Uniferon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Uniferon 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 200 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Uniferon 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 13602
 • Sidste ændring:
 • 25-02-2018

Produktresumé

2. marts 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

0.

D.SP.NR

08324

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Uniferon

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof

Hver ml indeholder 200 mg jern(III) som jern(III)-hydroxid dextran kompleks.

Hjælpestoffer

Hver ml indeholder 5 mg phenol som konserveringsmiddel.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Mørkebrun uigennemsigtig væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Grise (pattegrise).

4.2

Terapeutiske indikationer

Til pattegrise: Behandling og forebyggelse af anæmi som følge af jernmangel.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til pattegrise ved mistanke om vitamin E og/eller selenmangel.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof.

Bør ikke anvendes til grise, der er ældre end 4 uger, da det kan medføre misfarvning af

kødet.

13602_spc.doc

Side 1 af 4

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Der bør anvendes normale, aseptiske injektionsteknikker.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Der skal udvises forsigtighed for at undgå utilsigtet selvinjektion. Det gælder især for

personer med kendt overfølsomhed overfor jerndextran. I tilfælde af utilsigtet selvinjektion

skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Vask

hænder efter brug.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Jerndextran kan i meget sjældne tilfælde fremkalde fatale reaktioner ved injektion hos

pattegrise ("meget sjælden" svarer til at mindre end 1 dyr reagerer ud af 10.000 behandlede

dyr. Genetiske faktorer, mangel på vitamin E eller selen er angivet som årsager.

Dødsfald blandt pattegrise er lejlighedsvis rapporteret. Disse dødsfald tilskrives øget

følsomhed over for infektion som følge af midlertidig blokering af det retikuloendoteliale

system.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

Injektioner med dette veterinære lægemiddel kan forårsage forbigående misfarvning og

kalcifikation ved injektionsstedet.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kan medføre reduktion i optagelsen af samtidigt administreret oralt jern.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Indgives intramuskulært eller subkutant.

200 mg jern som jerndextran per pattegris svarende til 1 ml per pattegris

Forebyggelse: En enkelt injektion gives til 1-4 dage gamle pattegrise.

Behandling: En enkelt injektion.

Da der kun foreligger et begrænset antal studier vedrørende biotilgængelighed af

jerndextran indgivet subkutant, anbefales den intramuskulære indgift.

4.10

Overdosering

Transferrin-jern mætningsniveauer førende til øget tilbøjelighed til (systemisk)

bakteriel sygdom, smerter, inflammationsreaktioner såvel som absces ved

injektionsstedet kan forekomme.

13602_spc.doc

Side 2 af 4

Der kan forekomme vedvarende misfarvning af muskelvæv ved injektionsstedet.

Iatrogen forgiftning med følgende symptomer: Blege slimhinder, blødende

gastroenteritis, opkastning, takykardi, hypotension, dyspnø, ødemer, halthed, chok,

dødsfald, leverskade.

Overdosering kan behandles med et jernchelerende præparat.

4.11

Tilbageholdelsestid

Nul dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Jern, parenterale præparater.

ATCvet-kode: QB 03 AC.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Jern er en vigtig del af hæmoglobinet i de røde blodlegemer, der transporterer ilt til alle

dele af kroppen. Uniferon injektionsvæske indeholder jern som et stabilt jern(III)-hydroxid

dextran kompleks analogt til ferritin (jernhydroxidfosfatproteinkompleks), som er den

fysiologiske form af jern. Jernet er tilgængeligt i en non-ionisk, vandopløselig form, der

har meget lav toksicitet sammenlignet med frit jern. Jern (i form af jerndextran) er

antianæmisk, idet det øger den jernreserve, der er nødvendig for dannelsen af hæmoglobin

og genopfyldning af enzymer, der er bundet til jern og involveret i vækst og

modstandsdygtighed mod infektioner. Efter injektion deponeres jern hydroxid dextran

komplekset i det reticuloendoteliale system, hvor jernet gradvist frigives fra komplekset.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intramuskulær injektion absorberes jerndextran hurtigt fra injektionsstedet ind i

kapillærerne og det lymfatiske system. Cirkulerende jern elimineres fra blodet af

plasmaceller i det reticuloendoteliale system, der nedbryder komplekset til jern og dextran.

Jernet bindes straks til protein, hvorved der dannes hemosiderin eller ferritin (fysiologisk

jern), eller i mindre grad til transferrin.

Plasmahalveringstiden er 5 timer for cirkulerende jern. Små mængder af jern udskilles i

urin og fæces.

Dextran metaboliseres eller udskilles uomdannet.

5.3

Miljømæssige forhold

-

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Phenol

Vand til injektionsvæsker

Saltsyre/natriumhydroxid (til justering af pH)

13602_spc.doc

Side 3 af 4

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

lægemiddel ikke blandes med andre præparater.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning:

Blød LDPE plastflaske: 3 år

Glasflaske: 3 år

Hård HDPE plastflaske: 2 år

Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage, hvis lægemidlet opbevares under

25°C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Beskyt mod frost.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

100 ml hård plastflaske (HDPE), 100 ml glasflaske og 100 ml eller 200 ml blød plastflaske

(LDPE) i aluminiumspose. Aluminiumsposen må ikke åbnes, før ibrugtagning af det

veterinære lægemiddel.

Karton med 5, 12, 20 flasker à 100 ml eller 12 plastflasker à 200 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf, bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmacosmos A/S

Rørvangsvej 30

4300 Holbæk

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

13602

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE

7. november 1990

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. marts 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

13602_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

12-1-2018

Flintstones Plus Iron multivitamins for children: One bottle found to contain unidentified capsules instead of chewable tablets

Flintstones Plus Iron multivitamins for children: One bottle found to contain unidentified capsules instead of chewable tablets

Health Canada is advising Canadians that one bottle of children’s “Flintstones Plus Iron” multivitamins (NPN 02247995) was returned to a pharmacy containing unidentified capsules instead of the proper chewable tablets, which are multi-coloured tablets shaped like Flintstones characters. The opened bottle with the safety seal removed was returned to a Pharmaprix in Longueuil, QC, in December 2017.

Health Canada

8-2-2018

Health Tip: Symptoms of Iron-Deficiency Anemia

Health Tip: Symptoms of Iron-Deficiency Anemia

Title: Health Tip: Symptoms of Iron-Deficiency AnemiaCategory: Health NewsCreated: 2/7/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/7/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-1-2018

FERRUM METALLICUM (Iron) Liquid [Washington Homeopathic Products]

FERRUM METALLICUM (Iron) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

IRON Injection [Vedco, Inc.]

IRON Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

IRON HYDROGENATED DEXTRAN (Iron) Injection [MWI Veterinary Supply, Inc.]

IRON HYDROGENATED DEXTRAN (Iron) Injection [MWI Veterinary Supply, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

IRON HYDROGENATED DEXTRAN (Iron) Injection [Sparhawk Laboratories, Inc.]

IRON HYDROGENATED DEXTRAN (Iron) Injection [Sparhawk Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

IRON HYDROGENATED DEXTRAN (Iron) Injection [Clipper Distributing Company, LLC]

IRON HYDROGENATED DEXTRAN (Iron) Injection [Clipper Distributing Company, LLC]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BION TEARS (Dextran, Hypromellose) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

BION TEARS (Dextran, Hypromellose) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FERROUS SULFATE (Iron Supplement Therapy) Tablet [Healthlife Of USA]

FERROUS SULFATE (Iron Supplement Therapy) Tablet [Healthlife Of USA]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

VENOFER (Iron Sucrose) Injection, Solution [Fresenius Medical Care North America]

VENOFER (Iron Sucrose) Injection, Solution [Fresenius Medical Care North America]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

INFED (Iron Dextran) Injection [Allergan, Inc.]

INFED (Iron Dextran) Injection [Allergan, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

Ferrous Sulfate

Ferrous Sulfate

Ferrous sulfate is an iron supplement used to treat or prevent low blood levels of iron (e.g., for anemia or during pregnancy

US - RxList

28-11-2017

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Hemochromatosis (Iron Overload)

Hemochromatosis (Iron Overload)

Hemochromatosis

US - eMedicineHealth

13-11-2017

VENOFER (Iron Sucrose) Injection, Solution [American Regent, Inc.]

VENOFER (Iron Sucrose) Injection, Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

FERROUS SULFATE (Iron Supplement) Tablet [A-S Medication Solutions]

FERROUS SULFATE (Iron Supplement) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed