Uman Big

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Uman Big 180 IE/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 180 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Uman Big 180 IE/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43282
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

UMAN BIG-PIL-DK-K11

Page 2 of 7

Indlægsseddel: Information til brugeren

UMAN BIG 180 IE/ml, injektionsvæske, opløsning

Human hepatitis B immunglobulin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret UMAN BIG til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge UMAN BIG

Sådan skal du bruge UMAN BIG

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

UMAN BIG er en opløsning af human hepatitis B immunglobulin. Immunglobuliner er proteiner i

blodet, og disse udgør antistofferne.

UMAN BIG bruges i følgende situationer:

med henblik på at forebygge tilbagevenden af hepatitis B virusinfektion efter

levertransplantation på grund af leversvigt, der skyldes hepatitis B virus.

med henblik på hurtigt at danne antistoffer mod hepatitis B virus for at forebygge hepatitis B i

følgende situationer:

ved utilsigtet udsættelse for smitte hos ikke-immuniserede personer (det er personer, som

ikke er vaccinerede mod hepatitis B, herunder personer, hvor vaccination ikke er

dækkende, eller hvor status er ukendt).

hos patienter i bloddialyse (det er patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion, som har

behov for at få blodet renset i en kunstig nyre) indtil vaccinationen er dækkende

hos nyfødte, hvor moderen er bærer af hepatitis B virus

hos personer, som ikke viser immunreaktion efter vaccination (det er personer, hvor

vaccinationen ikke er effektiv) og hvor fortsat forebyggelse er nødvendig på grund af

fortsat risiko for smitte med hepatitis B virus.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge UMAN BIG

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke UMAN BIG

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for humane immunglobuliner eller et af de øvrige

indholdsstoffer i UMAN BIG.

Hvis du f.eks. har mangel på immunglobulin A (IgA), kan du udvikle antistoffer i blodet mod

immunglobulin A. UMAN BIG indeholder små mængder IgA, og derfor kan der opstå alvorlige

allergiske reaktioner.

Lægen skal derfor afveje fordelen ved behandling med UMAN BIG mod den mulige risiko for

overfølsomhedsreaktioner.

UMAN BIG-PIL-DK-K11

Page 3 of 7

Vær ekstra forsigtig med at bruge UMAN BIG

Den, der giver UMAN BIG til dig, skal sikre sig, at produktet ikke gives i en blodåre. Dette kan

medføre en akut (alvorlig) kredsløbskrise, kendt som shock.

Hvis du er bærer af HBsAg, er der ingen fordele ved at give dette lægemiddel.

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner er sjældne.

Human anti-hepatitis B immunglobuliner kan i sjældne tilfælde medføre pludseligt blodtryksfald med

vejrtrækningsbesvær, besvimelse, af og til med feber og hudreaktioner (anafylaktiske reaktioner).

Dette kan ske, selv om du tidligere har tålt behandlinger med immunglobuliner.

Hvis lægen, eller en anden som giver dig lægemidlet, har mistanke om allergiske eller anafylaktiske

reaktioner, skal injektionen omgående afbrydes. Ved shock skal lægen indlede medicinsk

standardbehandling af shock.

Produktet indeholder 3,9 mg natrium pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal der tages

hensyn hertil, afhængigt af den samlede mængde, du skal have af produktet.

Når lægemidler udvindes af humant blod eller plasma, skal der tages visse forholdsregler for at undgå,

at der overføres infektioner til patienten. Disse er:

en omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at udelukke smitterisiko

undersøgelse af blod og plasma for at sikre, at det ikke indeholder smitstoffer og/eller vira

inaktivering eller fjernelse af virus, hvor det er muligt under fremstillingsprocessen.

På trods af disse tiltag kan muligheden for at overføre infektioner ikke helt udelukkes, når der gives

medicin, der er fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også for ukendte eller nye vira

eller andre infektionstyper.

De tiltag, der foretages, skønnes at være effektive over for virus som human immundefekt virus (hiv),

hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) og hepatitis A virus (HAV).

Tiltagene kan have begrænset virkning mod virus som parvovirus B19.

Immunglobuliner har ikke været sat i forbindelse med infektioner med hepatitis A eller parvovirus

B19, muligvis fordi antistofferne mod disse infektioner, som er i lægemidlet, virker beskyttende.

For at følge med i hvilke batch, der har været brugt, anbefales det kraftigt at skrive navn og

batchnummer på lægemidlet op, hver gang du får en dosis UMAN BIG.

Påvirkning af blodprøver

Hvis du skal have foretaget blodprøver efter indgift af UMAN BIG, skal du fortælle til

sundhedspersonalet eller lægen, at du har fået dette lægemiddel.

UMAN BIG kan påvirke nogle blodprøver for antistoffer i røde blodlegemer.

Børn og unge

Der er ikke behov for specielle tiltag eller kontrol hos børn og unge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

UMAN BIG må ikke blandes med andre lægemidler.

Levende, svækkede virusvacciner

UMAN BIG kan påvirke udviklingen af en immunreaktion mod levende, svækkede virusvacciner mod

blandt andet røde hunde, fåresyge, mæslinger og skoldkopper. Indgift af immunglobulin kan påvirke

udviklingen i en periode på op til 3 måneder. Efter indgift af UMAN BIG bør der gå mindst 3

måneder før vaccination med levende, svækkede virusvacciner.

Efter vaccination med levende, svækket virusvaccine, skal der gå en periode på 3-4 uger, inden indgift

af human hepatitis B immunglobulin. Hvis det er nødvendigt at indgive human hepatitis B

UMAN BIG-PIL-DK-K11

Page 4 of 7

immunglobulin tidligere, skal der foretages en genvaccination 3 måneder efter indgift af human

hepatitis B immunglobulin.

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Lægemidlets sikkerhed ved graviditet er ikke undersøgt i kontrollerede kliniske forsøg, og må derfor

kun gives med forsigtighed til gravide og ammende. Klinisk erfaring med immunglobuliner tyder på,

at der ikke kan forventes skadelige virkninger på graviditetsforløbet, fostret eller den nyfødte.

Amning

Immunglobuliner udskilles i modermælk og kan bidrage til overførslen af beskyttende antistoffer til

den nyfødte.

Fertilitet

Klinisk erfaring med immunglobuliner tyder på, at der ikke kan forventes skadelige

virkninger på

fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke observeret virkninger på evnen til at føre motorkøretøjer eller til at betjene maskiner.

3.

Sådan skal du bruge UMAN BIG

UMAN BIG skal indsprøjtes i en muskel.

Lægemidlet skal have stue- eller kropstemperatur inden anvendelse.

Fjern den midterste beskyttelse fra gummiproppen og træk opløsningen op i en injektionssprøjte.

Skift kanyle og injicér.

Opløsningen skal gives umiddelbart efter at den er trukket op i sprøjten.

Opløsningen er klar og farveløs eller svagt gul eller lysebrun.

Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har aflejringer.

Hvis det er nødvendigt med en større mængde (>2 ml til børn eller >5 ml til voksne) anbefales det at

dele dosis og injicere på forskellige injektionssteder.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Dosis

Lægen vil afgøre hvilken dosis, du skal have.

Den sædvanlige dosis er følgende:

Med henblik på at forebygge tilbagevenden af hepatitis B virusinfektion efter levertransplantation på

grund af leversvigt, der skyldes hepatitis B virus:

Voksne

Den anbefalede dosis er 2160 IE som indsprøjtning i en muskel hver 15. dag i perioden efter

transplantationen, undtagen den første uge. Denne dosis bør tilpasses ved langtidsbehandling for at

sikre vedligeholdelsen af HBsAgs antistofniveau i serum på over 100 IE/l hos HBV-DNA-negative

patienter og over 500 IE/l hos HBV-DNA-positive patienter.

Samtidig anvendelse af adækvate virustatiske stoffer bør overvejes som standard til profylakse af

reinfektion med hepatitis B, hvis det er hensigtsmæsssigt.

Børn og unge

UMAN BIG-PIL-DK-K11

Page 5 of 7

Ikke relevant til børn og unge til forebyggelse af tilbagevendene hepatitis B virus, efter en

levertransplantantation på grund af leversvigt efter hepatitis B.

Med henblik på at forebygge hepatitis B i følgende situationer:

Forebyggelse af hepatitis B ved utilsigtet udsættelse for smitte hos ikke-immuniserede personer:

mindst 500 IE (internationale enheder), afhængigt af smittekildens intensitet, så hurtigt som muligt

efter mulig smitte og helst inden for 24-72 timer.

Forebyggelse af hepatitis B hos patienter i bloddialyse:

8-12 IE/kg, højst 500 IE, hver 2. måned indtil vaccinationen er virksom.

Forebyggelse af hepatitis B hos nyfødte, hvor moderen er bærer af hepatitis B virus, ved fødslen eller

hurtigst muligt herefter:

30-100 IE/kg. Det kan være nødvendigt med gentagne behandlinger indtil vaccinationen virker.

I alle disse situationer anbefales det kraftigt at vaccinere mod hepatitis B virus. Den første vaccination

kan gives samme dag som human hepatitis B immunglobulin, men på forskellige injektionssteder.

Hvis du ikke viser immunrespons (ikke måleligt hepatitis B-antistof) efter vaccinationen, og hvor

fortsat forebyggelse er nødvendig, kan lægen overveje at give 500 IE (til voksne) og 8 IE/kg (til børn)

hver 2. måned.

Hvis du har brugt for meget UMAN BIG injektionsvæske, opløsning

Følgerne af en overdosis kendes ikke.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Uman Big end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

4.

Bivirkninger

UMAN BIG kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tabellen nedenfor er udarbejdet i henhold til systemorganklasser i henhold til MedDRA (SOK og

foretrukne termer).

Hyppighederne er evalueret i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig

(≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1,000 til <1/100); sjælden (≥1/10,000 til <1/1,000); meget

sjælden (<1/10,000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Der er ingen vægtige data fra kliniske forsøg, hvad angår hyppigheden af bivirkninger. De følgende

bivirkninger er rapporteret:

Systemorganklasser i

henhold

til MedDRA

Bivirkninger

Hyppighed

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner

Ikke kendt

Anafylaktisk shock

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Ikke kendt

Hjerte

Hurtige hjerteslag

Ikke kendt

Vaskulære sygdomme

Lavt blodtryk

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Ikke kendt

Opkastning

Meget sjælden

Hud og subkutane væv

Hudreaktioner

Ikke kendt

Hudrødmen

Ikke kendt

Kløe

Ikke kendt

UMAN BIG-PIL-DK-K11

Page 6 of 7

Hudkløe

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ledsmerter

Ikke kendt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Feber

Ikke kendt

Utilpashed

Ikke kendt

Kulderystelser

Ikke kendt

På injektionsstedet: smerte

Ikke almindelig

På injektionsstedet: hævelse,

rødme, hårdhed, varme,

hudkløe, udslæt, kløe

Ikke kendt

Oplysninger om sikkerhed vedrørende overførsel af smittestoffer, se punkt 2 ”Det skal du vide før du

begynder at bruge UMAN BIG”.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Børn og unge

Hyppighed, type og sværhedsgraden af bivirkninger hos børn forventes at være den samme som for

voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke UMAN BIG, hvis du bemærker at opløsningen er uklar eller har aflejringer (se også

Udseende under pkt 6. Yderligere oplysninger).

Brug ikke UMAN BIG efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

UMAN BIG indeholder:

Det aktive stof er human hepatitis B immunglobulin.

UMAN BIG-PIL-DK-K11

Page 7 of 7

UMAN BIG 180 IE/1 ml

UMAN BIG 540 IE/3

ml

Humane proteiner

100-180 g/l

100-180 g/l

af hvilke human immunglobulin til mindst

antistof til HB-antigen (anti - HBs) ikke mindre

180 IE/hætteglas

(180 IE/ml)

540 IE/hætteglas

(180 IE/ml)

Fordeling af IgG-underklasser:

63,7%

31,8%

3,3%

1,2%

Det maksimale indhold af IgA er 300 mikrogram/ml.

De øvrige indholdsstoffer er glycin, natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

UMAN BIG er en injektionsvæske, opløsning.

Opløsningen er klar og farveløs eller svagt gul eller lysebrun.

Under opbevaring kan der dannes lette uklarheder eller en lille mængde små partikler.

UMAN BIG 180 IE, injektionsvæske, opløsning: Hætteglas med 180 IE i 1 ml.

UMAN BIG 540 IE, injektionsvæske, opløsning: Hætteglas med 540 IE i 3 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Kedrion S.p.A. - Loc. Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca) Italien.

Fremstiller

Kedrion S.p.A. – S.S. 7 bis Km 19,5, S. Antimo (Napoli), Italien.

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Danmark

Uman Big

Italien

UMAN BIG

Polen

UMAN BIG

Portugal

Uman Big

Sverige

Umanbig 180 IE/ml Injektionsvätska, lösning

Tyskland

UMAN BIG

Ungarn

Umanbig 180 NE/ml oldatos injekció

Østrig

UMAN BIG 180 I.E./ml Injektionslösung

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2014

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that co-administration of Victrelis (boceprevir), a hepatitis C virus (HCV) protease inhibitor, along with certain ritonavir-boosted human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors, is not recommended at this time because of the possibility of reducing the effectiveness of the medicines, permitting the amount of HCV or HIV virus in the blood (viral load) to increase.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2017

FDA approves Mavyret for Hepatitis C

FDA approves Mavyret for Hepatitis C

The U.S. Food and Drug Administration today approved Mavyret (glecaprevir and pibrentasvir) to treat adults with chronic hepatitis C virus (HCV) genotypes 1-6 without cirrhosis (liver disease) or with mild cirrhosis, including patients with moderate to severe kidney disease and those who are on dialysis. Mavyret is also approved for adult patients with HCV genotype 1 infection who have been previously treated with a regimen either containing an NS5A inhibitor or an NS3/4A protease inhibitor but not both.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2017

FDA approves Vosevi for Hepatitis C

FDA approves Vosevi for Hepatitis C

The U.S. Food and Drug Administration today approved Vosevi to treat adults with chronic hepatitis C virus (HCV) genotypes 1-6 without cirrhosis (liver disease) or with mild cirrhosis.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2017

FDA Investigates Findings of Hepatitis A Linked to Frozen Tuna

FDA Investigates Findings of Hepatitis A Linked to Frozen Tuna

Please find more information about the Outbreak of Hepatitis A Illnesses Linked to Raw Scallops here: https://www.fda.gov/Food/RecallsOutbreaksEmergencies/Outbreaks/ucm561199.htm

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-5-2017

Hepatitis C Treatments Give Patients More Options

Hepatitis C Treatments Give Patients More Options

Advances in drug treatments approved by the Food and Drug Administration (FDA) are giving the 3.2 million Americans with chronic hepatitis C a chance at a longer, healthier life. That's welcome news for baby boomers, a generation that makes up three of four adults with the hepatitis C virus.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-3-2018

Too Few Baby Boomers Get Hepatitis C Screening

Too Few Baby Boomers Get Hepatitis C Screening

Title: Too Few Baby Boomers Get Hepatitis C ScreeningCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-3-2018

HIZENTRA (Human Immunoglobulin G) Liquid [CSL Behring AG]

HIZENTRA (Human Immunoglobulin G) Liquid [CSL Behring AG]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Ask Can Hepatitis C Be Cured Completely

Ask Can Hepatitis C Be Cured Completely

Can Hepatitis C Be Cured Completely?

US - eMedicineHealth

1-2-2018

Hizentra (CSL Behring GmbH)

Hizentra (CSL Behring GmbH)

Hizentra (Active substance: human normal immunoglobulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)649 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

HyQvia (Baxalta Innovations GmbH)

HyQvia (Baxalta Innovations GmbH)

HyQvia (Active substance: human normal immunoglobulin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)126 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2491/R/37

Europe -DG Health and Food Safety

6-1-2018

Boy Who Died 450 Years Ago Gives Clues to Hepatitis Research

Boy Who Died 450 Years Ago Gives Clues to Hepatitis Research

Title: Boy Who Died 450 Years Ago Gives Clues to Hepatitis ResearchCategory: Health NewsCreated: 1/4/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/5/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-12-2017

GAMMAPLEX (Human Immunoglobulin G) Solution [Bio Products Laboratory Limited]

GAMMAPLEX (Human Immunoglobulin G) Solution [Bio Products Laboratory Limited]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

Hepatitis C (HCV, Hep C)

Hepatitis C (HCV, Hep C)

Title: Hepatitis C (HCV, Hep C)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/19/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

7-12-2017

Hepatitis C Quiz: What is Hepatitis C?

Hepatitis C Quiz: What is Hepatitis C?

Title: Hepatitis C Quiz: What is Hepatitis C?Category: MedicineNet QuizCreated: 6/19/2013 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/7/2017 4:16:13 PM

US - MedicineNet

5-12-2017

Hepatitis C

Hepatitis C

Hepatitis C (Hep C, HCV)

US - eMedicineHealth

5-12-2017

Current and Future Medications for Hepatitis C

Current and Future Medications for Hepatitis C

Hepatitis C Medications

US - eMedicineHealth

30-11-2017

Privigen (CSL Behring GmbH)

Privigen (CSL Behring GmbH)

Privigen (Active substance: Human normal immunoglobulin (IVIg)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)8170 of Thu, 30 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/831/R/122

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2017

Hepatitis A

Hepatitis A

Hepatitis A (HAV, Hep A)

US - eMedicineHealth

20-11-2017

Hepatitis B Treatment

Hepatitis B Treatment

Hepatitis B Treatment

US - eMedicineHealth

17-10-2017

Twinrix Paediatric (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Twinrix Paediatric (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Twinrix Paediatric (Active substance: Hepatitis A and Hepatitis B vaccine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7026 of Tue, 17 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-10-2017

GAMMAKED (Human Immunoglobulin G) Injection [KEDRION BIOPHARMA, INC.]

GAMMAKED (Human Immunoglobulin G) Injection [KEDRION BIOPHARMA, INC.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

Ambirix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Ambirix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Ambirix (Active substance: Inactivated hepatitis A virus, Hepatitis B surface antigen (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6900 of Wed, 11 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

6-10-2017

Twinrix Adult (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Twinrix Adult (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Twinrix Adult (Active substance: Hepatitis A and hepatitis B vaccine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6826 of Fri, 06 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2017

Hepatitis B Vaccine

Hepatitis B Vaccine

Hepatitis B Vaccine is indicated for prevention of infection caused by all known subtypes of hepatitis B virus. Recombivax HB is approved for use in individuals of all ages.

US - RxList

28-6-2017

HYPERHEP B S/D (Hepatitis B Immune Globulin (Human)) Injection [GRIFOLS USA, LLC]

HYPERHEP B S/D (Hepatitis B Immune Globulin (Human)) Injection [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Jun 28, 2017 EST

US - DailyMed

23-6-2017

News and press releases: Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 19-22 June 2017

News and press releases: Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 19-22 June 2017

Eight medicines recommended for approval, including two medicines for chronic hepatitis C virus (HCV) infection

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-6-2017

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Title: Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 6/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-6-2017

New Combo Pill Offers Hope to Hepatitis C Patients Who Fail Other Treatment

New Combo Pill Offers Hope to Hepatitis C Patients Who Fail Other Treatment

Title: New Combo Pill Offers Hope to Hepatitis C Patients Who Fail Other TreatmentCategory: Health NewsCreated: 5/31/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/1/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-5-2017

New Hepatitis C Infections Hit 15-Year High: CDC

New Hepatitis C Infections Hit 15-Year High: CDC

Title: New Hepatitis C Infections Hit 15-Year High: CDCCategory: Health NewsCreated: 5/12/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-5-2017

New Hepatitis C Treatments More Effective, Tolerable: FDA

New Hepatitis C Treatments More Effective, Tolerable: FDA

Title: New Hepatitis C Treatments More Effective, Tolerable: FDACategory: Health NewsCreated: 5/11/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/12/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-5-2017

High Rates of Hepatitis C in Pregnancy Mirror Opioid Epidemic: CDC

High Rates of Hepatitis C in Pregnancy Mirror Opioid Epidemic: CDC

Title: High Rates of Hepatitis C in Pregnancy Mirror Opioid Epidemic: CDCCategory: Health NewsCreated: 5/11/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/12/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-5-2017

Hepatitis C Underreported in Infants

Hepatitis C Underreported in Infants

Hepatitis C Underreported in Infants

US - eMedicineHealth