Unixan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Unixan 400 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Unixan 400 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11640
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Unixan

®

200 mg depottabletter

Unixan

®

300 mg depottabletter

Unixan

®

400 mg depottabletter

theophyllin

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Unixan til dig personligt. Lad derfor være med at give Unixan til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Unixan.

3. Sådan skal du tage Unixan.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere oplysninger.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Unixan

udvider bronkierne og afslapper musklerne i luftvejene. Luften kan nu lettere passere,

og det er nemmere at trække vejret. Unixan bør ikke anvendes som førstevalg til børn.

Det aktive indholdsstof bliver jævnt og langsomt frigivet fra depottabletten.

Du kan bruge Unixan til langtidsforebyggelse af astma og andre former for

vejrtrækningsbesvær.

Du kan ikke bruge Unixan depottabletter ved astmaanfald.

Lægen kan have givet dig Unixan til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE UNIXAN

Brug ikke Unixan:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive indholdsstof eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

til børn under 6 måneder.

Vær ekstra forsigtig med at tage Unixan

Tal med lægen inden behandling, hvis du:

har hjerte/karsygdomme, f.eks. for højt blodtryk eller høj, uregelmæssig puls.

har leversygdom.

har akut virusinfektion.

har feber.

har mavesår.

har for højt stofskifte (f. eks. Basedow).

har epilepsi.

tidligere har haft kramper.

Du må kun undtagelsesvis bruge Unixan til børn under 3 år og kun under nøje overvågning af

lægen.

Du bør ikke tage Unixan samtidig med naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum

perforatum), på grund af risiko for nedsat virkning af Unixan.

(Se også Brug af anden medicin).

Hvis du ryger, skal du måske have en større dosis af Unixan. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer

og mineraler.

Virkningen af Unixan bliver ændret af en lang række af anden medicin, ligesom Unixan kan

ændre virkningen af anden medicin.

Du bør ikke tage naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum perforatum) sammen med

Unixan.

Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du tale med lægen om at stoppe behandlingen

med perikum og om, hvornår du kan begynde at tage Unixan.

Brug af Unixan sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Unixan sammen med mad og drikke.

Alkohol kan ændre virkningen af Unixan. Tal med lægen

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Unixan efter lægens anvisning, og du må ikke tage det sent i graviditeten.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Unixan efter aftale med lægen.

Theophyllin bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Unixan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE UNIXAN

Tag altid Unixan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Den daglige dosis afhænger af din vægt, normalt 1-2 tabletter (300 mg eller 400 mg) fordelt

på 1-2 doser.

Ældre:

Det kan være nødvendigt med en mindre dosis.

Brug til børn:

Unixan bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Den daglige dosis afhænger af barnets vægt. Følg altid lægens anvisning.

Theophyllin må ikke anvendes til børn under 6 måneder.

Hvis du har nedsat leverfunktion, dårligt hjerte, virusinfektion eller feber, kan det være

nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.

Depottabletterne skal sluges hele. Må ikke deles, tygges eller knuses. Tag tabletterne sammen

med et glas vand.

Hvis du har taget for meget Unixan

Tag ikke mere Unixan, end lægen har ordineret. Symptomerne på overdosering er de samme,

som er nævnt under afsnittet om bivirkninger. I svære tilfælde angst, uro, rysten på hænderne,

susen for ørene, uregelmæssig hjertebanken, oplevelse af lysglimt og kramper.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Unixan, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Unixan

Hvis du kommer til at springe en dosis over, fortsætter du bare med den næste dosis. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Unixan

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Unixan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ukendt:

Meget hurtig, eventuelt også uregelmæssig hjerterytme. Kontakt lægen eller

skadestue. Ring evt. 112.

Krampeanfald. Kontakt lægen eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Søvnforstyrrelser

Rastløshed

Irritabilitet

Nervøsitet

Appetitløshed og spiseforstyrrelser

Kvalme

Opkastning

Hovedpine

Rysten på hænderne

Hjertebanken

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

Nældefeber

Udslæt

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Ændret adfærd hos børn

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller

med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Unixan utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Unixan ved almindelig temperatur.

Brug ikke Unixan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Unixan 200 mg, 300 mg og 400 mg depottabletter indeholder:

Aktivt indholdsstof: theophyllin 200 mg, 300 mg eller 400 mg.

Øvrige indholdsstoffer: hydroxyethylcellulose; povidon, cetostearylakohol, macrogol

6000, talcum, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

200 mg: Hvide, aflange tabletter mærket U200.

300 mg: Hvide, aflange tabletter mærket U300.

400 mg: Hvide, aflange tabletter mærket med UNIPHYLLIN på den ene side og U400 NAPP

på den anden side.

Unixan findes i plastbeholder med 30 depottabletter. Unixan 300 mg og 400 mg findes

desuden i plastbeholder med 100 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norpharma A/S

Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

Tlf. 45 17 48 00

Fremstiller

Bard Pharmaceuticals Ltd.

Cambridge Science Park

Milton Road, Cambridge, CB4 0GW

England

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2014.

®: Unixan er et registreret varemærke.