ValHelen

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ValHelen 80 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 80 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • ValHelen 80 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 39540
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

12. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

ValHelen, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

23501

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

ValHelen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 40 mg, 80 mg eller 160 mg valsartan.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 14,25 mg, 28,50 mg eller 57 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

40 mg

Gul-brune, runde, let bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side.

80 mg

Lyserøde, runde, let bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side.

160 mg

Gul-brune, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side.

Tabletterne kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hypertension (kun 40 mg)

Behandling af hypertension hos børn og unge i alderen fra 6 til 18 år.

39540_spc.doc

Side 1 af 20

Hypertension (kun 80 mg og 160 mg)

Behandling af essential hypertension hos voksne og hypertension hos børn og unge i

alderen fra 6 til 18 år.

Nyligt myokardieinfarkt

Behandling af klinisk stabile voksne patienter med symptomatisk hjertesvigt eller

asymptomatisk venstre ventrikulær systolisk dysfunktion efter nyligt (12 timer – 10 dage)

myokardieinfarkt (se pkt. 4.4 og pkt. 5.1).

Hjertesvigt

Behandling af voksne patienter med symptomatisk hjertesvigt når ACE-hæmmere ikke

tåles, eller som tillægsbehandling til ACE-hæmmere hos patienter, der ikke tåler

betablokkere, når mineralokortikoid-receptorantagonister ikke kan anvendes (se pkt. 4.2,

4.4, 4.5 og 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Hypertension (kun 80 mg og 160 mg)

Den anbefalede startdosis af valsartan er 80 mg en gang daglig. Den antihypertensive

effekt ses i betydelig grad inden for 2 uger, og maksimal virkning opnås inden for 4 uger.

Hos nogle patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, kan dosis øges til 160

mg og til maksimalt 320 mg.

Valsartan kan også administreres sammen med andre antihypertensive lægemidler se pkt.

4.3, 4.4, 4.5 og 5.1. Ved tilføjelse af et diuretikum som f.eks. hydrochlorthiazid vil

blodtrykket falde yderligere hos disse patienter.

Nyligt myokardieinfarkt

Til klinisk stabile patienter kan behandling initieres helt ned til 12 timer efter et

myokardieinfarkt. Efter en initial dosis på 20 mg 2 gange daglig, skal valsartan titreres til

40 mg, 80 mg og 160 mg 2 gange daglig over de næste få uger. Startdosis opnås ved at

dele 40 mg tabletten.

Den maksimale måldosis er 160 mg 2 gange daglig. Generelt anbefales det, at patienterne

når et dosisniveau på 80 mg 2 gange daglig i løbet af 2 uger efter påbegyndt behandling og,

at den maksimale måldosis på 160 mg 2 gange daglig nås i løbet af 3 måneder, afhængig af

patientens tolerabilitet. Hvis der opstår symptomatisk hypotension eller nyreinsufficiens,

skal dosisreduktion overvejes.

Valsartan kan anvendes af patienter, som er i anden behandling for post-myokardieinfarkt,

f.eks. trombolytika, acetylsalicylsyre, betablokkere, statiner og diuretika. Kombination

med ACE-hæmmere anbefales ikke (se pkt. 4.4 og pkt. 5.1).

Evaluering af patienter med post-myokardieinfarkt bør altid inkludere vurdering af

nyrefunktionen.

Hjertesvigt

Den anbefalede startdosis af valsartan er 40 mg 2 gange daglig. Optitrering til 80 mg og

160 mg 2 gange daglig skal foretages med intervaller på mindst to uger til højeste dosis,

som tolereres af patienten. Det bør overvejes at reducere dosis af samtidigt administreret

diuretika. Højeste daglige dosis administreret i kliniske studier er 320 mg i delte doser.

39540_spc.doc

Side 2 af 20

Valsartan kan anvendes sammen med anden behandling mod hjertesvigt. Tripple-

kombinationen med en ACE-hæmmer, valsartan og en beta-blokker eller et

kaliumbesparende diuretikum kan dog ikke anbefales (se pkt. 4.4 og pkt. 5.1).

Evaluering af patienter med hjertesvigt bør altid inkludere vurdering af nyrefunktionen.

Yderligere informationer vedrørende særlige populationer

Ældre

Der kræves ingen dosisjustering hos ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen dosisjustering for voksne patienter med en kreatinin-clearance >10

ml/min (se pkt. 4.4 og 5.2). Samtidig anvendelse af valsartan med aliskiren er

kontraindiceret hos patienter med nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt.

4.3).

Diabetes mellitus

Samtidig anvendelse af valsartan med aliskiren er kontraindiceret hos patienter med

diabetes mellitus (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Valsartan er kontraindiceret hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion, biliær cirrose

og hos patienter med cholestasis (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2). Hos patienter med let til moderat

leverinsufficiens uden cholestasis bør dosis af valsartan ikke overskride 80 mg.

Pædiatrisk population

Hypertension hos pædiatriske patienter

Børn og unge i alderen 6-18 år

Startdosis er 40 mg én gang daglig til børn, der vejer under 35 kg, og 80 mg én gang daglig

til personer, der vejer 35 kg eller derover. Der kan foretages en dosisjustering på grundlag

af virkningen på blodtrykket. I nedenstående tabel er de højeste doser, der er undersøgt i

kliniske studier, anført.

Doser højere end dem, der er anført i tabellen er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.

Vægt

Højeste dosis undersøgt i kliniske studier

≥ 18 kg til < 35 kg

80 mg

≥ 35 kg til < 80 kg

160 mg

≥ 80 kg til ≤ 160 kg

320 mg

Børn under 6 år

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2). Sikkerheden ved og virkningen af

valsartan hos børn i alderen fra 1 til 6 år er imidlertid ikke klarlagt.

Pædiatriske patienter i alderen 6-18 år med nedsat nyrefunktion

Anvendelse hos pædiatriske patienter med en kreatininclearance på <30 ml/min. og hos

pædiatriske patienter i dialysebehandling er ikke blevet undersøgt; derfor frarådes det at

anvende valsartan til disse patienter. Det er ikke nødvendigt at foretage en dosisjustering

39540_spc.doc

Side 3 af 20

hos pædiatriske patienter med en kreatininclearance på >30 ml/min. Nyrefunktionen og

niveauet af serumkalium skal monitoreres nøje (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatriske patienter i alderen 6-18 år med nedsat leverfunktion

Som hos voksne er valsartan kontraindiceret hos pædiatriske patienter med alvorligt nedsat

leverfunktion, biliær cirrose samt hos patienter med cholestase (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2). Der

er begrænset klinisk erfaring med valsartan hos pædiatriske patienter med let til moderat

nedsat leverfunktion. Valsartan-dosis bør ikke overskride 80 mg hos disse patienter.

Pædiatriske patienter med hjertesvigt og nyligt myokardieinfarkt

ValHelen anbefales ikke til behandling af hjertesvigt eller nyligt myokardieinfarkt hos

børn og unge under 18 år på grund af manglende data vedrørende sikkerhed og virkning.

Administration

ValHelen kan tages uafhængigt af måltider og skal administreres sammen med vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for valsartan eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Alvorlig leverinsufficiens, biliær cirrose og cholestasis.

Andet og tredje trimester af graviditet (se pkt. 4.4 og 4.6).

Samtidig brug af ValHelen og lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret hos

patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73m

) (se

pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hyperkaliæmi

Samtidig brug af kaliumtilskud, kaliumbesparende diuretika, salterstatninger indeholdende

kalium eller andre produkter, som kan øge kaliumniveauet (heparin o.l.) kan ikke

anbefales.

Monitorering af kalium bør ske efter behov.

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger endnu ingen erfaring med sikkerheden ved brug til patienter med en

kreatininclearance på <10 ml/min. og patienter i dialysebehandling, og derfor skal

valsartan anvendes med forsigtighed til disse patienter. Der kræves ikke dosisjustering hos

voksne patienter med en kreatininclearance på >10 ml/min (se pkt. 4.2 og 5.2).

Samtidig anvendelse af angiotensin receptorantagonister – herunder valsartan – eller af

ACE-hæmmere med aliskiren er kontraindiceret hos patienter med nedsat nyrefunktion

(GFR < 60 ml/min/1,73m

) (se pkt. 4.3 og 4.5).

Nedsat leverfunktion

Valsartan skal anvendes med forsigtighed til patienter med mildt til moderat nedsat

leverfunktion uden kolestase (se pkt. 4.2 og 5.2).

Patienter med natrium- og/eller væskemangel

Symptomatisk hypotension kan i sjældne tilfælde opstå efter påbegyndt behandling med

valsartan hos patienter med alvorlig natrium- og/eller væskemangel, såsom de, der får høje

39540_spc.doc

Side 4 af 20

doser af diuretika. Natrium- og/eller væskemangel bør derfor korrigeres før

behandlingsstart med valsartan som for eksempel ved reduktion af diuretikadosis.

Nyrearteriestenose

Hos patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose i en enkelt nyre, er sikkerheden

ved brug af valsartan ikke klarlagt.

Korttidsbehandling af 12 patienter med renovaskulær hypertension sekundært til unilateral

nyrearteriestenose bevirkede ingen signifikant ændring af den renale hæmodynamik,

serum-kreatinin eller blodurinstof (BUN). Imidlertid anbefales monitorering af

nyrefunktionen, når patienter behandles med valsartan, fordi andre stoffer, som påvirker

renin-angiotensin-systemet, kan øge blodurinstof og serum-kreatinin hos patienter med

unilateral nyrearteristenose.

Nyretransplantation

Der er på nuværende tidspunkt ingen erfaring med sikkerheden ved brug af valsartan til

patienter, som for nyligt er blevet nyretransplanteret.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme bør ikke behandles med valsartan, da deres

renin-angiotensin-system ikke er aktiveret.

Aorta- og mitralklapstenose; obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Som ved andre vasodilatorer bør der udvises særlig forsigtighed over for patienter, med

aorta- eller mitralklapstenose eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HOCM).

Graviditet

Behandling med angiotensin II-antagonister (AIIA) bør ikke påbegyndes under graviditet.

Medmindre fortsat behandling med AIIA vurderes at være nødvendig, bør patienter, som

planlægger at blive gravide, skiftes til en alternativ antihypertensionsbehandling med en

dokumenteret sikkerhedsprofil til brug ved graviditet. Ved konstateret graviditet skal

behandlingen med AIIA afbrydes med det samme, og om nødvendigt skal en anden

behandling påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Nyligt myokardieinfarkt

Kombinationsbehandling med captopril og valsartan har ikke vist yderligere klinisk

virkning, tværtimod øges risikoen for bivirkninger sammenlignet med behandling med de

respektive lægemidler alene (se pkt. 4.8 og 5.1). Derfor kan kombinationen af valsartan og

en ACE-hæmmer ikke anbefales.

Der skal udvises forsigtighed når behandling af post-myokardieinfarktpatienter indledes.

Evaluering af post-myokardieinfarktpatienter bør altid inkludere vurdering af

nyrefunktionen (se pkt. 4.2).

Brug af valsartan til post-myokardieinfarktpatienter medfører ofte en vis reduktion af

blodtrykket, men seponering af behandlingen på grund af vedvarende symptomatisk

hypotension er normalt ikke nødvendigt forudsat, at doseringsvejledningen følges (se pkt.

4.2).

Hjertesvigt

Risikoen for bivirkninger, specielt hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt) kan være øget, når ValHelen anvendes i kombination med en

ACE-hæmmer. Hos patienter med hjerteinsufficiens har trippel-kombination med en ACE-

39540_spc.doc

Side 5 af 20

hæmmer, en beta-blokker og ValHelen ikke vist nogen klinisk fordel (se pkt. 5.1). Denne

kombination øger tilsyneladende risikoen for bivirkninger og anbefales derfor ikke.

Trippel-kombination med en ACE-hæmmer, en mineralokortikoid-receptorantagonist og

valsartan kan heller ikke anbefales. Sådanne kombinationer bør kun anvendes under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

Der skal udvises forsigtighed når behandling af patienter med hjertesvigt indledes.

Evaluering af patienter med hjertesvigt bør altid inkludere vurdering af nyrefunktionen (se

pkt. 4.2).

Brug af ValHelen til patienter med hjertesvigt medfører almindeligvis en vis reduktion af

blodtrykket, men afbrydelse af behandlingen på grund af vedvarende symptomatisk

hypotension er normalt ikke nødvendigt forudsat, at doseringsvejledningen følges (se pkt.

4.2).

Hos patienter, hvis nyrefunktion kan afhænge af aktiviteten af renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (f.eks. patienter med alvorlig kongestiv hjerteinsufficiens), er

behandling med ACE-hæmmere blevet associeretmed oliguri og/eller progressiv azotæmi

og i sjældne tilfælde med akut nyresvigt og/eller død. Da valsartan er en angiotensin II-

receptorantagonist, kan det ikke udelukkes, at anvendelse af ValHelen kan associeres med

nedsættelse af nyrefunktionen.

ACE-hæmmere og angiotension II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Angioødem i anamnesen

Der er indberettet angioødem, inklusive hævet larynks og glottis, som forårsagede

luftvejsobstruktion og/eller hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge hos patienter

behandlet med valsartan. Nogle af disse patienter havde tidligere haft angioødem forbundet

med andre lægemidler herunder ACE-hæmmere. Valsartan skal seponeres med det samme

hos patienter, som får angioødem, og valsartan må ikke gives igen.

Dobbelt hæmning af Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Pædiatrisk population

Nedsat nyrefunktion

Anvendelse hos pædiatriske patienter med en kreatininclearance på <30 ml/min. og hos

pædiatriske patienter i dialysebehandling er ikke blevet undersøgt; derfor frarådes det at

anvende valsartan til disse patienter. Det er ikke nødvendigt at foretage en dosisjustering

39540_spc.doc

Side 6 af 20

hos pædiatriske patienter med en kreatininclearance på >30 ml/min (se pkt. 4.2 og 5.2).

Nyrefunktionen og niveauet af serumkalium skal monitoreres nøje under behandlingen

med valsartan. Dette gælder især, når valsartan administreres ved tilstedeværelse af andre

tilstande (feber, dehydrering), der kan forringe nyrefunktionen. Samtidig anvendelse af

angiotensin receptorantagonister – herunder valsartan – eller af ACE-hæmmere med

aliskiren er kontraindiceret hos patienter med nedsat nyrefunktion (GFR < 60

ml/min/1,73m

) (se pkt. 4.3 og 4.5).

Nedsat leverfunktion

Som hos voksne er valsartan kontraindiceret hos pædiatriske patienter med svært nedsat

leverfunktion, biliær cirrose og hos patienter med kolestase (se pkt. 4.3 og 5.2). Erfaringen

med at anvende valsartan hos pædiatriske patienter med mildt til moderat nedsat

leverfunktion er begrænset. Dosis af valsartan må ikke overskride 80 mg hos disse

patienter.

ValHelen indeholder lactose. Patienter med sjældne arvelige problemer med lactose

intoleraens, Lapp lactase deficiencyinsufficiens eller glucose-galactose malabsorbtion bør

ikke tage denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dobbelt hæmning af renin-angiotensin-systemet (RAS) med angiotensin

receptorantagonister, ACE-hæmmere eller aliskiren

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) ved kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

Samtidig anvendelse anbefales ikke

Lithium

Reversible forhøjelser af serum-lithium-koncentrationer og toksicitet er blevet rapporteret

ved samtidig brug af ACE-hæmmere. På grund af den manglende erfaring med samtidig

brug af valsartan og lithium, kan denne kombination ikke anbefales. Hvis kombinationen

viser sig nødvendig, anbefales omhyggelig monitorering af serum-lithium-niveauerne.

Kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, salterstatninger indeholdende kalium og

andre stoffer, der kan forhøje kalium-niveauerne

Hvis et lægemiddel, som påvirker kaliumniveauerne, vurderes nødvendigt i kombination

med valsartan, tilrådes monitorering af kalium-plasma-niveauerne.

Forsigtighed er påkrævet ved samtidig brug

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID‘er), herunder selektive COX-2-

hæmmere, acetylsalicylsyre >3 g/dag, og ikke-selektive NSAID’er

Når angiotensin II-antagonister administreres samtidigt med NSAID’er, kan der

forekomme en svækkelse af den antihypertensive virkning. Yderligere kan samtidig brug

af angiotensin II-antagonister og NSAID’er føre til en øget risiko for forværring af

39540_spc.doc

Side 7 af 20

nyrefunktionen og forhøjet kaliumindhold i serum. Det anbefales derfor at monitorere

nyrefunktionen i begyndelsen af behandlingen, lige som tilstrækkelig hydrering af

patienten anbefales.

Transportører

In-vitro data indikerer, at valsartan er et substrat af den hepatiske optagelsestransportør

OATP1B1/OATP1B3 og den heptatiske effluxtransportør MRP2. Den kliniske relevans af

disse resultater er ikke kendt. Samtidig administration af lægemidler, som hæmmer

optagelsestransportøren (f.eks. rifampicin, ciclosporin) eller effluxtransportøren (f.eks.

ritonavir) kan øge den systemiske eksponering for valsartan. Der skal udvises passende

omhu ved initiering eller seponering af samtidig behandling med sådanne lægemidler.

Andet

I lægemiddelinteraktionsstudier med valsartan er der ikke fundet klinisk signifikante

interaktioner med valsartan eller med nogen af de følgende stoffer: cimetidin, warfarin,

furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydrochlorthiazid, amlodipin, glibenclamid.

Pædiatrisk population

Ved hypertension hos børn og unge, hvor underliggende renale abnormiteter er

almindelige, anbefales det at udvise forsigtighed ved administration af valsartan sammen

med andre stoffer, der hæmmer renin-angiotensin-systemet, da dette kan øge niveauet af

serumkalium. Nyrefunktionen og niveauet af serumkalium skal monitoreres nøje.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Valsartan havde ingen uønskede virkninger på han- eller hunrotters fertilitet ved orale

doser på op til 200 mg/kg/dag. Denne dosis er på en mg/m

-basis 6 gange den maksimale

dosis, der er anbefalet til mennesker (i beregningerne er der gjort en antagelse om en oral

dosis på 320 mg/dag og en patient på 60 kg).

Graviditet

Det frarådes at bruge angiotensin II-antagonister (AIIA) under første trimester af

graviditeten (se pkt. 4.4). Brug af AIIA er kontraindiceret under andet og tredje trimester

af graviditeten (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologisk data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter eksponering for ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er ikke entydige. En let forhøjet risiko kan

dog ikke udelukkes. Der er ingen kontrollerede epidemiologiske data angående risikoen

ved brug af AIIA, men lignende risici kan eksistere for denne gruppe af lægemidler.

Medmindre fortsat behandling med AIIA vurderes at være nødvendig, bør patienter, som

planlægger at blive gravide, skiftes til en alternativ hypertensionsbehandling med en

dokumenteret sikkerhedsprofil til brug ved graviditet. Ved konstateret graviditet skal

behandlingen med AIIA afbrydes med det samme, og om nødvendigt skal en anden

behandling påbegyndes. Eksponering for behandling med AIIA under andet og tredje

trimester er kendt for at medføre human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion,

oligohydramnion, forsinket kranieossifikation) og neonatal toksicitet (nyresvigt,

hypotension, hyperkalæmi), se også pkt. 5.3. Det anbefales at udføre ultralydsscanning for

39540_spc.doc

Side 8 af 20

at tjekke nyrefunktionen og kraniet, hvis fosteret har været udsat for AIIA fra andet

trimester.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIA skal observeres tæt for hypotension (se også pkt. 4.3

og 4.4).

Amning

Da der ikke foreligger tilgængelig dokumentation vedrørende brug af valsartan under

amning, kan det ikke anbefales at bruge valsartan, og alternative behandlinger med bedre

etableret sikkerhedsprofil bør foretrækkes i ammeperioden, især ved amning af neonatale

eller spædbørn født før termin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj. Når man fører

motorkøretøj eller betjener maskiner, bør der tages hensyn til, at svimmelhed og træthed

undertiden kan forekomme.

4.8

Bivirkninger

I kontrollerede, kliniske studier af voksne patienter med hypertension var den samlede

forekomst af bivirkninger sammenlignelig med placebos og overensstemmende med

valsartans farmakologi. Forekomsten af bivirkninger syntes ikke at være relateret til dosis

eller behandlingsvarighed og viste heller ingen forbindelse med køn, alder eller race.

Bivirkninger rapporteret i kliniske studier, erfaring efter markedsføring og laboratoriefund

er angivet i nedenstående tabel ordnet efter organklassesystemet.

Bivirkninger er angivet efter hyppighed med de hyppigste først efter følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000) inklusive isolerede

rapporter. Inden for hver hyppighedsgruppering er bivirkningerne ordnet i faldende

sværhedsgrad.

For alle bivirkninger rapporteret fra erfaring efter markedsføring og laboratoriefund er det

ikke muligt at anføre bivirkningsfrekvens, de er derfor nævnt med hyppighed angivet som

“ikke kendt”.

Hypertension

Blod og lymfesystem

Ikke kendt

Fald i hæmoglobin, fald i hæmatokrit, neutropeni,

trombocytopeni

Immunsystemet

Ikke kendt

Hypersensitivitetsreaktioner inklusive serumsyge

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt

Øget serum-kalium, hyponatriæmi

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Vaskulære sygdomme

39540_spc.doc

Side 9 af 20

Ikke kendt

Vasculitis

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Abdominalsmerter

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Forhøjede leverfunktionstal herunder forhøjet serum-bilirubin

Hud og subkutane væv

Ikke kendt

Angioødem, bulløs dermatit, udslæt, pruritus

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt

Myalgi

Nyrer og urinveje

Ikke kendt

Nyresvigt og nyreinsufficiens, forhøjet serum-kreatinin

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig

Træthed

Pædiatrisk population

Hypertension

Den antihypertensive virkning af valsartan er blevet vurderet i to randomiserede,

dobbeltblindede kliniske studier (hver efterfulgt af en forlængelsesperiode eller et studie)

og et åbent studie. Disse studier inkluderede 711 pædiatriske patienter fra 6 år op til 18 år

med og uden kronisk nyresygdom (CKD), hvoraf 560 patienter fik valsartan. Med

undtagelse af enkeltstående tilfælde af gastrointestinale tilstande (såsom mavesmerter,

kvalme og opkastning) og svimmelhed blev der ikke identificeret nogen relevante forskelle

mellem sikkerhedsprofilen hos pædiatriske patienter i alderen fra 6 år op til 18 år og den

tidligere rapporterede sikkerhedsprofil hos voksne patienter, hvad angår typen,

hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger.

Der blev ved en neurokognitiv og udviklingsmæssig vurdering af pædiatriske patienter i

alderen fra 6-16 år ikke observeret nogen klinisk relevant uønsket påvirkning efter

behandling med valsartan i op til ét år.

I et dobbeltblindet, randomiseret studie, der omfattede 90 børn i alderen 1 til 6 år, som blev

efterfulgt af et åbent ekstensionsstudie af ét års varighed, blev der observeret to dødsfald

og enkeltstående tilfælde af udtalte forhøjelser af niveauet af levertransaminaser. Disse

hændelser forekom hos en population med signifikante komorbiditeter. Der er ikke

fastslået en årsagsmæssig sammenhæng mellem hændelserne og valsartan. I et andet

studie, hvor der blev randomiseret 75 børn i alderen fra 1 til 6 år, forekom der ingen

signifikante forhøjelser af niveauet af levertransaminaser eller dødsfald i forbindelse med

behandling med valsartan.

Der blev hyppigere observeret hyperkaliæmi hos børn og unge i alderen fra 6 til 18 år med

underliggende kronisk nyresygdom.

39540_spc.doc

Side 10 af 20

Der blev udført en samlet analyse af 560 pædiatriske, hypertensive patienter (i alderen 6-

17 år), som enten fik valsartan alene [n=483] eller antihypertensiv kombinationsbehandling

inklusive valsartan [n=77]. Ud af de 560 patienter havde 85 (15,2 %) patienter CKD

(baseline-GFR < 90 ml/min/1,73 m

). I alt 45 (8,0 %) patienter udgik fra et studie på grund

af bivirkninger. I alt 111 (19,8 %) patienter fik en bivirkning, hvoraf hovedpine (5,4 %),

svimmelhed (2,3 %) og hyperkaliæmi (2,3 %) var de hyppigst forekommende bivirkninger.

Hos patienter med CKD var de hyppigst forekommende bivirkninger hyperkaliæmi (12,9

%), hovedpine (7,1 %), forhøjet serum-kreatinin (5,9 %) og hypotention (4,7 %). Hos

patienter uden CDK var de hyppigst forekommende bivirkninger hovedpine (5,1 %) og

svimmelhed (2,7 %). Der blev hyppigere observeret bivirkninger hos patienter, som fik

valsartan i kombination med andre antihypertensive lægemidler, end hos patienter, som fik

valsartan alene.

Den sikkerhedsprofil, der er set i kontrollerede, kliniske studier hos voksne patienter med

post-myokardieinfarkt og/eller hjertesvigt, er anderledes end den overordnede

sikkerhedsprofil, der er set hos hypertensive patienter. Dette kan skyldes patienternes

underliggende sygdom. Bivirkninger, der forekom hos voksne patienter med post-

myokardieinfarkt og/eller hjertesvigt, er angivet i nedenstående tabel:

Post-myokardieinfarkt og/eller hjertesvigt (kun undersøgt hos voksne patienter)

Blod og lymfesystem

Ikke kendt

Trombocytopeni

Immunsystemet

Ikke kendt

Hypersensitivitetsreaktioner inklusive serumsyge

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Hyperkaliæmi

Ikke kendt

Øget serum-kalium, hyponatriæmi

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, stillingsbetinget svimmelhed

Ikke almindelig

Synkope, hovedpine

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension, ortostatisk hypotension

Ikke kendt

Vasculitis

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Kvalme, diarré

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Forhøjede leverfunktionstal

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Angioødem

Ikke kendt

Bulløs dermatit, udslæt, pruritus

Knogler, led, muskler og bindevæv

39540_spc.doc

Side 11 af 20

Ikke kendt

Myalgi

Nyrer og urinveje

Almindelig

Nyresvigt og nyreinsufficiens

Ikke almindelig

Akut nyresvigt, forhøjet serum-kreatinin

Ikke kendt

Forhøjet blodurinstof

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig

Asteni, træthed

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdosering med valsartan kan resultere i udtalt hypotension, som kan føre til nedsat

bevidsthedsniveau, kredsløbskollaps og/eller shock.

Behandling

Den terapeutiske vurdering afhænger af tidspunktet for indtagelse og af symptomernes art

og alvor. I behandlingen er stabilisering af kredsløbet det vigtigste.

Såfremt der opstår hypotension, skal patienten placeres i rygliggende stilling, og der bør

hurtigt gives salt- og væskesupplement.

Det er usandsynligt, at valsartan fjernes ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 CA 03. Angiotensin II-antagonister, almindelig.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Valsartan er en oral, aktiv, potent og specifik angiotensin II-receptorantagonist. Det virker

selektivt på AT1-receptor subtypen, som er ansvarlig for angiotensin II's kendte virkninger.

Efter hæmning af AT1-receptoren med valsartan forhøjes angiotensin II’s plasmaniveau.

Dette kan stimulere den ublokerede AT2-receptor subtype, som tilsyneladende modvirker

virkningen af AT1-receptoren. Valsartan udviser ikke partiel agonistaktivitet på AT1-

receptoren og har en meget højere (ca. 20.000 gange) affinitet for AT1-receptoren end for

AT2-receptoren. Valsartan er ikke kendt for at binde sig til eller blokere andre

39540_spc.doc

Side 12 af 20

hormonreceptorer eller ion-kanaler, der vides at være vigtige for den kardiovaskulære

regulering.

Valsartan hæmmer ikke ACE (også kendt som kininase II), som omdanner angiotensin I til

angiotensin II og nedbryder bradykinin. Da der ikke er nogen virkning på ACE og ingen

potensering af bradykinin eller substans P, er det usandsynligt, at angiotensin II-

antagonister vil være forbundet med hoste. I kliniske studier, hvor valsartan blev

sammenlignet med en ACE-hæmmer, var incidensen af tør hoste signifikant (P < 0,05)

mindre hos patienter i valsartanbehandling end hos patienter i behandling med en ACE-

hæmmer (henholdsvis 2,6 % versus 7,9 %). I et klinisk studie med patienter, som tidligere

havde haft tør hoste under behandling med en ACE-hæmmer, konstateredes tør hoste hos

19,5 % af patienterne i valsartanbehandling, 19,0 % i thiazidbehandling, sammenholdt med

68,5 % i behandling med en ACE-hæmmer (P < 0,05).

Hypertension

Når valsartan administreres til hypertensive patienter, sker der en reduktion af blodtrykket

uden påvirkning af pulsen.

Efter oral indtagelse af en enkelt dosis, sætter den antihypertensive virkning ind hos de

fleste patienter i løbet af 2 timer, og den maksimale reduktion af blodtrykket opnås i løbet

af 4-6 timer. Den antihypertensive virkning varer i 24 timer efter dosis. Ved gentagen

dosering opnås den antihypertensive virkning i væsentlig grad inden for 2 uger, og

maksimale virkninger opnås inden for 4 uger og opretholdes under vedvarende behandling.

Ved kombination med hydrochlorthiazid opnås yderligere signifikant additiv

blodtrykssænkning.

Pludselig seponering af valsartan har ikke resulteret i rebound-hypertension eller andre

kliniske uønskede hændelser.

Hos hypertensive patienter med type 2 diabetes og mikroalbuminuri har valsartan vist sig

at reducere udskillelse af albumin via urinen. MARVAL (Micro Albuminuria Reduction

with Valsartan)-studiet vurderede reduktionen i udskillelse af albumin via urinen (UAE)

med valsartan (80-160 mg/od) versus amlodipin (5-10 mg/od), hos 332 type 2

diabetespatienter (gennemsnitsalder: 58 år; 265 mænd) med mikroalbuminuri (valsartan:

58 µg/min; amlodipin: 55,4 µg/min) og normalt eller højt blodtryk og med bevaret

nyrefunktion (blodkreatinin <120 µmol/l). Efter 24 uger var UAE reduceret (p<0,001) med

42 % (–24,2 µg/min; 95 % konfidensinterval: -40,4 til –19,1) med valsartan og cirka 3 %

(–1.7 µg/min; 95 % konfidensinterval: –5,6 til 14,9) med amlodipin trods ensartet

reduktion af blodtryksværdierne i begge grupper.

DROP-studiet undersøgte yderligere effektiviteten af valsartan mht. reduktion af UAE hos

391 hypertensive patienter (BT=150/88 mmHg) med type2 diabetes, albuminuri

(gennemsnit=102 µg/min; 20-700 µg/min) og bevaret nyrefunktion (gennemsnitlig

serumkreatinin = 80 µmol/l). Patienterne blev randomiseret til en af 3 valsartandoser (160,

320 og 640 mg/od) og behandledes i 30 uger. Formålet med studiet var at bestemme den

optimale valsartandosis til reduktion af UAE hos hypertensive patienter med type 2

diabetes. Efter 30 uger var den procentmæssige ændring af UAE signifikant reduceret med

36 % i forhold til baseline med valsartan 160 mg (95 % konfidensinterval: 22 til 47 %) og

med 44 % med valsartan 320 mg (95 % konfidensinterval: 31 til 54 %). Heraf udledtes, at

160-320 mg valsartan gav klinisk relevante reduktioner af UAE hos hypertensive patienter

med type 2 diabetes.

Nyligt myokardieinfarkt

39540_spc.doc

Side 13 af 20

VALIANT-studiet (The VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion trial) var et

randomiseret, kontrolleret, multinational, dobbeltblindet studie med 14.703 patienter med

akut myokardieinfarkt og tegn, symptomer eller radiologisk verificeret kongestivt

hjertesvigt og/eller venstre ventrikulær systolisk dysfunktion (påvist ved en

uddrivningsfraktion på ≤ 40 % ved radionukleid ventrikulografi eller ≤ 35 % ved

ekkokardiografi eller ventrikulær kontrast-angiografi). Patienterne blev randomiseret inden

for 12 timer til 10 dage efter indtræden af symptomer på myokardieinfarkt til valsartan,

captopril eller en kombination af begge. Den gennemsnitlige behandlingsvarighed var 2 år.

Det primære endepunkt var tid til mortalitet uanset årsag.

Valsartan var lige så effektivt som captopril til reduktion af totalmortalitet efter

myokardieinfarkt. Totalmortaliteten var ensartet i valsartan- (19,9 %), captopril- (19,5 %)

og valsartan + captopril- (19,3 %) grupperne. Kombinationen af valsartan og captopril gav

ikke yderligere fordele i forhold til captopril alene. Der var ingen forskel mellem valsartan

og captopril med hensyn til totalmortalitet, baseret på alder, køn, race, baseline-

behandlinger eller tilgrundliggende sygdom. Valsartan var også effektivt med hensyn til

forlængelse af tiden til og reduktion af kardiovaskulær mortalitet, hospitalisering for

hjertesvigt, recidiverende myokardieinfarkt, genoplivning ved hjertestop samt non-fatal

apopleksi (sekundært sammensat endepunkt).

Sikkerhedsprofilen for valsartan stemte overens med det kliniske forløb hos patienter

behandlet efter myokardieinfarkt. Med hensyn til nyrefunktion blev der observeret

fordobling af serumkreatinin hos 4,2 % af de valsartan-behandlede patienter, 4,8 % af

patienterne behandlet med valsartan+captopril og 3,4 % af de captopril-behandlede

patienter. Ophør som følge af forskellige former for nyreinsufficiens forekom hos 1,1 % af

de valsartan-behandlede patienter, 1,3 % af patienterne behandlet med valsartan+captopril

og 0,8 % af de captopril-behandlede patienter. Der bør inkluderes en vurdering af

nyrefunktionen ved evaluering af patienterne efter myokardieinfarkt.

Der var ingen forskel i totalmortalitet, kardiovaskulær mortalitet eller morbiditet, når

betablokkere blev administreret sammen med kombinationen af valsartan og captopril,

valsartan alene eller captopril alene. Uafhængigt af forsøgsmedicinen var mortaliteten

lavere i den gruppe af patienter der blev behandlet med betablokkere, hvilket tyder på, at

den kendte fordel ved betablokkere hos denne population opretholdtes i dette studie.

Hjertesvigt

Val-HeFT var et randomiseret, kontrolleret, multinationalt, klinisk studie, hvor valsartan

blev sammenlignet med placebo med hensyn til morbiditet og mortalitet hos 5010 patienter

med hjertesvigt NYHA-klasse II (62 %), III (36 %) og IV (2 %) i konventionel behandling

samt LVEF <40 % og LVIDD (left ventricular internal diastolic diameter) >2,9 cm/m

Basis behandling inkluderede ACE-hæmmere (93 %), diuretika (86 %), digoxin (67 %) og

betablokkere (36 %). Den gennemsnitlige varighed af opfølgning var næsten 2 år.

Gennemsnitlig daglig dosis af valsartan i Val-HeFT var 254 mg. Studiet havde 2 primære

effektmål: Mortalitet af enhver årsag (tid til død) og samlet mortalitet og hjertesvigts-

morbiditet (tid til første sygdomshændelse) defineret som død, pludselig død med

genoplivning, hospitalisering for hjertesvigt eller administration af intravenøse inotropika

eller vasodilatorer i 4 timer eller derover uden hospitalisering.

Mortalitet af enhver årsag var ensartet (p=NS) i valsartan- (19,7 %) og placebo- (19,4 %)

grupperne. Den primære fordel var på 27,5 % (95 % konfidensinterval: 17 til 37 %)

reduktion af risiko for tid til første hospitalisering pga. hjertesvigt (13,9 % vs. 18,5 %).

Resultater, der taler til fordel for placebo (samlet mortalitet og morbiditet var 21,9 % ved

placebo vs. 25,4 % i valsartan-gruppen) blev observeret for de patienter, der fik tredobbelt

kombination af en ACE-hæmmer, en beta-blokker og valsartan.

39540_spc.doc

Side 14 af 20

I en undergruppe af patienter, der ikke fik en ACE-hæmmer (n=366), var

morbiditetsfordelene størst. I denne undergruppe blev mortaliteten uanset årsag signifikant

reduceret med valsartan sammenlignet med placebo med 33 % (95 % konfidensinterval: –6

% til 58 %) (17,3 % valsartan vs. 27,1 % placebo) og den samlede mortalitets- og

morbiditetsrisiko blev signifikant reduceret med 44 % (24,9 % valsartan vs. 42,5 %

placebo).

Hos patienter, der fik en ACE-hæmmer uden betablokker, var mortaliteten uanset årsag

ensartet (p=NS) i valsartan- (21,8 %) og placebo- (22,5 %) gruppen. Den samlede

mortalitets- og morbiditetsrisiko blev signifikant reduceret med 18,3 % (95 %

konfidensinterval: 8 % til 28 %) med valsartan sammenlignet med placebo (31,0 % vs.

36,3 %).

I den samlede Val-HeFT population viste patienter behandlet med valsartan signifikante

forbedringer i NYHA-klasse og tegn og symptomer på hjertesvigt, inklusive dyspnø,

træthed, ødem og rallen sammenlignet med placebo. Patienter behandlet med valsartan

havde bedre livskvalitet, påvist ved ændring i livskvalitetsscore (Minnesota Living with

Heart Failure Quality of Life score) fra baseline ved effektmål end placebo.

Uddrivningsfraktionen øgedes signifikant, og LVIDD reduceredes signifikant fra baseline

til endepunkt hos patienter behandlet med valsartan sammenlignet med placebo.

Dobbelthæmning af renin-angiotension-aldoseteronsystemet (RAAS)

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Pædiatrisk population

Hypertension

39540_spc.doc

Side 15 af 20

Den antihypertensive effekt af valsartan er blevet vurderet i fire randomiserede,

dobbeltblindede kliniske studier, der omfattede 561 pædiatriske patienter i alderen fra 6 til

18 år og 165 pædiatriske patienter i alderen fra 1 til 6 år. Nyre- og urinvejslidelser samt

obesitet var de mest almindelige underliggende medicinske tilstande, som potentielt bidrog

til hypertension hos de børn, der var inkluderet i disse studier.

Klinisk erfaring med børn i alderen fra 6 år og opefter

I et klinisk studie, der omfattede 261 hypertensive pædiatriske patienter i alderen fra 6 til

16 år, fik patienter, der vejede < 35 kg, valsartan-tabletter på 10, 40 eller 80 mg daglig (lav,

medium- og høj dosis) og patienter, der vejede

35 kg, fik valsartan-tabletter på 20, 80

eller 160 mg daglig (lav, medium- og høj dosis). Efter 2 uger reducerede valsartan både det

systoliske og diastoliske blodtryk på dosisafhængig vis.

Samlet set reducerede de tre dosisniveauer af valsartan (lav, medium- og høj dosis) det

systoliske blodtryk signifikant med værdier på henholdsvis 8, 10 og 12 mmHg i forhold til

baseline. Patienterne blev igen randomiseret til enten at fortsætte med den samme dosis

valsartan eller til at skifte til placebo. De laveste systoliske blodtryk hos de patienter, der

fortsatte med at få medium- og høje doser af valsartan, var henholdsvis 4 og 7 mmHg

lavere end hos de patienter, der skiftede til placebo. Det laveste systoliske blodtryk hos de

patienter, der fik den lave dosis valsartan, var af samme størrelsesorden som blodtrykket

hos de patienter, der fik placebo. Samlet set var den dosisafhængige antihypertensive

virkning af valsartan konsistent på tværs af alle de demografiske undergrupper.

I et andet klinisk studie, der omfattede 300 hypertensive pædiatriske patienter i alderen fra

6 til 18 år, blev de egnede patienter randomiseret til at få valsartan- eller enalapril-tabletter

i 12 uger. Børn, der vejede mellem

18 kg og < 35 kg, fik valsartan-tabletter på 80 mg

eller enalapril-tabletter på 10 mg. Børn, der vejede mellem

35 kg og < 80 kg, fik

valsartan-tabletter på 160 mg eller enalapril-tabletter på 20 mg. Børn, der vejede

80 kg,

fik valsartan-tabletter på 320 mg eller enalapril-tabletter på 40 mg. Reduktionerne i det

systoliske blodtryk var af samme størrelsesorden hos de patienter, der fik valsartan (15

mmHg) og enalapril (14 mmHg) (noninferioritet-p-værdi < 0,0001). Der blev observeret

konsistente værdier af det diastoliske blodtryk med reduktioner på henholdsvis 9,1 mmHg

ved administration af valsartan og 8,5 mmHg ved administration af enalapril.

I et tredje åbent klinisk studie, med 150 hypertensive pædiatriske patienter i alderen 6 til

17 år, fik egnede patienter (systolisk BT ≥95. percentil for alder, køn og højde) valsartan i

18 måneder for at evaluere sikkerhed og tolerabilitet. Ud af de 150 patienter, som deltog i

dette studie, fik 41 patienter også antihypertensiv medicin samtidig. Patienterne blev

doseret ud fra deres vægtkategorier for start- og vedligeholdelsesdoser. Patienter, som

vejede >18 til <35 kg, ≥35 til <80 kg og ≥80 til <160 kg, fik henholdsvis 40 mg, 80 mg og

160 mg, og doserne blev titreret til henholdsvis 80 mg, 160 mg og 320 mg efter én uge.

Halvdelen af patienterne i studiet (50,0 %, n=75) havde CKD, heraf havde 29,3 % (44) af

patienterne CKD i stadie 2 (GFR 60 – 80 ml/min/1,73 m

) eller stadie 3 (GFR 30 –

59 ml/min/1,73 m

). Den gennemsnitlige sænkning i systolisk blodtryk var 14,9 mmHg hos

alle patienter (baseline 133,5 mmHg), 18,4 mmHg hos patienter med CKD (baseline

131,9 mmHg) og 11,5 mmHg hos patienter uden CKD (baseline 135,1 mmHg).

Procentdelen af patienter, som opnåede overordnet BT-kontrol (både systolisk og

diastolisk BT <95. percentil), var lidt højere i CKD-gruppen (79,5 %) sammenlignet med

ikke-CKD-gruppen (72,2 %).

39540_spc.doc

Side 16 af 20

Klinisk erfaring hos børn under 6 år

Der er udført to kliniske studier, som omfattede patienter i alderen fra 1 til 6 år, med

henholdsvis 90 og 75 patienter. Der blev ikke inkluderet patienter under 1 år i disse studier.

I det første studie blev virkningen af valsartan i forhold til placebo bekræftet, men der

kunne ikke påvises en sammenhæng mellem dosis og respons. I det andet studie var højere

doser af valsartan forbundet med større reduktioner af blodtrykket, men sammenhængen

mellem dosis og respons var ikke statistisk signifikant, og behandlingsforskellen

sammenlignet med placebo var ikke signifikant. På grund af disse inkonsistenser anbefales

valsartan ikke til denne aldersgruppe (se pkt. 4.8).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har frafaldet kravet om at indsende resultaterne af

studier med valsartan, som omfatter alle delmængder af den pædiatriske population, i

forbindelse med hjertesvigt og hjertesvigt efter nyligt myokardieinfarkt.

Anvendelse hos den pædiatriske population er beskrevet i pkt. 4.2.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af valsartan alene nås maksimale plasmakoncentrationer af

valsartan efter 2-4 timer ved administration af tabletter og efter 1-2 timer ved

administration af valsartan formuleret som en opløsning. Den gennemsnitlige absolutte

biotilgængelighed er 23 % ved administration af tabletter og 39 % ved administration af

valsartan formuleret som en opløsning. Føde reducerer eksponeringen (målt ved AUC) for

valsartan med cirka 40 %, og den maksimale plasmakoncentration (C

) med cirka 50 %,

selv om valsartankoncentrationen i plasma fra cirka 8 timer efter doseringen er ens for

gruppen med føde og en fastende gruppe. Denne reduktion i AUC er dog ikke ledsaget af

nogen klinisk signifikant reduktion af den terapeutiske virkning, og valsartan kan derfor

gives med eller uden føde.

Fordeling

Steady-state fordelingsvolumen af valsartan efter intravenøs administration er cirka 17

liter, hvilket tyder på, at valsartan ikke fordeles i omfattende grad i væv. Valsartan er i høj

grad bundet til serumproteiner (94-97 %), hovedsageligt serumalbumin.

Biotransformation

Valsartan biotransformeres ikke i stort omfang, idet kun cirka 20 % af dosen genfindes

som metabolitter. En hydroxymetabolit er blevet identificeret i plasma i lave

koncentrationer (mindre end 10 % af valsartans AUC). Denne metabolit er farmakologisk

inaktiv.

Elimination

Valsartan udviser tokompartment halveringskinetik (t

½α

<1 time og t

½ß

omkring 9 timer).

Valsartan udskilles primært ved galdeudskillelse i fæces (cirka 83 % af dosis) og renalt i

urin (cirka 13 % af dosis), hovedsageligt som uomdannet stof. Efter intravenøs

administration er valsartans plasma-clearence cirka 2 l/t, og den renale clearance er 0,62 l/t

(cirka 30 % af den totale clearance). Halveringstiden for valsartan er 6 timer.

Patienter med hjertesvigt

Valsartans gennemsnitlige tid til maksimal koncentration og udskillelses-halveringstid hos

patienter med hjertesvigt svarer til det, der er observeret hos raske frivillige. AUC- og C

39540_spc.doc

Side 17 af 20

værdier for valsartan er omtrent proportionale med stigende dosis over det kliniske

dosisspænd (40-160 mg, 2 gange daglig). Den gennemsnitlige akkumuleringsfaktor er ca.

1,7. Den tilsyneladende clearance for valsartan er ca. 4,5 l/t efter oral administration. Alder

påvirker ikke den tilsyneladende clearance hos patienter med hjertesvigt.

Særlige populationer

Ældre

Hos nogle ældre patienter blev der observeret en noget højere plasmakoncentration af

valsartan end hos yngre patienter, men det er ikke vist at have nogen klinisk signifikans.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Som forventet for et stof med en nyre-clearance på kun 30 % af total plasmaclearance, er

der ikke observeret nogen korrelation mellem nyrefunktion og systemisk eksponering af

valsartan. Dosisjustering er derfor ikke påkrævet for patienter med nedsat nyrefunktion

(kreatinin-clearance >10 ml/min). Der findes ingen erfaring mht. sikker brug hos patienter

med en kreatinin-clearance < 10 ml/min og patienter i dialysebehandling, derfor bør

valsartan anvendes med forsigtighed til disse patienter (se pkt. 4.2 og 4.4). Valsartan er i

høj grad bundet til plasmaproteiner, og det er derfor usandsynligt, at det kan fjernes ved

dialyse.

Patienter med nedsat leverfunktion

Cirka 70 % af den absorberede dosis udskilles i galden, hovedsageligt i uændret form.

Valsartan gennemgår ikke nogen nævneværdig biotransformation. Der blev observeret en

fordobling af eksponeringen (AUC) hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion

sammenlignet med raske forsøgspersoner. Der blev dog ikke observeret nogen korrelation

mellem valsartan-koncentrationer i blodet og graden af leverinsufficiens. Valsartan er ikke

undersøgt hos patienter med alvorlig leverinsufficiens (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4).

Pædiatrisk population

I et studie, der omfattede 26 pædiatriske hypertensive patienter (i alderen 1-16 år), som fik

en enkeltdosis af en suspension af valsartan (gennemsnit: 0,9-2,0 mg/kg og en

maksimumdosis på 80 mg), var clearancen (liter/time/kilo) af valsartan af samme

størrelsesorden på tværs af alderen fra 1 til 16 år og svarede til clearancen hos voksne, der

fik den samme formulering.

Nedsat nyrefunktion

Anvendelse hos pædiatriske patienter med en kreatininclearance på <30 ml/min. og hos

pædiatriske patienter i dialysebehandling er ikke blevet undersøgt; derfor frarådes det at

anvende valsartan til disse patienter. Det er ikke nødvendigt at foretage en dosisjustering

hos pædiatriske patienter med en kreatininclearance på >30 ml/min. Nyrefunktionen og

niveauet af serumkalium skal monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet.

Hos rotter førte maternelle toksiske doser (600 mg/kg/dag) i de sidste dage af

drægtighedsperioden samt i dieperioden til lavere overlevelse, lavere vægtforøgelse og

forsinket udvikling (pinna-løsning og åbning af øregang) hos ungerne (se pkt. 4.6). Disse

39540_spc.doc

Side 18 af 20

doser i rotter (600 mg/kg/dag) er cirka 18 gange højere end den anbefalede humane

maksimumdosis, udregnet ifølge mg/m

(beregningerne går ud fra en oral dosis på 320

mg/dag til en patient, der vejer 60 kg).

I prækliniske sikkerhedsstudier i rotter forårsagede høje doser valsartan (200-600 mg/kg

legemsvægt) reduktion af blodtal (erytrocytter, hæmoglobin og hæmatokritværdi) og tegn

på ændringer i den renale hæmodynamik (lettere forhøjet plasma-urinstof, samt renal

tubulær hyperplasi og basofili hos hanner).

Disse doser i rotter (200 og 600 mg/kg/dag) er cirka 6 til 18 gange højere end den

anbefalede humane maksimumdosis, udregnet ifølge mg/m

(beregningerne går ud fra en

oral dosis på 320 mg/dag til en patient, der vejer 60 kg).

Hos silkeaber, som fik lignende doser, sås det samme, skønt mere alvorlige ændringer, især

i nyrerne, hvor ændringerne udviklede sig til nefropati, som omfattede forhøjet urinstof og

serum-kreatinin. Hypertrofi i de renale juxtaglomerulære celler sås også hos begge arter.

Alle ændringer ansås for at være forårsaget af valsartans farmakologiske virkning, som

især hos silkeaber giver forlænget hypotension. Hypertrofi af de renale juxtaglomerulære

celler synes ikke at have relevans for mennesker, som får terapeutiske doser valsartan.

Pædiatrisk population

Daglig oral dosering til nyfødte/unge rotter (fra dag 7 efter fødslen til dag 70 efter fødslen)

med valsartan i doser så lave som 1 mg/kg/dag (ca. 10-35 % af den maksimale anbefalede

dosis til den pædiatriske population, som er 4 mg/kg/dag baseret på systemisk

eksponering) medførte vedvarende irreversible nyreskader. Disse førnævnte virkninger

skyldes en forventet overdreven farmakologisk virkning af angiotensinkonverterende

enzym-hæmmere og angiotensin II type 1-blokkere; sådanne virkninger observeres, hvis

rotterne behandles i løbet af deres første 13 levedage.

Denne periode passer sammen med 36 ugers svangerskab hos mennesker, som i nogle

tilfælde kan vare op til 44 uger efter konception hos mennesker. Rotterne i studiet med

administration af valsartan til unge rotter fik doser frem til dag 70, og det kan ikke

udelukkes, at der er en virkning på nyrernes modning (efter fødslen 4-6 uger). Hos

mennesker er den funktionelle modning af nyrerne en løbende proces, der sker inden for

det første leveår. Derfor kan en klinisk relevans hos børn < 1 år ikke udelukkes. De

prækliniske data synes dog ikke at give anledning til sikkerhedsmæssige spørgsmål hos

børn over 1 år.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk (E460)

Povidon

Croscarmellosenatrium

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat (E572)

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

39540_spc.doc

Side 19 af 20

Macrogol 4000

Gul jernoxid (E172) kun i styrkerne 40 mg og 160 mg.

Rød jernoxid (E172) kun i styrkerne 80 mg og 160 mg.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterkort (PVC/PE/PVDC/Al), i æske.

Pakningsstørrelser: 7, 14, 28, 56 og 98 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

40 mg:

39539

80 mg:

39540

160 mg: 39541

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. august 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. april 2018

39540_spc.doc

Side 20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-12-2018

FDA warns API manufacturer involved in valsartan recall, provides information for patients taking these medications

FDA warns API manufacturer involved in valsartan recall, provides information for patients taking these medications

FDA update on the ongoing investigation into angiotensin II receptor blocker impurities, recalls and current findings.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Mylan Pharmaceuticals ULC is voluntarily recalling four lots of Mylan-Valsartan tablets (40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strength) after testing found low levels of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA).

Health Canada

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-11-2018

Dilart and Dilart HCT (valsartan)

Dilart and Dilart HCT (valsartan)

Recall - potential contamination

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA update on the ongoing investigation into valsartan impurities, recalls and current findings.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

A Danish registry study has examined if the cancer incidence rate is higher among people treated with the blood pressure lowering medicine Valsartan, which due to the risk of contamination was recalled from the market in July 2018. The study concludes that no increased cancer incidence can be seen at present.

Danish Medicines Agency

13-9-2018

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that a second impurity, called N-nitrosodiethylamine (NDEA) has been found in valsartan manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals in China.

Health Canada

10-9-2018

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

OTTAWA –Health Canada is sharing the results of its review of potential long-term health effects involving valsartan drugs that were found to contain the impurity N-nitrosodimethylamine (NDMA). Health Canada scientists have assessed the available data to determine the potential increased risk of developing cancer, to help put the risk into context for Canadians.

Health Canada

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-7-2018

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

The investigation into valsartan-containing products is ongoing and there are currently three voluntary recalls related to the NDMA impurity detected in the valsartan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA is alerting the public about a voluntary recall of several drug products containing valsartan, used to treat high blood pressure and heart failure

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing the ingredient valsartan are being recalled by their manufacturers. An impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), was found in the valsartan used in these products. The valsartan was supplied by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. NDMA is a potential human carcinogen, which means that it could cause cancer with long-term exposure. Five companies have affected products, which are being recalled (identified in table below).

Health Canada

5-7-2018

Recall of valsartan blood pressure medicine

Recall of valsartan blood pressure medicine

Impurities that could potentially be harmful to health have been found in variants of medicines containing the active substance valsartan. The medicine is used to treat hypertension and heart failure. Patients treated with these medicines are therefore advised to contact their doctor as soon as possible to be switched to another type of medicine.

Danish Medicines Agency

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Active substance: sacubitril / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2779 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4062/T/18

Europe -DG Health and Food Safety