Vagifem

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vagifem 10 mikrogram vaginaltabletter
 • Dosering:
 • 10 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • vaginaltabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Vagifem 10 mikrogram vaginaltabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 54646
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

28. september 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Vagifem, vaginaltabletter 10 mikrogram (2care4)

0.

D.SP.NR.

6706

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vagifem

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver vaginaltablet indeholder:

Estradiolhemihydrat svarende til estradiol 10 mikrogram.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Vaginaltabletter (2care4)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af atrofisk vaginitis forårsaget af østrogenmangel hos postmenopausale

kvinder (se pkt. 5.1).

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Vagifem administreres intravaginalt som en lokal østrogenbehandling ved brug af en

applikator.

Initialdosis: 1 vaginaltablet dagligt i 2 uger.

Vedligeholdelsesdosis: 1 vaginaltablet 2 gange om ugen.

Behandlingen kan starte en hvilken som helst dag.

54646_spc.doc

Side

1 af 16

Hvis en dosis glemmes, skal den tages, så snart patienten husker det. Dobbeltdosis bør

undgås.

Ved påbegyndelse og fortsættelse af behandling af postmenopausale symptomer, skal den

laveste effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes (se også pkt. 4.4).

Vagifem er en lokal, vaginal behandling, og behandling med gestagen er ikke nødvendig

for kvinder med en intakt uterus (se dog pkt. 4.4, ’Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedrørende brugen’, ’Endometriehyperplasi og karcinom’).

Vagifem kan bruges af kvinder med eller uden intakt uterus.

Vaginale infektioner skal behandles før behandling med Vagifem startes.

Administration:

Åbn blisterpakken ved stempelenden.

Før applikatoren op i vagina til der mødes modstand (8-10 cm).

Frigør tabletten ved at presse stemplet ind.

Applikatoren fjernes og kasseres.

4.3

Kontraindikationer

Kendt, tidligere brystcancer eller mistanke om brystcancer

Kendte, tidligere eller mistænkte østrogenafhængige, maligne tumorer (fx

endometriecancer)

Udiagnosticeret genitalblødning

Ubehandlet endometriehyperplasi

Tidligere eller aktuel venøs tromboembolisme (dyb venetrombose, lungeemboli)

Kendt trombofil sygdom (fx protein C, protein S eller antitrombin insufficiens, se pkt. 4.4)

Aktuel eller nylig arteriel tromboembolisk sygdom (fx angina, myokardieinfarkt)

Akut eller tidligere leversygdom, hvor levertal endnu ikke er normaliserede

Kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

Porfyri.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Til behandling af postmenopausale symptomer, bør HRT kun initieres for at lindre

symptomer, som påvirker livskvaliteten negativt. I alle tilfælde bør der foretages en nøje

vurdering af fordele og risici mindst én gang om året, og HRT bør kun fortsætte, så længe

fordelen opvejer risikoen.

Medicinsk undersøgelse/opfølgning

Før hormonbehandling startes eller genoptages, bør der optages en komplet anamnese og

indhentes oplysninger om familiær disposition. Fysisk undersøgelse (inkl. bækken og

bryst) bør sammenholdes med dette og med kontraindikationer og advarsler for brug.

Regelmæssig kontrol anbefales under behandlingen. Hvor ofte og hvordan afhænger af den

enkelte kvinde. Kvinder bør lære, hvilke slags forandringer i brystet, som skal rapporteres

til en læge eller sygeplejerske. Undersøgelser inklusiv relevante visualiseringsredskaber,

f.eks. mammografi, bør foretages i henhold til gældende screeningspraksis tilpasset det

kliniske behov hos den enkelte kvinde.

54646_spc.doc

Side

2 af 16

Den farmakokinetiske profil for Vagifem viser, at der er en meget lav systemisk absorption

af estradiol under behandling (se pkt. 5.2), dog bør nedenstående tages i betragtning, da

dette er et HRT produkt, især ved brug over en længere periode eller ved gentagen brug af

produktet.

Tilstande, der kræver overvågning

Patienten skal overvåges grundigt, såfremt nogle af følgende tilstande er til stede, har været

til stede tidligere og/eller har været forværret under graviditet eller tidligere

hormonbehandling. Det skal tages i betragtning, at disse tilstande kan fremkomme igen

eller forværres under behandling med østrogen, især:

Leiomyoma (uterusfibromer) eller endometriose

Risikofaktorer for tromboemboliske sygdomme (se nedenfor)

Risikofaktorer for østrogenafhængige tumorer, f.eks. 1. grads arvelighed for brystcancer

Hypertension

Leversygdomme (f.eks. leveradenom)

Diabetes mellitus med eller uden vaskulær involvering

Galdesten

Migræne eller (kraftig) hovedpine

Systemisk lupus erythematosus

Endometriehyperplasi i anamnesen (se nedenfor)

Epilepsi

Astma

Otosklerose

Den farmakokinetiske profil for Vagifem viser, at der er en meget lav absorption af

estradiol under behandling (se pkt. 5.2). Derfor er tilbagevenden eller forværring af de

ovennævnte forhold mindre sandsynlig end ved systemisk østrogenbehandling.

Årsager til øjeblikkelig seponering af behandlingen

Behandlingen bør seponeres i tilfælde af, at en kontraindikation konstateres, og i de

følgende situationer:

Gulsot eller svækkelse af leverfunktionen

Signifikant forøgelse af blodtrykket

Nyt anfald af migræne-lignende hovedpine

Graviditet

Da Vagifem administreres lokalt og indeholder en lav dosis estradiol, er forekomsten af

tilstandende nævnt nedenfor mindre sandsynlig end ved systemisk østrogenbehandling.

Endometriehyperplasi og karcinom

Kvinder med en intakt uterus og unormal blødning af ukendt årsag eller kvinder med intakt

uterus, som tidligere er blevet behandlet med østrogen alene, bør undersøges nøje med

54646_spc.doc

Side

3 af 16

henblik på at udelukke hyperplasi/malignitet af endometriet før behandling med Vagifem

startes.

Hos kvinder med en intakt uterus er risikoen for endometriehyperplasi og karcinoma øget

efter behandling med østrogen alene i lange behandlingsperioder. Den indberettede øgning

i risikoen for endometriecancer hos brugere af systemisk østrogen alene varierer fra 2- til

12-gange sammenlignet med ikke-brugere, afhængigt af både behandlingsvarighed og

østrogen-dosis.

Efter ophørt behandling kan risikoen forblive forhøjet i mindst 10 år.

I løbet af behandling med Vagifem kan en mindre systemisk absorption forekomme hos

visse patienter, især i løbet af de første to uger af administration en gang dagligt. Dog

forblev den gennemsnitlige plasma E2 koncentration (C

ave (0-24)

) indenfor det normale

postmenopausale interval i løbet af alle evaluerings-dagene for alle forsøgspersoner (se

pkt. 5.2).

Endometriets sikkerhed ved langtidsbrug (mere end 1 år) eller gentagen brug af lokal,

vaginal østrogen er ukendt. Derfor bør behandlingen, hvis den gentages, evalueres mindst

én gang årligt, med specielt fokus på et hvilket som helst symptom på

endometriehyperplasi og karcinoma.

Som en hovedregel bør østrogen substitutionsterapi ikke udskrives til en længere periode

end et år, uden at der foretages en yderligere lægeundersøgelse, inklusive gynækologisk

undersøgelse. Hvis gennembrudsblødning eller pletblødning optræder på noget tidspunkt

under behandlingen, bør årsagen hertil undersøges. Dette kan inkludere endometriebiopsi

for at udelukke malign endometriose.

Kvinder bør rådes til at kontakte deres læge, hvis gennembrudsblødning eller pletblødning

optræder under behandling med Vagifem.

Stimulation med østrogen alene kan føre til præmalign eller malign transformation i det

residuelle endometriose-foci. Derfor anbefales det at udvise forsigtighed ved brugen af

dette produkt til kvinder, der har undergået hysterektomi på grund af endometriose,

specielt hvis det er kendt, at de har residuel endometriose.

Brystcancer

Den overordnede evidens fra kliniske studier tyder på en øget risiko for brystcancer hos

kvinder, der tager kombineret østrogen-gestagen og muligvis også HRT med østrogen

alene. Denne risiko er afhængig af varigheden af HRT behandlingen.

WHI-studiet (the Women’s Health Initiative study) påviste ingen stigning i risikoen for

brystcancer hos hysterektomerede kvinder, der tager HRT med østrogen alene. I

epidemiologiske studier er der oftest blevet indberettet en svag øgning i risikoen for at få

diagnosticeret brystcancer, der er betydelig lavere end fundet i brugere af østrogen-

gestagen kombinationer.

54646_spc.doc

Side

4 af 16

Den øgede risiko bliver tydelig efter et par års behandling, men vender tilbage til

udgangspunktet indenfor få år (højst 5) efter ophørt behandling.

Det er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem risikoen for brystcancer og

vaginal lokal behanding med en lav dosis østrogen.

HRT, især kombineret østrogen-gestagen behandling, øger densiteten af brystvævet på

mammografibilleder, hvilket kan vanskeliggøre den radiologiske diagnostik af brystcancer.

Ovariecancer

Ovariecancer forekommer langt sjældnere end brystcancer.

Epidemiologisk evidens fra en omfattende meta-analyse tyder på, at risikoen er let forhøjet

hos kvinder, der tager HRT med østrogen alene eller med kombineret østrogen og

gestagen. Den let forhøjede risiko ses inden for 5 års behandling og aftager gradvist efter

seponering.

Visse andre studier, herunder WHI-studiet, tyder på, at brug af kombinerede HRT-

præparater kan være forbundet med en lignende eller lidt mindre risiko (se pkt. 4.8).

Venøs tromboembolisme

HRT er associeret med en 1,3 til 3 gange større risiko for udvikling af venøs

tromboembolisme (VTE), f.eks. dyb venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten af et

sådant tilfælde er mere sandsynligt i det første år af HRT behandlingen end senere (se pkt.

4.8).

Patienter med kendte trombofile tilstande har en øget risiko for VTE, og HRT kan forøge

denne risiko yderligere. HRT er derfor kontraindiceret hos disse patienter (se pkt. 4.3).

Alment accepterede risikofaktorer for VTE inkluderer brug af østrogener, høj alder,

omfattende kirurgi, længerevarende immobilisering, overvægt (BMI > 30 kg/m

graviditet/postpartum periode, systemisk lupus erythematosus (SLE) og cancer. Der er

ingen konsensus omkring den mulige rolle af åreknuder i VTE.

Det er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem risikoen for venøs

tromboembolisme og vaginal lokal behanding med en lav dosis østrogen.

Som for alle postoperative patienter bør profylaktiske forholdsregler tages i betragtning for

at forhindre postoperativ VTE. Hvis patienten skal immobiliseres i længere tid efter elektiv

kirurgi, anbefales det at stoppe HRT midlertidigt 4-6 uger tidligere. Behandlingen bør ikke

påbegyndes igen, før kvinden er fuldstændigt mobiliseret.

Hos kvinder uden anamnestisk VTE, men med et nært familiemedlem, som har haft

tromboembolisme i en tidlig alder, kan screening tilbydes efter grundig rådgivning

omkring dens begrænsninger (kun en del trombofile defekter identificeres ved screening).

54646_spc.doc

Side

5 af 16

Hvis der identificeres en trombofil defekt, der segregerer med trombose hos

familiemedlemmer, eller hvis defekten er ‘alvorlig’, (f.eks. antitrombin, protein S eller

protein C insufficiens eller en kombination af disse) er HRT kontraindiceret.

For kvinder, der allerede er i kronisk antikoagulations-behandling, skal fordelene ved en

HRT behandling nøje afvejes mod risikoen.

Behandlingen bør seponeres, såfremt der opstår VTE efter påbegyndt behandling. Patienter

bør informeres om, at de skal kontakte deres praktiserende læge øjeblikkeligt, når de bliver

opmærksomme på mulige tromboemboliske symptomer (f.eks. smertefuld hævelse af ben,

pludselig brystsmerte, dyspnø).

Lidelser i koronararterierne (CAD)

Der er i randomiserede, kontrollerede studier ikke påvist beskyttelse mod myokardieinfarkt

hos kvinder med eller uden eksisterende CAD, som fik behandling med kombineret

østrogen-gestagen eller østrogen alene.

Data fra randomiserede, kontrollerede forsøg påviser ikke en øget risiko for CAD hos

hysterektomerede kvinder, der behandles med østrogen alene.

Iskæmisk slagtilfælde

Behandling med kombineret østrogen-gestagen og østrogen alene er associeret med en op

til 1,5 gange forøgelse af risikoen for iskæmisk slagtilfælde. Den relative risiko ændres

ikke med alderen eller tid siden menopause. Dog er den basale risiko for slagtilfælde stærkt

aldersafhængig, og den samlede risiko for at få slagtilfælde hos kvinder, der bruger HRT,

vil derfor forøges med alderen (se pkt. 4.8).

Det er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem iskæmisk slagtilfælde og vaginal

lokal behandling med en lav dosis østrogen.

Andre forhold

Østrogen kan forårsage væskeophobning, og patienter med kardial eller renal dysfunktion

bør derfor overvåges nøje.

Kvinder med præ-eksisterende hypertriglyceridæmi bør følges nøje under østrogen- eller

hormon-substitutionsbehandling, da der er set sjældne tilfælde af massiv forhøjelse af

plasmatriglycerider, som har medført pankreatitis i forbindelse med østrogenbehandling.

Det er ukendt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem præ-eksisterende

hypertriglyceridæmi og vaginal lokal behandling med en lav dosis østrogen.

Østrogener øger thyroxinbindende globulin (TBG), hvilket medfører øget total thyreoidea-

hormon (målt ved proteinbundet jodid (PBI)), T4 niveauer (ved kolonne- eller

radioimmuno-assay) eller T3 niveauer (radioimmuno-assay). T3-resinoptagelsen er nedsat,

hvilket afspejles i forhøjet TBG. Frie T4 og T3 koncentrationer er uforandrede. Andre

bindingsproteiner kan være forhøjede i serum, f.eks. kortikoidbindende globulin (CBG),

54646_spc.doc

Side

6 af 16

kønshormon-bindende globulin (SHBG), hvilket medfører henholdsvis en forøgelse af

cirkulerende kortikosteroider og af kønshormoner. Frie eller biologisk aktive

hormonkoncentrationer er uforandrede. Andre plasma proteiner kan være forhøjede

(angiotensinogen/reninsubstrat, alpha1-antitrypsin, ceruloplasmin).

Den minimale systemiske absorption af estradiol ved vaginal lokal administration (se pkt.

5.2 ’Farmakokinetiske egenskaber’) kan muligvis resultere i mindre udtalt effekt på plasma

bindingsproteiner end med systemiske hormoner.

HRT forbedrer ikke den kognitive funktion. WHI-studiet viste nogen evidens for en øget

risiko for mulig demens hos kvinder, som påbegyndte behandling med kontinuerlig,

kombineret HRT eller HRT med østrogen alene efter en alder af 65 år.

Intravaginal applikator kan forårsage mindre lokalt traume, specielt hos kvinder med

alvorlig atrofisk vaginitis.

Evidens for de risici der er forbundet med HRT ved behandling af for tidlig menopause er

begrænset. På grund af det lave niveau af absolut risiko hos yngre kvinder, kan afvejningen

mellem fordele og ulmeper være til større fordel for disse kvinder i forhold til ældre

kvinder.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da østrogenet i Vagifem bliver administreret intravaginalt og grundet de små mængder

estradiol, der frigives, er det usandsynligt, at der forekommer klinisk relevante

interaktioner mellem Vagifem og andre lægemidler.

Dog kan metabolismen af østrogener blive forøget ved samtidig brug af stoffer, som er

kendt for at påvirke lægemiddel-metaboliserende enzymer, specielt cytochrom P450

enzymer, såsom antiepileptika (fx phenobarbital, phenytoin, carbamazepin) og antibiotika

(fx rifampicin, rifabutin, nevirapin og efavirenz).

I modsætning hertil kan ritonavir og nelfinavir, selvom de er kendt som stærke inhibitorer,

udvise forstærkende egenskaber, når de anvendes sideløbende med steroidhormoner.

Naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum perforatum), kan øge

østrogenmetabolismen.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Vagifem er ikke indiceret under graviditet. Hvis graviditet indtræffer under behandling

med Vagifem, skal behandlingen straks seponeres. Resultaterne af de fleste

epidemiologiske studier hidtil vedrørende utilsigtet fostereksponering af østrogener tyder

ikke på nogen teratogen eller føtotoksisk effekt.

Amning:

Vagifem er ikke indiceret under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

54646_spc.doc

Side

7 af 16

Vagifem påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger fra kliniske studier:

Mere end 673 patienter er blevet behandlet med Vagifem 10 mikrogram i kliniske studier

inkluderende over 497 patienter, som blev behandlet i op til 52 uger.

Østrogen-relaterede bivirkninger såsom brystsmerter, perifere ødemer og postmenopausale

blødninger er rapporteret i meget lav forekomst, svarende til placebo, med Vagifem 10

mikrogram. Hvis disse bivirkninger forekommer, er de mest sandsynligt kun tilstede i

begyndelsen af behandlingen. De bivirkninger, der er observeret med en højere frekvens

hos patienter behandlet med Vagifem 10 mikrogram end ved behandling med placebo, og

som muligvis er relateret til behandlingen, er vist i tabellen herunder.

Systemorganklasser

Almindelig

≥1/100 til < 1/10

Ikke almindelig

≥1/1.000 til <1/100

Sjælden

≥1/10.000 til

<1/1.000

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Vulvovaginal

mycotisk infektion

Nervesystemet

Hovedpine

Gastrointestinale

lidelser

Mavesmerter

Kvalme

Det reproduktive

system og mammae

Vaginal

hæmoragi,

vaginalt udflåd

eller vaginal

ubehag

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Undersøgelser

Vægtstigning

54646_spc.doc

Side

8 af 16

Vaskulære lidelser

Hedeture

Hypertension

Post-marketing-erfaringer

Udover ovennævnte bivirkninger er de bivirkninger, som er opstillet nedenfor, blevet

rapporteret spontant for patienter, der behandles med Vagifem 25 mikrogram, og efter en

overordnet vurdering betragtes de som muligvis relateret til behandlingen.

Rapporteringshyppigheden af disse spontane bivirkninger er meget sjælden

(< 1/10.000 patienter pr. år).

Benigne og maligne neoplasmer (inklusive cyster og polypper): Brystcancer,

endometriecancer

Lidelser i immunsystemet: Generelle hypersensitive reaktioner (f.eks. anafylaktisk

reaktion/chok)

Metabolisme og ernæring: Væskeophobning

Psykiske forstyrrelser: Søvnløshed

Nervesystemet: Forværret migræne

Vaskulære sygdomme: Dyb venetrombose

Gastrointestinale lidelser: Diarrhoea

Hud og subkutane væv: Urticaria, erythematøst udslæt, kløende udslæt, genital

pruritus

Det reproduktive system og mammae: Endometriehyperplasi, vaginal irritation,

vaginal smerte, vaginismus, vaginal ulceration

Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted: Udebleven effekt af

lægemidlet

Undersøgelser: Vægtstigning, stigning i østrogenindhold i blodet.

Andre bivirkninger er rapporteret i forbindelse med østrogenbehandling. Risikovurderinger

stammer fra systemisk behandling, og det vides ikke, hvorledes de gælder for lokal

behandling:

Myokardieinfarkt, kongestiv hjertesygdom

Slagtilfælde

Galdeblæresygdom

Hud og subkutane væv: Chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum,

vaskulær purpura

Øget størrelse af fibromer

Epilepsi

Forstyrrelse i libido

Forværring af astma

Mulig demens i en alder over 65 år (se pkt. 4.4).

Risiko for brystcancer

54646_spc.doc

Side

9 af 16

Risikovurderinger stammer fra systemisk behandling, og det vides ikke, hvorledes de

gælder for lokal behandling.

En op til 2 gange forøget risiko for at få diagnosticeret brystcancer er blevet

rapporteret hos kvinder, som behandles med kombineret østrogen-gestagen i mere end

5 år.

For brugere behandlet med østrogen alene er enhver øget risiko betydeligt lavere end

for brugere behandlet med kombineret østrogen-gestagen.

Risikoniveauet er afhængig af behandlingsvarigheden (se pkt. 4.4).

Resultater fra det største randomiserede placebo-kontrollerede studie (WHI-studiet)

og det største epidemiologiske studie (MWS-studiet) er fremstillet nedenfor.

MWS (Million Women Study) – Estimeret yderligere risiko for brystcancer efter

5 års behandling

Alders-

interval (år)

Tilfælde per 1.000

der aldrig har brugt

HRT over en 5 års

periode*

Risiko ratio og

95% CI #

Yderligere tilfælde per 1.000

HRT brugere over en 5 års

periode (95% CI)

Østrogen-alene HRT

2 (0

Kombineret østrogen-gestagen

6 (5

* Taget fra den basale forekomst i industrilande.

# Overordnet risiko-ratio. Risiko-ratioen er ikke konstant, men vil stige med øget

behandlingsvarighed.

Bemærk: Da baggrundsrisikoen for brystcancer varierer mellem EU-landene, vil antallet af

yderligere tilfælde af brystcancer også ændre sig proportionalt hermed.

USA WHI-studier – Yderligere risiko for brystcancer efter 5 års behandling

Alders-

interval

(år)

Tilfælde per 1.000

kvinder i placebo arm

over 5 år

Risiko ratio og

95% CI

Yderligere tilfælde per 1.000

HRT brugere over 5 års

behandling (95%CI)

CEE østrogen-alene

0,8 (0,7

1,0)

-4 (-6

CEE + MPA østrogen & progestagen

1,2 (1,0

1,5)

+4 (0

* WHI-studie med kvinder uden livmoder, der ikke viste en forøgelse i risikoen for brystkræft

‡ Når analysen var begrænset til kvinder, der ikke havde brugt HRT inden studiet, var der

ingen forøget risiko i løbet af de første 5 år i behandling. Efter 5 år var risikoen højere end for

ikke-brugere.

Risiko for endometriecancer

54646_spc.doc

Side

10 af 16

Postmenopausale kvinder med en uterus.

Risikoen for endometriecancer er ca. 5 for hver 1.000 kvinder med intakt uterus, der ikke

tager HRT.

Hos kvinder med intakt uterus anbefales østrogen alene HRT ikke, da det øger risikoen for

endometriecancer (se punkt 4.4).

Afhængig af varigheden af den systemiske behandling med østrogen alene og dosen af

østrogen, varierede risiko forøgelsen for endometriecancer i epidemiologiske studier fra

mellem 5 og 55 ekstra tilfælde for hver 1.000 diagnosticerede kvinder i alderen mellem 50

og 65 år.

Tilføjelse af gestagen til østrogen alene behandling i mindst 12 dage per cyklus kan

forhindre denne forøgede risiko. I MWS (Million Women Study) forøgede 5 års brug af

kombineret (sekventiel eller kontinuert) HRT ikke risikoen for endometriecancer (RR på

1,0 (0,8-1,2)).

Se også pkt. 4.4

Ovariecancer

Risikovurderinger stammer fra systemisk behandling, og det vides ikke, hvorledes de

gælder for lokal behandling.

HRT-behandling med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen har været

associeret med en let forhøjet risiko for at få ovariecancer (se pkt. 4.4).

En meta-analyse fra 52 epidemiologiske studier viste en forhøjet risiko for ovariecancer

hos kvinder, der er i hormonsubstitutionsbehandling, sammenlignet med kvinder, der

aldrig har brugt HRT (RR 1,43, 95 %-CI 1,31-1,56). For kvinder i alderen 50-54 år, der har

taget HRT i 5 år, svarer det til ca. 1 yderligere tilfælde pr. 2.000 brugere. Blandt kvinder i

alderen 50-54 år, som ikke tager HRT, diagnosticeres ovariecancer hos ca. 2 ud af 2.000

kvinder i løbet af en periode på 5 år.

Risiko for venøs tromboemboli

Risikovurderinger stammer fra systemisk behandling, og det vides ikke, hvorledes de

gælder for lokal behandling.

HRT er associeret med en 1,3 til 3 gange forøget relativ risiko for udvikling af venøs

tromboembolisme (VTE), dvs. dyb venetrombose eller pulmonal embolisme. Forekomsten

af en sådan begivenhed er mere sandsynlig i det første år af behandling med HRT (se pkt.

4.4). Resultater fra WHI-studiet er fremstillet nedenfor:

WHI-studier – Yderligere risiko for VTE over 5 års behandling

54646_spc.doc

Side

11 af 16

Aldersinterval (år)

Tilfælde per 1.000

kvinder i placebo arm

over 5 år

Risiko ratio og

95% CI

Yderligere tilfælde

per 1.000 HRT

brugere

Oral østrogen-alene*

1,2 (0,6

2,4)

1 (-3

Oral kombineret østrogen-progestagen

2,3 (1,2

4,3)

5 (1

* Studie med kvinder uden livmoder

Risiko for lidelser i koronararterierne

Risikovurderinger stammer fra systemisk behandling, og det vides ikke, hvorledes de

gælder for lokal behandling.

Risikoen for lidelser i koronararterierne er let forøget hos brugere af kombineret østrogen-

gestagen HRT, der er over 60 år (se pkt. 4.4).

Risiko for iskæmisk slagtilfælde

Risikovurderinger stammer fra systemisk behandling, og det vides ikke, hvorledes de

gælder for lokal behandling.

Behandling med østrogen alene og østrogen-gestagen er associeret med en op til 1,5 gange

forøget relativ risiko for iskæmisk slagtilfælde. Risikoen for hæmoragisk slagtilfælde er

ikke forøget ved brug af HRT.

Den relative risiko er ikke afhængig af alder eller behandlingsvarighed, men den basale

risiko er stærkt aldersafhængig. Den generelle risiko for slagtilfælde hos kvinder, som

bruger HRT, vil stige med alderen (se pkt. 4.4).

WHI kombinerede studier – Yderligere risiko for iskæmisk slagtilfælde* over 5

års

behandling

Alders-interval (år)

Tilfælde per 1.000

kvinder i placebo arm

over 5 år

Risiko ratio og

95% CI

Yderligere tilfælde

per 1.000 HRT

brugere over 5 års

behandling

1,3 (1,1 – 1,6)

3 (1 – 5)

* Der er ikke skelnet mellem iskæmisk og hæmoragisk slagtilfælde.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

54646_spc.doc

Side

12 af 16

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Vagifem er beregnet til intravaginal administration og estradioldosis er meget lav.

Overdosering er derfor usandsynlig, men hvis det forekommer, skal behandlingen være

symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: G 03 CA 03. Naturlige og semisyntetiske østrogener, usammensatte.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Det aktive indholdsstof, syntetisk 17

-estradiol, er kemisk og biologisk identisk med

endogen human estradiol.

Endogen 17

-estradiol fremkalder og bevarer de primære og sekundære kvindelige

kønskarakterer. Den biologiske effekt af 17

-estradiol sker via et antal specifikke

østrogenreceptorer. Det steroide receptorkompleks er bundet til cellernes DNA og fremkalder

syntese af specifikke proteiner.

Modning af det vaginale epitel er afhængigt af østrogener. Østrogener øger antallet af

overflade- og intermediære celler og nedsætter antallet af basale celler i vaginalt

udstrygningspræparat.

Østrogener holder pH i vagina i normalområdet (4,5), hvilket forøger den normale

bakterielle flora.

Et 12-måneders dobbeltblindet, randomiseret, parallelgruppe, placebo-kontrolleret

multicenter-studie blev udført for at evaluere effekten og sikkerheden af Vagifem 10

mikrogram i behandlingen af postmenopausale symptomer på atrofisk vaginitis.

Efter 12 ugers behandling med Vagifem 10 mikrogram blev det påvist, at ændringen fra

baseline, sammenlignet med placebo-behandling, gav signifikante forbedringer i de tre

primære slutpunkter: Vaginal Maturation Index og Value (modningsindex og værdi),

normalisering af vaginal pH og lindring af de moderate/alvorlige urogenitale symptomer,

som blev anset som de mest generende af forsøgspersonerne.

Endometriel sikkerhed af Vagifem 10 mikrogram blev evalueret i det ovenfor nævnte

studie og i et andet åbent, multicenter studie. Totalt set, fik 386 kvinder foretaget

endometriebiopsi i begyndelsen og slutningen af 52 ugers behandling. Incidens raten af

54646_spc.doc

Side

13 af 16

hyperplasi og/eller carcinoma var 0,52 % (95 % CI (konfidensinterval) 0,06 %, 1,86 %),

hvilket indikerer, at der ikke er en øget risiko.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Østrogener absorberes godt gennem hud, slimhinder og mave-tarmkanalen. Ved vaginal

absorption af estradiol undgås first-pass metabolisme.

Et 12 ugers single-center randomiseret, åbent, multipel dosis, parallelgruppe-studie blev

udført for at evaluere udstrækningen af systemisk absorption af estradiol fra

Vagifem 10 mikrogram tabletten. Forsøgspersoner blev randomiseret 1:1, og modtog enten

10 mikrogram eller 25 mikrogram Vagifem. Plasmaniveauer af estradiol (E2), estron (E1)

og estronsulfat (E1S) blev bestemt. AUC

(0-24)

for E2 plasmaniveauer steg næsten

proportionalt efter administration af 10 mikrogram og 25 mikrogram Vagifem. AUC

(0-24)

indikerer et højere systemisk estradiolniveau for 10 mikrogram E2 tabletten sammenlignet

med baseline på behandlingsdage 1, 14 og 83, som er statistisk signifikant på dag 1 og 14

(Tabel 1). Dog forblev den gennemsnitlige koncentration af E2 (C

ave (0-24)

) på alle

evaluerede dage hos alle forsøgspersoner i det normale postmenopausale område. Data fra

dag 82 og 83 sammenlignet med baseline indikerer, at der ikke er nogen kumulativ effekt

under to gange ugentlig vedligeholdelsesterapi.

Tabel 1 PK (farmakokinetik) parameter værdier af plasma Estradiol (E2) koncentrationer:

Vagifem 10 mikrogram

(0-24)

pg.h/ml

(geom. middel)

ave(0-24)

pg/ml

(geom. middel)

Dag -1

75,65

3,15

Dag 1

225,35

9,39

Dag 14

157,47

6,56

Dag 82

44,95

1,87

Dag 83

111,41

4,64

Niveauet af estron og estronsulfat observeret efter 12 ugers administration med Vagifem

10 mikrogram oversteg ikke baselineniveauet. Dvs, der blev ikke observeret en

akkumulation af estron eller estronsulfat.

Distribution

Distributionen af exogene østrogener er tilsvarende den for endogene østrogener.

Østrogener distribueres bredt i kroppen og er generelt fundet i højere koncentrationer i

kønshormon target organer. Østrogener cirkulerer i blodet bundet til kønshormon-bindende

globulin (SHBG) og albumin.

Metabolisme

Exogene østrogener metaboliseres på samme måde som endogene østrogener. Den

metaboliske transformation sker hovedsagligt i leveren. Estradiol konverteres reversibelt til

estron, og begge kan konverteres til estriol, som er den største urinale metabolit. Hos

54646_spc.doc

Side

14 af 16

postmenopausale kvinder, eksisterer en signifikant andel af de cirkulerende østrogener som

sulfat konjugater, specielt estronsulfat, hvilket tjener som et cirkulerende reservoir for

dannelse af mere aktive østrogener.

Elimination

Estradiol, estron og estriol udskilles i urinen sammen med glucoronid og sulfat konjugater.

Specielle patientgrupper

Udstrækningen af systemisk absorption af estradiol under behandling med Vagifem 10

mikrogram er kun evalueret hos postmenopausale kvinder mellem 60-70 år (middelalder

65,4 år).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

17β-estradiol er et velbeskrevet stof. Ikke-kliniske studier gav ikke yderligere relevant data

for klinisk sikkerhed ud over det, der allerede er inkluderet under andre punkter i

produktresuméet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkernen:

Hypromellose

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Hypromellose

Macrogol 6000

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares i køleskab.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hver tablet er indsat i en engangsapplikator, der er lavet af polyethylen/polypropylen.

Applikatorerne er blisterpakket seperat i PVC/alu folie.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

54646_spc.doc

Side

15 af 16

17-β-estradiol forventes at udgøre en risiko for det vandige miljø, særligt hos

fiskepopulationer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54646

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. september 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. september 2017

54646_spc.doc

Side

16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration