Urilin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Urilin 40 mg/ml syrup
 • Dosering:
 • 40 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • syrup
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Urilin 40 mg/ml syrup
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46316
 • Sidste ændring:
 • 25-02-2018

Produktresumé

11. juni 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Urilin, syrup

0.

D.SP.NR

27072

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Urilin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Aktivt stof:

Phenylpropanolamin 40,29 mg

(svarende til 50,0 mg phenylpropanolaminhydrochlorid).

Hjælpestoffer:

Natriummethylparahydroxybenzoat (E219) 1,5 mg

Natriumpropylparahydroxybenzoat 0,15 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Syrup.

Klar viskøs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund (tæver).

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af urininkontinens forbundet med erhvervet urethral sfinkterforstyrrelse hos

tæver.

Effekten af phenylpropanolamin er kun påvist hos ovariehysterektomerede tæver.

4.3

Kontraindikationer

Se pkt. 4.7.

Må ikke bruges til dyr, som behandles med ikke-selektive monoaminoxidasehæmmere.

Må ikke bruges ved kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af

hjælpestofferne.

46316_spc.doc

Side 1 af 5

4.4

Særlige advarsler

Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge lægemidlet til behandling af uhensigtsmæssig

urinering af adfærdsmæssig karakter.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Da phenylpropanolamin er et sympatomimetisk stof, kan det påvirke det kardiovaskulære

system, især blodtryk og hjerterytme, og det skal derfor anvendes med forsigtighed hos dyr

med kardiovaskulære sygdomme.

Der skal udvises forsigtighed ved behandling af dyr med svær nyre- eller leverinsufficiens,

diabetes mellitus, hyperadrenocorticisme, glaukom eller andre metaboliske sygdomme.

Hos tæver under 1 år skal muligheden for anatomiske forstyrrelser, der bidrager til

inkontinens, overvejes inden behandling.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer med kendt overfølsomhed over for phenylpropanolamin bør undgå

kontakt med det veterinærmedicinske produkt.

Phenylpropanolaminhydrochlorid er giftig ved indtagelse af overdosis. Uønskede

bivirkninger kan omfatte svimmelhed, hovedpine, kvalme, søvnløshed eller

rastløshed samt blodtryksstigning. Stor overdosis kan være fatal, især hos børn.

For at undgå utilsigtet indtagelse skal lægemidlet bruges og opbevares

utilgængeligt for børn.

Sæt altid hætten godt på igen efter brug for at sikre, at den børnesikrede

lukkeanordning fungerer korrekt.

I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges læge, som skal forevises

indlægssedlen.

Kontakt med øjne og hud skal undgås.

I tilfælde af utilsigtet hudkontakt skal det kontaminerede område vaskes med sæbe

og vand. Vask hænder efter brug af lægemidlet.

Der kan udvikles rødme og irritation, hvis øjne eller hud kommer i kontakt med

produktet.I tilfælde af utilsigtet kontakt med øjnene skylles øjnene med rent vand i

ca. 15 minutter, og søg læge.

4.6

Bivirkninger

Hos nogle hunde er der rapporteret løs afføring, flydende diarré, nedsat appetit, arytmier og

kollaps efter behandling med phenylpropanolamin.

Der er også lejlighedsvist rapporteret

kvalme og opkastning.

Behandlingen blev fortsat afhængig af sværhedsgraden af den

observerede uønskede effekt.

Da phenylpropanolamin er et sympatomimetisk stof, kan fremkalde en lang række effekter,

hvoraf de fleste ligner resultaterne af overstimulering af det sympatiske nervesystem (f.eks.

effekter på hjerterytme og blodtryk).

Der blev også lejlighedsvist rapporteret svimmelhed og rastløshed. Overfølsomhed kan

forekomme i meget sjældne tilfælde.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Må ikke bruges til drægtige eller diegivende tæver.

46316_spc.doc

Side 2 af 5

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der skal udvises forsigtighed ved indgift af produktet sammen med andre

sympatomimetiske stoffer, antikolinergika, tricykliske antidepressiva eller specifikke type

B monoaminoxidasehæmmere.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

0,8 mg/kg legemsvægt phenylpropanolamin (svarende til 1 mg/kg phenylpropanolamin

HCL) tre gange daglig i foderet, svarende til 0,1 ml Urilin sirup/5 kg legemsvægt tre gange

daglig.

1 dråbe for hver 2,34 kg legemsvægt tre gange daglig i foderet.

4.10

Overdosering

Hos raske hunde blev der ikke observeret nogen bivirkninger ved op til 5 gange den

anbefalede dosis. En overdosis kan dog fremkalde tegn på overstimulering af det

sympatiske nervesystem.

Behandlingen skal være symptomatisk. Alfa-adrenerge blokkere kan være

hensigtsmæssige i tilfælde af svær overdosis. Der kan dog ikke gives nogen specifik

anbefaling vedrørende lægemidler eller doseringer.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: sympatomimetikum.

ATCvet-kode: QG 04 BX 91.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Sympatisk innerveret glat muskulatur spiller en rolle i forbindelse med urethral lukning, og

både α- og β-receptorerne er til stede. α-receptorerne spiller en rolle ved urethral lukning,

mens β-receptorerne innerverer afslapning. Den glatte muskel strækker sig ned til midten

af urethra hos tæver. Den kliniske effekt af phenylpropanolamin er baseret på dets

stimulerende effekter på α-adrenerge receptorer. Dette medfører en stigning i og

stabilisering af lukketrykket i urethra, som hovedsageligt innerveres af de adrenerge

nerver.

Phenylpropanolamin er en racemisk blanding af D- og L-enantiomer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Hos hunde er middelhalveringstiden for phenylpropanolamin ca. 3 timer med maksimal

plasmakoncentration efter ca. 4 timer. Der er ikke observeret nogen akkumulering af

phenylpropanolamin efter en dosis på 1 mg/kg 3 gange daglig over 15 dage.

5.3

Miljømæssige forhold

46316_spc.doc

Side 3 af 5

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriummethylparahydroxybenzoat (E219)

Natriumpropylparahydroxybenzoat

Maltitol, flydende

Saccharinnatrium

Citronsyre monohydrat (E330)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved over 25

Opbevar beholderen i den ydre emballage.

6.5

Emballage

50 ml eller 100 ml brune type III-glasbeholdere indeholdende 45 ml eller 100 ml sirup med

en pipette af lavdensitet polyethylen og et børnesikret skruelåg af polypropylen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dechra Limited

Dechra House

Jamage lnduslrial Estate

Talke Pits

Stoke-on-Trent

Staffordshire

ST71XW

Storbritannien

Repræsentant:

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

46316_spc.doc

Side 4 af 5

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46316

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. januar 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. juni 2015

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

46316_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

MEMANTINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

MEMANTINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed