Vagiprev

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vagiprev 120+15 mikrogr/24 t vaginalindlæg
 • Dosering:
 • 120+15 mikrogr/24 t
 • Lægemiddelform:
 • vaginalindlæg
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vagiprev 120+15 mikrogr/24 t vaginalindlæg
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57485
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

1. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Vagiprev, vaginalindlæg

0.

D.SP.NR.

30216

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vagiprev

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Vagiprev indeholder 11,0 mg etonogestrel og 3,474 mg ethinylestradiol.

Vaginalindlægget frigiver etonogestrel og ethinylestradiol i en gennemsnitlig mængde på

henholdsvis 120 mikrogram og 15 mikrogram pr. 24 timer i en periode på 3 uger.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Vaginalindlæg

Vagiprev er en bøjelig, gennemsigtig, farveløs eller næsten farveløs ring med en ydre

diameter på 54 mm og en tværsnitsdiameter på 4 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svangerskabsforebyggelse.

Vagiprev er beregnet til kvinder i den fertile alder. Sikkerhed og virkning er fastslået hos

kvinder mellem 18 og 40 år.

I forbindelse med beslutningen om, at ordinere Vagiprev skal der tages hensyn til den

enkelte kvindes aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE),

samt til hvordan risikoen for VTE med Vagiprev er sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

57485_spc.docx

Side 1 af 23

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

For at opnå den kontraceptive virkning skal Vagiprev anvendes som foreskrevet (se

"Hvordan man anvender Vagiprev" og "Hvordan man begynder at anvende Vagiprev").

Pædiatrisk population

Vagiprevs sikkerhed og virkning hos unge under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Administration

Hvordan man anvender Vagiprev

Kvinden kan selv indsætte Vagiprev i skeden. Lægen bør vejlede kvinden i indsættelse og

fjernelse af Vagiprev. Ved indsættelse skal kvinden vælge den stilling som er mest bekvem

for hende, f.eks. stående med det ene ben løftet, siddende på hug eller liggende. Vagiprev

skal presses sammen og indsættes i skeden, indtil det føles behageligt. Vagiprevs

svangerskabsforebyggende effekt er ikke afhængig af, hvor nøjagtigt ringen er anbragt i

skeden (se figur 1-4).

Når Vagiprev er indsat (se "Hvordan man begynder at anvende Vagiprev"), skal den sidde

i skeden uafbrudt i 3 uger. Vejled kvinden til regelmæssigt selv at kontrollere

tilstedeværelsen af Vagiprev i skeden (f.eks. før og efter samleje). Hvis Vagiprev ved et

uheld glider ud, skal kvinden følge vejledningen under pkt. 4.2 "Hvad man gør hvis ringen

midlertidigt har været ude af skeden" (for yderligere information se også pkt. 4.4

"Udstødelse").

Vagiprev skal fjernes efter 3 ugers brug, på den samme ugedag som den blev indsat. Efter

en pause på en uge indsættes en ny ring (hvis Vagiprev f.eks. blev indsat på en onsdag

omkring kl. ca. 22.00, skal den fjernes igen 3 uger senere om onsdagen omkring kl. ca.

22.00. Den følgende onsdag indsættes en ny ring). Vagiprev fjernes ved, at man tager fat i

den med pegefingeren eller med pege- og langefingeren og trækker den ud (figur 5). Den

brugte ring skal lægges i brevet opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr) og

bortskaffes som beskrevet i pkt. 6.6. Menstruationen begynder sædvanligvis 2-3 dage efter

fjernelse af Vagiprev, og er muligvis ikke helt ophørt, før den næste ring skal indsættes.

Figur 1

Tag Vagiprev ud af brevet

57485_spc.docx

Side 2 af 23

Figur 2

Pres ringen sammen

Figur 3

Vælg en behagelig stilling ved indsættelse af ringen

57485_spc.docx

Side 3 af 23

Figur 4A

Figur 4B

Figur 4C

Indsæt ringen i skeden med den ene hånd (figur 4A). Hvis det er nødvendigt kan

kønslæberne spredes med den anden hånd. Skub ringen ind i skeden indtil det føles

behageligt (figur 4B). Lad ringen sidde i 3 uger (figur 4C).

Figur 5:

Vagiprev kan fjernes ved at få pegefingeren ind under ringen eller ved at tage fat i ringen

med pege- og langefinger og trække den ud.

Hvordan man begynder at anvende Vagiprev

Ingen anvendelse af hormonelle præventionsmidler i den forudgående cyklus

Vagiprev skal indsættes på den første dag i kvindens normale cyklus (dvs. på den første

menstruationsdag). Vagiprev kan også indsættes på dag 2-5, men det tilrådes i så fald,

samtidigt at bruge en barrieremetode i de første 7 dage Vagiprev anvendes.

Ved skift fra et kombineret hormonelt præventionsmiddel

Kvinden skal indsætte Vagiprev senest på dagen efter den sædvanlige tabletfrie eller

plasterfrie periode eller dagen efter den sidste placebotablet af det tidligere anvendte

kombinerede hormonelle præventionsmiddel.

57485_spc.docx

Side 4 af 23

Hvis kvinden har anvendt det forudgående kombinerede hormonelle præventionsmiddel

konsekvent og korrekt, og kvinden ikke er gravid, kan hun skifte til Vagiprev på en hvilken

som helst dag.

Den hormonfrie periode for den forudgående metode må aldrig forlænges udover den

anbefalede periode.

Skift fra rene gestagenpræparater (f.eks. minipiller, implantat eller injektionspræparat)

eller fra intrauterint indlæg (IUD) indeholdende gestagen

Kvinden kan skifte på en hvilken som helst dag fra minipiller (fra et implantat eller et IUD

bør det ske på dagen hvor det fjernes, og fra et injektionspræparat bør det ske den dag,

hvor den næste injektion skulle være givet), men skal rådes til samtidig at anvende en

barrieremetode de første 7 dage, der anvendes Vagiprev.

Efter abort i 1. trimester

Kvinden kan starte med det samme. Når dette gøres, behøver kvinden ikke at tage

yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler. Hvis kvinden ikke påbegynder

behandling med Vagiprev umiddelbart efter abort, bør hun følge de råd, der er givet under

"Ingen forudgående anvendelse af hormonelle præventionsmidler". Hun bør da anvende

anden form for svangerskabsforebyggelse, indtil ringen indsættes.

Efter fødsel eller abort i 2. trimester

For ammende kvinder, se pkt. 4.6.

Kvinder bør rådes til at påbegynde Vagiprev i løbet af den fjerde uge efter fødsel eller

abort i 2. trimester. Begyndes der senere, rådes kvinden til samtidigt at anvende en

barrieremetode i de første 7 dage Vagiprev anvendes. Hvis hun imidlertid allerede har haft

samleje, bør graviditet udelukkes eller kvindens første menstruation afventes, før hun

begynder behandlingen med Vagiprev.

AFVIGELSER FRA DEN ANBEFALEDE ANVENDELSE

Den svangerskabsforebyggende effekt og cykluskontrol kan nedsættes, hvis der afviges fra

den anbefalede anvendelse. For at undgå tab af den svangerskabsforebyggende effekt i

tilfælde af afvigelser, kan følgende råd gives:

Hvad man gør i tilfælde af, at den ringfrie periode er forlænget

Kvinden skal indsætte ringen igen så hurtigt som muligt. En barrieremetode som f.eks.

kondom skal anvendes samtidig i de næste 7 dage. Hvis hun har haft samleje i løbet af den

ringfrie periode, skal muligheden for graviditet overvejes. Jo længere ringfri periode, desto

højere risiko for graviditet.

Hvad man gør hvis ringen midlertidigt har været ude af skeden

Vagiprev skal sidde i skeden uafbrudt i en periode på 3 uger. Hvis ringen ved et uheld

glider ud, kan den skylles i koldt eller lunkent vand (ikke varmt vand) og straks indsættes

igen.

Hvis ringen ved et uheld har været ude af skeden i under 3 timer er den

svangerskabsforebyggende virkning ikke nedsat. Kvinden skal indsætte ringen igen så

hurtigt som muligt, dog inden for 3 timer.

Hvis Vagiprev i løbet af den første eller anden uges anvendelse har været ude af

skeden i mere end 3 timer, eller der er mistanke om dette, kan den

svangerskabsforebyggende virkning være nedsat. Kvinden skal indsætte ringen igen så

hurtigt som muligt. En barrieremetode som f.eks. kondom skal anvendes, indtil Vagiprev

57485_spc.docx

Side 5 af 23

har siddet i skeden uafbrudt i 7 dage. Jo længere tid Vagiprev har været ude af skeden og

jo tættere på den ringfri periode, jo højere er risikoen for graviditet.

Hvis Vagiprev har været ude af skeden i mere end 3 timer i den tredje uges

anvendelse, eller der er mistanke om dette, kan den svangerskabsforebyggende effekt være

nedsat. Kvinden skal kassere ringen, og en af følgende to muligheder skal vælges:

Indsæt straks en ny ring

Bemærk: Indsættelse af en ny ring vil starte den næste tre-ugers periode. Kvinden vil

muligvis ikke få sin blødning fra den foregående cyklus. Der kan imidlertid forekomme

gennembrudsblødning eller pletblødning.

Få menstruation og indsæt en ny ring senest 7 dage (7×24 timer) efter at den tidligere

ring blev fjernet eller var gledet ud.

Bemærk: Denne mulighed bør kun vælges, hvis ringen uafbrudt har været i skeden i de

foregående 7 dage.

Hvis ringen har været fjernet fra skeden i en ukendt tidsperiode skal muligheden for

graviditet overvejes. En graviditetstest bør tages inden en ny ring sættes op.

Hvad man gør i tilfælde af, at ringen har siddet for længe

Selv om det ikke er det anbefalede regimen, er den svangerskabsforebyggende virkning

stadig tilstrækkelig, så længe Vagiprev har siddet i skeden i højst 4 uger. Kvinden skal

gennemføre den ringfrie periode på en uge, og herefter indsætte en ny ring. Hvis Vagiprev

har siddet i skeden i mere end 4 uger, kan den svangerskabsforebyggende virkning være

nedsat, og graviditet bør udelukkes, inden en ny Vagiprev indsættes.

Hvis kvinden ikke har fulgt den anbefalede anvendelse, og efterfølgende ikke får

menstruation i den ringfrie periode, skal graviditet udelukkes før indsættelse af en ny

Vagiprev.

HVORDAN FREMSKYNDES ELLER UDSKYDES EN MENSTRUATION?

Hvis menstruationen undtagelsesvis skal udskydes, skal kvinden indsætte en ny ring uden

at have en ringfri periode. Den næste ring kan igen anvendes i op til 3 uger. Dette kan

medføre gennembrudsblødning eller pletblødning. Tilbagevenden til regelmæssig

anvendelse af Vagiprev sker efter den sædvanlige ringfrie periode på en uge.

For at fremskynde menstruationen til en anden ugedag, end den kvinden er vant til, kan

hun rådes til at forkorte den kommende ringfrie periode med så mange dage, som ønskes.

Jo kortere ringfri periode, jo større er risikoen for, at hun ikke får sin menstruation og vil få

gennembrudsblødning og pletblødning under anvendelsen af den næste ring.

4.3

Kontraindikationer

Hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen bør ikke anvendes ved følgende forhold.

Opdages en af de nævnte lidelser for første gang under anvendelse af Vagiprev, skal ringen

straks fjernes.

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE).

Venøs tromboemboli - nuværende VTE (behandlet med antikoagulantia) eller

tidligere VTE (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE]).

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks. APC-

resistens (inklusive faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel, protein C-mangel,

protein S-mangel.

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4).

57485_spc.docx

Side 6 af 23

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer (se

pkt. 4.4).

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE).

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptomer (f.eks. angina

pectoris).

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller

prodromalsymptomer (f.eks. transitorisk iskæmisk attack, TIA).

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks.

hyperhomocysteinæmi og antiphospholipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer (se

pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af en alvorlig risikofaktor såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

alvorlig hypertension

alvorlig dyslipoproteinæmi.

Nuværende pancreatitis eller tidligere pancreatitis med samtidig alvorlig

hypertriglyceridæmi

Nuværende eller tidligere alvorlig leversygdom, forudsat at leverfunktionsværdierne

ikke er normaliserede

Nuværende eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne)

Kendte eller mistænkte maligne tilstande i genitalia eller mammae, som er

påvirkelige af kønshormoner

Udiagnosticeret vaginalblødning

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne i

Vagiprev anført i pkt. 6.1.

Vagiprev er kontraindiceret ved samtidig anvendelse af lægemidler, som indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal Vagiprevs

egnethed drøftes med kvinden.

I tilfælde af forværring eller første forekomst af en hvilken som helst af disse tilstande eller

risikofaktorer skal kvinden informeres om at kontakte egen læge for at beslutte, om

Vagiprev bør seponeres.

1. Kredsløbssygdomme

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs

tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater, der

indeholder levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den

laveste risiko for VTE. Risikoen for andre præparater som f.eks. Vagiprev kan

være op til to gange højere. Beslutningen om, at anvende et andet præparat end et

57485_spc.docx

Side 7 af 23

præparat med den laveste risiko for VTE, bør kun træffes efter en samtale med

kvinden, så det sikres, at hun forstår risikoen for VTE med Vagiprev, hvordan

hendes aktuelle risikofaktorer påvirker denne risiko, og at kvindens risiko for

VTE er størst i det første år, hvor produktet anvendes. Der er også nogen evidens

for, at risikoen øges, når behandlingen med et kombineret hormonelt

præventionsmiddel genstartes efter en pause på 4 uger eller mere.

Blandt kvinder, der ikke tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som ikke

er gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på et år. Risikoen

kan midlertidigt være meget højere hos den enkelte kvinde, afhængigt af kvindens

underliggende risikofaktorer (se nedenfor).

Det vurderes, at ud af 10.000 kvinder, der tager et kombineret lavdosis hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder levonorgestrel, vil ca. 6

udvikle en VTE i løbet af et

år. Der blev fundet inkonsistente resultater for risikoen for VTE med

etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg sammenlignet med kombinerede hormonelle

præventionsmidler, der indeholder levonorgestrel (med en relativ risiko fra ingen

stigning, RR = 0,96, til næsten en fordobling, RR = 1,90). Dette svarer til mellem 6 og

12 VTE’er på et år ud af 10.000 kvinder, der anvender etonogestrel/ethinylestradiol

vaginalindlæg .

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år lavere end det forventede antal under

graviditet eller i postpartum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene.

Antal VTE-hændelser pr. 10.000

kvinder i løbet af et år

Antal VTE hændelser

Trombose i andre blodkar er set ekstremt sjældent hos brugere af kombinerede

hormonelle præventionsmidler, f.eks. hepatiske, mesenteriale, renale eller retinale vener

og arterier.

Det midterste punkt i intervallet på 5-7 pr. 10.000 kvindeår baseret på en relativ risiko for kombinerede hormonelle præventionsmidler indeholdende

levonorgestrel versus ingen brug på ca. 2,3 til 3,6

57485_spc.docx

Side 8 af 23

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel indeholdende

levonorgestrel

(5-7 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel indeholdende

etonogestrel

(6-12

hændelser)

Ingen brug af kombineret

hormonelt præventionsmiddel

(2 hændelser)

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos kvinder, der bruger hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, kan stige væsentligt, hvis kvinden har yderligere

risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Vagiprev er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en høj

risiko for venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end en risikofaktor, er det

muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de enkelte faktorer – i dette tilfælde

skal hendes samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt

præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at

være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index på over

30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med øget BMI.

Især vigtigt at tage hensyn til, hvis der også er andre

risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større

operation, alle operationer i ben

eller bækken, neurokirurgi eller

større traume

Bemærk: Midlertidig

immobilisering herunder flyrejse

> 4 timer, kan også udgøre en

risikofaktor for VTE, især hos

kvinder med andre risikofaktorer.

I disse situationer tilrådes det at seponere

plaster/pille/ring (i tilfælde med elektiv kirurgi

mindst fire uger før) og ikke genoptage anvendelsen

før to uger efter fuldstændig remobilisering. Der bør

anvendes en anden præventionsmetode for at undgå

uønsket graviditet.

Antitrombotisk behandling skal overvejes, hvis

Vagiprev ikke er blevet seponeret på forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende eller

en forælder, især i en relativt ung

alder, f.eks. før 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med henblik på

rådgivning, inden der træffes beslutning om at

anvende et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Andre helbredstilstande forbundet

med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus, hæmolytisk-

uræmisk syndrom, kronisk inflammatorisk

tarmsygdom (Crohns sygdom eller ulcerativ colitis)

og seglcelleanæmi.

Stigende alder

Især over 35 år.

Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superficiel

trombopflebitis på forekomsten eller progressionen af venetrombose.

Den øgede risiko for tromboemboli under graviditet og især i puerperiet på 6 uger, skal

tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om "Graviditet og amning").

57485_spc.docx

Side 9 af 23

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte

- unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

- smerter eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når personen står eller går;

- øget varme i det pågældende ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte

- pludselig indtræden af uforklarlig åndenød eller hurtig vejrtrækning;

- pludselig opstået hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

- stærk smerte i brystet;

- alvorlig ørhed eller svimmelhed;

- hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (f.eks. "åndenød", "hoste") er uspecifikke og kan misfortolkes

som mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og

blålig misfarvning af en ekstremitet.

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra smertefrit sløret syn til

synstab. Synstab kan nogle gange forekomme næsten øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har forbundet anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller

med cerebrovaskulære hændelser (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller cerebrovaskulære hændelser

hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, stiger hos kvinder

med risikofaktorer (se tabel).

Vagiprev er kontraindiceret, hvis en kvinde har en alvorlig eller flere risikofaktorer for

ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har

mere end en risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de

individuelle faktorer – i dette tilfælde skal hendes samlede risiko tages i betragtning. Et

kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem

fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Især over 35 år

Rygning

Kvinder skal rådes til ikke at ryge, hvis de ønsker

at bruge et kombineret hormonelt

præventionsmiddel. Kvinder over 35 år, der

fortsætter med at ryge, skal stærkt tilrådes at bruge

57485_spc.docx

Side 10 af 23

en anden præventionsmetode.

Hypertension

Fedme (body mass index på over 30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI.

Især vigtigt hos kvinder med yderligere

risikofaktorer.

Positiv familieanamnese (arteriel tromboemboli

hos en søskende eller en forælder, især i en relativt

ung alder, f.eks. under 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med henblik

på rådgivning, inden der træffes beslutning om at

anvende et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Migræne

En øget anfaldsfrekvens eller sværere

migræneanfald (som kan være et

prodromalsymptom på en cerebrovaskulær

hændelse) under anvendelse af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen kan være en

grund til øjeblikkelig seponering.

Andre helbredstilstande forbundet med

vaskulære hændelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren,

dyslipoproteinæmi og systemisk lupus

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte

pludselig opstået følelsesløshed eller muskelsvaghed i ansigtet, armen eller benet, især

på den ene side af kroppen;

pludselig opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller tab af koordination;

pludselig opstået forvirring, tale- eller forståelsesbesvær;

pludselig opstået synsbesvær på et eller begge øjne;

pludselig opstået, alvorlig eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomer på myokardieinfarkt (MI) kan omfatte

smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, en knugende fornemmelse eller oppustethed i

brystet, armen eller under brystbenet;

ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

svedtendens, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svaghed, angst eller åndenød;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

I tilfælde af mistænkt eller bekræftet VTE eller ATE, skal kvinden ophøre med at

anvende et kombineret hormonelt præventionsmiddel. Hensigtsmæssige

57485_spc.docx

Side 11 af 23

svangerskabsforebyggende forholdsregler bør tages pga. teratogenicitet af den

antikoagulative behandling (coumariner).

2. Tumorer

Epidemiologiske studier tyder på, at langtidsbrug af p-piller kan være en risikofaktor for

udvikling af cervix cancer for kvinder inficeret med humant papillomatøst virus (HPV).

Der er dog stadig usikkerhed om, i hvilken udstrækning dette fund kan påvirkes af

konfunderende faktorer (f.eks. forskelle i antal seksualpartnere eller i anvendelse af

barrieremetoder). Der er ingen epidemiologiske data på risikofaktoren for at udvikle

cervix cancer hos brugere af Vagiprev (se "Lægeundersøgelser/konsultation").

En meta-analyse fra 54 epidemiologiske studier har vist, at kvinder, som bruger

kombinerede orale kontraceptiva, har en let øget risiko (RR = 1,24) for at få

diagnosticeret brystcancer. Denne øgede risiko falder gradvist i løbet af 10 år efter

ophør med brugen af kombinerede orale kontraceptiva. Eftersom brystcancer er en

sjælden tilstand hos kvinder under 40 år, er stigningen i antallet af diagnosticerede

brystcancertilfælde hos nuværende og tidligere brugere af brugen af kombinerede orale

kontraceptiva lille i forhold til risikoen for brystcancer i hele deres levetid. Brystcancer

diagnosticeret hos brugere af kombinerede orale kontraceptiva har tendens til at være

mindre klinisk fremskredne end brystcancer hos kvinder som aldrig har brugt

kombinerede orale kontraceptiva. Den observerede øgede risiko kan skyldes en tidligere

diagnosticering af brystcancer hos brugere af kombinerede orale kontraceptiva, de

biologiske virkninger af kombinerede orale kontraceptiva eller en kombination af

begge.

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om benigne levertumorer, og endnu sjældnere

maligne levertumorer hos brugere af kombinerede orale kontraceptiva. I enkeltstående

tilfælde har disse tumorer medført livstruende, intraabdominale blødninger. En

levertumor bør derfor tages i betragtning ved differentialdiagnosticering, hvis der

optræder stærke smerter i det øvre abdomen, ved leverforstørrelse eller ved tegn på

intraabdominal blødning hos kvinder, som anvender Vagiprev.

3. Forhøjede værdier af ALAT

Under kliniske forsøg med patienter behandlet for hepatitis C virus (HCV) med

lægemidler indeholdende ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uden

ribavirin, forekom der forhøjede værdier af transaminase (ALAT) mere end 5 gange

højere end den normale øvre grænse. Dette forekom signifikant hyppigere hos kvinder

som anvender lægemidler indeholdende ethinylestradiol såsom kombinerede

hormonelle kontraceptiva (se pkt. 4.3 og 4.5).

4. Andre tilstande

Kvinder med hypertriglyceridæmi eller familiær disposition herfor kan have en øget

risiko for pankreatitis, når de anvender hormonel antikonception.

Selv om der er rapporteret om små stigninger i blodtrykket hos mange kvinder, som

anvender hormonel antikonception, er klinisk betydende blodtryksstigninger sjældne.

Der er ikke fastslået en sammenhæng mellem anvendelse af hormonel antikonception

og hypertension. Hvis klinisk betydende hypertension udvikles under anvendelse af

Vagiprev, bør lægen afbryde behandlingen og behandle hypertensionen. Behandlingen

med Vagiprev kan genoptages, når normale værdier er opnået med antihypertensiv

behandling.

57485_spc.docx

Side 12 af 23

Det er rapporteret, at følgende tilstande er opstået eller er blevet forværret under såvel

graviditet som ved anvendelse af hormonel antikonception, men der er ikke evidens for

kausal sammenhæng: Gulsot og/eller pruritus i forbindelse med kolestase; galdesten;

porfyri; systemisk lupus erythematosus; hæmolytisk uræmisk syndrom; Sydenhams

chorea; herpes gestationis; høretab forårsaget af otosklerose, (arveligt) angioødem.

Akutte eller kroniske forstyrrelser i leverfunktionen kan nødvendiggøre ophør af

Vagiprev indtil leverfunktionsværdierne er normaliserede. Ved tilbagefald af kolestatisk

gulsot og/eller pruritus i forbindelse med kolestase, som er indtrådt første gang under

graviditet eller tidligere brug af kønshormoner, bør Vagiprev seponeres.

Selv om østrogen og gestagen kan have en indvirkning på den perifere insulinresistens

og glukosetolerance, er det ikke nødvendigt at ændre det terapeutiske regime hos

velbehandlede diabetikere, som anvender hormonel antikonception. Diabetikere bør dog

overvåges nøje under anvendelse af Vagiprev, specielt i de første måneder.

Der er rapporteret nyopstået eller forværret Crohns sygdom og ulcerativ colitis ved

anvendelse af hormonel antikonception, men der er ikke evidens for kausal

sammenhæng.

Chloasma kan lejlighedsvist optræde, især hos kvinder med chloasma gravidarum i

anamnesen. Kvinder med en tendens til chloasma bør undgå at udsætte sig for sollys

eller ultraviolet stråling, mens de anvender Vagiprev.

Hvis en kvinde har nogen af følgende tilstande vil hun muligvis ikke være i stand til at

indsætte Vagiprev eller kan faktisk miste ringen: prolaps af livmoderhalsen, cystocele

og/eller rectocele, alvorlig eller kronisk forstoppelse.

I meget sjældne tilfælde er det blevet rapporteret, at Vagiprev uforvarende er sat op i

urethra og muligvis endt i blæren. Derfor skal ukorrekt placering overvejes ved

differential diagnose i tilfælde af symptomer på cystit.

Under anvendelse af Vagiprev kan nogle kvinder få vaginitis. Der er ingen indikationer

på at vaginitisbehandling påvirker effekten af Vagiprev, eller at Vagiprev påvirker

vaginitisbehandlingen (se pkt. 4.5).

Meget sjældent er det blevet rapporteret, at ringen har klæbet til det vaginale væv,

hvilket krævede den blev fjernet med hjælp fra sundhedspersonale.

LÆGEUNDERSØGELSE/KONSULTATION

En komplet anamnese (herunder familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal

udelukkes inden opstart eller genoptagelse af behandling med Vagiprev. Blodtrykket skal

måles, og en fysisk undersøgelse skal foretages på baggrund af kontraindikationerne (se

pkt. 4.3) og advarslerne (se pkt. 4.4). Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på

oplysningerne om venøs og arteriel trombose, herunder risikoen ved Vagiprev

sammenlignet med andre kombinerede hormonelle præventionsmidler, symptomerne på

VTE og ATE, de kendte risikofaktorer, samt hvad der skal gøres, hvis der opstår mistanke

om en trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at overholde den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede

retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

Kvinden skal oplyses om, at hormonelle præventionsmidler ikke beskytter mod HIV-

infektioner (AIDS) eller andre seksuelt overførte sygdomme.

57485_spc.docx

Side 13 af 23

NEDSAT EFFEKT

Effekten af Vagiprev kan være nedsat i tilfælde af non-compliance (pkt. 4.2) eller ved

samtidig anvendelse af andre lægemidler der nedsætter plasmakoncentrationen af

etonogestrel og/eller ethinylestradiol (pkt. 4.5).

NEDSAT CYKLUSKONTROL

I forbindelse med anvendelse af Vagiprev kan der optræde uregelmæssig blødning

(pletblødning og gennembrudsblødning). Er Vagiprev anvendt korrekt og indtræder

blødnings-uregelmæssighederne efter forudgående regelmæssige cyklusser, bør non-

hormonelle årsager overvejes. Passende forholdsregler bør tages for at udelukke malignitet

eller graviditet. Dette kan omfatte udskrabning.

Hos nogle kvinder udebliver blødningen under den ringfrie periode. Hvis Vagiprev er

anvendt korrekt som beskrevet i pkt. 4.2, er det usandsynligt at kvinden er gravid. Før

anvendelsen af Vagiprev fortsætter, bør graviditet udelukkes, hvis Vagiprev ikke er

anvendt korrekt, eller hvis to eller flere på hinanden følgende blødninger udebliver.

MANDLIG EKSPONERING FOR ETHINYLESTRADIOL OG ETONOGESTREL

Udstrækning og mulig farmakologisk betydning af at mandlige seksualpartnere udsættes

for påvirkning af ethinylestradiol og etonogestrel ved absorption gennem penis er ikke

undersøgt.

KNÆKKEDE RINGE

I meget sjældne tilfælde har der været rapporteret om, at Vagiprev er knækket under

brugen (se pkt. 4.5). Kvinden rådes til at fjerne den knækkede ring og indsætte en ny ring

så hurtigt som muligt og til samtidigt at anvende barrieremetode som f.eks. kondom i de

følgende 7 dage. Muligheden for graviditet bør overvejes og kvinden bør kontakte sin

læge.

UDSTØDELSE

Der har været rapporter om, at Vagiprev er blevet udstødt, f.eks. hvis ringen ikke er indsat

korrekt, ved fjernelse af en tampon, under samleje eller i tilfælde af alvorlig eller kronisk

obstipation. Udstødelse i længere perioder kan resultere i nedsat

svangerskabsforebyggende virkning og/eller gennembrudsblødning. For at sikre effekten

anbefales det derfor, at kvinden regelmæssigt kontrollerer tilstedeværelsen af Vagiprev

(f.eks. før og efter samleje).

Hvis Vagiprev ved et uheld udstødes, og ringen har været ude af skeden i under 3 timer,

er den svangerskabsforebyggende virkning ikke nedsat. Kvinden skal skylle ringen i koldt

eller lunkent vand (ikke varmt vand) og skal indsætte ringen igen så hurtigt som muligt og

senest inden der er gået 3 timer.

Hvis Vagiprev har været ude af skeden i mere end 3 timer, kan den

svangerskabsforebyggende virkning være nedsat. Kvinden skal i så fald følge

anbefalingerne under pkt. 4.2 "Hvad man gør, hvis ringen midlertidigt har været ude af

skeden".

57485_spc.docx

Side 14 af 23

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

INTERAKTIONER MED ANDRE LÆGEMIDLER

Bemærk: Produktresuméerne for samtidigt administrerede lægemidler skal læses med

henblik på at identificere potentielle interaktioner.

Virkninger af andre lægemidler på Vagiprev

Interaktioner kan forekomme med lægemidler eller naturlægemidler, der inducerer

mikrosomale enzymer, hvilket kan medføre øget clearance af kønshormoner, og kan

medføre gennembrudsblødning og/eller kontraceptivt svigt.

Forholdsregler

Enzyminduktion kan allerede ses efter nogle få dages behandling. Maksimal

enzyminduktion ses normalt inden for få uger. Efter ophør med behandling med

lægemidlet kan enzyminduktion være opretholdt i omkring 4 uger.

Korttidsbehandling

Kvinder, som er i behandling med enzyminducerende lægemidler eller naturlægemidler,

skal midlertidigt benytte en barrieremetode eller vælge en anden

svangerskabsforebyggende metode ud over Vagiprev. Bemærk: Vagiprev må ikke

anvendes med et kvindekondom. Barrieremetoden skal anvendes i hele perioden med

anden samtidig medicinanvendelse og i 28 dage efter seponering af denne medicin. Hvis

anden samtidig medicinanvendelse strækker sig ud over de 3 uger, ringen anvendes, skal

den næste ring indsættes straks uden den sædvanlige ringfrie periode.

Langtidsbehandling

Hos kvinder, der er i langtidsbehandling med leverenzyminducerende aktive stoffer,

anbefales en anden pålidelig ikke-hormonel svangerskabsforebyggende metode.

Følgende interaktioner er beskrevet i litteraturen

Lægemidler, der øger clearance af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen

Der kan opstå interaktioner med lægemidler eller naturlægemidler, som inducerer

mikrosomale enzymer, især cytochrom P450 enzymer (CYP), som kan resultere i forhøjet

clearance, hvilket reducerer plasmakoncentrationen af kønshormoner og kan formindske

effektiviteten af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, inklusive Vagiprev.

Disse produkter inkluderer phenytoin, phenobarbital, primidon, bosentan, carbamazepin,

rifampicin og muligvis også oxcarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin, visse HIV-

proteasehæmmere (f.eks. ritonavir) og non-nukleosid revers transkriptasehæmmere (f.eks.

efavirenz) og produkter, der indeholder naturlægemidlet perikon.

Lægemidler, med variabel indvirkning på clearance af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen

Når lægemidlerne administreres sammen med hormonelle kontraceptiva, kan mange

kombinationer af HIV-proteasehæmmere (f.eks. nelfinavir) og non-nukleosid revers

transkriptasehæmmere (f.eks. nevirapin) og/eller kombinationer med HCV-hæmmere

(f.eks. boceprevir, telaprevir), øge eller reducere plasmakoncentrationerne af gestagener,

inklusive etonogestrel, eller østrogen. Nettoeffekten af disse ændringer kan være klinisk

relevant i nogle tilfælde.

57485_spc.docx

Side 15 af 23

Lægemidler, der sænker clearance af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen

Den kliniske relevans af potentielle interaktioner med enzymhæmmere er endnu ukendt.

Samtidig administration af potente (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin) eller

moderate (f.eks. fluconazol, diltiazem, erythromycin) CYP3A4-hæmmere kan øge

serumkoncentrationerne af østrogener eller gestagener, inklusive etonogestrel.

Baseret på farmakokinetiske data anses det for usandsynligt, at vaginalt administrerede

antimykotika og sæddræbende midler påvirker den kontraceptive effekt og sikkerhed af

Vagiprev. Ved samtidig brug af vaginalt administrerede antimykotika kan risikoen for at

ringen knækker være en smule højere (se pkt. 4.4 "Knækkede ringe").

Hormonel antikonception kan muligvis påvirke metabolismen af andre lægemidler. Som

følge heraf kan plasma- og vævskoncentrationer enten øges (f.eks. ciclosporin) eller

reduceres (f.eks. lamotrigin).

Farmakodynamiske interaktioner

Samtidig anvendelse af lægemidler indeholdende ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og

dasabuvir med eller uden ribavirin, kan øge risikoen for forhøjede værdier af ALAT (se

pkt. 4.3 og 4.4). Vagiprev brugere skal berfor skifte til en anden form for kontraceptiva

(f.eks. kontraceptiva som kun indeholder prostagen eller ikke hormonelle metoder) inden

behandling påbegyndes med disse lægemidler. Vagiprev behandling kan genstartes 2 uger

efter afsluttet behandling med disse lægemidler.

LABORATORIEPRØVER

Brugen af kontraceptive steroider kan vanskeliggøre tolkningen af visse laboratorieprøver,

inklusive biokemiske parametre for lever-, thyreoidea-, binyre- og nyrefunktionen;

plasmakoncentrationerne for transportproteiner (f.eks. kortikosteroid-bindende globulin og

kønshormonbindende globulin), lipid/lipoprotein fraktioner; parametrene for

kulhydratmetabolismen og parametrene for koagulation og fibrinolyse. Ændringen af

værdierne forbliver dog sædvanligvis indenfor normalvariationerne.

INTERAKTION MED TAMPONER

Farmakokinetiske data viser, at anvendelse af tamponer ikke har nogen effekt på den

systemiske absorption af de hormoner, som frigives af Vagiprev. I sjældne tilfælde kan

Vagiprev glide ud i forbindelse med fjernelse af en tampon (se "Hvad man gør, hvis ringen

midlertidigt har været ude af skeden").

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Vagiprev er ikke indiceret under graviditet. Hvis graviditet indtræder under anvendelse af

Vagiprev, skal ringen fjernes. Omfattende epidemiologiske studier har hverken påvist øget

risiko for fødselsdefekter hos børn født af kvinder, som tog hormonelle orale kontraceptiva

før graviditeten, eller påvist noget som tyder på en teratogen virkning ved utilsigtet

anvendelse af hormonelle orale kontraceptiva tidligt i graviditeten.

Et klinisk studie, med et begrænset antal kvinder, viste, at på trods af den intravaginale

administration svarer den intrauterine koncentration af hormonerne i

etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg til niveauet, der er observeret hos brugere af

hormonelle orale kontraceptiva (se pkt. 5.2). Der er ingen klinisk erfaring med udfald af

graviditeter hvor fosteret har været udsat for etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg.

57485_spc.docx

Side 16 af 23

Den øgede risiko for VTE i post partum-perioden skal tages i betragtning, når

behandlingen med Vagiprev genoptages (se pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Amningen kan blive påvirket af østrogener, eftersom de kan nedsætte mængden og ændre

sammensætningen af brystmælken. Brugen af Vagiprev bør derfor generelt ikke anbefales

indtil ammeperioden er helt slut. Små mængder af kontraceptive steroider og/eller deres

metabolitter kan udskilles med mælken, men der er intet som tyder på, at dette har en

skadelig indvirkning på spædbarnets sundhedstilstand.

Fertilitet

Vagiprev er indiceret til svangerskabsforebyggelse. Hvis kvinden ønsker at stoppe med at

bruge Vagiprev, fordi hun gerne vil være gravid, rådes hun til at vente, til hun har den

første, normale menstruation, før hun prøver at blive gravid, da dette vil gøre det lettere at

beregne forventet termin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

På baggrund af den farmakodynamiske profil påvirker Vagiprev ikke eller kun i ubetydelig

grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske studier med etonogestrel/ethinylestradiol

var hovedpine, infektiøs vaginit og udflåd, som hver blev rapporteret hos 5-6% af

kvinderne.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser,

herunder myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og

lungeemboli, er set hos kvinder, der anvender hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen. Dette omtales mere detaljeret i pkt. 4.4.

Der er også rapporteret andre bivirkninger hos kvinder, der anvender kombinerede

hormonelle præventionsmidler. Disse er beskrevet nærmere i pkt. 4.4.

Bivirkninger, som er blevet rapporteret i kliniske studier, observationsstudier eller under

brug efter markedsføring med etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg, er anført i

tabellen nedenfor. Den bedst dækkende MedDRA term til at beskrive en bestemt

bivirkning er anført.

Alle bivirkninger er listet efter systemorganklasse og hyppighed: Almindelig (≥1/100 til

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000); meget

sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

57485_spc.docx

Side 17 af 23

57485_spc.docx

Side 18 af 23

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektiøs

vaginit

Cervictis, cystitis,

urinvejsinfektioner

Immunsystemet

Overfølsomhed

sreaktioner

Metabolisme og ernæring

Øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Depression,

nedsat libido

Affektlabilitet,

humørændringer,

humørsvingninger

Nerve

systemet

Hovedpine,

migræne

Svimmelhed,

hypoæstesi

Øjne

Synsforstyrrelser

Vaskulære sygdomme

Hedeture

Venøs

tromboembol

i (VTE),

arteriel

tromboembol

i (ATE)

Mave-tarm-kanalen

Abdominale

smerter,

kvalme

Oppustet mave, diarré,

opkastning,

forstoppelse

Hud og subkutane væv

Akne

Hårtab, eksem, kløe,

udslæt

Chloasma,

urticaria

Knogler, led, muskler og

binde væv

Rygsmerter,

muskelkramper,

smerter i ekstremiteter

Nyrer og urinveje

Dysuri, hyppig

vandladningstrang,

øget

vandladningshyppighe

Det reproduktive system

og mammae

Brystømhed,

pruritus af

kvindelige

kønsorganer,

dysmenoré,

bækkensmerter

, vaginalt

udflåd

Amenoré, gener i

mammae, forstørrelse

af mammae, knude i

mammae, polyp på

cervix, koital

blødning, dyspareuni,

ektropi af

livmoderhalsen,

fibrocystisk sygdom i

mammae, menoragi,

uregelmæssig

intermenstruel

blødning, ubehag i

bækkenet,

præmenstruelt

syndrom, uterin

spasme, brændende

fornemmelse i vagina,

vaginal lugt, vaginal

smerte, vulvovaginal

gene, vulvovaginal

tørhed

Galaktoré

Penislidelser

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed, irritabilitet,

utilpashed, ødem,

følelse af fremmed

legemer

Undersøgelser

Vægtøgning

Blodtryks stigning

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikation

Ubehag ved

medicinsk

udstyr,

udstødelse af

ringen

Komplikationer i

forbindelse med

ringen, brud på ringen

Liste over bivirkninger baseret på spontan rapportering

Hormonafhængige tumorer (f.eks. levertumorer, brystcancer) er blevet rapporteret i

forbindelse med brugen af kombinerede hormonelle præventionsmidler. Se pkt. 4.4 for

yderligere oplysninger.

Interaktioner

Gennembrudsblødning og/eller kontraceptivt svigt kan skyldes interaktioner mellem andre

lægemidler (der inducerer enzymer) og hormonelle kontraceptiva.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der har ikke været rapporteret alvorlige skadevoldende virkninger efter overdosering med

hormonel antikonception. Symptomerne, som kan opstå i forbindelse med overdosering,

er: Kvalme, opkastning og hos unge piger en smule vaginalblødning. Der findes ingen

antidot, og det videre behandlingsforløb bør være symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 02 BB 01. Intravaginale, antikonceptionelle midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Vagiprev indeholder etonogestrel og ethinylestradiol. Etonogestrel er et gestagen som

strukturmæssigt stammer fra 19-nortestosteron og som binder med stor affinitet til

progesteron-receptorerne i målorganerne. Ethinylestradiol er et østrogen som i stor

udstrækning anvendes til antikonception. Den kontraceptive virkning af ring indeholdende

etonogestrel / ethinylestradiol er baseret på forskellige mekanismer, hvoraf den vigtigste er

hæmning af ovulationen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der er blevet udført kliniske studier verden over (USA, Europa og Brasilien) på kvinder

mellem 18 og 40 år. Den svangerskabsforebyggende effekt viste sig mindst at være

sammenlignelig med den kendt fra kombinerede orale kontraceptiva. Nedenstående tabel

viser Pearl Index (antal graviditeter per 100 kvindeårs brug) fundet i kliniske studier med

ring indeholdende etonogestrel / ethinylestradiol.

57485_spc.docx

Side 19 af 23

Analysemetode

Pearl Index

95% CI

Antal cyklusser

ITT (bruger +metodefejl)

0,96

0,64-1,39

37.977

PP (metodefejl)

0,64

0,35-1,07

28.723

Anvendelse af kombinerede orale kontraceptiva i høj-dosis (0,05 mg ethinylestradiol)

nedsætter risikoen for endometrie- og ovariecancer. Det er endnu ikke fastslået, om dette

også gælder for lav-dosis kontraceptiva som ring indeholdende

etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg.

BLØDNINGSMØNSTER

Blødningskarakteristika ved brug af Vagiprev sammenlignet med blødningskarakteristika

ved brug af kombinerede orale kontraceptiva indeholdende 30 μg ethinylestradiol/150 μg

levonorgestrel (n = 512 vs. n = 518) blev evalueret over 13 cyklusser i en stor komparativ

undersøgelse. Resultaterne viste lav incidens af pletblødning eller blødning for ring

indeholdende etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg (2,0-6,4 %). Yderligere var

vaginalblødning for de fleste kvinder (58,8-72,8 %) udelukkende begrænset til den ringfrie

periode.

VIRKNING PÅ KNOGLETÆTHED

Virkningen af ring indeholdende etonogestrel/ethinylestradiol (n=76) på knogletæthed

(BMD) blev undersøgt ved sammenligning med en ikke-hormonel spiral (IUD) (n=31) hos

kvinder i en periode på to år. Der blev ikke påvist nogen virkning på knogletætheden.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af ring indeholdende etonogestrel/ethinylestradiol hos unge under

18 år er ikke undersøgt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Etonogestrel

Absorption

Etonogestrel frigivet af etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg absorberes hurtigt af

vaginalslimhinden. Maksimale serumkoncentrationer på ca. 1.700 pg/ml nås ca. 1 uge efter

indsættelse. Serumkoncentrationerne viser små udsving og falder langsomt til ca.

1.600 pg/ml efter 1 uge, 1.500 pg/ml efter 2 uger og 1.400 pg/ml efter 3 ugers brug. Den

absolutte biotilgængelighed er ca. 100 %, hvilket er højere end ved oral administration.

Cervical og intrauterin koncentration af etonogestrel er blevet målt i et begrænset antal

kvinder behandlet med etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg eller et oralt

kontraceptiva indeholdende 0,150 mg desogestrel og 0,020 mg ethinylestradiol. De

observerede koncentrationer var sammenlignelige.

Fordeling

Etonogestrel er bundet til serumalbumin og til SHBG (kønshormonbindende globulin).

Etonogestrels tilsyneladende fordelingsvolumen er 2,3 l/kg.

Biotransformation

Etonogestrel metaboliseres via de kendte veje for steroidmetabolisme. Den tilsyneladende

clearance fra serum er ca. 3,5 l/time. Der er ikke set direkte interaktion ved samtidig

indtagelse af ethinylestradiol.

57485_spc.docx

Side 20 af 23

Elimination

Koncentrationen af etonogestrel i serum falder i to faser. Den terminale eliminationsfase

karakteriseres ved en halveringstid på ca. 29 timer. Udskillelse af etonogestrel og dets

metabolitter foregår via urin og galde i forholdet ca. 1,7:1. Halveringstiden for

metabolitudskillelse er ca. 6 dage.

Ethinylestradiol

Absorption

Ethinylestradiol frigivet af etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg absorberes hurtigt

af vaginalslimhinden. Maksimal serumkoncentration på ca. 35 pg/ml nås 3 dage efter

indsættelse og falder til 19 pg/ml efter 1 uge, 18 pg/ml efter 2 uger og 18 pg/ml efter

3 ugers brug. Den månedlige systemiske ethinylestradiol-dosis (AUC0-∞) ved brug af

etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg er 10,9 ng.h/ml.

Absolut biotilgængelighed er ca. 56 %, hvilket er sammenligneligt med oral indgivelse af

ethinylestradiol. Cervical og intrauterin koncentration af ethinylestradiol er blevet målt i et

begrænset antal kvinder behandlet med etonogestrel/ethinylestradiol vaginalindlæg eller et

oralt kontraceptiva indeholdende 0,150 mg desogestrel og 0,020 mg ethinylestradiol. De

observerede koncentrationer var sammenlignelige.

Fordeling

Ethinylestradiol er hovedsageligt, men non-specifikt bundet til serumalbumin. Det

tilsyneladende fordelingsvolumen blev bestemt til ca. 15 l/kg.

Biotransformation

Ethinylestradiol metaboliseres primært ved aromatisk hydroxylering, men der dannes

mange forskellige hydroxylerede og methylerede metabolitter. Disse findes som frie

metabolitter og som konjugater med sulfat og glukuronider. Den tilsyneladende clearance

er ca. 35 l/time.

Elimination

Koncentrationen af ethinylestradiol i serum falder i to faser. Den terminale

eliminationsfase karakteriseres ved store individuelle variationer i halveringstiden, hvilket

resulterer i en median halveringstid på ca. 34 timer. Uomdannet ethinylestradiol udskilles

ikke, men ethinylestradiols metabolitter udskilles via urin og galde i forholdet ca. 1,3:1.

Halveringstiden for metabolitudskillelse er ca. 1,5 dage.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken for ring indeholdende etonogestrel / ethinylestradiol hos raske, unge

kvinder under 18 år, der har haft deres første menstruation, er ikke undersøgt.

Indvirkning af nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført studier til vurdering af indvirkningen af nyresygdom på

farmakokinetikken for ring indeholdende etonogestrel/ethinylestradiol.

57485_spc.docx

Side 21 af 23

Indvirkning af nedsat leverfunktion

Der er ikke udført studier til vurdering af indvirkningen af leversygdom på

farmakokinetikken for ring indeholdende etonogestrel/ethinylestradiol. Der kan dog være

en dårligere metabolisering af steroidhormoner hos kvinder med nedsat leverfunktion.

Etniske grupper

Der er ikke udført formelle studier til vurdering af farmakokinetikken hos etniske grupper.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data for ethinylestradiol og etonogestrel baseret på traditionelle studier af

farmakologisk sikkerhed, gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet, carcinogent potentiale

og toksicitet ved reproduktion, tyder ikke på yderligere risiko for mennesker udover det,

som allerede er beskrevet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethylenvinylacetat-copolymer, 28 % vinylacetat

Polyurethan

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brev indeholdende en Vagiprev.

Brevet - er fremstillet af PET/Aluminiumsfolie/LDPE,

- blokerer for lys og fugt,

- er pakket i en kartonæske sammen med indlægssedlen og klistermærker til

kvindens kalender, som kan hjælpe hende med at huske, hvornår ringen skal

indsættes og fjernes.

Pakningsstørrelser: 1, 3 og 6 ringe.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Se pkt. 4.2.

Vagiprev skal indsættes mindst en måned inden udløbsdatoen, som er anført på æsken efter

EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

57485_spc.docx

Side 22 af 23

Dette lægemiddel kan udgøre en miljørisiko.

Efter fjernelse skal Vagiprev placeres i brevet og lukkes ordentligt. Det lukkede brev skal

bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald eller afleveres på apoteket for korrekt

destruktion, i henhold til lokale retningslinjer.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

Vagiprev må ikke skylles ud i toilettet.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57485

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. november 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

57485_spc.docx

Side 23 af 23

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.