Typhim VI

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Typhim VI injektionsvæske, opløsning
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Typhim VI injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14739
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Typhim Vi, 25 mikrogram/dosis, injektionsvæske, opløsning

Tyfoid polysaccharid vaccine

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge denne vaccine, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Typhim Vi til dig personligt. Lad derfor være med at give Typhim Vi til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet , hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Typhim Vi

Sådan skal du bruge Typhim Vi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1

VIRKNING OG ANVENDELSE

Typhim Vi er en vaccine. Vacciner bruges til at beskytte mod infektionssygdomme.

Typhim Vi hjælper med at beskytte dig eller dit barn, der er 2 år eller ældre mod tyfoid feber.

Vigtigt

Typhim Vi vil kun hjælpe til forebyggelse af denne sygdom, hvis den er forårsaget af den samme

bakterie, som er anvendt til produktionen af vaccinen. Du, eller dit barn, kan stadig få

infektionssygdomme, hvis de er forårsaget af andre bakterier.

2

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE TYPHIM VI

Brug ikke Typhim Vi hvis du, eller dit barn:

er overfølsom (allergisk) over for:

det aktive stof, eller et af de øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6)

andre vacciner, der indeholder nogle af de stoffer, som er vist i afsnit 6

har høj feber eller en akut sygdom. Vaccination med Typhim Vi skal udsættes, til du eller dit

barn er blevet rask.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Typhim Vi

Fortæl det til lægen, før vaccination, hvis:

Du eller dit barn er overfølsom (allergisk) over for formaldehyd. Dette skyldes, at dette stof er

anvendt under produktionen af Typhim Vi, og der stadig kan være upåviselige spor af dette stof

i vaccinen;

Du eller dit barn har problemer med immunsystemet, eller du eller dit barn modtager

immunundertrykkende behandling. Det anbefales at udsætte vaccinationen indtil ophør af en

sådan sygdom eller behandling. Indgivelse af Typhim Vi til personer, der har kroniske

problemer med deres immunsystem (herunder HIV-infektion) anbefales, men immunitet mod

infektioner efter modtagelse af vaccinen, er muligvis ikke så god som hos personer med god

immunitet over for infektioner;

Du eller dit barn har thrombocytopeni (mangel på blodplader) eller en blødningsforstyrrelse

(såsom hæmofili), fordi du eller dit barn kan bløde ved injektionsstedet.

Besvimelse kan opstå (hovedsageligt hos helt unge) efter, eller endda før, en injektion med en kanyle.

Fortæl det derfor til din læge eller sygeplejerske, hvis du eller dit barn besvimede i forbindelse med

en tidligere injektion.

Brug af anden medicin

Typhim Vi kan gives samtidig med andre almindelige vacciner: gul feber, difteri, stivkrampe, polio,

rabies fremstillet på Vero-celler, meningitis A+C, Hepatitis A og Hepatitis B.

Din læge eller sygeplejerske vil give de to injektioner på forskellige injektionssteder, og vil anvende

separate injektionssprøjter til hver injektion.

Fortæl det altid til lægen, sygeplejersken eller apoteket, hvis du eller dit barn bruger anden medicin

eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Spørg din læge/sygeplejerske eller apoteket, hvis der er noget du ikke forstår.

Graviditet og amning

Typhim Vi må kun anvendes til gravide kvinder hvis det er absolut nødvendigt, og efter en vurdering

af risikoen for fosteret over for fordelene for moderen.

Da det ikke vides, om vaccinen udskilles i modermælken, skal der udvises forsigtighed ved

vaccination af ammende mødre med Typhim Vi.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Typhim Vi

Typhim Vi indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

Typhim Vi kan indeholde små mængder formaldehyd. Hvis De er overfølsom over for formaldehyd,

skal De fortælle det til lægen, inden De får vaccinen.

3

SÅDAN SKAL DU BRUGE TYPHIM VI

Dosering

Voksne og børn fra 2 år modtager én 0,5 ml dosis.

Børn under 2 år: som med andre polysakkaride vacciner, kan antistofresponset være mangelfuldt hos

børn under 2 år.

Hvis personen stadig er risikoudsat, bør revaccination udføres med et maksimalt interval på 3 år.

Vaccination bør udføres mindst 2 uger før en mulig udsættelse for infektion med

Salmonella typhi

Indgivelsesmåde og -vej

Typhim Vi indgives som en injektion i musklen eller dybt under huden.

4

BIVIRKNINGER

Typhim Vi kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I kliniske undersøgelser var de hyppigst indberettede bivirkninger efter vaccination med TYPHIM Vi

milde reaktioner på injektionsstedet (smerte ved injektionsstedet, forhærdning eller rødme ved

injektionsstedet, eller feber). Disse blev normalt set inden for 48 timer efter vaccination, og ophørte

efter 2 dage.

Data efter markedsføring

Følgende yderligere bivirkninger er indberettet, baseret på spontane indberetninger, under kommerciel

anvendelse af TYPHIM Vi. Disse hændelser blev indberettet meget sjældent. Den præcise hyppighed

for forekomsten kan dog ikke beregnes.

Immunsystemet

Anafylaktiske reaktioner, serumsyge, anafylaktisk shock

Nervesystemet

Hovedpine

Besvimelse som reaksjon på injeksjon

Luftveje, thorax og mediastinum

Astma.

Mave-tarmkanalen

Kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter.

Hud og subkutane væv

Allergiske reaktioner såsom kløe, udslæt, nældefeber.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Arthralgi, myalgi.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Træthed, utilpashed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du> tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5

OPBEVARING

Opbevar Typhim Vi utilgængeligt for børn.

Opbevar Typhim Vi i køleskab (2

C). Må ikke nedfryses. Opbevar Typhim Vi i original

emballage, da det er følsomt for lys.

Brug ikke Typhim Vi efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Typhim Vi, indeholder:

Aktivt stof:

Renset Vi kapsel-polysaccharid fra

Salmonella typhi

Ty2 stamme

) – 0,025 mg per 0,5 ml dosis.

Øvrige indholdsstoffer:

Phenol, natriumchlorid, dinatriumphosphat, mononatriumphosphat og vand til injektion.

Typhim Vis udseende og pakningstørrelser

Pakningsstørrelser

Hætteglas med prop.

Injektionssprøjte med påsat kanyle.

Injektionssprøjte uden kanyle.

Injektionssprøjte med en eller to separate kanyler (til hver sprøjte).

Pakninger med 1 eller 10 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sanofi Pasteur MSD

Airport Plaza

Building Montreal

Leonardo da Vincilaan 19

B-1831 Diegem

Belgien

Fremstiller

Sanofi Pasteur,

58 Avenue Leclerc,

F-69006 Lyon,

Frankrig

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 25/06/2015

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

Som ved enhver vaccine skal relevant medicinsk behandling og overvågning være umiddelbart

tilgængelig i tilfælde af sjældne anafylaktiske reaktioner eller alvorlige allergiske reaktioner efter

injektion af vaccinen. Som en sikkerhedsmæssig forholdsregel, skal epinephrininjektion (1:1000)

være umiddelbart tilgængelig i tilfælde af uventede anafylaktiske eller alvorlige allergiske reaktioner.

Før injektion af et biologisk produkt, skal den person, der er ansvarlig for injektionen tage alle

forholdsregler til forebyggelse af allergiske eller andre former for reaktioner.

Må ikke indgives som intravaskulær injektion: sørg for at kanylen ikke gennemtrænger et blodkar.

Som ved enhver injektionsvaccine skal vaccinen gives med forsigtighed til personer med

trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser, da der kan forekomme blødning efter intramuskulær

injektion hos sådanne personer.

Vaccinen skal bringes til stuetemperatur før anvendelse.

I tilfælde af injektionssprøjter uden kanyle skal kanylen påsættes på enden af den fyldte

injektionssprøjte og derefter drejes 90 grader.

Omrystes umiddelbart før injektion.

Vaccinen må ikke blandes med andre lægemiddelpræparater i samme injektionssprøjte.

Se også afsnit 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE Typhim Vi

19-4-2018

NGB Corp. Recalls NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom Because of Possible <em>Salmonella</em> Contamination

NGB Corp. Recalls NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom Because of Possible <em>Salmonella</em> Contamination

NGB Corp. of West Jordan, Utah is voluntarily recalling NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom labeled bottles of encapsulated product because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom by NGB Corp.: Recall - Possible Salmonella Contamination

NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom by NGB Corp.: Recall - Possible Salmonella Contamination

NGB Corp. of West Jordan, Utah is voluntarily recalling NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom labeled bottles of encapsulated product because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infec...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

Certain Kratom-Containing Powder Products by Viable Solutions: Recall -Possible Salmonella Contamination

Certain Kratom-Containing Powder Products by Viable Solutions: Recall -Possible Salmonella Contamination

Viable Solutions of Nampa, ID has initiated a recall of certain Kratom-containing powder products, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella can result...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

TruPet LLC Recalls Boost Me Mighty Meaty Beef Topper Meal Enhancer Because of Possible <em>Salmonella</em> Contamination

TruPet LLC Recalls Boost Me Mighty Meaty Beef Topper Meal Enhancer Because of Possible <em>Salmonella</em> Contamination

TruPet, LLC of Milford, OH, is voluntarily recalling a limited amount of Boost Me Mighty Meaty Beef Topper Meal Enhancer because the products have the potential to be contaminated with Salmonella. The recall is limited to 400 cases of the product, as identified below.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-4-2018

Vitakraft Sun Seed Recalls of Sunseed Vita Prima Sugar Glider Food Due to Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

Vitakraft Sun Seed Recalls of Sunseed Vita Prima Sugar Glider Food Due to Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

Vitakraft Sun Seed Inc. of Weston, OH, is voluntarily recalling one lot of Sunseed Vita Prima Exotics Sugar Glider Formula because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-4-2018

Rose Acre Farms Recalls Shell Eggs Due to Possible Health Risk

Rose Acre Farms Recalls Shell Eggs Due to Possible Health Risk

Through an abundance of caution Rose Acre Farms of Seymour, Indiana is voluntarily recalling 206,749,248 eggs because they have the potential to be contaminated with Salmonella Braenderup, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy individuals infected with Salmonella Braenderup can experience fever, diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-4-2018

Maeng Da Red Powder and Capsules by Club 13: Recall - Possible Contamination With Salmonella

Maeng Da Red Powder and Capsules by Club 13: Recall - Possible Contamination With Salmonella

Salmonella can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

"Organic Traditions Shatavari Powder" sold at Choices Markets Yaletown in Vancouver, B.C., contaminated with Salmonella

"Organic Traditions Shatavari Powder" sold at Choices Markets Yaletown in Vancouver, B.C., contaminated with Salmonella

Health Canada is advising Canadians that one lot of “Organic Traditions Shatavari Powder” is being voluntarily recalled by Advantage Health Matters Inc. Company testing found Salmonella bacteria contamination, which may pose serious health risks. According to Advantage Health Matters Inc., 13 units from the affected lot were distributed. Of the 13 units, only 2 packages, sold at Choices Markets Yaletown (1202 Richards Street) in Vancouver, B.C., have not been recovered.

Health Canada

5-4-2018

Global Commodities Corporation Recalls Buenas Grated Coconut due to Possible Health Risk

Global Commodities Corporation Recalls Buenas Grated Coconut due to Possible Health Risk

Global Commodities Corporation, Hayward, CA is recalling one lot of Buenas Brand frozen grated coconut because they have the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella can...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

Kratom-containing Products by Triangle Pharmanaturals: Mandatory Recall - Risk of Salmonella

Kratom-containing Products by Triangle Pharmanaturals: Mandatory Recall - Risk of Salmonella

Salmonella bacteria can cause the foodborne illness salmonellosis. Most people infected with salmonella develop diarrhea, fever and abdominal cramps 12 to 72 hours after infection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

Nutrizone Expands Recall of Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible Salmonella Health Risk

Nutrizone Expands Recall of Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible Salmonella Health Risk

NutriZone, LLC is adding Nirvanio Special Reserve Kratom Blend, to its recall of 4 dietary supplements because it has the potential to be contaminated with Salmonella . Salmonella , is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

FDA Orders Mandatory Recall for Kratom Products Due to Risk of <em>Salmonella</em>

FDA Orders Mandatory Recall for Kratom Products Due to Risk of <em>Salmonella</em>

Today, the U.S. Food and Drug Administration announced it has issued a mandatory recall order for all food products containing powdered kratom manufactured, processed, packed, or held by Triangle Pharmanaturals LLC, after several were found to contain salmonella. The agency took this action after the company failed to cooperate with the FDA’s request to conduct a voluntary recall. This is the first time the agency has issued a mandatory recall order to protect Americans from contaminated food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

Dietary Supplements by Nutrizone: Recall - Potential for Salmonella Contamination

Dietary Supplements by Nutrizone: Recall - Potential for Salmonella Contamination

Salmonella can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

FDA orders mandatory recall for kratom products due to risk of salmonella

FDA orders mandatory recall for kratom products due to risk of salmonella

Today, the U.S. Food and Drug Administration announced it has issued a mandatory recall order for all food products containing powdered kratom manufactured, processed, packed, or held by Triangle Pharmanaturals LLC, after several were found to contain salmonella. The agency took this action after the company failed to cooperate with the FDA’s request to conduct a voluntary recall. This is the first time the agency has issued a mandatory recall order to protect Americans from contaminated food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-4-2018

Nutrizone Recalls Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

Nutrizone Recalls Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

NutriZone, LLC of Houston, Texas is recalling 4 different dietary supplements because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella, is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-3-2018

Health Nut Factory Recalls Organic Coconut Smiles Because Of Possible Health Risk

Health Nut Factory Recalls Organic Coconut Smiles Because Of Possible Health Risk

Healthy Nut Factory of Bayside, NY is recalling 7 oz. Pouches of Organic Coconut Smiles because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella can result in the org...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-3-2018

Darwin’s Natural Pet Products Issues Voluntary Recalls for Darwin’s Brand Dog Foods Due To Contamination Salmonella And Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli O128

Darwin’s Natural Pet Products Issues Voluntary Recalls for Darwin’s Brand Dog Foods Due To Contamination Salmonella And Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli O128

Darwin’s Natural Pet Products of Tukwila, Wash., a manufacturer of fresh raw meals for dogs, today announced it is voluntarily recalling a total of four lots of products after testing showed that some of the Chicken and Duck with Organic Vegetables Meals for Dogs may contain Salmonella, and the Turkey with Organic Vegetables Meals for Dogs sample may contain Salmonella and E. coli O128. These pathogens can cause serious and sometimes fatal infections.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-3-2018

Blue Ridge Beef Voluntarily Recalls BRB Complete Raw Pet Food Lot#GA0131 Because of Possible Contamination

Blue Ridge Beef Voluntarily Recalls BRB Complete Raw Pet Food Lot#GA0131 Because of Possible Contamination

Blue Ridge Beef of Eatonton, GA, is voluntarily recalling lot#GA0131 of BRB Complete raw pet food because of the potential of contamination with Salmonella and Listeria monocytogenes. The cause of the recall: This recall was initiated after samples collected and tested by the FDA showed positive for Salmonella and Listeria monocytogenes. There has been no consumer or pet illnesses in association with this product. Blue Ridge Beef is voluntarily recalling this product lot as a commitment to consumer and p...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-3-2018

Eclipse Kratom by Tamarack: Recall - Possible Salmonella Contamination

Eclipse Kratom by Tamarack: Recall - Possible Salmonella Contamination

Salmonella can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-3-2018

Tamarack Inc. Recalls Eclipse Kratom Because of Possible Salmonella Contamination

Tamarack Inc. Recalls Eclipse Kratom Because of Possible Salmonella Contamination

Tamarack Inc. of Roy, Utah is voluntarily recalling Eclipse Kratom-containing powder products because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella can result in t...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

PDX Aromatics Issues Second Expanded Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics Issues Second Expanded Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, and Soul Speciosa, is again expanding the scope of their 3/9/2018 and 3/15/2018 voluntary recalls to include certain red vein and green vein kratom powder and capsule products because they have the potential to be contaminated with Salmonella. The second expanded recall is being initiated in response to additional positive findings of Salmonella associated with PDX Aromatics’ products following the FDA’s investigation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-3-2018

Twelve Haggen Stores Voluntarily Recall Select Deli Products in Cooperation with Taylor Farms’ Onion Recall Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

Twelve Haggen Stores Voluntarily Recall Select Deli Products in Cooperation with Taylor Farms’ Onion Recall Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

In cooperation with the Taylor Farms recall of diced yellow onions that may be contaminated with Salmonella, 12 Haggen stores are voluntarily recalling deli products that contain raw Taylor Farms brand diced yellow onions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-3-2018

Natural Grocers Issues Recall on Coconut Smiles Organic Due to <em>Salmonella</em>

Natural Grocers Issues Recall on Coconut Smiles Organic Due to <em>Salmonella</em>

Vitamin Cottage Natural Food Markets, Inc., a Lakewood, Colorado-based natural grocery chain, is recalling Natural Grocers brand 10-ounce Coconut Smiles Organic due to the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rar...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-3-2018

International Harvest, Inc. Recalls Organic Go Smile! Raw Coconut Because of Possible Health Risk

International Harvest, Inc. Recalls Organic Go Smile! Raw Coconut Because of Possible Health Risk

International Harvest, Inc of Mount Vernon, NY is recalling 14,620 lbs. of bulk and 24,270 bags of Organic Go Smile! Raw Coconut, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infec...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-3-2018

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, and Soul Speciosa, is expanding the scope of their 3/9/2018 voluntary recall of certain kratom white vein powder and capsule products and red vein powder products because they have the potential to be contaminated with Salmonella. The expanded recall is being initiated in response to additional positive findings of Salmonella associated with Aromatics' products following the FDA initial investigation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-3-2018

River Valley Sprouts Recalls Alfalfa Sprouts and Garlic Alfalfa Sprouts Due to Possible Salmonella Contamination

River Valley Sprouts Recalls Alfalfa Sprouts and Garlic Alfalfa Sprouts Due to Possible Salmonella Contamination

River Valley Sprouts is voluntarily recalling its 5 ounce Alfalfa Sprouts, 4 ounce Alfalfa Sprouts, 5 ounce Garlic/Alfalfa and 5 ounce Variety sprouts because they have the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail, elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons often experience fever, diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with salmonella can ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-3-2018

Kratom-containing Powder Products by PDX Aromatics: Recall - Potential for Contamination with Salmonella

Kratom-containing Powder Products by PDX Aromatics: Recall - Potential for Contamination with Salmonella

Salmonella contamination can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Raw Basics, LLC. Recalls Tucker’s 5lb Pork-Bison Box Because of Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

Raw Basics, LLC. Recalls Tucker’s 5lb Pork-Bison Box Because of Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

Raw Basics, LLC. of Pleasant Prairie, WI is recalling 540lb of 5lb Pork-Bison Boxes because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-3-2018

Steve’s Real Food Voluntarily Recalls Raw Frozen Dog Food Turkey Canine Recipe Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

Steve’s Real Food Voluntarily Recalls Raw Frozen Dog Food Turkey Canine Recipe Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

Steve’s Real Food of Salt Lake City, Utah is voluntarily recalling one lot of 5lb Raw Frozen Dog Food Turkey Canine Recipe due to their potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-2-2018

Recall Expansion Smokehouse Pet Products Inc. Recalls All Lots Of “Beefy Munchies” Sold Nationwide Because Of Possible <em> Salmonella</em> Contamination

Recall Expansion Smokehouse Pet Products Inc. Recalls All Lots Of “Beefy Munchies” Sold Nationwide Because Of Possible <em> Salmonella</em> Contamination

Smokehouse Pet Products, Inc. of Sun Valley, CA is recalling all sizes and package types of dog treats labeled as “Beefy Munchies,” because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-2-2018

Redbarn Pet Products Issues Voluntary Recall of Dog Chews

Redbarn Pet Products Issues Voluntary Recall of Dog Chews

With an extreme abundance of caution, and with the care and concern of pets top of mind, Redbarn Pet Products, LLC of Long Beach, CA is voluntarily recalling a single product, Redbarn’s 7-inch Bully Stick three pack, because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surf...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2018

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws for Paws of Minneapolis, MN is recalling approximately 4,000 pounds of its 5 lb. and 1 lb. chubs of Ground Turkey Pet Food because they have the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the product and there is risk to humans from handling contaminated products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-2-2018

Smokehouse Pet Products Inc Recalls Limited Lots of “Beefy Munchies” Sold Regionally Because of Possible Salmonella Contamination

Smokehouse Pet Products Inc Recalls Limited Lots of “Beefy Munchies” Sold Regionally Because of Possible Salmonella Contamination

Smokehouse Pet Products, Inc. of Sun Valley, CA is recalling 4-oz bags of dog treats labeled as “Beefy Munchies,” because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2018

"Zero For Him" Dietary Supplement by Break Ventures/California Basics: Recall - Possible Salmonella Contamination

"Zero For Him" Dietary Supplement by Break Ventures/California Basics: Recall - Possible Salmonella Contamination

Salmonella can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2018

Arthri-D 120ct Dietary Supplement by Arthri-D: Recall - Possible Salmonella Contamination

Arthri-D 120ct Dietary Supplement by Arthri-D: Recall - Possible Salmonella Contamination

Salmonella can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

Break Ventures/California Basics Recalls "Zero For Him" 150ct Lot#1710-638 Because of Possible Health Risk

Break Ventures/California Basics Recalls "Zero For Him" 150ct Lot#1710-638 Because of Possible Health Risk

Break Ventures/California Basics is recalling its Dietary Supplement "Zero for Him 150ct" Lot#1710-638(the "Product") because it may be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

Arthri-D, LLC Recalls Arthri-D Lot#1701-092 Because of Possible Health Risk

Arthri-D, LLC Recalls Arthri-D Lot#1701-092 Because of Possible Health Risk

Arthri-D, LLC is recalling its Dietary Supplement "Arthri-D 120ct" Lot#1701-092 (the "Product") because it may be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-1-2018

Evershing International Trading Company Recalls Frozen Shredded Coconut Because of Possible Health Risk

Evershing International Trading Company Recalls Frozen Shredded Coconut Because of Possible Health Risk

Evershing International Trading Company is recalling 16 ounces Coconut Tree Brand Frozen Shredded Coconut because they have the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune system. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella c...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-10-2017

Relish Foods, Inc. Recalls Frozen Tuna Loins Because of Possible Health Risk

Relish Foods, Inc. Recalls Frozen Tuna Loins Because of Possible Health Risk

On October 13, 2017, Relish Foods, Inc. of Culver City, Calif., voluntarily initiated the recall of frozen Newport brand 5 to 8 lb. tuna loins. The recall has since expanded to include: 3 to 5 lb. tuna loins, 6 oz. tuna steaks, and 4 oz. tuna steaks. The recall is the result of sampling by the FDA which revealed that the product has potential to contain the bacteria Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with w...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-9-2017

Bravo Produce Inc. Retira Maradol Papaya de Productores y Exportadores de Carica Papaya de Tecomán y Costa Alegre SPR de RL y empacadas por Frutas Selectas de Tijuana, S. de R.L. de C.V. Por posible riesgo a la salud

Bravo Produce Inc. Retira Maradol Papaya de Productores y Exportadores de Carica Papaya de Tecomán y Costa Alegre SPR de RL y empacadas por Frutas Selectas de Tijuana, S. de R.L. de C.V. Por posible riesgo a la salud

Bravo Produce Inc de San Ysidro, está retirando Maradol Papaya, cultivadas por Productores y Exportadores de Carica Papaya de Tecoman y Costa Alegre SPR de RL y empacadas por Frutas Selectas de Tijuana, S. de R.L. de C.V., como manera preventiva, debido a que dicho producto ha probado positivo para Salmonella, es de suma importancia mencionar que dicha bacteria puede afectar a niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos débiles. Los síntomas a experimentar son fiebre, diarrea, náusea, vóm...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2017

Freshtex Produce Recalls “Valery” Brand Maradol Papayas Due to Possible Health Risk

Freshtex Produce Recalls “Valery” Brand Maradol Papayas Due to Possible Health Risk

Freshtex Produce of Alamo, TX is voluntarily recalling “Valery” brand Maradol Papayas grown and packed by Carica de Campeche, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-8-2017

Grande Produce emite retiro voulantrio del mercado de una cantidad limitada de Papaya "Caribeña" por un potencial de riesgo contra la salud.”

Grande Produce emite retiro voulantrio del mercado de una cantidad limitada de Papaya "Caribeña" por un potencial de riesgo contra la salud.”

Salmonella is an organism that can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with salmonella often experience fever, diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Company Recalls More Than 200 Million Eggs Due to Salmonella Scare

Company Recalls More Than 200 Million Eggs Due to Salmonella Scare

Title: Company Recalls More Than 200 Million Eggs Due to Salmonella ScareCategory: Health NewsCreated: 4/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-4-2018

Kratom-Linked Salmonella Outbreak Widens: CDC

Kratom-Linked Salmonella Outbreak Widens: CDC

Title: Kratom-Linked Salmonella Outbreak Widens: CDCCategory: Health NewsCreated: 4/6/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-4-2018

FDA Recalls Kratom Products Due to Salmonella Threat

FDA Recalls Kratom Products Due to Salmonella Threat

Title: FDA Recalls Kratom Products Due to Salmonella ThreatCategory: Health NewsCreated: 4/3/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/4/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

17-3-2018

Kratom-Linked Salmonella Outbreak Expands: CDC

Kratom-Linked Salmonella Outbreak Expands: CDC

Title: Kratom-Linked Salmonella Outbreak Expands: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-3-2018

Salmonella Cases Linked to Chicken Salad Now Total 170

Salmonella Cases Linked to Chicken Salad Now Total 170

Title: Salmonella Cases Linked to Chicken Salad Now Total 170Category: Health NewsCreated: 3/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-3-2018

RIZE 2 THE OCCASION Capsule [We Care Distributor Inc.]

RIZE 2 THE OCCASION Capsule [We Care Distributor Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

Pet Guinea Pigs Likely Cause of Multistate Salmonella Outbreak: CDC

Pet Guinea Pigs Likely Cause of Multistate Salmonella Outbreak: CDC

Title: Pet Guinea Pigs Likely Cause of Multistate Salmonella Outbreak: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/7/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/7/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-3-2018

TIANNA RED (Tianna) Capsule [We Care Distributor Inc.]

TIANNA RED (Tianna) Capsule [We Care Distributor Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

Kratom-Linked Salmonella Outbreak: CDC

Kratom-Linked Salmonella Outbreak: CDC

Title: Kratom-Linked Salmonella Outbreak: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/5/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/5/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

Chicken Salad Sold at Fareway Stores Linked to Salmonella Outbreak

Chicken Salad Sold at Fareway Stores Linked to Salmonella Outbreak

Title: Chicken Salad Sold at Fareway Stores Linked to Salmonella OutbreakCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-2-2018

Herbal Drug Kratom Linked to Salmonella Illnesses, CDC Says

Herbal Drug Kratom Linked to Salmonella Illnesses, CDC Says

Title: Herbal Drug Kratom Linked to Salmonella Illnesses, CDC SaysCategory: Health NewsCreated: 2/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Salmonella Outbreak Linked to Raw Sprouts: CDC

Salmonella Outbreak Linked to Raw Sprouts: CDC

Title: Salmonella Outbreak Linked to Raw Sprouts: CDCCategory: Health NewsCreated: 1/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-1-2018

Salmonella Outbreak Linked to Coconut Tree Brand Frozen Shredded Coconut

Salmonella Outbreak Linked to Coconut Tree Brand Frozen Shredded Coconut

Title: Salmonella Outbreak Linked to Coconut Tree Brand Frozen Shredded CoconutCategory: Health NewsCreated: 1/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

27-12-2017

COBRA 74000 (Green Cobra) Capsule [We Care Distributor Inc.]

COBRA 74000 (Green Cobra) Capsule [We Care Distributor Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

Salmonella Infection Linked to Rattlesnake Pills: CDC

Salmonella Infection Linked to Rattlesnake Pills: CDC

Title: Salmonella Infection Linked to Rattlesnake Pills: CDCCategory: Health NewsCreated: 12/19/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/20/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-11-2017

Human Cases of Salmonella Rise to 66

Human Cases of Salmonella Rise to 66

Title: Human Cases of Salmonella Rise to 66Category: Health NewsCreated: 11/17/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/20/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-10-2017

COBRA 79000 (Gold Cobra) Capsule [We Care Distributor Inc.]

COBRA 79000 (Gold Cobra) Capsule [We Care Distributor Inc.]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

EU/3/17/1909 (Vaximm GmbH)

EU/3/17/1909 (Vaximm GmbH)

EU/3/17/1909 (Active substance: Salmonella typhi Ty21a strain transfected with a plasmid vector encoding the human vascular endothelial growth factor receptor 2) - Orphan designation - Commission Decision (2017)5918 of Fri, 25 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/17

Europe -DG Health and Food Safety