UkrudtsFri TopGun Finalsan klar-til-brug

Primær information

 • Handelsnavn:
 • UkrudtsFri TopGun Finalsan klar-til-brug Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 28 g/l pelargonsyre
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • UkrudtsFri TopGun Finalsan klar-til-brug Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Hurtigt og

effektivt

resultat

Også til

ukrudt

under

hækken

Naturlige

mættede

fedtsyrer

U

k

r

u

d

t

s

F

r

i

T

o

p

G

u

n

F

i

n

a

l

s

a

n

k

l

a

r

-

t

i

l

-

b

r

u

g

Rækker til 1000 ukrudtsplanter

0,75 l

Klar til brug

WWW.ECOSTYLE.DK

Tlf.: 70 22 70 67

Distributør: ECOstyle A/S,

Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV

02/16 · Varenr. 1063

UkrudtsFri Topgun Finalsan klar-til-brug

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for

ikke at bringe menneskers sund-

hed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse

af

nedenstående

særligt

fremhævede

forskrifter

kan medføre straf: Må kun an-

vendes

til

ukrudtsbekæmpelse

parkeringsarealer,

veje,

ind-

kørsler, fortove, havegange, ter-

rasser,

udyrkede

arealer

og

arealer med vedagtige kulturer.

Brugsanvisningens doseringsan-

givelser

ikke

overskrides.

Undgå forurening af vandmiljø-

et med produktet eller med be-

holdere, der har indeholdt pro-

duktet.

Undgå

forurening

dræn

gårdspladser

veje

(SP1). Opbevares utilgængeligt

for børn (P102). Må ikke opbe-

vares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Kommer midlet i

øjnene

skylles

grundigt

vand.

Deklaration

Ukrudtsmiddel nr. 364-13. Omfattet af

Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-

middelforordningen 1107/2009.

28 g/l (2,8% w/w) pelargonsyre (fedtsyrer).

Nettoindhold: 0,75 liter.

Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Holdbar 5 år efter produktionsdato. Produk-

tionsdato og batchnr. er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver:

Neuforff

GmbH

Mühle

D-31860 Emmerthal, Tyskland

Indhold: 0,75 l Klar til brug

Brugsanvisning

UkrudtsFri bekæmper de fleste enårige ukrudtsplan-

ter. Ukrudtet bekæmpes ved at dække planten grun-

digt med sprøjtningen. Få timer efter udbringning vil

ukrudtet visne og dø. Planter med kraftige rødder be-

kæmpes dog ikke og genbehandling kan i visse tilfælde

være nødvendigt. UkrudtsFri kan også anvendes til

bekæmpelse af ukrudt under træer, hække, buske m.v.

Hvis bladene ved et uheld rammes, vil de blot svides.

Denne flaske rækker til ca. 1000 ukrudtsplanter (svarer

til 9m

ukrudtsplanter).

Bedst effekt opnås ved temperaturer over 10°C og når

ukrudtet er 5-10 cm stort. Undgå at ramme planter,

som ønskes bevaret. Undgå at sprøjte med udsigt til

regn og sprøjt ikke i blæsevejr.

Der kan efter 2 dage genplantes på behandlede area-

ler. Sprøjteudstyret rengøres efter brug med vand.

Bemærk: Samme areal må max. behandles 4 gange pr

vækstsæson og med minimum 21 dages mellemrum.

Opbevaring & bortskaffelse

Produktet skal opbevares frostfrit. Indholdet/beholde-

ren bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og

rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballa-

gen må ikke genbruges.

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange,

terrasser, udyrkede arealer og på arealer med vedagtige kulturer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke

autorisation.