Tylan Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tylan Vet. 10% oralt pulver
 • Dosering:
 • 10%
 • Lægemiddelform:
 • oralt pulver
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tylan Vet. 10% oralt pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 39122
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

30. oktober 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Tylan Vet., oralt pulver 10%

0.

D.SP.NR

02512

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Tylan Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g indeholder 100 mg tylosinphosphat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oralt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af tylosin følsomme bakterier hos svin.

Se pkt. 4.5 vedrørende svinedysenteri.

4.3

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anvendelse af veterinærlægemidlet bør baseres på kendskab til resistensmønster og

følge det gældende regelsæt for anvendelse af antibiotika til produktionsdyr.

39122_spc.doc

Side 1 af 4

Der er påvist høj andel af in vitro-resistens i europæiske stammer af Brachyspira

hyodysenteriae som tegn på, at produktet ikke vil være tilstrækkelig effektivt mod

svinedysenteri.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer med kendt overfølsomhed over for makrolider bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet.

Undgå kontakt med hud eller øjne. Hvis lægemidlet kommer i kontakt med øjnene, skal

øjnene øjeblikkeligt skylles med rent vand.

Hvis lægemidlet kommer i kontakt med huden, skal det pågældende område straks

vaskes med rent vand.

Vask hænder efter brug.

Andre forsigtighedsregler

Må kun anvendes i svinefoder.

4.6

Bivirkninger

Erytem. Rektalt ødem. Prolaps. Forbigående løs afføring til let diarré samt rødme af rektum

kan forekomme i den første del af behandlingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Krydsresistens med andre makrolider kan forekomme. Undgå samtidig anvendelse med

antibiotika, der har samme virkningsmekanisme såsom makrolider eller lincosamider.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Applikation: Per oral

Dosering (aktivt stof):

4 mg/kg legemsvægt

Mængde oralt pulver:

4 g/100 kg dyr/dag

Mængde oralt pulver opblandet i færdigfoder:

100 g/100 kg foder

Varighed af behandling:

21 dage

Et målebæger, strøget mål, indeholder 50 g pulver = 5 g tylosin. Et målebæger pr 1250 kg

lgv.

Oralt pulver anvendes opblandet i tørfoder til behandling af enkelte eller få dyr med klinisk

sygdom.

Akutte sygdomstilfælde med nedsat ædelyst behandles først parenteralt.

For at opnå en god opblanding af pulver i foderet, anbefales det at opblande pulveret i en

lille mængde af foderet, f.eks. i forholdet 1:9 og herefter opblande denne forblanding i

resten af foderet.

4.10

Overdosering

Ingen kendte.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 1 døgn.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

39122_spc.doc

Side 2 af 4

Farmakoterapeutisk gruppe: antibakterielle midler til systemisk brug, makrolider.

ATCvet-kode: QJ 01 FA 90

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Tylosin er et makrolid antibiotikum fremstillet af en stamme af Streptomyces fradiae.

Den antimikrobielle effekt sker ved inhibering af proteinsyntesen hos følsomme

mikroorganismer.

Tylosins aktivitetsspektrum omfatter grampositive bakterier, nogle gramnegative bakterier

såsom Pasteurella og Mycoplasma spp.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption: Den maksimale tylosin koncentrationen i blodet 1-3 timer efter oral

indgivelse.

Fordeling: Mellem 30 minutter og 2 timer efter oral dosering af grise blev der påvist tylosin i

alt væv med undtagelse af hjernevæv og rygmarv. Halveringstiden i serum er ca. 2 timer.

Metabolisering og eliminering: Det er påvist, at den største udskillelse af materialet sker

gennem fæces og består af tylosin (faktor A), relomycin (faktor D) samt dihydrodesmycosin.

En mindre del udskilles gennem nyrerne.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Isopar M

Sojabønnemel

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30

6.5

Emballage

Papirsække 5 kg.

Fleksibel laminat sæk 5 kg.

Målebæger.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

39122_spc.doc

Side 3 af 4

Elanco Animal Health A/S

Eli Lilly Danmark A/S

Lyskær 3E, 2.tv.

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

39122

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. maj 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. oktober 2014

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

39122_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

13-4-2018

TAMIFLU (Oseltamivir Phosphate) Capsule [REMEDYREPACK INC.]

TAMIFLU (Oseltamivir Phosphate) Capsule [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Proficient Rx LP]

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

AMMONIUM PHOSPHORICUM (Ammonium Phosphate Dibasic) Pellet [Boiron]

AMMONIUM PHOSPHORICUM (Ammonium Phosphate Dibasic) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

OSELTAMAVIR PHOSPHATE Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

OSELTAMAVIR PHOSPHATE Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE For Suspension [Amneal Pharmaceuticals LLC]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE For Suspension [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [A-S Medication Solutions]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1983 (Medicure Pharma Europe Limited)

EU/3/18/1983 (Medicure Pharma Europe Limited)

EU/3/18/1983 (Active substance: Pyridoxal 5'-phosphate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1250 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/201/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Powder, For Suspension [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Powder, For Suspension [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [McKesson Corporation]

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

GUAIATUSSIN AC (Guaifenesin And Codeine Phosphate) Liquid [A-S Medication Solutions]

GUAIATUSSIN AC (Guaifenesin And Codeine Phosphate) Liquid [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed