Ulcerex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ulcerex 40 mg enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ulcerex 40 mg enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 47057
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

30. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ulcerex, hårde enterokapsler

1.

D.SP.NR.

27281

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ulcerex

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enterokapsel indeholder 20 eller 40 mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde enterokapsler.

20 mg

Hvid, uigennemsigtig krop, der bærer et tryk med “20”, og en lys gul, uigennemsigtig

hætte, der bærer et tryk med “ES”, som indeholder hvide til råhvide, gastroresistente

pellets. Kapselstørrelse 3.

40 mg

Hvid, uigennemsigtig krop, der bærer et tryk med “40”, og en lys orange, uigennemsigtig

hætte, der bærer et tryk med “ES”, som indeholder hvide til råhvide, gastroresistente

pellets. Kapselstørrelse 1.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Ulcerex-kapsler er indiceret hos voksne og unge fra 12 år og opefter.

Voksne

Gastro-øsofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksøsofagit

Langtidsbehandling af patienter med helet øsofagit til forebyggelse af recidiv

Symptomatisk behandling af gastro-øsofageal reflukssygdom (GERD)

47057_spc.docx

Side 1 af 18

I kombination med passende antibakterielle behandlingsregimer til eradikation af

Helicobacter pylori og

Heling af Helicobacter pylori-forbundet, duodenalt ulcer og

Forebyggelse af recidiv af peptiske ulcera hos patienter med Helicobacter pylori-

forbundne ulcera.

Patienter, der har behov for fortsat NSAID-behandling

Heling af gastriske ulcera, der er forbundet med NSAID-behandling.

Forebyggelse af gastriske og duodenale ulcera, der er forbundet med NSAID-behandling,

hos risikopatienter.

Langvarig behandling efter i.v.-induceret forebyggelse af fornyet blødning fra

peptiske ulcera.

Behandling af Zollinger-Ellison’s syndrom.

Unge fra 12

Gastro-øsofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksøsofagit

Langtidsbehandling af patienter med helet øsofagit til forebyggelse af recidiv

Symptomatisk behandling af gastro-øsofageal reflukssygdom (GERD)

I kombination med antibiotika til behandling af duodenale ulcera forårsaget af

Helicobacter pylori.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Gastro-øsofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksøsofagit

40 mg en gang daglig i 4 uger.

Yderligere 4 ugers behandling anbefales til patienter, hos hvem øsofagitten ikke er

helet, eller som har persisterende symptomer.

Langtidsbehandling af patienter med helet øsofagit til forebyggelse af recidiv

20 mg en gang daglig.

Symptomatisk behandling af gastro-øsofageal reflukssygdom (GERD)

20 mg en gang daglig hos patienter uden øsofagit. Hvis der ikke er opnået symptomkontrol

efter 4 uger, bør patienten undersøges yderligere. Når symptomerne har fortaget sig, kan

efterfølgende symptomkontrol opnås ved indtagelse af 20 mg en gang daglig. Hos voksne

kan anvendes et efter-behov-regime med indtagelse af 20 mg en gang daglig, når det er

nødvendigt. Hos NSAID-behandlede patienter, der har risiko for udvikling af gastriske og

duodenale ulcera, frarådes anvendelse af et efter-behov-regime til efterfølgende

symptomkontrol.

I kombination med passende antibakterielle behandlingsregimer til eradikation af

Helicobacter pylori og

47057_spc.docx

Side 2 af 18

Heling af Helicobacter pylori-forbundet, duodenalt ulcer og

Forebyggelse af recidiv af peptiske ulcera hos patienter med Helicobacter pylori-

forbundne ulcera.

20 mg esomeprazol med 1 g amoxicillin og 500 mg clarithromycin, alle to gange daglig i

7 dage.

Patienter, der har behov for fortsat NSAID-behandling

Heling af gastriske ulcera, der er forbundet med NSAID-behandling:

Den sædvanlige dosis er 20 mg en gang daglig. Behandlingsvarigheden er 4-8 uger.

Forebyggelse af gastriske og duodenale ulcera, der er forbundet med NSAID-behandling,

hos risikopatienter

20 mg en gang daglig.

Langvarig behandling efter IV-induceret forebyggelse af fornyet blødning fra

peptiske ulcera

40 mg en gang daglig i 4 uger efter IV-induceret forebyggelse af fornyet blødning fra

peptiske ulcera.

Behandling af Zollinger-Ellison’s syndrom.

Den anbefalede initialdosis er 40 mg esomeprazol to gange daglig. Dosen skal herefter

justeres individuelt og behandlingen fortsættes så længe det er klinisk indiceret. Vurderet

ud fra tilgængelige, kliniske data kan størstedelen af patienterne kontrolleres på doser

mellem 80 og 160 mg esomeprazol daglig. Ved doser over 80 mg daglig bør dosen deles

og gives to gange daglig.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion. På grund af

begrænset erfaring med patienter med svær nyreinsufficiens skal disse patienter behandles

med forsigtighed (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med mild til moderat nedsat

leverfunktion. Hos patienter med svært nedsat leverfunktion bør en maksimal dosis på

20 mg esomeprazol ikke overskrides (se pkt. 5.2).

Ældre

Der er ikke behov for dosisjustering hos ældre patienter.

Pædiatrisk population

47057_spc.docx

Side 3 af 18

Unge fra 12

år

Gastro-øsofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksøsofagit

40 mg en gang daglig i 4 uger.

Yderligere 4 ugers behandling anbefales til patienter, hos hvem øsofagitten ikke er helet,

eller som har persisterende symptomer.

Langtidsbehandling af patienter med helet øsofagit til forebyggelse af recidiv

20 mg en gang daglig.

Symptomatisk behandling af gastro-øsofageal reflukssygdom (GERD)

20 mg en gang daglig hos patienter uden øsofagit. Hvis der ikke er opnået symptomkontrol

efter 4 uger, bør patienten undersøges yderligere. Når symptomerne har fortaget sig, kan

efterfølgende symptomkontrol opnås ved indtagelse af 20 mg en gang daglig.

Behandling af duodenalt ulcer forårsaget af Helicobacter pylori

Ved valg af passende kombinationsbehandling skal følgende tages med i betragtning:

officielle, nationale, regionale og lokale retningslinjer vedrørende bakterieresistens,

behandlingsvarighed (som oftest 7 dage, men undertiden op til 14 dage) og passende brug

af antibakterielle midler. Behandlingen bør overvåges af en specialist.

Doseringsanbefalingen er:

Vægt

Dosering

30-40 k

Kombination med to antibiotika: Esomeprazol 20 mg, amoxicillin

750 mg og clarithromycin 7,5 mg/kg kropsvægt administreres alle

samlet to gange daglig i en uge.

> 40 kg

Kombination med to antibiotika: Esomeprazol 20 mg, amoxicillin 1

g og clarithromycin 500 mg administreres alle samlet to gange

daglig i en uge.

Børn under 12 år

Esomeprazol bør ikke anvendes til børn under 12 år, da der ikke findes tilgængelige data.

Administration

Kapslerne skal sluges hele sammen med væske. Kapslerne bør ikke tygges eller knuses.

Patienter, der har problemer med at synke kapslerne, kan åbne disse og komme indholdet i

et halvt glas ikke-kulsyreholdigt vand. Der må ikke anvendes andre væsker, da den gastro-

resistente coating kan blive opløst. Omrør og drik væsken med pellets straks eller inden for

30 minutter. Skyl glasset med et halvt glas vand og drik dette. Pellets må ikke tygges eller

knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof esomeprazol, over for substituerede benzimidazoler

eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

Esomeprazol bør ikke anvendes sammen med nelfinavir (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

47057_spc.docx

Side 4 af 18

Ved forekomst af et eller flere alarmsymptomer (f.eks. betydeligt, utilsigtet vægttab,

tilbagevendende opkastning, dysfagi, hæmatemese eller melæna), og når der er mistanke

om eller forekomst af gastrisk ulcer, bør malignitet udelukkes, da behandling med

esomeprazol kan dæmpe symptomerne og forsinke en diagnose.

Brug over længere tid

Patienter på langtidsbehandling (især patienter, der behandles i mere end et år) bør

kontrolleres regelmæssigt.

Efter-behov-behandling

Patienter på efter-behov-behandling skal instrueres i at kontakte deres læge, hvis deres

symptomer ændrer karakter.

Eradikation af

Helicobacter pylori

Ved ordinering af esomeprazol til eradikation af Helicobacter pylori bør mulige

lægemiddelinteraktioner tages i betragtning for alle bestanddele i tripelbehandlingen.

Clarithromycin er en potent inhibitor af CYP3A4, og som følge heraf bør

kontraindikationer og interaktioner for clarithromycin tages med i betragtning ved

anvendelse af tripelbehandlingen til patienter, der samtidig tager andre lægemidler, der

metaboliseres af CYP3A4, såsom cisaprid.

Gastrointestinale infektioner

Behandling med protonpumpehæmmerekan føre til en let forøget risiko for

gastrointestinale infektioner, såsom Salmonella og Campylobacter (se pkt. 5.1).

Absorption af vitamin B12

Esomeprazol kan i lighed med alle syreblokerende lægemidler reducere absorptionen af

vitamin B12 (cyancobalamin) som følge af hypo- eller aklorhydri. Dette skal tages med i

betragtning hos patienter med reducerede kropsdepoter eller risikofaktorer for reduceret

absorption af vitamin B12 ved langtidsbehandling.

Hypomagnesiæmi

Svær hypomagnesiæmi er rapporteret hos patienter behandlet med syrepumpehæmmer

(PPI’er) som esomeprazol i mindst tre måneder og i de fleste tilfælde i et år. Alvorlige tegn

på hypomagnesiæmi, såsom træthed, tetani, delirium, kramper, svimmelhed og ventrikulær

arytmi, kan forekomme, men de kan begynde snigende og kan overses. Hos de fleste

berørte patienter forbedredes hypomagnesiæmi efter magnesiumerstatning og seponering

af PPI.

For patienter, der forventes at være på langvarig behandling, eller som tager PPI’er med

digoxin eller lægemidler, der kan forårsage hypomagnesiæmi (f.eks. diuretika), bør

sundhedspersonalet overveje måling af magnesiumniveauer før start på PPI-behandling og

periodisk under behandlingen.

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpehæmmere er forbundet med meget sjældne tilfælde af SCLE. Hvis sådanne

hudreaktioner optræder, navnlig på hudområder udsat for sol, og er ledsaget af artralgi, bør

patienten straks søge læge, og lægen bør overveje at seponere Ulcerex. SCLE efter

tidligere behandling med en protonpumpehæmmer kan øge risikoen for SCLE med andre

protonpumpehæmmere.

Risiko for frakturer

Protonpumpehæmmere kan, især hvis de anvendes ved høje doser og over lang tid (> 1 år),

47057_spc.docx

Side 5 af 18

i beskedent omfang øge risikoen for hofte-, håndleds- og rygsøjlefraktur, overvejende hos

ældre eller ved tilstedeværelse af andre anerkendte risikofaktorer. Observationsstudier

tyder på, at protonpumpehæmmere kan øge den generelle risiko for fraktur med 10-40 %.

Noget af denne forøgelse kan skyldes andre risikofaktorer. Patienter med risiko for

osteoporose skal modtage behandling i overensstemmelse med aktuelle, kliniske

retningslinjer, og de bør have en tilstrækkelig indtagelse af vitamin D og calcium.

Kombination med andre lægemidler

Samtidig administration af esomeprazol og atazanavir frarådes (se pkt. 4.5). Hvis en

kombination af atazanavir og en protonpumpehæmmer vurderes uundgåelig, anbefales tæt

klinisk overvågning kombineret med en forøgelse af dosen af atazanavir til 400 mg med

100 mg ritonavir. Esomeprazol 20 mg bør ikke overskrides.

Esomeprazol er en CYP2C19-inhibitor. Ved start eller afslutning af behandling med

esomeprazol bør muligheden for interaktioner med lægemidler, der metaboliseres af

CYP2C19, tages med i betragtning. Der er observeret en interaktion mellem clopidogrel og

omeprazol (se pkt. 4.5). Den kliniske relevans af denne interaktion er uvis. Som en

sikkerhedsforanstaltning bør samtidig brug af esomeprazol og clopidogrel frarådes.

Ved ordinering af esomeprazol til efter-behov-behandling skal implikationer for

interaktioner med andre lægemidler som følge af fluktuerende plasmakoncentrationer af

esomeprazol tages med i betragtning, se pkt. 4.5.

Interferens med laboratorietest

Forhøjet Chromogranin A (CgA) kan interferere med undersøgelser for neuroendokrine

tumorer. For at undgå denne interferens bør Ulcerex seponeres mindst 5 dage inden måling

af CgA (se pkt. 5.1). Hvis indholdet af CgA og gastrin ikke er returneret til

referenceområdet ved den første måling, bør målingen gentages 14 dage efter seponering

af protonpumpehæmmeren.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Effekter af esomeprazol på farmakokinetikken for andre lægemidler

Proteaseinhibitorer

Det er blevet rapporteret, at omeprazol interagerer med nogle proteaseinhibitorer. Den

kliniske betydning af og mekanismerne bag disse rapporterede interaktioner er ikke altid

kendt. Forhøjet gastrisk pH under omeprazol-behandling kan muligvis ændre absorptionen

af proteaseinhibitorerne. Andre mulige interaktionsmekanismer er via inhibering af

CYP2C19.

For atazanavir og nelfinavir er rapporteret reducerede serumniveauer ved administration

sammen med omeprazol, og samtidig administration frarådes. Samtidig administration af

omeprazol (40 mg en gang daglig) og atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg til raske

frivillige resulterede i en væsentlig reduktion i atazanavir-eksponering (ca. 75 % fald i

AUC, C

og C

). En forøgelse af atazanavir-dosen til 400 mg kompenserede ikke for

virkningen af omeprazol på atazanavir-eksponering. Samtidig administration af omeprazol

(20 mg en gang daglig) og atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg til raske frivillige

resulterede i et fald på ca. 30 % i atazanavir-eksponeringen sammenlignet med den

eksponering, der observeredes med atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg en gang daglig

uden omeprazol 20 mg en gang daglig.

47057_spc.docx

Side 6 af 18

Samtidig administration af omeprazol (40 mg en gang daglig) reducerede nelfinavirs

middel-AUC, -C

og -C

med 36–39 %, og middel-AUC, -C

og -C

for den

farmakologisk aktive metabolit M8 blev reduceret med 75-92 %. På grund af de

tilsvarende farmakodynamiske effekter og farmakokinetiske egenskaber hos omeprazol og

esomeprazol frarådes samtidig administration af esomeprazol og atazanavir (se pkt. 4.4),

og samtidig administration af esomeprazol og nelfinavir er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

For saquinavir (med samtidig ritonavir) er rapporteret forøgede serumniveauer (80-100 %)

under samtidig omeprazol-behandling (40 mg en gang daglig). Behandling med omeprazol

20 mg en gang daglig havde ingen effekt på eksponeringen af darunavir (med samtidig

ritonavir) og amprenavir (med samtidig ritonavir). Behandling med esomeprazol 20 mg en

gang daglig havde ingen effekt på eksponeringen af amprenavir (med og uden samtidig

ritonavir). Behandling med omeprazol 40 mg en gang daglig havde ingen effekt på

eksponeringen af lopinavir (med samtidig ritonavir).

Methotrexat

Ved samtidig administration med PPI’er er der hos nogle patienter rapporteret en stigning i

methotrexatniveauerne. Ved administration af methotrexat i høje doser kan det overvejes

midlertidigt at seponere esomeprazol.

Tacrolimus

Det er blevet rapporteret, at samtidig administration af esomeprazol øger serumniveauerne

for tacrolimus. Der skal udføres øget monitorering af tacrolimuskoncentrationer samt

nyrefunktionen (kreatininclearance), og om nødvendigt skal tacrolimusdosen justeres.

Lægemidler med pH-afhængig absorption

Den mavesyrehæmmende virkning fra esomeprazol og andre PPI’er kan muligvis mindske

eller øge absorptionen af lægemidler med gastrisk pH-afhængig absorption. Som med

andre lægemidler, der reducerer mavesyren i mave-tarm-kanalen, kan absorptionen af

lægemidler såsom ketoconazol, itraconazol og erlotinib mindskes under behandling med

esomeprazol, og absorptionen af digoxin kan øges under behandling med esomeprazol.

Samtidig behandling med omeprazol (20 mg daglig) og digoxin hos raske personer

forøgede biotilgængeligheden af digoxin med 10 % (op til 30 % hos to ud af ti personer).

Digoxintoksicitet er sjældent rapporteret. Der skal dog udvises forsigtighed, når

esomeprazol gives ved høje doser hos ældre patienter. Terapeutisk lægemiddelovervågning

af digoxin bør herefter forstærkes.

Lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19

Esomeprazol inhiberer CYP2C19, det vigtigste enzym i metaboliseringen af esomeprazol.

Når esomeprazol kombineres med lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19, såsom

diazepam, citalopram, imipramin, clomipramin, phenytoin, osv., kan

plasmakoncentrationerne af disse lægemidler derfor øges, og en dosisreduktion kan være

nødvendig. Dette bør tages med i betragtning, især ved ordinering af esomeprazol til efter-

behov-behandling.

Diazepam

Samtidig administration af 30 mg esomeprazol resulterede i et 45 % fald i clearance af

CYP2C19-substratet diazepam.

47057_spc.docx

Side 7 af 18

Phenytoin

Samtidig administration af 40 mg esomeprazol resulterede i et 13 % fald i

lavpunktsplasmaniveauer af phenytoin hos epileptiske patienter.

Det anbefales at overvåge plasmakoncentrationerne af phenytoin, når behandling med

esomeprazol indledes eller afbrydes.

Voriconazol

Omeprazol (40 mg en gang daglig) forøgede voriconazols (et CYP2C19-substrat) C

med henholdsvis 15 % og 41 %.

Cilostazol

Omeprazol og ligeledes esomeprazol er begge inhibitorer af CYP2C19-enzymsystemet.

Omeprazol givet i 40 mg doser til raske forsøgspersoner viste i et crossover-forsøg øget

og AUC for cilostazol på hhv. 18 % og 26 % og øgning af den aktive metabolit med

hhv. 29 % og 69 %.

Cisaprid

Hos raske frivillige resulterede samtidig administration af 40 mg esomeprazol i en 32 %

stigning i arealet under plasmakoncentration-tids-kurven (AUC) og en 31 % forlængelse af

eliminationshalveringstiden (t

), men ingen signifikant stigning i de maksimale

plasmaniveauer af cisaprid. Det lidt forlængede QTc-interval, der observeredes efter

administration af cisaprid alene, blev ikke yderligere forlænget, når cisaprid blev givet i

kombination med esomeprazol (se også pkt. 4.4).

Warfarin

Samtidig administration af 40 mg esomeprazol til warfarin-behandlede patienter i et klinisk

forsøg viste, at koagulationstiderne lå inden for det accepterede interval. Efter

markedsføring er der imidlertid indberettet nogle få isolerede tilfælde af forhøjet INR af

klinisk signifikans under samtidig behandling. Overvågning anbefales ved start og

afslutning af samtidig esomeprazolbehandling under behandling med warfarin eller andre

coumarinderivater.

Clopidogrel

Resultater fra studier med raske forsøgspersoner har vist en farmakokinetisk

(PK)/farmakodynamisk (PD) interaktion mellem clopidogrel (300 mg loading-dosis/75 mg

daglig vedligeholdelsesdosis) og esomeprazol (40 mg oralt dagligt), hvilket resulterede i

nedsat eksponering for den aktive metabolit af clopidogrel med et gennemsnit på 40 % og

resulterede i mindsket maksimal hæmning af (ADP- induceret) blodpladeaggregering på

gennemsnitligt 14 %.

I en undersøgelse med raske forsøgspersoner var der en mindsket eksponering på næsten

40 % af den aktive metabolit af clopidogrel, når der blev givet en fast dosiskombination

med esomeprazol 20 mg + ASA 81 mg samtidigt med clopidogrel sammenlignet med

clopidogrel alene.

De maksimale niveauer for hæmning af (ADP-induceret) blodpladeaggregering hos disse

forsøgspersoner var imidlertid ens i begge grupper.

Uoverensstemmende data vedrørende kliniske implikationer af denne PK-/PD-interaktion,

hvad angår større kardiovaskulære hændelser, er rapporteret fra både

observationsundersøgelser og kliniske undersøgelser.

47057_spc.docx

Side 8 af 18

Som sikkerhedsforanstaltning bør samtidig brug af clopidogrel frarådes.

Undersøgte lægemidler uden klinisk relevante interaktioner

Amoxicillin og quinidin

Esomeprazol har vist sig ikke at have nogen klinisk relevante effekter på

farmakokinetikken for amoxicillin eller quinidin.

Naproxen eller rofecoxib

Forsøg, der evaluerede samtidig administration af esomeprazol og enten naproxen eller

rofecoxib, identificerede ingen klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner i løbet af

korttidsforsøg.

Effekter af andre lægemidler på farmakokinetikken for esomeprazol

Lægemidler, der hæmmer CYP2C19 og/eller CYP3A4

Esomeprazol metaboliseres af CYP2C19 og CYP3A4. Samtidig administration af

esomeprazol og en CYP3A4-inhibitor, clarithromycin (500 mg to gange daglig),

resulterede i en fordobling af eksponeringen (AUC) for esomeprazol. Samtidig

administration af esomeprazol og en kombineret inhibitor af CYP2C19 og CYP 3A4 kan

resultere i mere end en fordobling af esomeprazol-eksponeringen. CYP2C19- og CYP3A4-

inhibitoren voriconazol forøgede omeprazol-AUCτ

med 280 %. En dosisjustering af

esomeprazol er ikke generelt nødvendig i nogen af disse situationer. En dosisjustering bør

dog overvejes hos patienter med svært nedsat leverfunktion, og hvis langtidsbehandling er

indiceret.

Lægemidler, der inducerer CYP2C19 og/eller CYP3A4

Lægemidler, som, man ved, inducerer CYP2C19 eller CYP3A4 eller begge (såsom

rifampicin og prikbladet perikum), kan føre til reducerede serumniveauer af esomeprazol

ved en forøgelse af esomeprazol-metabolismen.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er for esomeprazol utilstrækkelige, kliniske data om eksponerede graviditeter.

Omeprazoldata fra et stort antal eksponerede graviditeter fra epidemiologiske forsøg viser

ingen tegn på en misdannende eller føtotoksisk effekt med den racemiske blanding.

Dyreforsøg med esomeprazol indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger

hvad angår embryo/fosterudvikling. Dyreforsøg med den racemiske blanding indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, fødsel eller

postnatal udvikling. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide kvinder.

Data fra anvendelse af esomeprazol hos et begrænset antal gravide kvinder (mellem 300 og

1000) indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af esomeprazol.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

47057_spc.docx

Side 9 af 18

Amning

Det er uvist, om esomeprazol udskilles i human mælk. Data for virkningen af esomeprazol

hos nyfødte/spædbørn er utilstrækkelige. Esomeprazol må ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Dyreforsøg med den racemiske blanding af omeprazol, givet ved oral administration,

indikerer ingen virkninger med hensyn til fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Esomeprazol påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger såsom svimmelhed og synsforstyrrelser er ikke almindelige (se pkt. 4.8). Hvis

de forekommer, må patienterne ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Hovedpine, mavesmerter, diarré og kvalme er blandt de mest almindeligt indberettede

bivirkninger i kliniske forsøg (og også ved brug efter markedsføring). Derudover er

sikkerhedsprofilen ens for forskellige formuleringer, behandlingsindikationer,

aldersgrupper og patientgrupper. Der er ikke identificeret nogen dosisrelaterede

bivirkninger.

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger er blevet identificeret eller er der mistanke om i det kliniske

forsøgsprogram for esomeprazol og efter markedsføring. Ingen viste sig dosisrelaterede.

Bivirkningerne klassificeres efter frekvenserne: Meget almindelige ≥1/10, almindelige

≥1/100 til <1/10, ikke almindelige ≥1/1.000 til <1/100, sjældne ≥1/10.000 til <1/1.000,

meget sjældne <1/10.000, ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Frekvens

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

sjældne

leukopeni, trombocytopeni

meget sjældne

agranulocytose, pancytopeni

Immunsystemet

sjældne

overfølsomhedsreaktioner,

f.eks. feber, angioødem og

anafylaktisk reaktion/shock

Metabolisme og ernæring

ikke almindelig

perifert ødem

sjældne

hyponatræmi

frekvens ikke kendt

hypomagnesiæmi (se

pkt. 4.4.), svær

hypomagnesiæmi kan være

forbundet med

hypocalciæmi.

Psykiske forstyrrelser

ikke almindelig

insomni

sjældne

agitation, konfusion,

depression

meget sjældne

aggression, hallucinationer

Nervesystemet

almindelig

hovedpine

ikke almindelig

svimmelhed, paræstesi,

somnolens

47057_spc.docx

Side 10 af 18

sjældne

smagsforstyrrelse

Øjne

sjældne

sløret syn

Øre og labyrint

ikke almindelig

vertigo

Luftveje, thorax og

mediastinum

sjældne

bronkospasme

Mave-tarm-kanalen

almindelig

abdominalsmerter,

konstipation, diaré, flatulens,

kvalme/opkastning, benigne

gastriske polypper

ikke almindelig

mundtørhed

sjældne

Stomatitis, gastrointestinal

candidiasis

frekvens ikke kendt

mikroskopisk kolit

Lever og galdeveje

ikke almindelig

forhøjede niveauer af

leverenzymer

sjældne

hepatitis med eller uden

gulsot

meget sjældne

leversvigt, encefalopati hos

patienter med i forvejen

eksisterende leversygdom

Hud og subkutane væv

ikke almindelig

dermatitis, pruritus, udslæt,

urticaria

sjældne

alopeci, lysfølsomhed

meget sjældne

erythema multiforme,

Stevens-Johnsons syndrom,

toksisk epidermal nekrolyse

(TEN)

frekvens ikke kendt

subakut kutan lupus

erythematosus (se pkt. 4.4).

Knogler, led, muskler og

bindevæv

ikke almindelig

fraktur af hofte, håndled eller

rygsøjle (se pkt. 4.4.)

sjældne

artralgi, myalgi

meget sjældne

muskelsvaghed

Nyrer og urinveje

meget sjældne

interstitiel nefrit; hos nogle

patienter er der samtidig

rapporteret om nyresvigt.

Det reproduktive system og

mammae

meget sjældne

gynækomasti

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

sjældne

utilpashed, øget

svedproduktion

47057_spc.docx

Side 11 af 18

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er til dato meget begrænset erfaring med bevidst overdosering. De symptomer, der er

beskrevet i forbindelse med 280 mg, var mave-tarm-symptomer og svaghed. Enkeltdoser

af 80 mg esomeprazole var uden hændelser. Der er intet kendt specifikt antidot.

Esomeprazol er i vid udstrækning plasmaproteinbundet og er derfor ikke umiddelbart

dialyserbar. Som ved ethvert tilfælde af overdosering skal behandlingen være

symptomatisk, og generelle understøttende tiltag skal iværksættes.

4.10

Udlevering

B

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod syrerelaterede forstyrrelser,

protonpumpehæmmere,

ATC-kode: A02BC05

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Esomeprazol er S-isomeren af omeprazol, som reducerer mavesyreudskillelse ved hjælp af

en specifik målrettet virkningsmekanisme. Det er en specifik inhibitor af syrepumpen i

parietalcellen. R- og S-isomeren af omeprazol har tilsvarende farmakodynamisk aktivitet.

Virkningsmekanisme

Esomeprazol er en svag base, som opkoncentreres og omdannes til den aktive form i det

stærkt sure miljø i parietalcellens sekretoriske canaliculi, hvor det hæmmer enzymet H

ATPase – syrepumpen og hæmmer både basal og stimuleret syreudskillelse.

Farmakodynamisk virkning

Efter oral dosering med esomeprazol 20 mg og 40 mg indtræder virkningsstarten inden for

en time. Efter gentagen administration af 20 mg esomeprazol en gang daglig i fem dage er

det gennemsnitlige, maksimale syreoutput efter pentagastrin-stimulering faldet 90 % ved

måling 6-7 timer efter dosering på dag fem.

Efter fem dage med oral dosering med 20 mg og 40 mg esomeprazol blev et intragastrisk

pH på over 4 opretholdt i et gennemsnitligt tidsrum på henholdsvis 13 timer og 17 timer

over 24 timer hos symptomatiske GERD-patienter.

47057_spc.docx

Side 12 af 18

Den andel af patienter, der opretholdt et intragastrisk pH på over 4 i mindst 8, 12 og

16 timer, var for esomeprazol 20 mg henholdsvis 76 %, 54 % og 24 %. De tilsvarende

andele for esomeprazol 40 mg var 97 %, 92 % og 56 %.

Der er ved brug af AUC som en surrogatparameter for plasmakoncentrationen vist et

indbyrdes forhold mellem inhibering af syreudskillelse og eksponering.

Heling af refluksøsofagit med esomeprazol 40 mg forekommer hos ca. 78 % af patienterne

efter fire uger og hos 93 % efter otte uger.

En uges behandling med esomeprazol 20 mg to gange daglig og passende antibiotika

resulterede i succesfuld eradikation af H. pylori hos ca. 90 % af patienterne.

Efter eradikationsbehandling i en uge er der intet behov for efterfølgende monoterapi med

antisekretoriske lægemidler for effektiv ulcerheling og symptomfjernelse ved

ukomplicerede duodenale ulcera.

I et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret klinisk forsøg blev patienter med

endoskopisk bekræftet peptisk ulcerblødning, der var karakteriseret som Forrest Ia, Ib, IIa

eller IIb (henholdsvis 9 %, 43 %, 38 % og 10 %), randomiseret til at få esomeprazol-

opløsning til infusion (n=375) eller placebo (n=389). Efter endoskopisk hæmostase fik

patienterne enten 80 mg esomeprazol som en intravenøs infusion over 30 minutter,

efterfulgt af en kontinuerlig infusion af 8 mg pr. time eller placebo i 72 timer. Efter den

indledende 72 timers periode fik alle patienter ikke-blindet 40 mg oral esomeprazol i

27 dage til syresuppression. Forekomsten af fornyet blødning inden for 3 dage var 5,9 % i

den esomeprazol-behandlede gruppe sammenlignet med 10,3 % for placebogruppen.

30 dage efter behandling var forekomsten af fornyet blødning i den esomeprazol-

behandlede versus den placebobehandlede gruppe 7,7 % versus 13,6 %.

Under behandling med antisekretoriske lægemidler stiger serumgastrin som reaktion på

den reducerede syreudskillelse. CgA-niveauet stiger også som følge af nedsat mavesyre.

Det forhøjede CgA-niveau kan påvirke undersøgelser for neuroendokrine tumorer.

Publicerede rapporter tyder på, at behandlingen med protonpumpeinhibitorer bør stoppes

mellem 5 dage og 2 uger før CgA-målingen. Dette skal medføre, at CgAniveauet, der kan

være fejlagtigt forhøjet som følge af PPI-behandlingen, vender tilbage til

referenceintervallet.

Hos både børn og unge er der under langtidsbehandling med esomeprazol set et øget antal

ECL-celler, hvilket muligvis er relateret til det forhøjede serumgastrin. Fundene anses ikke

for at have nogen klinisk betydning.

Under langtidsbehandling med antisekretoriske lægemidler er der rapporteret om

forekomst af glandulære cyster ved en noget forhøjet frekvens. Disse ændringer er en

fysiologisk konsekvens af udtalt inhibering af syreudskillelse, er godartede og har vist sig

at være reversible.

Nedsat gastrisk surhedsgrad generelt, og som følge af PPI’er, forårsager et øget antal af de

normalt forekommende bakterier i mave-tarm-kanalen. Behandling med PPI’er kan derfor

forårsage en let forøget risiko for gastrointestinale infektioner såsom Salmonella og

Campylobacter og hos indlagte patienter muligvis også Clostridium difficile.

47057_spc.docx

Side 13 af 18

Klinisk virkning

I to forsøg med ranitidin som en aktiv komparator viste esomeprazol en bedre virkning ved

heling af gastriske ulcera hos patienter, der brugte NSAID’er, herunder COX-2-selektive

NSAID’er.

I to forsøg med placebo som komparator viste esomeprazol en bedre virkning til

forebyggelse af gastriske og duodenale ulcera hos patienter, der brugte NSAID’er (>60 år

og/eller med et tidligere ulcer), herunder COX-2-selektive NSAID’er.

Pædiatrisk population

I et studie med pædiatriske GERD-patienter (< 1-17 år), der fik PPI-behandling over

længere tid, udviklede 61 % af børnene lave grader af ECL-cellehyperplasi uden nogen

kendt klinisk betydning og uden udvikling af atrofisk gastrit eller karcinoide tumorer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Esomeprazol er syrelabil og administreres oralt som gastroresistente pellets. In vivo-

omdannelse til R-isomeren er ubetydelig. Absorption af esomeprazol er hurtig med

maksimale plasmaniveauer ca. 1-2 timer efter dosering. Den absolutte biotilgængelighed er

64 % efter en enkelt dosis af 40 mg og stiger til 89 % efter gentagen administration en

gang daglig. For 20 mg esomeprazol er de tilsvarende værdier henholdsvis 50 % og 68 %.

Fødeindtagelse både forsinker og nedsætter absorptionen af esomeprazol. Dette har dog

ingen signifikant indflydelse på virkningen af esomeprazol på det intragastriske pH.

Fordeling

Det tilsyneladende distributionsvolumen ved steady state er hos raske personer ca.

0,22 l/kg kropsvægt. Esomeprazol er 97 % plasmaproteinbundet.

Biotransformation

Esomeprazol metaboliseres fuldstændigt af cytochrom P450-systemet (CYP). Den største

del af metabolismen af esomeprazol er afhængig af det polymorfe CYP2C19, der er

ansvarlig for dannelsen af hydroxy- og desmethylmetabolitterne af esomeprazol. Den

resterende del er afhængig af en anden specifik isoform, CYP3A4, der er ansvarlig for

dannelsen af esomeprazolsulfon, den vigtigste metabolit i plasma.

Elimination

Parametrene nedenfor afspejler overvejende farmakokinetikken hos personer med et

funktionelt CYP2C19-enzym, kraftige metabolizere.

Den totale plasma-clearance er ca. 17 l/time efter en enkelt dosis og ca. 9 l/time efter

gentagen administration. Halveringstiden for plasmaeliminering er ca. 1,3 timer efter

gentagen dosering en gang daglig. Esomeprazol elimineres fuldstændigt fra plasma mellem

doserne uden tendens til akkumulering under administration en gang daglig.

De vigtigste metabolitter af esomeprazol har ingen virkning på gastrisk syreudskillelse.

Næsten 80 % af en oral dosis af esomeprazol udskilles som metabolitter i urinen, den

resterende del i fæces. Mindre end 1 % af det oprindelige lægemiddel findes i urin.

47057_spc.docx

Side 14 af 18

Linearitet/non-linearitet

Farmakokinetikken for esomeprazol er blevet undersøgt i doser på op til 40 mg to gange

daglig. Arealet under plasmakoncentration-tids-kurven stiger ved gentagen administration

af esomeprazol. Denne stigning er dosisafhængig og resulterer i en mere end

dosisproportional stigning i AUC efter gentagen administration. Denne tids- og

dosisafhængighed skyldes et fald i første passage-metabolisme og systemisk clearance, der

sandsynligvis forårsages af en inhibering af CYP2C19-enzymet ved hjælp af esomeprazol

og/eller dets sulfonmetabolit.

Særlige patientpopulationer

Dårlige metabolizers

Ca. 2,9 ± 1,5 % af befolkningen mangler et funktionelt CYP2C19-enzym og kaldes dårlige

metabolizere. Hos disse personer katalyseres metabolismen af esomeprazol sandsynligvis

overvejende af CYP3A4. Efter gentagen administration en gang daglig af 40 mg

esomeprazol var middelarealet under plasmakoncentration-tids-kurven ca. 100 % højere

hos dårlige metabolizere end hos personer med et funktionelt CYP2C19-enzym (kraftige

metabolizere). Gennemsnitlige, maksimale plasmakoncentrationer steg med ca. 60 %.

Disse fund har ingen betydning for doseringen af esomeprazol.

Køn

Efter en enkelt dosis af 40 mg esomeprazol er middelarealet under plasmakoncentration-

tids-kurven ca. 30 % højere hos kvinder end hos mænd. Der ses ingen kønsforskel efter

gentagen administration en gang daglig. Disse fund har ingen betydning for doseringen af

esomeprazol.

Nedsat leverfunktion

Metabolismen af esomeprazol hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion kan

være reduceret. Metabolismehastigheden falder hos patienter med svært nedsat

leverfunktion og resulterer i en fordobling af arealet under plasmakoncentration-tids-

kurven for esomeprazol. Et maksimum på 20 mg bør derfor ikke overskrides hos patienter

med svært nedsat leverfunktion. Esomeprazol eller dets vigtigste metabolitter viser ingen

tendens til at akkumulere ved dosering en gang daglig.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført forsøg hos patienter med nedsat nyrefunktion. Da nyren er ansvarlig for

udskillelsen af metabolitterne af esomeprazol, men ikke for elimineringen af den

oprindelige forbindelse, forventes metabolismen af esomeprazol ikke at være ændret hos

patienter med nedsat nyrefunktion.

Ældre

Metabolismen af esomeprazol er ikke signifikant ændret hos ældre personer (71-80 år).

Pædiatrisk population

Unge i alderen 12-18 år:

Efter gentagen dosisadministration af 20 mg og 40 mg esomeprazol svarede den totale

eksponering (AUC) og tiden til opnåelse af maksimal plasmakoncentration af lægemidlet

) hos 12 til 18-årige til, hvad der ses hos voksne for begge doser af esomeprazol.

47057_spc.docx

Side 15 af 18

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet. Følgende bivirkninger er ikke

set i kliniske forsøg, men i dyreforsøg efter eksponering for koncentrationer, der svarer til

eksponering i kliniske forsøg, og anses for at være relevante for den kliniske anvendelse:

Karcinogenicitetsstudier med rotter med den racemiske blanding har vist gastrisk ECL-

cellehyperplasi og carcinoider. Disse gastriske virkninger hos rotter er resultatet af

vedvarende, udtalt hypergastinæmi som følge af nedsat mavesyreproduktion og er

observeret efter langvarig behandling af rotter med mavesyresekretionshæmmere.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold:

Rå pellets:

Carrageenan

Mikrokrystallinsk cellulose

Mannitol

Natriumhydroxid

Natriumhydrogencarbonat

Isolerende coating:

Polyvinylalkohol-PEG-copolymer

Natriumhydroxid

Talkum

Titandioxid (E171)

Kolloid hydreret silica

Gastroresistent coating:

Metacrylsyreethylacrylatcopolymer (1:1)

Triethylcitrat

Talkum

Titandioxid (E171).

Kapsler:

Ulcerex 20 mg gastroresistente kapsler:

Hætte:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

Jernoxid gul (E 172)

Krop:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

47057_spc.docx

Side 16 af 18

Ulcerex 40 mg gastroresistente kapsler:

Hætte:

Gelatine

Jernoxid rød (E 172)

Titandioxid (E 171)

Jernoxid gul (E 172)

Krop:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Beholderen skal være tæt tillukket for at beskytte mod fugt. Opbevares i den originale

yderpakning (blister) for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister

Ulcerex 20 mg gastroresistente kapsler

7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 og 100 kapsler

Ulcerex 40 mg gastroresistente kapsler

14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 og 100 kapsler

Højdensitetspolyethylen-beholdere

Ulcerex 20 mg gastroresistente kapsler

14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 og 100 kapsler

Ulcerex 40 mg gastroresistente kapsler

14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 og 100 kapsler

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlin

Tyskland

47057_spc.docx

Side 17 af 18

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

20 mg:

47056

40 mg:

47057

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. juli 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. august 2017

47057_spc.docx

Side 18 af 18

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her