Valbazen Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Valbazen Vet. 200 mg kontinuert intraruminalt indlæg
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • kontinuert intraruminalt indlæg
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Valbazen Vet. 200 mg kontinuert intraruminalt indlæg
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Får, Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 12004
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

15. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Valbazen Vet., kontinuert intrarumenalt indlæg

0.

D.SP.NR

3973

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Valbazen Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 boli indeholder:

Albendazol 200 mg

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kontinuert intrarumenalt indlæg

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg. Får.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infestationer med rundorm i mave-tarmkanalen samt lungeorm, bændelorm og leverikter

hos kvæg og får.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Se pkt. 4.7.

Anthelmintisk anvendelse, der kan øge risikoen for udvikling af resistens over for

anthelmintika og som følge deraf resultere i manglende effekt, omfatter:

For hyppig og gentagen anvendelse af anthelmintika inden for samme klasse over en

længere periode og

Underdosering

12004_spc.doc

Side 1 af 4

Mistanke om resistens overfor anthelmintika skal undersøges med egnede tests (f.eks. fækal

æg-reduktionstest (eng.: faecal egg count reduction test, FECR)). Indikerer testen resistens

overfor et givet anthelmintikum, skal der anvendes et anthelmintikum fra en anden klasse

med en anden virkningsmåde.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Ingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Til får frarådes det at bruge Valbazen i parringstiden og første måned af drægtighedsperioden.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Får:

Løbetarmorm, lungeorm samt bændelorm: 3,8 mg/kg legemsvægt, svarende til 1 bolus pr. 50

kg legemsvægt.

Stor leverikte: 7,5 mg/kg legemsvægt, svarende til 1 bolus pr. 25 kg legemsvægt.

Lille leverikte: 10 mg/kg, svarende til 1 bolus pr. 20 kg, gentages 1 uge.

Kvæg:

Løbetarmorm, lungeorm samt bændelorm: 7,5 mg/kg legemsvægt, svarende til 1 bolus pr. 25

kg legemsvægt.

Leverikter: 10 mg/kg legemsvægt, svarende til 1 bolus pr. 20 kg legemsvægt.

Genbehandling efter 4-6 uger tilrådes ved behandling i græsningssæsonen, da effekt af

acceptabel størrelse kun kan forventes på udvoksede ikter.

For at sikre korrekt dosering skal dyrets vægt bestemmes så nøjagtigt som muligt; anvendes

doseringsapparatur skal dette også checkes for korrekt dosering.

Ved gruppebehandling, bør dyrene inddeles efter vægt for at undgå under- og/eller

overdosering.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

30 døgn.

Mælk:

4 døgn.

12004_spc.doc

Side 2 af 4

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Terapeutisk klassifikation: QP 52 AC 11

Valbazen Vet. indeholder albendazol, der er et bredspektret anthelmintikum tilhørende

benzimidazolgruppen. Albendazol virker mod rundorm i mavetarmkanalen, lungeorm,

bændelorm og leverikter, og har vermicid, larvicid samt ovicid effekt.

Effekten udøves gennem inhibition af tubulins polymerisation til microtubuli, inhibition af

intestinal glucose resorption samt inhibition af enzymet fumarat reduktase.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Hos kvæg opnås maksimal serumkoncentration i løbet af 23 timer.

Terapeutiske koncentrationer opretholdes 3-4 dage. Hos får opnås maksimal serum-

koncentration i løbet af ca. 12 timer. Halveringstiden i plasma for begge dyrearter er ca. 10

timer. Albendazol fordeles i hele organismen og passerer placentabarrieren.

Albendazol metaboliseres hurtigt til sulfoxid- og sulfonforbindelser, som begge er

anthelmintisk aktive. Albendazol udskilles via urin og fæces. Hos kvæg genfindes ca. 45% af

dosis efter 70 timer. Hos får ca. 50% af dosis efter 120 timer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Aerosol OT-B

Natriumstivelsesglycolat

Magnesiumstearat

Calciumhydrogenphosphat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Blisterpakning.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

12004_spc.doc

Side 3 af 4

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

12004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. oktober 1982

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. august 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

12004_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ALBENZA (Albendazole) Tablet, Film Coated [Impax Specialty Pharma]

ALBENZA (Albendazole) Tablet, Film Coated [Impax Specialty Pharma]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

ALBENZA (Albendazole) Tablet, Film Coated [Amedra Pharmaceuticals LLC]

ALBENZA (Albendazole) Tablet, Film Coated [Amedra Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

ALBENZA (Albendazole) Tablet, Film Coated [Central Texas Community Health Centers]

ALBENZA (Albendazole) Tablet, Film Coated [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

Albendazole

Albendazole

Albendazole is a prescription drug used to treat certain tapeworm infections.

US - RxList

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety