en potent CYP3A4-inhibitor, og vardenafil (5

mg) medførte

en 10-dobbelt øgning af vardenafil AUC og en 4-dobbelt øgning af

vardenafil Cmax. (se pkt. 4.4).

Skønt der ikke er foretaget specifikke interaktionsundersøgelser, kan samtidig anvendelse

af andre

potente CYP3A4-inhibitorer (som itraconazol) forventes at medføre vardenafil

plasmaniveauer

sammenlignelige med dem frembragt af ketoconazol. Samtidig indgift af

vardenafil og potente CYP3A4-inhibitorer som f.eks. itraconazol og ketoconazol (oral

anvendelse) bør undgås (se pkt 4.3 og

4.4). Hos mænd over 75 år er samtidig brug af

vardenafil og itraconazol eller ketoconazol

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

58221_spc.docx

Side 5 af 16

Samtidig indgift af erythromycin (500 mg 3 gange daglig), en CYP3A4-inhibitor, og

vardenafil (5 mg) medførte en 4-dobbelt øgning af vardenafil AUC og en 3-dobbelt øgning

af Cmax. Selv om der

ikke er udført et specifikt interaktionsstudie, kan samtidig indgift af

clarithromycin forventes at

medføre lignende indvirkninger på vardenafil AUC og

Cmax.Det kan være nødvendigt at justere dosis

af vardenafil, når det anvendes sammen

med en moderat CYP3A4-inhibitor som f.eks. erythromycin

eller clarithromycin (se pkt.

4.2. og 4.4). Hos raske frivillige forsøgspersoner havde cimetidin (400 mg

2 gange daglig),

en non-specifik cytokrom P450-inhibitor, ingen effekt på vardenafil AUC og Cmax ved

indgift sammen med vardenafil (20 mg).

Grapefrugtjuice, som er en svag hæmmer af CYP3A4-metabolisme i tarmvæggen, kan

medføre

moderat øget plasmakoncentration af vardenafil (se pkt. 4.4).

Farmakokinetikken af vardenafil (20 mg) blev ikke påvirket af samtidig indgift af H2-

antagonisten

ranitidin (150 mg 2 gange daglig), digoxin, warfarin, glibenclamid, alkohol

(gennemsnitligt

maksimalt niveau på 73 mg/dl alkohol i blodet), eller enkeltdoser af

antacida

(magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid).

Selvom der ikke er foretaget specifikke interaktionsundersøgelser for alle lægemidler, viste

populationsfarmakokinetiske analyser, at vardenafils farmakokinetik ikke blev påvirket

ved samtidig

indgift af følgende stoffer: Acetylsalicylsyre, ACE-hæmmere, beta-blokkere,

svage CYP3A4-inhibitorer, diuretika og lægemidler til behandling af diabetes

(sulfonylurinstoffer og metformin).

Virkninger af vardenafil på andre præparater

Der findes ikke data for interaktion mellem vardenafil og non-specifikke

phosphodiesterase inhibitorer

som theofyllin eller dipyridamol.

In vivo-undersøgelser

Der blev ikke observeret en forstærket hypotensiv effekt af sublingual nitroglycerin (0,4

mg), når

vardenafil (10 mg) blev givet med varierende tidsintervaller (1 til 24 timer) forud

nitroglycerindosen i et studie med 18 raske mandlige forsøgspersoner. Vardenafil 20

mg forstærkede

den hypotentive effekt af sublingual nitroglycerin (0,4 mg) indtaget 1 og 4

timer efter vardenafil

administration hos raske midaldrende forsøgspersoner. Der sås ingen

effekt på blodtrykket når

nitroglycerin blev indtaget 24 timer efter administration af en

enkelt dosis vardenafil på 20 mg. Hos

patienter findes der imidlertid ikke oplysninger om

vardenafils mulige forstærkning af nitraters

hypotensive effekt, og samtidig administration

er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Nicorandil er en hybrid bestående af en kaliumkanalåbner og nitrat. På grund af

nitratkomponenten

kan det potentielt have alvorlige interaktioner med vardenafil. Eftersom

alfa-blokker-monoterapi kan

medføre markant blodtrykssænkning, især postural

hypotension og synkope, blev der udført

interaktionsstudier med vardenafil. I to

interaktionsstudier med raske normotensive frivillige efter

forceret titrering til høje doser

af alfa-blokkerne tamsulosin eller terazosin blev hypotension (i nogle

tilfælde

symptomatisk) rapporteret i et signifikant antal af personer efter samtidig administration af

vardenafil. Blandt personer behandlet med terazosin blev hypotension observeret

hyppigere, når

vardenafil og terazosin blev givet samtidig, end når doseringerne var

separeret med et tidsinterval på

6 timer.

58221_spc.docx

Side 6 af 16

Baseret på resultater af interaktionsstudierne med vardenafil hos patienter med benign

prostatahyperplasi (BPH) i stabil behandling med tamsulosin, terazosin eller alfuzosin:

Når vardenafil tabletter blev givet i doser på 5, 10 og 20 mg på baggrund af

stabil

behandling med tamsulosin, var der ingen symptomatisk reduktion i blodtrykket selvom

3/21 patienter behandlet med tamsulosin viste symptomatisk forbigående tilfælde af

systolisk

blodtryk på mindre end 85 mmHg.

Når 5 mg vardenafil tabletter blev givet samtidig med 5 eller 10 mg terazosin,

oplevede

én ud af 21 patienter symptomatisk postural hypotension. Hypotension var ikke

observeret, når administrationen af 5 mg vardenafil og terazosin blev separeret med 6

timer.

Når vardenafil tabletter blev givet i doser på 5 eller 10 mg på baggrund af

stabil

behandling med alfuzosin, sammenlignet med placebo, var der ingen symptomatisk

reduktion i blodtrykket.

Derfor bør samtidig behandling kun initieres, hvis patienten er i stabil behandling med

alfa-blokker.

Hos de patienter, der er i stabil alfa-blokker-behandling, bør vardenafil

initieres med den laveste

anbefalede startdosis på 5 mg. Vardenafil "Double-E Pharma"

kan administreres på et hvilket som helst tidspunkt med

tamsulosin eller alfuzosin.

Sammen med andre alfa-blokkere bør en separation af tidspunktet for

doseringen

overvejes, når vardenafil er ordineret samtidigt (se pkt. 4.4).

Der sås ingen signifikante interaktioner ved indgift af vardenafil (20 mg tabletter)

sammen

med warfarin (25 mg), som metaboliseres via CYP2C9, eller digoxin (0,375 mg). Den

relative biotilgængelighed af glibenclamid (3,5 mg) blev ikke påvirket af samtidig indgift

af vardenafil (20 mg). I et specifikt studie hvor vardenafil (20 mg) blev administreret

samtidigt med slow-release

nifedipin (30 mg eller 60 mg) hos hypertensive patienter, sås

en yderligere reduktion af supin systolisk

blodtryk med 6 mmHg og supin diastolisk

blodtryk med 5 mmHg ledsaget af en øgning af

hjertefrekvensen med 4 slag pr. minut.

Ved samtidig indgift af vardenafil (20 mg tabletter) og alkohol (gennemsnitligt

maksimalt

niveau på 73 mg/dl alkohol i blodet) forstærkede vardenafil ikke effekten af alkohol på

blodtryk og hjertefrekvens, og vardenafils farmakokinetik forblev uændret.

Vardenafil (10 mg) forstærkede ikke den af acetylsalicylsyre (81 mg x 2) forlængede

blødningstid.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-

hæmmere blev kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at

forstærke den hypotensive virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en

gunstig klinisk virkning af kombinationen i den undersøgte population. Samtidig brug af

riociguat med PDE5-hæmmere, herunder vardenafil, er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.6

Graviditet og amning

Vardenafil "Double-E Pharma" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

Der findes ingen studier med vardenafil hos

gravide kvinder.

Der foreligger ingen fertilitetsdata.

58221_spc.docx

Side 7 af 16

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene

maskiner.

Da der er rapporteret svimmelhed og abnormt syn i kliniske undersøgelser med vardenafil,

bør

patienter være opmærksomme på, hvordan de reagerer på Vardenafil "Double-E

Pharma", inden de kører bil og betjener

maskiner.

4.8

Bivirkninger

De bivirkninger, der blev indberettet med Vardenafil "Double-E Pharma" tabletter i

kliniske studier, var generelt forbigående og lette til moderate. Den hyppigst indberettede

bivirkning,

som forekom hos ≥ 10 % af patienterne, er hovedpine.

Bivirkningerne er opført med frekvenser i henhold til MedDRA-konventionen: Meget

almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

alvorligste bivirkninger er anført først.

Følgende bivirkninger er rapporteret

Systemorgan-

klasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindeli

g (≥1/100

til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til <1/1.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud fra

forhånden-

værende data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Konjunktivit

Immunsystemet

Allergisk ødem

og angioødem

Allergiske

reaktioner

Psykiske

forstyrrelser

Søvnforstyrrelse

Angst

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhe

Døsighed

Parastæsi og

dysæstesi

Synkope.

Kramper

Amnesi

Øjne

Synsforstyrrelser

Okulær

hyperæmi

Ændret farvesyn

Øjensmerter og

ubehag i øjet

Fotofobi

Øget intra-

okulært tryk

Øget tåreflåd

Non-arteritis

anterior iskæmisk

opticusneuropati

Synsdefekt

Øre og labyrint

Tinnitus.

Vertigo

Pludselig døvhed

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Myokardie-

infarkt

Ventrikulær

takyarytmi

Angina

pectoris

Vaskulære

Flushing

Hypertensio

58221_spc.docx

Side 8 af 16

sygdomme

Hypotension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Nasal

obstruktion

Dyspnø

Tillukning af

bihuler

Næseblod

Mave-tarm-

kanalen

Dyspepsi

Gastroøsofageal

reflukssygdom

Gastritis

Gastointestinale

smerter og

abdominalsmert

er Diaré

Opkastning

Kvalme

Tør mund

Lever og

galdeveje

Stigning i

aminotransferase

Stigning i

gamma-

gluta-

myltransfera

Hud og subkutane

væv

Erytem

Udslæt

Fotosensitiv

tetsreaktione

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Forhøjet kreatin-

fosfokinase

Myalgi

Øget

muskeltonus

Muskelkramper

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive

system og

mammae

Længerevarende

erektion

Priapisme

Blødning fra

penis

Hæmospermi

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Utilpashed

Smerter i

brystet

Blødning fra penis, hæmospermi og hæmaturi er blevet rapporteret i kliniske studier og

spontane data

efter markedsføring ved behandling med alle PDE5-hæmmere, herunder

vardenafil.

Ved en dosis på 20 mg Vardenafil "Double-E Pharma" tabletter fik ældre patienter (≥65 år)

hyppigere

hovedpine (16,2 % sammenlignet med 11,8 %) og svimmelhed (3,7 %

sammenlignet med 0,7 %) end

yngre patienter (<65 år). Generelt er det vist, at bivirkninger

(især ”svimmelhed”) forekommer lidt

hyppigere hos patienter med hypertension i

anamnesen.

Post-marketing rapporter fra et andet lægemiddel i samme terapeutiske klasse

Vaskulære sygdomme

Alvorlige kardiovaskulære reaktioner, inklusive hjerneblødning, pludselig hjertedød,

transitorisk

cerebral iskæmi, ustabil angina og ventrikulær arytmi med tidsmæssig

association er rapporteret for et

andet lægemiddel tilhørende samme klasse post-marketing.

Indberetning af formodede bivirkninger

58221_spc.docx

Side 9 af 16

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I enkeltdosisundersøgelser med frivillige forsøgspersoner tåltes doser op til 80 mg

vardenafil

tabletter pr. døgn uden fremkomst af alvorlige bivirkninger.

Ved indgift af vardenafil i højere doser og hyppigere end anbefalet (40 mg tabletter 2

gange daglig) blev der rapporteret stærke rygsmerter. Dette var ikke associeret med

muskel- eller

neurologisk toksicitet.

I tilfælde af overdosering bør der gives symptomatisk behandling efter behov. Renal

dialyse forventes

ikke at øge clearance, da vardenafil i høj grad er bundet til

plasmaproteiner og ikke udskilles af

betydning i urinen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode:

G 04 BE 09. Urologika, lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Vardenafil er en oral behandling til forbedring af erektil funktion hos mænd med erektil

dysfunktion.

Svækket erektil funktion genoprettes ved at blodgennemstrømningen til penis

øges på en naturlig

måde ved seksuel stimulation.

Erektion af penis er en hæmodynamisk proces. Ved seksuel stimulation frigives

nitrogenoxid.

Nitrogenoxid aktiverer derefter enzymet guanylatcyklase, hvilket resulterer i

øgede koncentrationer af

cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum. Dette

bevirker en afslapning af den glatte muskulatur og tillader blodet at strømme til penis.

Niveauet af cGMP reguleres af syntesehastigheden

via guanulatcyklase og af

nedbrydningshastigheden via cGMP hydrolyserende phosphodiesteraser

(PDE’er).

Vardenafil er en potent og selektiv hæmmer af cGMP-specifik phosphodiesterase type 5

(PDE5), den

mest markante PDE i human corpus cavernosum. Vardenafil øger kraftigt

effekten af endogen

nitrogenoxid i corpus cavernosum ved at hæmme PDE5. Når

nitrogenoxid frigives som respons på

seksuel stimulation, fører vardenafils hæmning af

PDE5 til øgede cGMP-niveauer i corpus

cavernosum. Derfor er seksuel stimulation

nødvendig for vardenafils positive terapeutiske effekt.

In vitro-undersøgelser har vist, at vardenafil er mere potent overfor PDE5 end andre kendte

58221_spc.docx

Side 10 af 16

phosphodiesteraser (> 15 gange i forhold til PDE6, > 130 gange i forhold til PDE1, > 300

gange i

forhold til PDE11, og > 1000 gange i forhold til PDE2, PDE3, PDE4, PDE7,

PDE8, PDE9 og

PDE10).

I en penis-pletysmografiundersøgelse (RigiScan) bevirkede vardenafil 20 mg en erektion

vurderet

tilstrækkelig til gennemførelse af samleje (60 % stivhed i RigiScan), hos nogle

mænd allerede 15 minutter efter indtagelse. Disse forsøgspersoners samlede respons på

vardenafil var statistisk

signifikant 25 minutter efter indtagelse, sammenlignet med

placebo.

Vardenafil forårsager let og forbigående blodtryksfald, der i de fleste tilfælde ikke kommer

til udtryk

som klinisk virkning. Efter 20 mg og 40 mg vardenafil var det gennemsnitlige

maksimale fald i supin

systolisk blodtryk –6,9 mmHg for 20 mg og –4,3 mmHg for 40 mg

vardenafil, sammenlignet med

placebo. Denne effekt er i overensstemmelse med den

vasodilatoriske effekt af PDE-inhibitorer og

skyldes formentlig øgede cGMP-niveauer i

vasculære glatte muskelceller. Enkeltdoser og flere orale

doser af vardenafil på op til 40

mg bevirkede ingen klinisk relevante EKG-ændringer for normale

mandlige frivillige

forsøgspersoner.

Et enkeltdosis, dobbelt-blindt, cross-over, randomiseret studie med 59 raske mænd

sammenlignede

effekten på QT-intervallet mellem vardenafil (10 mg og 80 mg), sildenafil

(50 mg og 400 mg) og

placebo. Moxifloxacin (400 mg) var inkluderet som aktiv intern

kontrol. Påvirkninger af QT-

intervallet blev målt en time efter dosering (gennemsnitlig

tmax for vardenafil). Det primære formål

med dette studie var at udelukke en effekt større

end 10 msek (dvs. påvise manglende effekt) på QTc-

intervallet med en enkelt oral dosis

på 80 mg vardenafil sammenlignet med placebo, målt som

ændringen i Fridericia’s

korrektionsformel (QTcF=QT/RR1/3) en time efter dosering, sammenlignet

udgangsværdien. Resultaterne for vardenafil viste en øgning i QTc (Fridericia) på 8 msek

(90 %

CI: 6-9) og 10 msek (90 % CI: 8-11) ved doser på 10 og 80 mg sammenlignet med

placebo, og en

øgning i QTci på 4 msek (90 % CI: 3-6) og 6 msek (90 % CI: 4-7) ved

doser på 10 og 80 mg

sammenlignet med placebo en time efter dosering. Ved tmax var kun

ændringen i middelværdi for

QTcF for 80 mg vardenafil udenfor den i studiet fastsatte

grænse (middelværdi 10 msek, 90 % CI: 8-

11). Når den individuelle korrektionsformel

blev anvendt var ingen af værdierne udenfor grænsen.

I et separate studie efter markedsføringen på 44 raske frivillige blev enkeltdoser på 10 mg

vardenafil

eller 50 mg sildenafil givet samtig med 400 mg gatifloxacin, som er et

lægemiddel med

sammenlignelig QT-effekt. Både vardenafil og sildenafil viste en stigning

i Fridericia QTc-effekten på

4 msek. (vardenafil) og 5 msek. (sildenafil) i forhold til

effekten ved hvert lægemiddel for sig. Den

faktiske kliniske virkning af disse QT-

ændringer kendes ikke.

Yderligere information om kliniske studier

I kliniske studier blev vardenafil givet til mere end 17.000 mænd med erektil dysfunktion

(ED) i

alderen 18-89 år, hvoraf mange havde flere samtidige sygdomstilstande. Over 2.500

patienter har

været behandlet med vardenafil i seks måneder eller længere. Heraf har mere

end 900 patienter været

behandlet i et år eller længere.

De følgende patientgrupper var repræsenteret: Ældre (22 %), patienter med hypertension

(35 %),

diabetes mellitus (29 %), iskæmisk hjertesygdom og andre kardiovaskulære

sygdomme (7 %), kronisk

lungesygdom (5 %), hyperlipidæmi (22 %), depression (5 %),

radikal prostatektomi (9 %). De følgende

grupper var ikke velrepræsenterede i kliniske

58221_spc.docx

Side 11 af 16

studier: Ældre (>75 år, 2,4 %) og patienter med visse

kardiovaskulære tilstande (se pkt.

4.3). Der er ikke foretaget kliniske studier med patienter med CNS-sygdomme (undtagen

rygmarvsskader), stærk nedsat nyre- eller leverfunktion, bækken kirurgi (med

undtagelse

af nervebesparende prostatektomi) eller bækken-læsion eller røntgenbehandling og

hypoaktiv seksuel lyst eller penis-deformiteter.

I de pivotale studier resulterede behandling med vardenafil tabletter i en forbedring

erektil funktion sammenlignet med placebo. Hos det begrænsede antal patienter som

forsøgte

samleje op til fire til fem timer efter indtagelse af dosis var succesraten for

penetration og

vedligeholdelse af erektion konsistent større end for placebo.

I fikseret-dosis studier (tabletter) med en bred sammensat population af mænd med

erektil

dysfunktion, opnåede 68 % (5 mg), 76 % (10 mg) og 80 % (20 mg) af patienterne

succesfuld

penetration (SEP 2) sammenlignet med 49 % for placebo over en tre måneders

periode. I denne bredt

sammensatte ED-population var evnen til at vedligeholde erektion

(SEP 3) 53 % (5 mg), 63 % (10 mg)

og 65 % (20 mg) sammenlignet med placebo.

I poolede data fra de større effektivitetsstudier var andelen af patienter, som opnåede

succesfuld

penetration vha. vardenafil: Psykogen erektil dysfunktion (77-87 %),

kombineret erektil dysfunktion,

(69-83 %), organisk erektil dysfunktion (64-75 %), ældre

(52-75 %), iskæmisk hjertesygdom (70-73 %)

hyperlipædemi (62-73 %), kronisk

lungesygdom (74-78 %) depression (59-69 %) og patienter som

samtidigt blev behandlet

med antihypertensiva (62-73 %).

I et klinisk studie med patienter med diabetes mellitus forbedrede vardenafil signifikant

scoren for

erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

tilstrækkelig til samleje og

stivhed af penis, sammenlignet med placebo ved vardenafil

doser på 10 mg og 20 mg. Responsraterne

for evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

var 61 % og 49 % for 10 mg og 64 % og 54 % for 20 mg vardenafil sammenlignet med 36

% og 23 % for placebo for patienter som gennemførte tre

måneders behandling.

I et klinisk studie med post prostatektomerede patienter forbedrede vardenafil signifikant

scoren for

erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

tilstrækkelig til samleje og stivhed af penis sammenlignet med placebo ved vardenafil

doser på 10 mg og 20 mg. Responsraterne

for evnen til at opnå og vedligeholde en erektion

var 47 % og 37 % for 10 mg og 48 % og 34 % for 20

mg vardenafil sammenlignet med 22

% og 10 % for placebo for patienter som gennemførte tre

måneders behandling.

I et fleksibel-dosis klinisk studie med patienter med rygmarvsskader forbedrede vardenafil

signifikant

scoren for erektil funktionsdomæne, evnen til at opnå og vedligeholde en

erektion tilstrækkelig til

samleje og stivhed af penis, sammenlignet med placebo. Antallet

af patienter som vendte tilbage til en

normal erektil funktionsdomæne score (>26) var 53 %

for vardenafil sammenlignet med 9 % for

placebo. Responsraterne for evnen til at opnå og

vedligeholde en erektion var 76 % og 59 % for

vardenafil sammenlignet med 41 % og 22

% for placebo for patienter som gennemførte tre måneders

behandling, hvilket var klinisk

og statistisk signifikant (p<0,001).

Sikkerheden og effekten af vardenafil var opretholdt i langtidsstudier.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier

i alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandlingen

af erektil dysfunktion. Se pkt. 4.2

for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

58221_spc.docx

Side 12 af 16

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter indgift af vardenafil tabletter absorberes vardenafil hurtigt med maksimal

observeret

plasmakoncentration opnået hos nogle mænd så tidligt som 15 minutter efter oral

administration. I 90 % af tilfældene blev den maksimale plasmakoncentration imidlertid

nået inden for

30 til 120 minutter (median 60 minutter) efter oral indgift i fastende tilstand.

Den gennemsnitlige

absolutte orale biotilgængelighed er 15 %. Oral indgift af vardenafil

øgede AUC og Cmax næsten

proportionalt med dosis over det anbefalede dosisområde (5-

20 mg).

Ved indgift af vardenafil tabletter sammen med et fedtrigt måltid (indeholdende 57 %

fedt)

reduceres absorptionshastigheden med en øgning af median Tmax på en time og en

gennemsnitlig

sænkning af Cmax på 20 %. AUC for vardenafil påvirkes ikke. Efter et

måltid indeholdende 30 % fedt er

hastigheden og graden af absorptionen af vardenafil

(Tmax, Cmax og AUC) uændret sammenlignet med

indgift i fastende tilstand.

Fordeling

Det gennemsnitlige steady-state fordelingsvolumen for vardenafil er 208 l, hvilket tyder på

fordeling

ind i vævene.

Vardenafil og dets væsentligste cirkulerende metabolit (M1) er i høj grad bundet til

plasmaproteiner

(ca. 95 % for både vardenafil og M1). For vardenafil såvel som for M1 er

proteinbindingen uafhængig

af de totale stofkoncentrationer.

Baseret på målinger af vardenafil i sæd fra raske forsøgspersoner 90 minutter efter indgift,

forekommer der ikke mere end 0,00012 % af indgivet dosis i patienters sæd.

Biotransformation

Vardenafil i tabletter metaboliseres hovedsagelig i leveren via cytokrom P450 (CYP)-

isoformen 3A4 men også via CYP3A5- og CYP2C-isoformer.

I mennesker er den væsentligste cirkulerende metabolit (M1) et resultat af en deethylering

vardenafil og er underlagt yderligere metabolisme med en plasma

eliminationshalveringstid på ca. fire

timer. En del af M1 er på glucuronid-form i den

systemiske cirkulation. Metabolitten M1 udviser en

phosphodiesterase selektivitetsprofil

svarende til vardenafil og en in vitro-styrke overfor

phosphodiesterase type 5 på ca. 28 %

sammenlignet med vardenafil, resulterende i et effekt bidrag på

ca. 7 %.

Elimination

Vardenafils totale kropsclearance er 56 l/t med en resulterende terminal halveringstid på 4-

5 timer.

Efter oral indgift udskilles vardenafil som metabolitter hovedsageligt i faeces (ca.

91-95 % af indgiven

dosis) og i mindre grad i urinen (ca. 2-6 % af indgiven dosis).

Farmakokinetik hos særlige patientgrupper

Ældre

Vardenafils lever-clearance hos raske ældre forsøgspersoner (65 år og derover)

reduceredes

sammenlignet med raske yngre forsøgspersoner (18-45 år). Gennemsnitlig

havde ældre mænd, der tog

vardenafil tabletter, en 52 % højere AUC og en 34 % højere

58221_spc.docx

Side 13 af 16

Cmax end yngre mænd. (Se

pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos frivillige forsøgspersoner med let til moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 30-

80 ml/min)

svarede vardenafils farmakokinetik til farmakokinetikken for en kontrolgruppe

med normal

nyrefunktion. Hos frivillige forsøgspersoner med alvorlig nyreinsufficiens

(kreatininclearance <30 ml/min) øgedes den gennemsnitlige AUC med 21 % og den

gennemsnitlige Cmax faldt med 23 %

sammenlignet med frivillige forsøgspersoner uden

nedsat nyrefunktion. Ingen statistisk signifikant

korrelation observeredes mellem

kreatininclearance og eksponering for vardenafil (AUC og Cmax). (Se

pkt. 4.2).

Farmakokinetikken af vardenafil er ikke undersøgt hos patienter med behov for dialyse (Se

pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B) reduceredes

vardenafil

clearance proportionelt med graden af den nedsatte leverfunktion. Hos patienter

med lettere nedsat

leverfunktion (Child-Pugh A) øgedes den gennemsnitlige AUC og

Cmax henholdsvis 17 % og 22 % sammenlignet med en kontrolgruppe med raske

forsøgspersoner. Hos patienter med moderat nedsat

leverfunktion (Child-Pugh B) øgedes

den gennemsnitlige AUC og Cmax med henholdsvis 160 % og

133 % sammenlignet med

en kontrolgruppe med raske forsøgspersoner (se pkt. 4.2). Vardenafils

farmakokinetik er

ikke undersøgt hos patienter med alvorlig leverinsufficiens (Child-Pugh C) (Se pkt.

4.3).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt

reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Crospovidon

Silika, kolloid vandfri

Aspartam (E951)

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

Gul jernoxid (E172)

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

58221_spc.docx

Side 14 af 16

Aluminium/aluminium-blister

Pakningsstørrelser: 2, 4, 8, 12 og 20 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

58221_spc.docx

Side 15 af 16

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

DOUBLE-E PHARMA Ltd.

17 Corrig Road, Sandyford

Dublin 18

Irland

Repræsentant

GxMed Nordic Ivs

Hovedgaden 55B, 2.

2970 Hørsholm

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

58221

10 mg: 58222

20 mg: 58223

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. januar 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58221_spc.docx

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-6-2018

Federal judge enters consent decree against Delta Pharma

Federal judge enters consent decree against Delta Pharma

Federal judge enters consent decree against Delta Pharma

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Presence of Red Particulate Matter

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Presence of Red Particulate Matter

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g/Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Exposure to particulate may result in local site reaction, thromboembolic events and systemic immune response.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Vials Contain Particulate Matter

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Vials Contain Particulate Matter

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g by AuroMedics Pharma: Recall: Exposure to particulate matter may result in local irritation/swelling or more serious outcomes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

Two lots of the epilepsy drug Primidone recalled because of high levels of lead, which may pose serious health risks

Two lots of the epilepsy drug Primidone recalled because of high levels of lead, which may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that AA Pharma Inc. is voluntarily recalling two lots of Primidone tablets because they contain high levels of lead. The company has indicated that only the lots identified below are affected by this issue.

Health Canada

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

15-1-2014

Revocation of wholesale distribution and manufacturing authorisations granted to Singad Pharma ApS

Revocation of wholesale distribution and manufacturing authorisations granted to Singad Pharma ApS

On 20 December 2013 and on 10 January 2014, the Danish Health and Medicines Authority decided to revoke the section 39 authorisations for wholesale distribution and manufacturing of medicinal products with the authorisation IDs 25081 and 25082 granted to Singad Pharma ApS (company number 255894).

Danish Medicines Agency

10-7-2018

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Active substance: ixazomib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4463 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Prialt (RIEMSER Pharma GmbH)

Prialt (RIEMSER Pharma GmbH)

Prialt (Active substance: ziconotide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4334 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/551/T/56

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Yondelis (Pharma Mar S.A.)

Yondelis (Pharma Mar S.A.)

Yondelis (Active substance: Trabectedin) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4096 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/3001/201709

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Cimzia (UCB Pharma S.A.)

Cimzia (UCB Pharma S.A.)

Cimzia (Active substance: certolizumab pegol ) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3768 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1037/II/65

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Cepedex (CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH)

Cepedex (CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH)

Cepedex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3684 of Wed, 06 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Yervoy (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Yervoy (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Yervoy (Active substance: ipilimumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3618 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2213/II/55

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Sprycel (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Sprycel (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Sprycel (Active substance: Dasatinib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3619 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide targeted against transthyretin mRNA, with six phosphorothioate linkages in the backbone, and nine 2'-fluoro and thirty-five 2'-O-methyl nucleoside residues in the sequence, which is covalently linked via a phosphodiester group to a ligand containing three N-acetylgalactosamine residues) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3394 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Active substance: Modified mRNA encoding human methylmalonyl-coenzyme A mutase encapsulated into lipid nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3393 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/017/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/11/857 (Alnylam Netherlands B.V.)

EU/3/11/857 (Alnylam Netherlands B.V.)

EU/3/11/857 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide directed against transthyretin mRNA) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3398 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/142/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Active substance: alogliptin / pioglitazone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3347 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2178/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Active substance: alogliptin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3345 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2182/R/19

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Active substance: alogliptin / metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3346 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2654/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/16/1684 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1684 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1684 (Active substance: Modified mRNA encoding the UGT1A1 protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3132 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/047/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1298 (Genzyme Europe B.V.)

EU/3/14/1298 (Genzyme Europe B.V.)

EU/3/14/1298 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide directed against antithrombin mRNA and covalently linked to a ligand containing three N-acetylgalactosamine residues) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3148 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/041/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1297 (Genzyme Europe B.V.)

EU/3/14/1297 (Genzyme Europe B.V.)

EU/3/14/1297 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide directed against antithrombin mRNA and covalently linked to a ligand containing three N-acetylgalactosamine residues) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3147 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/039/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Active substance: 1-[4-bromo-5-[1-ethyl-7-(methylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-3-yl]-2-fluorophenyl]-3-phenylurea) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/09/667 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/09/667 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/09/667 (Active substance: Expanded human allogeneic mesenchymal adult stem cells extracted from adipose tissue) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3029 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/054/09/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Alofisel (Takeda Pharma A/S)

Alofisel (Takeda Pharma A/S)

Alofisel (Active substance: Darvadstrocel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3050 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4258/T/1

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

CABOMETYX (Ipsen Pharma)

CABOMETYX (Ipsen Pharma)

CABOMETYX (Active substance: cabozantinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3015 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4163/II/3

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3006 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/959/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

EnCyzix (Renable Pharma Limited)

EnCyzix (Renable Pharma Limited)

EnCyzix (Active substance: enclomifene) - Refusal of authorisation - Commission Decision (2018)2187 of Mon, 23 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4198

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2010 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/071/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/12/1092 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/12/1092 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/12/1092 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin 6) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2009 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/147/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2007 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/083/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety