Tylosin "Scanvet" Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tylosin "Scanvet" Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 200 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tylosin "Scanvet" Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 15977
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Produktresumé

31. juli 2012

PRODUKTRESUMÉ

for

Tylosin "Scanvet" Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

9136

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Tylosin "Scanvet" Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

1 ml indeholder:

Tylosintartrat, svarende til tylosin 200 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af tylosinfølsomme bakterier hos svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af tylosinfølsomme bakterier hos svin.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

15977_spc.doc

Side 1 af 3

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved behandling af dyr over 100 kg bør volumen fordeles på to injektionssteder.

Må ikke blandes med andre injektionsvæsker, da der kan opstå udfældning af tylosin.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ikke relevant.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ikke relevant.

Andre forsigtighedsregler

Ingen

4.6

Bivirkninger

Erytem. Rektalt ødem. Prolaps. Forbigående løs afføring til let diarré samt rødme af rectum

kan forekomme i den første del af behandlingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Tylosin udskilles i mælken hos diegivende dyr.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Svin: 5-10 mg/kg M.

4.10

Overdosering

Overdosering af pattegrise kan medføre shock.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: Svin: 30 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Macrolider

ATCvet-kode: QJ01FA90

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Tylosin er et antibiotikum, hovedsageligt virksomt mod grampositive mikroorganismer og

mycoplasma. Gramnegative tarmbakterier er resistente.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Maksimal serumkoncentration af Tylosin efter intramuskulær injektion opnåes efter 1,5 - 2

timer. Halveringstiden i serum er ca. 2 timer. Tylosin udskilles hovedsageligt gennem

leveren. En mindre del udskilles gennem nyrerne og i mælken hos diegivende dyr.

5.3

Miljømæssige forhold

-

15977_spc.doc

Side 2 af 3

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriummetabisulfat

Dinatriumedetat

Natriumcitrat

Benzylalkohol

Propylenglycol

Vand

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C til 8°C).

6.5

Emballage

Hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ScanVet A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

15977

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. september 1996

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

31. juli 2012

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

15977_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.