Tylosin "Scanvet" Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tylosin "Scanvet" Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 200 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tylosin "Scanvet" Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 15977
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Produktresumé

31. juli 2012

PRODUKTRESUMÉ

for

Tylosin "Scanvet" Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

9136

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Tylosin "Scanvet" Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

1 ml indeholder:

Tylosintartrat, svarende til tylosin 200 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af tylosinfølsomme bakterier hos svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af tylosinfølsomme bakterier hos svin.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

15977_spc.doc

Side 1 af 3

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved behandling af dyr over 100 kg bør volumen fordeles på to injektionssteder.

Må ikke blandes med andre injektionsvæsker, da der kan opstå udfældning af tylosin.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ikke relevant.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ikke relevant.

Andre forsigtighedsregler

Ingen

4.6

Bivirkninger

Erytem. Rektalt ødem. Prolaps. Forbigående løs afføring til let diarré samt rødme af rectum

kan forekomme i den første del af behandlingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Tylosin udskilles i mælken hos diegivende dyr.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Svin: 5-10 mg/kg M.

4.10

Overdosering

Overdosering af pattegrise kan medføre shock.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: Svin: 30 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Macrolider

ATCvet-kode: QJ01FA90

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Tylosin er et antibiotikum, hovedsageligt virksomt mod grampositive mikroorganismer og

mycoplasma. Gramnegative tarmbakterier er resistente.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Maksimal serumkoncentration af Tylosin efter intramuskulær injektion opnåes efter 1,5 - 2

timer. Halveringstiden i serum er ca. 2 timer. Tylosin udskilles hovedsageligt gennem

leveren. En mindre del udskilles gennem nyrerne og i mælken hos diegivende dyr.

5.3

Miljømæssige forhold

-

15977_spc.doc

Side 2 af 3

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriummetabisulfat

Dinatriumedetat

Natriumcitrat

Benzylalkohol

Propylenglycol

Vand

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C til 8°C).

6.5

Emballage

Hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ScanVet A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

15977

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. september 1996

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

31. juli 2012

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

15977_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

11-4-2018

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TYLOSIN SOLUBLE POWDER (Tylosin Tartrate) Powder, For Solution [MWI/VetOne]

TYLOSIN SOLUBLE POWDER (Tylosin Tartrate) Powder, For Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TYLOSIN TARTRATE Powder, For Solution [Aspen Veterinary Resources, LTD]

TYLOSIN TARTRATE Powder, For Solution [Aspen Veterinary Resources, LTD]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

veterinary medicinal products containing tylosin that are administered parenterally and intended for the treatment of bovine mastitis caused by Mycoplasma spp.

veterinary medicinal products containing tylosin that are administered parenterally and intended for the treatment of bovine mastitis caused by Mycoplasma spp.

veterinary medicinal products containing tylosin that are administered parenterally and intended for the treatment of bovine mastitis caused by Mycoplasma spp. (Active substance: Not available) - Community Referrals - Art 35 - Commission Decision (2017) 4997 of Tue, 11 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/121

Europe -DG Health and Food Safety

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety

7-6-2017

TYLOSIN TARTRATE Powder [Darmerica, LLC]

TYLOSIN TARTRATE Powder [Darmerica, LLC]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed