UkrudtsFri KVIK Koncentrat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • UkrudtsFri KVIK Koncentrat Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 186,7 g/l pelargonsyre
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • UkrudtsFri KVIK Koncentrat Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Hurtigt og

effektivt

resultat

Også til

ukrudt

under

hækken

Naturlige

mættede

fedtsyrer

1 l

Koncentrat

Rækker til ca. 8.000

ukrudtsplanter

U

k

r

u

d

t

s

F

r

i

K

V

I

K

K

o

n

c

e

n

t

r

a

t

10/14 · Varenr. 1064

Indhold: 1000 ml koncentrat

Brugsanvisning

UkrudtsFri KVIK bekæmper de fleste enårige

ukrudtsplanter. Ukrudtet bekæmpes ved at

dække planten grundigt med sprøjtningen. Få

timer efter udbringning vil ukrudtet visne og

dø. Planter med kraftige rødder bekæmpes

dog ikke og genbehandling kan i visse tilfælde

være nødvendigt. UkrudtsFri kan også anven-

bekæmpelse

ukrudt

under

træer,

hække, buske m.v. Hvis bladene ved et uheld

rammes, vil de blot svides.

Opblanding og udbringning

Omryst og opbland hele flaskens indhold med

6 l vand i egnet sprøjteudstyr. Bedst effekt op-

nås ved udsprøjtning ved temperaturer over

10°C og når ukrudtet er 5-10 cm stort. Undgå

at ramme planter, som ønskes bevaret. Undgå

at sprøjte med udsigt til regn og sprøjt ikke i

blæsevejr. Der kan efter 2 dage genplantes på

behandlede arealer. Sprøjteudstyret rengøres

efter brug med vand. 1 l koncentrat rækker op-

blandet til ca. 8.000 ukrudtsplanter svarende

til ca 70m

ukrudtsplanter. Bemærk: Samme

areal må max. behandles 4 gange pr vækstsæ-

son og med minimum 21 dages mellemrum.

Opbevaring og bortskaffelse

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overens-

stemmelse med kommunale regler for affalds-

håndtering (P501): Tom emballage og rester

skal afleveres til den kommunale affaldsord-

ning

farligt

affald.

Emballagen

ikke

genbruges. Produktet skal opbevares frostfrit.

03/16 · Varenr. 1064

UkrudtsFri KVIK Koncentrat

Deklaration

Ukrudtsmiddel

364-47.

Omfattet

Miljøministeriets

bekendtgørelse

bekæmpelsesmidler

plantebeskyt-

telsesmiddelforordningen 1107/2009.

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Pelargonsyre 186,7 g/l (18,7% w/w) (sva-

rende til ammoniumsalt af Pelargonsyre

186,7 g/l (18,7% w/w).

Holdbar

efter

produktionsdato.

Produktionsdato og batchnr. er påtrykt

emballagen.

Nettoindhold: 1 l

Godkendelsesindehaver:

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3,

D-31860 Emmerthal, Tyskland

WWW.ECOSTYLE.DK - TLF.: 70 22 70 67

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at

bringe menneskers sundhed og miljøet i

fare (EUH401). Forårsager alvorlig øjenir-

ritation (H319). Overtrædelse af neden-

stående

særligt

fremhævede

forskrifter

kan medføre straf: Må kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse på parkeringsare-

aler, veje, indkørsler, fortove, havegan-

ge, terrasser, udyrkede arealer og på

arealer med vedagtige kulturer. Brugs-

anvisningens

doseringsangivelser

ikke overskrides. Undgå forurening af

vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overflade-

vand / Undgå forurening via dræn fra

gårdspladser og veje (SP1). Opbevares

utilgængeligt for børn (P102). Må ikke

opbevares

sammen

med

fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring

da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsig-

tigt

vand

flere

minutter.

Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan

gøres

let.

Fortsæt

skylning(P305+P351

+P338). Ved vedvarende øjenirritation:

Søg lægehjælp (P337+P313).

BLANDINGSFORHOLD

1000 ml UkrudtsFri + 6 liter

vand (1:6)

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, for-

tove, havegange, terrasser, udyrkede arealer og på arealer med vedagtige kulturer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere,

og kræver ikke autorisation.