Valbazen Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Valbazen Vet. 200 mg kontinuert intraruminalt indlæg
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • kontinuert intraruminalt indlæg
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Valbazen Vet. 200 mg kontinuert intraruminalt indlæg
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Får, Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 12004
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

15. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Valbazen Vet., kontinuert intrarumenalt indlæg

0.

D.SP.NR

3973

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Valbazen Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 boli indeholder:

Albendazol 200 mg

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kontinuert intrarumenalt indlæg

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg. Får.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infestationer med rundorm i mave-tarmkanalen samt lungeorm, bændelorm og leverikter

hos kvæg og får.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Se pkt. 4.7.

Anthelmintisk anvendelse, der kan øge risikoen for udvikling af resistens over for

anthelmintika og som følge deraf resultere i manglende effekt, omfatter:

For hyppig og gentagen anvendelse af anthelmintika inden for samme klasse over en

længere periode og

Underdosering

12004_spc.doc

Side 1 af 4

Mistanke om resistens overfor anthelmintika skal undersøges med egnede tests (f.eks. fækal

æg-reduktionstest (eng.: faecal egg count reduction test, FECR)). Indikerer testen resistens

overfor et givet anthelmintikum, skal der anvendes et anthelmintikum fra en anden klasse

med en anden virkningsmåde.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Ingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Til får frarådes det at bruge Valbazen i parringstiden og første måned af drægtighedsperioden.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Får:

Løbetarmorm, lungeorm samt bændelorm: 3,8 mg/kg legemsvægt, svarende til 1 bolus pr. 50

kg legemsvægt.

Stor leverikte: 7,5 mg/kg legemsvægt, svarende til 1 bolus pr. 25 kg legemsvægt.

Lille leverikte: 10 mg/kg, svarende til 1 bolus pr. 20 kg, gentages 1 uge.

Kvæg:

Løbetarmorm, lungeorm samt bændelorm: 7,5 mg/kg legemsvægt, svarende til 1 bolus pr. 25

kg legemsvægt.

Leverikter: 10 mg/kg legemsvægt, svarende til 1 bolus pr. 20 kg legemsvægt.

Genbehandling efter 4-6 uger tilrådes ved behandling i græsningssæsonen, da effekt af

acceptabel størrelse kun kan forventes på udvoksede ikter.

For at sikre korrekt dosering skal dyrets vægt bestemmes så nøjagtigt som muligt; anvendes

doseringsapparatur skal dette også checkes for korrekt dosering.

Ved gruppebehandling, bør dyrene inddeles efter vægt for at undgå under- og/eller

overdosering.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

30 døgn.

Mælk:

4 døgn.

12004_spc.doc

Side 2 af 4

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Terapeutisk klassifikation: QP 52 AC 11

Valbazen Vet. indeholder albendazol, der er et bredspektret anthelmintikum tilhørende

benzimidazolgruppen. Albendazol virker mod rundorm i mavetarmkanalen, lungeorm,

bændelorm og leverikter, og har vermicid, larvicid samt ovicid effekt.

Effekten udøves gennem inhibition af tubulins polymerisation til microtubuli, inhibition af

intestinal glucose resorption samt inhibition af enzymet fumarat reduktase.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Hos kvæg opnås maksimal serumkoncentration i løbet af 23 timer.

Terapeutiske koncentrationer opretholdes 3-4 dage. Hos får opnås maksimal serum-

koncentration i løbet af ca. 12 timer. Halveringstiden i plasma for begge dyrearter er ca. 10

timer. Albendazol fordeles i hele organismen og passerer placentabarrieren.

Albendazol metaboliseres hurtigt til sulfoxid- og sulfonforbindelser, som begge er

anthelmintisk aktive. Albendazol udskilles via urin og fæces. Hos kvæg genfindes ca. 45% af

dosis efter 70 timer. Hos får ca. 50% af dosis efter 120 timer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Aerosol OT-B

Natriumstivelsesglycolat

Magnesiumstearat

Calciumhydrogenphosphat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Blisterpakning.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

12004_spc.doc

Side 3 af 4

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

12004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. oktober 1982

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. august 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

12004_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.