Valsartan "Jubilant"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Valsartan "Jubilant" 320 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 320 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Valsartan "Jubilant" 320 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 52961
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

12. maj 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Valsartan ”Jubilant”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

28931

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Valsartan ”Jubilant”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 320 mg valsartan.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 315 mg vandfri lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Gule, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, som er cirka 20,45 mm lange og 9,65

mm brede og præget med ‘C5’ på den ene side og glatte på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hypertension

Behandling af essentiel hypertension hos voksne og hypertension hos børn og unge i

alderen 6-18 år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Hypertension

Den anbefalede startdosis af Valsartan ”Jubilant” er 80 mg en gang daglig. Den

antihypertensive effekt ses i betydelig grad inden for 2 uger, og maksimal effekt opnås

52961_spc.docx

Side 1 af 15

inden for 4 uger. Hos nogle patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, kan

dosis øges til 160 mg og til maksimalt 320 mg.

Valsartan ”Jubilant” kan også administreres sammen med andre antihypertensive

lægemidler. Ved tilføjelse af et diuretikum som f.eks. hydrochlorthiazid vil blodtrykket

falde yderligere hos disse patienter (se pkt. 4.3, 4.4, 4.5 og 5.1).

Yderligere informationer vedrørende særlige populationer

Ældre

Der kræves ingen dosisjustering hos ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen dosisjustering for voksne patienter med en kreatininclearance >10

ml/min (se pkt. 4.4 og 5.2). Samtidig brug af valsartan og aliskiren er kontraindiceret til

patienter med nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

(se pkt. 4.3).

Diabetes mellitus

Samtidig brug af valsartan og aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes

mellitus (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Valsartan ”Jubilant” er kontraindiceret hos patienter med alvorlig leverinsufficiens, biliær

cirrose og hos patienter med kolestase (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2). Hos patienter med let til

moderat nedsat leverfunktion uden kolestase bør dosis af valsartan ikke overskride 80 mg.

Pædiatrisk population

Pædiatrisk hypertension

Børn og unge i alderen 6- 18 år

Startdosis er 40 mg en gang daglig til børn, der vejer under 35 kg, og 80 mg en gang

daglig til børn, der vejer 35 kg eller mere. Dosis bør justeres i henhold til virkningen på

blodtrykket. Maksimale doser undersøgt i kliniske forsøg er angivet i tabellen nedenfor.

Højere doser end dem, der er anført, er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.

Vægt

Maksimaldosis undersøgt i kliniske forsøg

≥18 kg til <35 kg

80 mg

≥35 kg til <80 kg

160 mg

≥80 kg til ≤160 kg

320 mg

Børn under 6 år

Tilgængelige data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2. Sikkerhed og virkning er imidlertid

ikke fastsat for børn i alderen 1-6 år.

Brug til pædiatriske patienter i aldersgruppen 6-18 år med nedsat nyrefunktion

Brug til pædiatriske patienter med kreatininclearance <30 ml/min og til pædiatriske

patienter i dialyse er ikke undersøgt. Valsartan anbefales derfor ikke til disse patienter.

Dosisjustering er ikke nødvendig til pædiatriske patienter med kreatininclearance >30

ml/min. Nyrefunktion og serum-kalium skal monitoreres tæt (se pkt. 4.4 og 5.2).

52961_spc.docx

Side 2 af 15

Brug til pædiatriske patienter i alderen 6-18 år med nedsat leverfunktion

Som hos voksne er Valsartan ”Jubilant” kontraindiceret hos pædiatriske patienter med

svært nedsat leverfunktion, biliær cirrose og hos patienter med kolestase (se pkt. 4.3, 4.4

og 5.2). Der er begrænset klinisk erfaring med Valsartan ”Jubilant” hos pædiatriske

patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion. Dosis af valsartan bør ikke

overskride 80 mg hos disse patienter.

Administrationsmetode

Valsartan ”Jubilant” kan tages uafhængigt af måltider og bør tages sammen med vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Alvorlig leverinsufficiens, biliær cirrose og kolestase.

Andet og tredje trimester af graviditet (se pkt. 4.4 og 4.6).

Samtidig brug af angiotensin II-receptorantagonister (AIIRA’er), herunder valsartan,

eller af angiotensin-konverterende enzymhæmmere (ACE-hæmmere) og aliskiren hos

patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsat nyrefunktion (GFR < 60

ml/min/1,73m

) (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hyperkaliæmi

Samtidig brug af kaliumtilskud, kaliumbesparende diuretika, salterstatninger indeholdende

kalium eller andre produkter, som kan øge kaliumniveauet (heparin o.l.) kan ikke

anbefales. Monitorering af kalium bør ske efter behov.

Nedsat nyrefunktion

Der er på nuværende tidspunkt ingen erfaring vedrørende sikker brug til patienter med

kreatininclearance <10 ml/min og til patienter i dialyse. Valsartan skal derfor bruges med

forsigtighed hos disse patienter. Dosisjustering er ikke nødvendig til voksne patienter med

kreatininclearance >10 ml/min (se pkt. 4.2 og 5.2).

Samtidig brug af AIIRA’er, herunder valsartan, eller af ACE-hæmmere og aliskiren hos

patienter med nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73m

) er kontraindiceret (se pkt.

4.3 og 4.5).

Nedsat leverfunktion

Valsartan ”Jubilant” bør anvendes med forsigtighed til patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion uden kolestase (se pkt. 4.2 og 5.2).

Patienter med natrium- og/eller væskemangel

Symptomatisk hypotension kan i sjældne tilfælde opstå efter påbegyndt behandling med

Valsartan Jubilant hos patienter med alvorlig natrium- og/eller væskemangel, såsom

patienter, der får høje doser af diuretika. Natrium- og/eller væskemangel bør derfor

korrigeres før behandlingsstart med valsartan, for eksempel ved reduktion af

diuretikadosis.

52961_spc.docx

Side 3 af 15

Nyrearteriestenose

Hos patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose i en enkelt nyre er sikkerheden

ved brug af valsartan ikke klarlagt.

Korttidsbehandling af 12 patienter med renovaskulær hypertension sekundært til unilateral

nyrearteriestenose bevirkede ingen signifikant ændring af den renale hæmodynamik,

serum-kreatinin eller blodurinstof (BUN). Imidlertid anbefales monitorering af

nyrefunktionen, når patienter behandles med valsartan, fordi andre stoffer, som påvirker

renin-angiotensin-systemet, kan øge blodurinstof og serum-kreatinin hos patienter med

unilateral nyrearteriestenose.

Nyretransplantation

Der er på nuværende tidspunkt ingen erfaring med sikkerheden ved brug af Valsartan

”Jubilant” til patienter, som for nyligt er blevet nyretransplanteret.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme bør ikke behandles med Valsartan ”Jubilant”,

da deres renin-angiotensin-system ikke er aktiveret.

Aorta- og mitralklapstenose; obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Som ved andre vasodilatorer bør der udvises særlig forsigtighed over for patienter, med

aorta- eller mitralklapstenose eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HOCM).

Graviditet

Behandling med AIIRA’er bør ikke påbegyndes under graviditet. Medmindre fortsat

AIIRA-behandling anses for at være absolut nødvendig, bør patienter, der planlægger at

blive gravide, skifte til alternativ antihypertensiv behandling med fastlagt sikkerhedsprofil

ved brug under graviditet. Når graviditet er konstateret, bør behandling med AIIRA’er

straks seponeres, og anden behandling iværksættes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Angioødem i anamnesen

Angioødem, herunder hævelse af larynx og glottis, hvilket kan forårsage

luftvejsobstruktion og/eller hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge, er rapporteret

hos patienter, der blev behandlet med valsartan. Nogle af disse patienter har tidligere haft

angioødem med andre lægemidler, herunder ACE-hæmmere. Behandling med valsartan

bør seponeres med det samme hos patienter, der får angioødem, og valsartan bør ikke

administreres igen.

Andre tilstande med stimulation af renin-angiotensin-systemet

Hos patienter, hvis nyrefunktion kan afhænge af aktiviteten af renin-angiotensin-systemet

(f.eks. patienter med alvorlig kongestiv hjerteinsufficiens), er behandling med ACE-

hæmmere blevet relateret til oliguri og/eller progressiv azotæmi og i sjældne tilfælde til

akut nyresvigt og/eller død. Da valsartan er en angiotensin-II-antagonist, kan det ikke

udelukkes, at anvendelse af Valsartan ”Jubilant” kan associeres med forringelse af

nyrefunktionen.

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

52961_spc.docx

Side 4 af 15

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Pædiatrisk population

Nedsat nyrefunktion

Brug til pædiatriske patienter med kreatininclearance <30 ml/min og til pædiatriske

patienter i dialyse er ikke undersøgt. Valsartan anbefales derfor ikke til disse patienter.

Dosisjustering er ikke nødvendig til pædiatriske patienter med kreatininclearance >30

ml/min (se pkt. 4.2 og 5.2). Nyrefunktion og serumkalium skal monitoreres tæt under

behandling med valsartan. Dette gælder særligt, når valsartan gives ved tilstedeværelse af

andre tilstande (feber, dehydrering), som kan forringe nyrefunktionen. Samtidig brug af

AIIRA’er, herunder valsartan, eller af ACE-hæmmere og aliskiren hos patienter med

nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73m

) er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.5).

Nedsat leverfunktion

Som hos voksne er valsartan kontraindiceret hos pædiatriske patienter med svært nedsat

leverfunktion, biliær cirrose og hos patienter med kolestase (se pkt. 4.3 og 5.2). Der er

begrænset klinisk erfaring med Valsartan ”Jubilant” hos pædiatriske patienter med let til

moderat nedsat leverfunktion. Valsartan-dosis bør ikke overskride 80 mg hos disse

patienter.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose.

Patienter med sjælden arvelig galactoseintolerans, Lapp-lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption bør ikke tage denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dobbelt hæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet med AIIRA’er, ACE-hæmmere

eller aliskiren

Der skal udvises forsigtighed, når AIIRA'er, herunder Valsartan ”Jubilant” administreres

samtidig med andre midler, der hæmmer renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS),

såsom ACE-hæmmere eller aliskiren (se pkt. 4.4).

Samtidig brug af angiotensin-receptorantagonister (AIIRA’er), herunder valsartan, eller af

ACE-hæmmere og aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsat

nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73m

) er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.4).

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) ved kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

52961_spc.docx

Side 5 af 15

Samtidig anvendelse anbefales ikke

Lithium

Reversible forhøjelser af serum-lithium-koncentrationer og toksicitet er blevet rapporteret

ved samtidig brug af lithium og ACE-hæmmere eller angiotensin-receptorantagonister,

herunder valsartan. Hvis kombinationen viser sig nødvendig, anbefales omhyggelig

monitorering af serum-lithium-niveauerne. Hvis der også anvendes et diuretikum, er

risikoen for lithiumtoksicitet sandsynligvis endnu højere.

Kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, salterstatninger indeholdende kalium og

andre stoffer, der kan forhøje kaliumniveauerne

Hvis et lægemiddel, som påvirker kaliumniveauerne, vurderes nødvendigt i kombination

med valsartan, tilrådes monitorering af kalium-plasma-niveauerne.

Forsigtighed er påkrævet ved samtidig brug

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID‘er), herunder selektive COX-2-

hæmmere, acetylsalicylsyre >3 g/dag og ikke-selektive NSAID’er

Når angiotensin-II-antagonister administreres samtidigt med NSAID’er, kan der

forekomme en svækkelse af den antihypertensive effekt. Yderligere kan samtidig brug af

angiotensin-II-antagonister og NSAID’er føre til en øget risiko for forværring af

nyrefunktionen og forhøjet kaliumindhold i serum. Det anbefales derfor at monitorere

nyrefunktionen i begyndelsen af behandlingen, ligesom tilstrækkelig hydrering af patienten

anbefales.

Transportører

In vitro-data indikerer, at valsartan er et substrat af leveroptagelsestransportøren

OATP1B1/OATP1B3 og effluxtransportøren MRP2. Den kliniske relevans af disse

resultater kendes ikke. Samtidig administration af hæmmere af optagelsestransportøren

(f.eks. rifampin, ciclosporin) eller effluxtransportøren (f.eks. ritonavir) kan øge valsartans

systemiske eksponering. Passende forsigtighed skal udvises, når samtidig behandling med

sådanne lægemidler begyndes eller afsluttes.

Andet

I lægemiddelinteraktionsstudier med valsartan er der ikke fundet klinisk signifikante

interaktioner med valsartan eller med nogen af de følgende stoffer: cimetidin, warfarin,

furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydrochlorthiazid, amlodipin, glibenclamid.

Pædiatrisk population

Hos børn og unge med hypertension, hvor underliggende renale abnormiteter er

almindelige, anbefales det at være forsigtig med samtidig brug af valsartan og andre

stoffer, der hæmmer renin-angiotensin-aldosteron-systemet, idet serumkalium kan øges.

Nyrefunktion og serumkalium skal monitoreres tæt.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Valsartan havde ingen ugunstige virkninger på reproduktionspræstationen hos han- og

hunrotter ved orale doser på op til 200 mg/kg/dag. Denne dosis er 6 gange den maksimalt

anbefalede humane dosis baseret på mg/m

(beregninger antager en oral dosis på 320

mg/dag og en patient på 60 kg).

52961_spc.docx

Side 6 af 15

Graviditet

Det frarådes at bruge angiotensin-II-antagonister (AIIRA’er) under første trimester af

graviditeten (se pkt. 4.4). Brug af AIIRA’er er kontraindiceret under andet og tredje

trimester af graviditeten (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologisk data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter eksponering for ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er ikke entydige. En let forhøjet risiko kan

dog ikke udelukkes. Der er ingen kontrollerede epidemiologiske data angående risikoen

ved brug af AIIRA’er, men lignende risici kan eksistere for denne gruppe af lægemidler.

Medmindre fortsat behandling med AIIRA’er vurderes at være nødvendig, bør patienter,

som planlægger at blive gravide, skiftes til en alternativ hypertensionsbehandling med en

dokumenteret sikkerhedsprofil til brug ved graviditet. Ved konstateret graviditet skal

behandlingen med AIIRA’er afbrydes med det samme, og om nødvendigt skal en anden

behandling påbegyndes.

Eksponering for behandling med AIIRA’er under andet og tredje trimester er kendt for at

medføre human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket

kranieossifikation) og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi), se også

pkt. 5.3.

Det anbefales at udføre ultralydsscanning for at tjekke nyrefunktionen og kraniet, hvis

fosteret har været udsat for AIIRA’er fra andet trimester.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRA’er, skal observeres tæt for hypotension (se også

pkt. 4.3 og 4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om brug af valsartan under amning, anbefales Valsartan

”Jubilant” ikke. Andre behandlinger med bedre fastlagte sikkerhedsprofiler under amning

anbefales, især ved amning af nyfødte eller for tidligt fødte børn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj. Når

man fører motorkøretøj eller betjener maskiner, bør der tages hensyn til, at svimmelhed og

træthed undertiden kan forekomme.

4.8

Bivirkninger

I kontrollerede, kliniske undersøgelser af voksne patienter med hypertension var den

samlede hyppighed af bivirkninger sammenlignelig med placebos og overensstemmende

med valsartans farmakologi. Forekomsten af bivirkninger syntes ikke at være relateret til

dosis eller behandlingsvarighed og viste heller ingen forbindelse med køn, alder eller race.

Bivirkninger rapporteret i kliniske undersøgelser, erfaring efter markedsføring og

laboratoriefund er angivet i nedenstående tabel ordnet efter organklassesystemet.

Bivirkninger er angivet efter hyppighed med de hyppigste først efter følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000) inklusive isolerede

52961_spc.docx

Side 7 af 15

rapporter. Inden for hver hyppighedsgruppering er bivirkningerne ordnet i faldende

sværhedsgrad.

For alle bivirkninger rapporteret fra erfaring efter markedsføring og laboratoriefund er det

ikke muligt at anføre bivirkningsfrekvens, de er derfor nævnt med hyppighed angivet som

“ikke kendt”.

Hypertension

Blod og lymfesystem

Ikke kendt

Fald i hæmoglobin, fald i hæmatokrit, neutropeni,

trombocytopeni

Immunsystemet

Ikke kendt

Hypersensitivitetsreaktioner, herunder serumsyge

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt

Øget serum-kalium, hyponatriæmi

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt

Vasculitis

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Abdominalsmerter

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Forhøjede leverfunktionstal herunder forhøjet serum-

bilirubin

Hud og subkutane væv

Ikke kendt

Angioødem, udslæt, pruritus

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt

Myalgi

Nyrer og urinveje

Ikke kendt

Nyresvigt og nyreinsufficiens, forhøjet serum-kreatinin

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig

Træthed

Pædiatrisk population

Hypertension

Valsartans antihypertensive virkning er blevet evalueret i to randomiserede,

dobbeltblindede kliniske forsøg med 561 pædiatriske patienter i alderen 6 til 18 år. Med

undtagelse af enkeltstående gastrointestinale bivirkninger (som mavesmerter, kvalme,

opkastning) og svimmelhed, er der ikke set relevante forskelle i sikkerhedsprofilerne

(bivirkningernes type, frekvens eller alvorlighed) for pædiatriske patienter i aldersgruppen

6 til 18 år og det, der tidligere er rapporteret for voksne patienter.

Neurokognitive og udviklingsmæssige vurderinger af pædiatriske patienter i aldersgruppen

6 til 16 år viste ingen overordnet klinisk relevant uønsket virkning efter behandling med

valsartan i op til et år.

52961_spc.docx

Side 8 af 15

I et dobbeltblindet, randomiseret forsøg med 90 børn i alderen 1 til 6 år, som blev efterfulgt

af en etårig forlængelse med åben behandling, blev der observeret to dødsfald og isolerede

tilfælde af markant forhøjede levertransaminaser. Disse tilfælde forekom i en population,

som havde betydelig comorbiditet. En årsagssammenhæng med valsartan er ikke fastslået.

I et andet forsøg, hvor 75 børn i alderen 1 til 6 år blev randomiseret, forekom ingen

signifikant forhøjede levertransaminaser eller død ved valsartanbehandling.

Hyperkaliæmi blev observeret oftere hos børn og unge i alderen 6 til 18 år med en

underliggende kronisk nyresygdom.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk.

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdosering med valsartan kan resultere i udtalt hypotension, som kan føre til nedsat

bevidsthedsniveau, kredsløbskollaps og/eller shock.

Behandling

De terapeutiske tiltag afhænger af tidspunktet for indtagelse og af symptomernes art og

alvor. I behandlingen er stabilisering af kredsløbet det vigtigste.

Såfremt der opstår hypotension, skal patienten placeres i rygliggende stilling, og der bør

hurtigt gives salt- og væskesupplement.

Det er usandsynligt, at valsartan fjernes ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 CA 03. Angiotensin II-antagonister, almindelige.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Valsartan er en oralt aktiv, potent og specifik angiotensin-II-receptorantagonist. Det virker

selektivt på AT

-receptor-subtypen, som er ansvarlig for angiotensin-II's kendte virkninger.

Efter hæmning af AT

-receptoren med valsartan forhøjes angiotensin-II’s plasmaniveau.

Dette kan stimulere den ublokerede AT

-receptor-subtype, som tilsyneladende modvirker

effekten af AT

-receptoren. Valsartan udviser ikke partiel agonistaktivitet på AT

receptoren og har en meget højere (ca. 20.000 gange) affinitet for AT

-receptoren end for

52961_spc.docx

Side 9 af 15

-receptoren. Valsartan er ikke kendt for at binde sig til eller blokere andre

hormonreceptorer eller ion-kanaler, der vides at være vigtige for den kardiovaskulære

regulering.

Valsartan hæmmer ikke ACE (også kendt som kininase II), som omdanner angiotensin I til

angiotensin II og nedbryder bradykinin. Da der ikke er nogen virkning på ACE og ingen

potensering af bradykinin eller substans P, er det usandsynligt, at angiotensin II-

antagonister vil være forbundet med hoste. I kliniske undersøgelser, hvor valsartan blev

sammenlignet med en ACE-hæmmer, var incidensen af tør hoste signifikant (P < 0,05)

mindre hos patienter i valsartanbehandling end hos patienter i behandling med en ACE-

hæmmer (henholdsvis 2,6 % versus 7,9 %). I en klinisk undersøgelse med patienter, som

tidligere havde haft tør hoste under behandling med en ACE-hæmmer, konstateredes tør

hoste hos 19,5 % af patienterne i valsartanbehandling, 19,0 % i thiazidbehandling,

sammenholdt med 68,5 % i behandling med en ACE-hæmmer (P < 0,05).

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renale og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge dele. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Samtidig brug af aliskiren og en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist

er kontraindiceret hos patienter med type 2-diabetes mellitus eller nyreinsufficiens (GFR <

60 ml/min/m

Hypertension

Når valsartan administreres til hypertensive patienter, sker der en reduktion af blodtrykket

uden påvirkning af pulsen.

Efter oral indtagelse af en enkelt dosis, sætter den antihypertensive effekt ind hos de fleste

patienter i løbet af 2 timer, og den maksimale reduktion af blodtrykket opnås i løbet af 4-6

timer. Den antihypertensive effekt varer i 24 timer efter dosis. Ved gentagen dosering

52961_spc.docx

Side 10 af 15

opnås den antihypertensive effekt i væsentlig grad inden for 2 uger, og maksimale effekter

opnås inden for 4 uger og opretholdes under vedvarende behandling. Ved kombination

med hydrochlorthiazid opnås yderligere signifikant additiv blodtrykssænkning.

Pludselig seponering af valsartan har ikke resulteret i rebound-hypertension eller andre

kliniske uønskede hændelser.

Hos hypertensive patienter med type 2-diabetes og mikroalbuminuri har valsartan vist sig

at reducere udskillelse af albumin via urinen. MARVAL (Micro Albuminuria Reduction

with Valsartan)-undersøgelsen vurderede reduktionen i udskillelse af albumin via urinen

(UAE) med valsartan (80-160 mg/od) versus amlodipin (5-10 mg/od), hos 332 type 2-

diabetespatienter (gennemsnitsalder: 58 år; 265 mænd) med mikroalbuminuri (valsartan:

58 µg/min; amlodipin: 55,4 µg/min) og normalt eller højt blodtryk og med bevaret

nyrefunktion (blod-kreatinin <120 µmol/l). Efter 24 uger var UAE reduceret (p<0,001)

med 42 % (-24,2 µg/min; 95 % konfidensinterval: -40,4 til -19,1) med valsartan og cirka 3

% (-1,7 µg/min; 95 % konfidensinterval: -5,6 til 14,9) med amlodipin trods ensartet

reduktion af blodtryksværdierne i begge grupper.

Virkningen af valsartan mht. reduktion af UAE hos 391 hypertensive patienter (BT=150/88

mmHg) med type 2-diabetes, albuminuri (gennemsnit=102 µg/min; 20-700 µg/min) og

bevaret nyrefunktion (gennemsnitlig serumkreatinin = 80 µmol/l) blev yderligere

undersøgt. Patienterne blev randomiseret til en af 3 valsartandoser (160, 320 og 640

mg/od) og behandlet i 30 uger. Formålet med undersøgelsen var at bestemme den optimale

valsartandosis til reduktion af UAE hos hypertensive patienter med type 2-diabetes. Efter

30 uger var den procentmæssige ændring af UAE signifikant reduceret med 36 % i forhold

til baseline med valsartan 160 mg (95 % konfidensinterval: 22 til 47 %) og med 44 % med

valsartan 320 mg (95 % konfidensinterval: 31 til 54 %). Heraf udledtes, at 160-320 mg

valsartan gav klinisk relevante reduktioner af UAE hos hypertensive patienter med type 2-

diabetes.

Pædiatrisk population

Hypertension

Valsartans antihypertensive virkning er blevet evalueret i fire randomiserede,

dobbeltblindede kliniske forsøg med 561 pædiatriske patienter i alderen 6 til 18 år og med

165 pædiatriske patienter i alderen 1 til 6 år. Nyre- og urinvejslidelser og fedme var de

mest almindelige underliggende sygdomstilstande, som kunne bidrage til hypertension hos

børnene inkluderet i disse forsøg.

Klinisk erfaring med børn på eller over 6 år

I et klinisk forsøg, der inkluderede 261 hypertensive pædiatriske patienter i alderen 6 til 16

år, fik patienter, som vejede <35 kg, 10, 40 eller 80 mg valsartantabletter daglig (lav,

middel og høj dosis), og patienter, som vejede ≥ 35 kg, fik 20, 80 eller 160 mg

valsartantabletter daglig (lav, middel og høj dosis). Ved slutningen af 2 uger reducerede

valsartan både systolisk og diastolisk blodtryk på en dosisafhængig måde. Overordnet

reducerede de tre dosisniveauer af valsartan (lav, middel og høj) signifikant det systoliske

blodtryk med henholdsvis 8, 10, 12 mmHg fra baseline. Patienterne blev derefter

randomiseret til enten at fortsætte med at få den samme dosis af valsartan eller til at skifte

til placebo. Hos patienter, som forsatte med at få middel og høj dosis valsartan, var

systolisk blodtryk ved trough 4 og 7 mmHg lavere end hos patienter, som fik

placebobehandling. Hos patienter, som fik den lave dosis af valsartan, var systolisk

52961_spc.docx

Side 11 af 15

blodtryk ved trough tilsvarende det for patienter, som fik placebobehandling. Samlet var

den dosisafhængige antihypertensive virkning af valsartan konstant på tværs af alle

demografiske undergrupper.

I et andet klinisk forsøg, hvor 300 hypertensive pædiatriske patienter i alderen 6 til 18 år

indgik, blev egnede patienter randomiseret til at få valsartan- eller enalapriltabletter i 12

uger. Børn, der vejede ≥18 kg og <35 kg, fik valsartan 80 mg eller enalapril 10 mg. De

patienter, der vejede ≥35 kg og <80 kg, fik valsartan 160 mg eller enalapril 20 mg, og de,

der vejede ≥80 kg, fik valsartan 320 mg eller enalapril 40 mg. Sænkningen i systolisk

blodtryk var ens for patienter, som fik valsartan (15 mmHg) og enalapril (14 mmHg) (non-

inferioritet p-værdi <0,0001). Der blev set ensartede resultater for diastolisk blodtryk med

reduktioner på 9,1 mmHg og 8,5 mmHg med henholdsvis valsartan og enalapril.

Klinisk erfaring med børn under 6 år

Der er blevet gennemført to kliniske forsøg med patienter i aldersgruppen 1 til 6 år med

henholdsvis 90 og 75 patienter. I disse forsøg blev der ikke inkluderet børn under 1 år. I

det første forsøg blev virkningen af valsartan bekræftet sammenlignet med placebo, men

der kunne ikke vises et dosisrespons. I det andet forsøg blev højere doser af valsartan

forbundet med større blodtrykssænkning, men dosisrespons-tendensen opnåede ikke

statistisk signifikans, og behandlingsforskellen sammenlignet med placebo var ikke

signifikant. På grund af disse usammenhængende resultater anbefales valsartan ikke til

denne aldersgruppe (se pkt. 4.8).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af valsartan-tabletter alene nås maksimale plasmakoncentrationer

af valsartan efter 2-4 timer. Den gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed er 23 %. Føde

reducerer eksponeringen (målt ved AUC) for valsartan med cirka 40 %, og den maksimale

plasmakoncentration (C

) med cirka 50 %, selv om valsartankoncentrationen i plasma fra

cirka 8 timer efter doseringen er ens for gruppen med føde og en fastende gruppe. Denne

reduktion i AUC er dog ikke ledsaget af nogen klinisk signifikant reduktion af den

terapeutiske effekt, og valsartan kan derfor gives med eller uden føde.

Fordeling

Steady-state-fordelingsvolumen af valsartan efter intravenøs administration er cirka 17

liter, hvilket tyder på, at valsartan ikke fordeles i omfattende grad i væv. Valsartan er i høj

grad bundet til serumproteiner (94-97 %), hovedsageligt serumalbumin.

Biotransformation

Valsartan biotransformeres ikke i stort omfang, idet kun cirka 20 % af dosen genfindes

som metabolitter. En hydroxymetabolit er blevet identificeret i plasma i lave

koncentrationer (mindre end 10 % af valsartans AUC). Denne metabolit er farmakologisk

inaktiv.

Elimination

Valsartan udviser multieksponentiel halveringskinetik (t

½α

<1 time og t

½ß

omkring 9 timer).

Valsartan udskilles primært ved galdeudskillelse i fæces (cirka 83 % af dosis) og renalt i

urin (cirka 13 % af dosis), hovedsageligt som uomdannet stof. Efter intravenøs

administration er valsartans plasma-clearance cirka 2 l/t, og den renale clearance er 0,62 l/t

(cirka 30 % af den totale clearance). Halveringstiden for valsartan er 6 timer.

52961_spc.docx

Side 12 af 15

Specielle patientpopulationer

Ældre

Hos nogle ældre patienter blev der observeret en noget højere systemisk eksponering for

valsartan end hos yngre patienter, men det er ikke vist at have nogen klinisk signifikans.

Nedsat nyrefunktion

Som forventet for et stof med en nyre-clearance på kun 30 % af total plasmaclearance, er

der ikke observeret nogen korrelation mellem nyrefunktion og systemisk eksponering af

valsartan. Dosisjustering er derfor ikke påkrævet for patienter med nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance >10 ml/min). Der findes pt. ingen erfaring mht. sikker brug hos

patienter med en kreatininclearance < 10 ml/min og patienter i dialysebehandling, derfor

bør valsartan anvendes med forsigtighed til disse patienter (se pkt. 4.2 og 4.4). Valsartan er

i høj grad bundet til plasmaproteiner, og det er derfor usandsynligt, at det kan fjernes ved

dialyse.

Nedsat leverfunktion

Cirka 70 % af den absorberede dosis udskilles i galden, hovedsageligt i uændret form.

Valsartan gennemgår ikke nogen nævneværdig biotransformation. Der blev observeret en

fordobling af eksponeringen (AUC) hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion

sammenlignet med raske forsøgspersoner. Der blev dog ikke observeret nogen korrelation

mellem valsartan-koncentrationer i blodet og graden af leverinsufficiens. Valsartan er ikke

undersøgt hos patienter med alvorlig leverinsufficiens (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4).

Pædiatrisk population

I et forsøg med 26 pædiatriske hypertensive patienter (aldersgruppe 1 til 16 år), der fik en

enkeltdosis af en suspension med valsartan (gennemsnitlig: 0,9 til 2 mg/kg med en

maksimal dosis på 80 mg), var clearance (liter/time/kg) af valsartan sammenlignelig på

tværs af aldersgruppen fra 1 til 16 år og svarende til den for voksne, som fik samme

formulering.

Nedsat nyrefunktion

Brug til pædiatriske patienter med kreatinin-clearance <30 ml/min og til pædiatriske

patienter i dialyse er ikke undersøgt. Valsartan ”Jubilant” anbefales derfor ikke til disse

patienter. Dosisjustering er ikke nødvendig til pædiatriske patienter med kreatinin-

clearance >30 ml/min. Nyrefunktion og serumkalium skal monitoreres tæt (se pkt. 4.2 og

4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet.

Hos rotter førte maternelle toksiske doser (600 mg/kg/dag) i de sidste dage af

drægtighedsperioden samt i dieperioden til lavere overlevelse, lavere vægtforøgelse og

forsinket udvikling (pinna-løsning og åbning af øregang) hos ungerne (se pkt. 4.6). Disse

doser i rotter (600 mg/kg/dag) er cirka 18 gange højere end den anbefalede humane

maksimumdosis, udregnet ifølge mg/m

(beregningerne går ud fra en oral dosis på 320

mg/dag til en patient, der vejer 60 kg).

52961_spc.docx

Side 13 af 15

I prækliniske sikkerhedsundersøgelser i rotter forårsagede høje doser valsartan (200-600

mg/kg legemsvægt) reduktion af blodtal (erytrocytter, hæmoglobin og hæmatokritværdi)

og tegn på ændringer i den renale hæmodynamik (lettere forhøjet plasma-urinstof, samt

renal tubulær hyperplasi og basofili hos hanner).

Disse doser i rotter (200 og 600 mg/kg/dag) er cirka 6 til 18 gange højere end den

anbefalede humane maksimumdosis, udregnet ifølge mg/m

(beregningerne går ud fra en

oral dosis på 320 mg/dag til en patient, der vejer 60 kg).

Hos silkeaber, som fik lignende doser, sås det samme, skønt mere alvorlige ændringer, især

i nyrerne, hvor ændringerne udviklede sig til nefropati, som omfattede forhøjet urinstof og

serum-kreatinin.

Hypertrofi i de renale juxtaglomerulære celler sås også hos begge arter. Alle ændringer

ansås for at være forårsaget af valsartans farmakologiske virkning, som især hos silkeaber

giver forlænget hypotension. Hypertrofi af de renale juxtaglomerulære celler synes ikke at

have relevans for mennesker, som får terapeutiske doser valsartan.

Pædiatrisk population

Daglig oral dosering til neonatale/unge rotter (fra dag 7 postnatalt til dag 70 postnatalt)

med valsartan ved doser så små som 1 mg/kg/dag (omkring 10-35 % af den maksimalt

anbefalede pædiatriske dosis på 4 mg/kg/dag på basis af systemisk eksponering)

forårsagede vedvarende, irreversibel nyreskade. Denne virkning repræsenterer en forventet

overdreven farmakologisk effekt af ACE-hæmmere og angiotensin-II type I-blokkere.

Sådanne virkninger observeres, hvis rotter behandles de første 13 dage af livet. Denne

periode er sammenfaldende med 36 ugers gestationsalder hos mennesker, hvor

svangerskabet en gang imellem kan forlænges op til 44 uger efter undfangelse. Rotterne i

det juvenile valsartan-forsøg blev doseret op til dag 70, og virkning på nyreudviklingen (4-

6 uger postnatalt) kan ikke udelukkes. Funktionel nyreudvikling er en fortsat proces inden

for det første leveår hos mennesker. Som konsekvens heraf kan en klinisk relevant effekt

hos børn <1 år ikke udelukkes, hvorimod prækliniske data ikke indikerer

sikkerhedsproblemer for børn over 1 år.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk (E460)

Crospovidon

Silica, dental

Magnesiumstearat (E470b)

Lactose, vandfri

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol

Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

PVC-/PE-/PVdC-blister: 18 måneder.

52961_spc.docx

Side 14 af 15

Al-/Al-blister: 2

år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

PVC-/PE-/PVdC-blister

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Al-/Al-blister

Denne emballagetype kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-/PE-/PVdC-blister.

Al-/Al-blister.

Pakningsstørrelser: 28, 56 og 98 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgien

Repræsentant

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

52961

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. oktober 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. maj 2015

52961_spc.docx

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

13-9-2018

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA update on the ongoing investigation into valsartan impurities, recalls and current findings.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

A Danish registry study has examined if the cancer incidence rate is higher among people treated with the blood pressure lowering medicine Valsartan, which due to the risk of contamination was recalled from the market in July 2018. The study concludes that no increased cancer incidence can be seen at present.

Danish Medicines Agency

13-9-2018

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that a second impurity, called N-nitrosodiethylamine (NDEA) has been found in valsartan manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals in China.

Health Canada

10-9-2018

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

OTTAWA –Health Canada is sharing the results of its review of potential long-term health effects involving valsartan drugs that were found to contain the impurity N-nitrosodimethylamine (NDMA). Health Canada scientists have assessed the available data to determine the potential increased risk of developing cancer, to help put the risk into context for Canadians.

Health Canada

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-7-2018

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

The investigation into valsartan-containing products is ongoing and there are currently three voluntary recalls related to the NDMA impurity detected in the valsartan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA is alerting the public about a voluntary recall of several drug products containing valsartan, used to treat high blood pressure and heart failure

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing the ingredient valsartan are being recalled by their manufacturers. An impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), was found in the valsartan used in these products. The valsartan was supplied by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. NDMA is a potential human carcinogen, which means that it could cause cancer with long-term exposure. Five companies have affected products, which are being recalled (identified in table below).

Health Canada

5-7-2018

Recall of valsartan blood pressure medicine

Recall of valsartan blood pressure medicine

Impurities that could potentially be harmful to health have been found in variants of medicines containing the active substance valsartan. The medicine is used to treat hypertension and heart failure. Patients treated with these medicines are therefore advised to contact their doctor as soon as possible to be switched to another type of medicine.

Danish Medicines Agency

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Active substance: sacubitril / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2779 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4062/T/18

Europe -DG Health and Food Safety