Twinrix Paediatric

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Twinrix Paediatric
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Twinrix Paediatric
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Vacciner
 • Terapeutisk område:
 • Hepatitis B
 • Terapeutiske indikationer:
 • Twinrix Pediatric er indiceret til brug hos ikke-immune børn, børn og unge fra et år til og med 15 år, der er i fare for både hepatitis-A og hepatitis-B-infektion.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000129
 • Autorisation dato:
 • 10-02-1997
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000129
 • Sidste ændring:
 • 05-03-2018

Offentlige vurderingsrapport

European Medicines Agency

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/129

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

TWINRIX PÆDIATRISK

EPAR – sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse de faglige

drøftelser (også en del af denne EPAR).

Hvad er Twinrix Pædiatrisk?

Twinrix Pædiatrisk er en vaccine, der fås som en suspension til injektion. Den indeholder som aktive

stoffer inaktiveret (dræbt) hepatitis A-virus og dele af hepatitis B-virus. Den fås i hætteglas med 0,5

ml og som en fyldt injektionssprøjte med 0,5 ml.

Hvad anvendes Twinrix Pædiatrisk til?

Twinrix Pædiatrisk anvendes til at beskytte mod infektion med hepatitis A og hepatitis B, der begge er

sygdomme, som påvirker leveren. Den anvendes til spædbørn, børn og unge på mellem 1 og 15 år,

som ikke allerede er immune over for disse to sygdomme, og som er i risiko for at få dem.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Twinrix Pædiatrisk?

Det anbefalede vaccinationsprogram for Twinrix Pædiatrisk er tre doser med en måneds mellemrum

mellem de to første doser og fem måneders mellemrum mellem den anden og tredje dosis. Vaccinen

skal gives som en injektion i musklen på overarmen eller i låret.

Det anbefales, at personer, der får den første dosis, gennemfører hele tredosisprogrammet med

Twinrix Pædiatrisk.

Der kan gives en boosterdosis (forstærkningsdosis) af Twinrix Pædiatrisk eller af en separat vaccine

mod hepatitis A eller B i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

Hvordan virker Twinrix Pædiatrisk?

Twinrix Pædiatrisk er en vaccine. Vacciner fungerer ved at lære kroppens naturlige forsvar, også

kaldet immunsystemet, hvordan det forsvarer sig mod en sygdom. Twinrix Pædiatrisk indeholder små

mængder af inaktiverede hepatitis A-virus og proteiner fra overfladen af hepatitis B-virus, såkaldte

overfladeantigener. Når en person bliver vaccineret, opfatter immunsystemet virus og

overfladeantigener som fremmede og danner antistoffer mod dem. Når immunsystemet efterfølgende

udsættes for disse vira, vil det være i stand til hurtigere at danne antistoffer mod dem. Antistofferne

hjælper med at beskytte mod de sygdomme, der fremkaldes af disse vira.

Vaccinen er adsorberet. Dvs. at vira og overfladeantigener er bundet til aluminiumsforbindelser for at

fremkalde en bedre reaktion. Overfladeantigenerne fra hepatitis B-virus fremstilles ved hjælp af en

metode, der kaldes rekombinant dna-teknologi. Dvs. at de dannes af en gærart, der har fået indsat et

gen (dna), som gør den i stand til at producere proteinerne.

Twinrix Pædiatrisk er identisk med Twinrix Voksen-vaccinen, der har kunnet fås i EU siden 1996.

Den eneste forskel mellem de to vacciner er mængden af vaccine i hvert hætteglas eller hver

injektionssprøjte. Det aktive stof i Twinrix Pædiatrisk og Twinrix Voksen har kunnet fås i EU i en

årrække i forskellige vacciner, f.eks. Havrix Voksen til beskyttelse mod hepatitis A og Engerix-B til

beskyttelse mod hepatitis B.

Hvordan blev Twinrix Pædiatrisk undersøgt?

Nogle af de oplysninger, der forelå til støtte for anvendelsen af Twinrix Voksen, blev også anvendt til

Twinrix Pædiatrisk, da Twinrix Pædiatrisk og Twinrix Voksen har de samme indholdsstoffer.

Der blev foretaget to undersøgelser med i alt 180 børn og unge, der alle fik Twinrix Pædiatrisk. Det

primære mål for virkning var andelen af børn, der udviklede beskyttende niveauer af antistoffer mod

hepatitis A og hepatitis B.

I yderligere undersøgelser så forskerne nærmere på persistensen af antistofmængden efter

vaccinationen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Twinrix Pædiatrisk?

Undersøgelserne viste, at Twinrix Pædiatrisk frembragte en immunreaktion, der var mindst lige så god

som den reaktion, der blev set i undersøgelserne af Twinrix Voksen. Alle børnene opnåede

tilfredsstillende mængder af antistoffer mod hepatitis A efter to måneder, og næsten 100 % opnåede

beskyttende mængder af antistoffer mod hepatitis B efter seks måneder lige før den tredje dosis

vaccine. Niveauerne af antistoffer mod hepatitis A og B steg efter den tredje dosis vaccine.

De supplerende undersøgelser viste, at tilstedeværelsen af antistoffer blev fastholdt i mindst fire år.

Hvilken risiko er der forbundet med Twinrix Pædiatrisk?

Den almindeligste bivirkning ved Twinrix Pædiatrisk (set ved flere end 1 ud af 10 doser vaccine) er

ømhed og rødme omkring injektionsstedet. Den fuldstændige liste over alle de indberettede

bivirkninger ved Twinrix Pædiatrisk fremgår af indlægssedlen.

Twinrix Pædiatrisk bør ikke anvendes af personer, der kan være overfølsomme over for et af de aktive

stoffer, et af de øvrige indholdsstoffer eller antibiotikummet neomycin. Den bør heller ikke anvendes

til personer, der har haft en overfølsomhedsreaktion, efter de har fået en vaccine mod hepatitis A eller

hepatitis B. Vaccination med Twinrix Pædiatrisk skal udskydes hos patienter med pludseligt opstået,

alvorlig feber. Injektionen må aldrig gives i en blodåre.

Hvorfor blev Twinrix Pædiatrisk godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler konkluderede, at fordelene ved Twinrix Pædiatrisk

opvejer risiciene ved anvendelse til ikke-immune spædbørn, børn og unge fra 1 år til og med 15 år,

som har risiko for at få en infektion med hepatitis A og hepatitis B. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Twinrix Pædiatrisk.

Andre oplysninger om Twinrix Pædiatrisk:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Twinrix Pædiatrisk til GlaxoSmithKline Biologicals s.a. den 10. februar 1997.

Markedsføringstilladelsen blev fornyet den 10. februar 2002 og den 10. februar 2007.

Den fuldstændige EPAR for Twinrix Pædiatrisk findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2008.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Twinrix Pædiatrisk injektionsvæske, suspension

Hepatitis A (inaktiveret)- og hepatitis B (rDNA) (HAB)-vaccine (adsorberet)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du/dit barn får vaccinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret denne vaccine til dig/dit barn personligt. Lad derfor være med at give

vaccinen til andre.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre eller du/dit barn får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Denne indlægsseddel er skrevet under antagelse af, at personen som modtager vaccinen læser den,

men vaccinen kan gives til børn og unge, så det kan være nødvendigt, at du læser den for dit barn.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Twinrix Pædiatrisk

Sådan får du Twinrix Pædiatrisk

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Twinrix Pædiatrisk er en vaccine, som anvendes af spædbørn, børn og unge fra 1 år og op til og med

15 år for at beskytte mod to sygdomme: hepatitis A og hepatitis B. Vaccinen virker ved at hjælpe

kroppen til selv at producere egen beskyttelse (antistoffer) mod disse sygdomme.

Hepatitis A:

Hepatitis A er en smitsom sygdom, som kan angribe leveren. Denne sygdom

forårsages af hepatitis A-virus. Hepatitis A-virus kan overføres fra person til person i mad og

drikke eller ved badning i vand, som er forurenet med spildevand. Symptomer på hepatitis A

begynder 3 til 6 uger efter, at man har været i kontakt med virus. De består af kvalme

(sygdomsfølelse), feber og mavepine samt smerter. Efter få dage kan det hvide i øjnene samt

huden blive gullig (gulsot). Sværhedsgraden og arten af symptomer kan variere. Små børn

udvikler ikke altid gulsot. De fleste mennesker kommer sig fuldstændigt, men sygdommen er

som regel alvorlig nok til at holde folk hjemme fra arbejde i ca. en måned.

Hepatitis B

: Hepatitis B forårsages af hepatitis B-virus. Det medfører, at leveren bliver

opsvulmet (betændt). Virus findes i kropsvæsker såsom blod, sæd, vaginalsekret eller spyt hos

smittede personer.

Vaccination er den bedste måde at beskytte sig mod sygdommene på. Ingen af komponenterne i

vaccinen er smitsomme.

2.

Det skal du vide, før du får Twinrix Pædiatrisk

Du må ikke få Twinrix Pædiatrisk, hvis

du er allergisk over for:

et af de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i vaccinen (angivet i punkt 6).

neomycin.

Tegn på en allergisk reaktion kan være kløende hududslæt, stakåndethed og opsvulming af

ansigtet eller tungen.

du tidligere har haft en allergisk reaktion mod andre vacciner mod hepatitis A og hepatitis B.

du har en alvorlig infektion med høj feber (over 38

C). En let infektion såsom forkølelse bør

ikke udgøre noget problem, men rådfør dig med lægen først.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du får Twinrix Pædiatrisk, hvis

du har haft problemer med helbredet efter tidligere at have fået en vaccine.

du har nedsat immunforsvar på grund af sygdom eller som følge af behandling med medicin

du har problemer med blødningstendens eller let får blå mærker.

Besvimelse kan opstå (overvejende hos unge) efter og endda før vaccination med nål. Du skal derfor

fortælle lægen eller sygeplejersken, hvis du tidligere er besvimet i forbindelse med en injektion.

Brug af anden medicin sammen med Twinrix Pædiatrisk

Twinrix Pædiatrisk kan gives samtidig med en human papillomvirus (HPV)-vaccine, når blot

vaccinerne gives på hver sit injektionssted (f.eks. i hver sin arm).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også andre vacciner og medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får denne vaccine.

Det er ukendt, om Twinrix Pædiatrisk udskilles i modermælken. Vaccinen forventes dog ikke at

forårsage problemer for det ammede barn.

Twinrix Pædiatrisk indeholder neomycin

Fortæl lægen, hvis du er overfølsom over for neomycin (et antibiotikum).

3.

Sådan får du Twinrix Pædiatrisk

Du vil få i alt tre injektioner i løbet af 6 måneder. Hver injektion vil blive givet ved separate besøg.

Den første dosis vil blive givet på en udvalgt dato. De resterende to doser vil blive givet en måned og

seks måneder efter den første dosis.

Første dosis:

på en udvalgt dato

Anden dosis: 1 måned senere

Tredje dosis:

6 måneder efter den første dosis

Din læge vil rådgive vedrørende behov for ekstra doser og fremtidige boosterdoser.

Hvis en planlagt injektion aflyses, må du tale med din læge og få en ny tid.

Vær sikker på, at du afslutter det fuldstændige vaccinationsprogram på tre injektioner. Hvis ikke, er du

måske ikke beskyttet mod disse sygdomme.

Lægen vil give Twinrix Pædiatrisk som en injektion i din øvre armmuskel eller i dit barns lårmuskel.

Vaccinen må aldrig gives direkte ind i en blodåre.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Denne vaccine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan forekomme:

Følgende bivirkninger er set i afprøvning på patienter, ved rutinemæssig brug af vaccinen, ved brug af

hepatitis A- eller hepatitis B-vaccine eller ved brug af Twinrix Voksen:

Meget almindelige

(kan forekomme ved flere end 1 ud af 10 vaccinedoser):

Smerte og rødme ved injektionsstedet.

Almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10 vaccinedoser):

Døsighed, hovedpine

Kvalme

Appetitløshed

Hævelse eller blå mærker ved injektionsstedet

Utilpashed, træthed

Feber på 37,5 °C eller derover

Irritabilitet.

Ikke almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 100 vaccinedoser):

Diarré, opkastning, mavesmerter

Udslæt

Ømme muskler

Betændelse i øvre luftveje (næse, hals og luftrør).

Sjældne

(kan forekomme ved op til 1 ud af 1.000 vaccinedoser):

Hævede kirtler i halsen, armhulen eller lysken (lymfadenopati)

Svimmelhed

Nedsat følsomhed i huden over for smerter og berøring (hypoæstesi)

Fornemmelse af prikken og stikken (parestesi)

Nældefeber, kløe

Ledsmerter

Lavt blodtryk

Influenzalignende symptomer, herunder høj feber, ondt i halsen, løbende næse, hoste og

kuldegysninger.

Meget sjældne

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10.000 vaccinedoser):

Blødning eller tendens til at få blå mærker i højere grad end normalt på grund af et fald i mængden

af en bestemt blodcelletype, der hedder blodplader

Violette eller rødbrune pletter under huden

Hjernebetændelse (encephalitis)

Ændring af hjernens celler (encephalopati)

Betændelse i nervesystemet (neuritis)

Sovende fornemmelse i arme og ben (neuropati), lammelse

Krampeanfald

Hævelse af ansigt, mund eller hals (angiomeurotisk ødem)

Rød-violette knopper på huden (lichen planus), alvorlig hududslæt (erythema multiforme)

Hævelse i led, muskelsvaghed

Svær hovedpine med nakkestivhed og øget følsomhed over for lys, forårsaget af betændelse rundt

om hjernen (meningitis)

Betændelse i visse blodkar (vasculitis)

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi, anafalaktiske reaktioner og serumsyge lignende

symptomer). Tegn på alvorlige overfølsomhedsreaktioner kan være udslæt, der kan være kløende

eller med blærer, opsvulming af øjne og ansigt, åndedræts- og synkebesvær, pludseligt

blodtryksfald og bevidsthedstab. Disse reaktioner kan optræde, inden du forlader lægens klinik.

Hvis de forekommer, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp

Unormale resultater af leverprøver

Multipel sklerose, rygmarvsbetændelse (myelitis)

Hængende øjenlåg og muskler i den ene side af ansigtet (facialisparese)

Smerte, svaghed og lammelse i ben og arme, samt i visse tilfælde bryst og ansigt, som skyldes

kortvarig betændelse i nervesystemet (Guillain-Barré syndrom)

Sygdom i øjets nervesystem (optisk neuritis)

Smerte ved injektionsstedet umiddelbart efter injektion, sviende og brændende fornemmelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses. Frysning ødelægger vaccinen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Twinrix Pædiatrisk indeholder:

Aktive stoffer:

Hepatitis A-virus (inaktiveret)

360 ELISA units

Hepatitis B-overfladeantigen

10 mikrogram

produceret på human diploid (MRC-5) -celler

adsorberet til aluminiumhydroxidhydrat

0,025 milligram Al

produceret på gærceller (

Saccharomyces cerevisiae

) ved rekombinant DNA-teknologi

adsorberet til aluminiumphosphat

0,2 milligram Al

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Injektionsvæske, suspension.

Twinrix Pædiatrisk er en hvid, næsten mælkeagtig væske i et hætteglas (0,5 ml).

Twinrix Pædiatrisk findes i pakninger med 1, 3 og 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 1 970 75-0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa - Produtos

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 04 59 21 81 11

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger eller sundhedspersonale:

Ved opbevaring kan et fint hvidt bundfald med et klart farveløst lag ovenpå observeres.

Vaccinen skal resuspenderes inden brug. Efter resuspension, vil vaccinen have et ensartet, uklart hvidt

udseende.

Resuspension af vaccinen for at opnå en ensartet, uklar hvid suspension

Vaccinen skal resuspenderes i henhold til nedenstående vejledning.

Hold sprøjten lodret i en lukket hånd.

Ryst sprøjten ved at vende den på hovedet og tilbage igen.

Gentag omhyggeligt denne handling i mindst 15 sekunder.

Inspicer vaccinen igen:

Hvis vaccinen fremstår som en ensartet, uklar hvid suspension, er den klar til brug –

udseendet af vaccinen må ikke være klar.

Hvis vaccinen stadig ikke fremstår som en ensartet, uklar hvid suspension – vend den

på hovedet og tilbage igen i yderligere mindst 15 sekunder – inspicer derefter igen.

Vaccinen skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller ændringer i det fysiske udseende før

administration. Hvis noget af dette observeres må vaccinen ikke administreres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Twinrix Pædiatrisk injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Hepatitis A (inaktiveret)- og hepatitis B (rDNA) (HAB)-vaccine (adsorberet)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du/dit barn får vaccinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret denne vaccine til dig/dit barn personligt. Lad derfor være med at give

vaccinen til andre.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre eller du/dit barn får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Denne indlægsseddel er skrevet under antagelse af, at personen som modtager vaccinen læser den,

men vaccinen kan gives til børn og unge, så det kan være nødvendigt, at du læser den for dit barn.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Twinrix Pædiatrisk

Sådan får du Twinrix Pædiatrisk

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Twinrix Pædiatrisk er en vaccine, som anvendes af spædbørn, børn og unge fra 1 år og op til og med

15 år for at beskytte mod to sygdomme: hepatitis A og hepatitis B. Vaccinen virker ved at hjælpe

kroppen til selv at producere egen beskyttelse (antistoffer) mod disse sygdomme.

Hepatitis A:

Hepatitis A er en smitsom sygdom, som kan angribe leveren. Denne sygdom

forårsages af hepatitis A-virus. Hepatitis A-virus kan overføres fra person til person i mad og

drikke eller ved badning i vand, som er forurenet med spildevand. Symptomer på hepatitis A

begynder 3 til 6 uger efter, at man har været i kontakt med virus. De består af kvalme

(sygdomsfølelse), feber og mavepine samt smerter. Efter få dage kan det hvide i øjnene samt

huden blive gullig (gulsot). Sværhedsgraden og arten af symptomer kan variere. Små børn

udvikler ikke altid gulsot. De fleste mennesker kommer sig fuldstændigt, men sygdommen er

som regel alvorlig nok til at holde folk hjemme fra arbejde i ca. en måned.

Hepatitis B

: Hepatitis B forårsages af hepatitis B-virus. Det medfører, at leveren bliver

opsvulmet (betændt). Virus findes i kropsvæsker såsom blod, sæd, vaginalsekret eller spyt hos

smittede personer.

Vaccination er den bedste måde at beskytte sig mod sygdommene på. Ingen af komponenterne i

vaccinen er smitsomme.

2.

Det skal du vide, før du får Twinrix Pædiatrisk

Du må ikke få Twinrix Pædiatrisk, hvis

du er allergisk over for:

et af de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i vaccinen (angivet i punkt 6)

neomycin.

Tegn på en allergisk reaktion kan være kløende hududslæt, stakåndethed og opsvulming af

ansigtet eller tungen.

du tidligere har haft en allergisk reaktion mod andre vacciner mod hepatitis A og hepatitis B.

du har en alvorlig infektion med høj feber (over 38

C). En let infektion såsom forkølelse bør

ikke udgøre noget problem, men rådfør dig med lægen først.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du får Twinrix Pædiatrisk, hvis:

du har haft problemer med helbredet efter tidligere at have fået en vaccine.

du har nedsat immunforsvar på grund af en sygdom eller som følge af behandling med medicin.

du har problemer med blødningstendens eller let får blå mærker.

Besvimelse kan opstå (overvejende hos unge) efter og endda før vaccination med nål. Du skal derfor

fortælle lægen eller sygeplejersken, hvis du tidligere er besvimet i forbindelse med en injektion.

Brug af anden medicin sammen med Twinrix Pædiatrisk

Twinrix Pædiatrisk kan gives samtidig med en human papillomvirus (HPV)-vaccine, når blot

vaccinerne gives på hver sit injektionssted (f.eks. i hver sin arm).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også andre vacciner og medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får denne vaccine.

Det er ukendt om Twinrix Pædiatrisk udskilles i modermælken. Vaccinen forventes dog ikke at

forårsage problemer for det ammede barn.

Twinrix Pædiatrisk indeholder neomycin

Fortæl lægen, hvis du er overfølsom over for neomycin (et antibiotikum).

3.

Sådan får du Twinrix Pædiatrisk

Du vil få i alt tre injektioner i løbet af 6 måneder. Hver injektion vil blive givet ved separate besøg.

Den første dosis vil blive givet på en udvalgt dato. De resterende to doser vil blive givet en måned og

seks måneder efter den første dosis.

Første dosis:

på en udvalgt dato

Anden dosis: 1 måned senere

Tredje dosis:

6 måneder efter den første dosis

Din læge vil rådgive vedrørende behov for ekstra doser og fremtidige boosterdoser.

Hvis en planlagt injektion aflyses, må du tale med din læge og få en ny tid.

Vær sikker på, at du afslutter det fuldstændige vaccinationsprogram på tre injektioner. Hvis ikke, er du

måske ikke beskyttet mod disse sygdomme.

Lægen vil give Twinrix Pædiatrisk som en injektion i din øvre armmuskel eller i dit barns lårmuskel.

Vaccinen må aldrig gives direkte ind i en blodåre.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Denne vaccine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan forekomme:

Følgende bivirkninger er set i afprøvninger på patienter, ved rutinemæssig brug af vaccinen, ved brug

af hepatitis A- eller hepatitis B-vaccine eller ved brug af Twinrix Voksen:

Meget almindelige

(kan forekomme ved flere end 1 ud af 10 vaccinedoser):

Smerte og rødme ved injektionsstedet.

Almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10 vaccinedoser):

Døsighed, hovedpine

Kvalme

Appetitløshed

Hævelse eller blå mærker ved injektionsstedet

Utilpashed, træthed

Feber på 37,5 °C eller derover

Irritabilitet.

Ikke almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 100 vaccinedoser):

Diarré, opkastning, mavesmerter

Udslæt

Ømme muskler

Betændelse i øvre luftveje (næse, hals og luftrør).

Sjældne

(kan forekomme ved op til 1 ud af 1.000 vaccinedoser):

Hævede kirtler i halsen, armhulen eller lysken (lymfadenopati)

Svimmelhed

Nedsat følsomhed i huden over for smerter og berøring (hypoæstesi)

Fornemmelse af prikken og stikken (parestesi)

Nældefeber, kløe

Ledsmerter

Lavt blodtryk

Influenzalignende symptomer, herunder høj feber, ondt i halsen, løbende næse, hoste og

kuldegysninger.

Meget sjældne

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10.000 vaccinedoser):

Blødning eller tendens til at få blå mærker i højere grad end normalt på grund af et fald i mængden

af en bestemt blodcelletype, der hedder blodplader

Violette eller rødbrune pletter under huden

Hjernebetændelse (encephalitis)

Ændring af hjernens celler (encephalopati)

Betændelse i nervesystemet (neuritis)

Sovende fornemmelse i arme og ben (neuropati), lammelse

Krampeanfald

Hævelse af ansigt, mund eller hals (angioneurotisk ødem)

Rød-violette knopper på huden (lichen planus), alvorlig hududslæt (erythema multiforme)

Hævelse i led, muskelsvaghed

Svær hovedpine med nakkestivhed og øget følsomhed over for lys, forårsaget af betændelse rundt

om hjernen (meningitis)

Betændelse i visse blodkar (vasculitis)

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi, anafalaktiske reaktioner og serumsyge lignende

symptomer). Tegn på alvorlige overfølsomhedsreaktioner kan være udslæt, der kan være kløende

eller med blærer, opsvulming af øjne og ansigt, åndedræts- og synkebesvær, pludseligt

blodtryksfald og bevidsthedstab. Disse reaktioner kan optræde, inden du forlader lægens klinik.

Hvis de forekommer, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp

Unormale resultater af leverprøver

Multipel sklerose, rygmarvsbetændelse (myelitis)

Hængende øjenlåg og muskler i den ene side af ansigtet (facialisparese)

Smerte, svaghed og lammelse i ben og arme, samt i visse tilfælde bryst og ansigt, som skyldes

kortvarig betændelse i nervesystemet (Guillain-Barré syndrom)

Sygdom i øjets nervesystem (optisk neuritis)

Smerte ved injektionsstedet umiddelbart efter injektion, sviende og brændende fornemmelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses. Frysning ødelægger vaccinen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Twinrix Pædiatrisk indeholder:

Aktive stoffer:

Hepatitis A-virus (inaktiveret)

360 ELISA units

Hepatitis B-overfladeantigen

10 mikrogram

produceret på human diploid (MRC-5) -celler

adsorberet til aluminiumhydroxidhydrat

0,025 milligram Al

produceret på gærceller (

Saccharomyces cerevisiae

) ved rekombinant DNA-teknologi

adsorberet til aluminiumphosphat

0,2 milligram Al

Øvrige indholdstoffer: natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Twinrix Pædiatrisk er en hvid, næsten mælkeagtig væske i en fyldt injektionssprøjte af glas

(0,5 ml).

Twinrix Pædiatrisk findes i pakninger med 1, 10 og 50 fyldte injektionssprøjter med og uden nåle.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller:

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 1 970 75-0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa - Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 04 59 21 81 11

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Ved opbevaring kan et fint hvidt bundfald med et klart farveløst lag ovenpå observeres.

Vaccinen skal resuspenderes inden brug. Efter resuspension, vil vaccinen have et ensartet, uklart hvidt

udseende.

Resuspension af vaccinen for at opnå en ensartet, uklar hvid suspension

Vaccinen skal resuspenderes i henhold til nedenstående vejledning.

Hold sprøjten lodret i en lukket hånd.

Ryst sprøjten ved at vende den på hovedet og tilbage igen.

Gentag omhyggeligt denne handling i mindst 15 sekunder.

Inspicer vaccinen igen:

Hvis vaccinen fremstår som en ensartet, uklar hvid suspension, er den klar til brug –

udseendet af vaccinen må ikke være klar.

Hvis vaccinen stadig ikke fremstår som en ensartet, uklar hvid suspension – vend den

på hovedet og tilbage igen i yderligere mindst 15 sekunder – inspicer derefter igen.

Vaccinen skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller ændringer i det fysiske udseende før

administration. Hvis noget af dette observeres må vaccinen ikke administreres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

29-6-2018

Nieuwe behandeling tegen hepatitis C in het basispakket

Nieuwe behandeling tegen hepatitis C in het basispakket

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Vosevi wordt vanaf 1 juli 2018 vergoed vanuit het basispakket. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) besloten nadat hij met de fabrikant onderhandeld heeft over de prijs van het nieuwe middel. Vosevi kan worden ingezet bij alle patiënten met een chronische hepatitis C infectie. Met de opname van Vosevi zijn nu alle geneesmiddelen voor hepatitis C patiënten in Nederland beschikbaar vanuit het basispakket .

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-8-2018

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) (multistrain: 1-2 strains out of a set of 4)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5630 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2231/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

Porcilis PCV M Hyo (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV M Hyo (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV M Hyo (Active substance: Porcine circovirus and Mycoplasma hyopneumoniae vaccine (inactivated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4166 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3796/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Bexsero (GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.)

Bexsero (GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.)

Bexsero (Active substance: Meningococcal group B Vaccine (rDNA, component, adsorbed)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3769 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2333/II/59

Europe -DG Health and Food Safety

9-2-2018

Suvaxyn Circo (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn Circo (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn Circo (Active substance: Porcine circovirus vaccine (inactivated, recombinant)) - New authorisation - Commission Decision (2018)861 of Fri, 09 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4242

Europe -DG Health and Food Safety