Tuberkulin PPD RT23 "SSI"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tuberkulin PPD RT23 "SSI" 10 TE/dosis injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 TE/dosis
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tuberkulin PPD RT23 "SSI" 10 TE/dosis injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14836
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Tuberkulin PPD

RT23 ”SSI”

2 T.E./0,1 ml,

injektionsvæske,

opløsning

Tuberkulin PPD

RT23 ”SSI”

10 T.E./0,1 ml,

injektionsvæske,

opløsning

Tuberkulin PPD

RT 23

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du bliver hudtestet, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få

brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tuberkulin

PPD RT23 ”SSI” til dig

personligt. Lad derfor være med

at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du bliver hudtestet

3. Sådan bliver du hudtestet

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1 VIRKNING OG ANVENDELSE

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” anvendes som hudtest for at

finde ud af, om du nogensinde har været smittet med en

bakterie, som giver tuberkulose.

Kun til diagnostisk brug.

2 DET SKAL DU VIDE, FØR DU BLIVER

HUDTESTET

Du må ikke lade dig hudteste

Hvis du er allergisk over for Tuberkulin PPD RT23

”SSI” eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tuberkulin

PPD RT23 ”SSI”. Se punkt 6.

Hvis du har oplevet en kraftig lokal reaktion i forbindelse

med tuberkulinprodukter.

Brug af anden medicin sammen med Tuberkulin PPD

RT23 ”SSI”

Det er sikkert at indgive Tuberkulin PPD RT23 ”SSI”

sammen med alle vacciner. Men der kan være nedsat

reaktivitet efter vaccination mod mæslinger, fåresyge og

røde hunde (MFR-vaccine). Den nedsatte reaktivitet kan

give falsk negative reaktioner. Tidligere BCG vaccination

kan give en falsk positiv reaktion.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du

bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet, amning og fertilitet

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller ammer.

Hudtesten kan udføres, mens du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” påvirker ikke din evne til at

køre bil eller betjene maskiner.

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI”, indeholder kalium og

natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol kalium

(39 mg) og mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis,

dvs. det er stort set kalium- og natriumfrit.

3 SÅDAN BLIVER DU HUDTESTET

Lægen eller sygeplejersken indsprøjter Tuberkulin PPD

RT23 ”SSI” i det øverste hudlag i underarmen.

Dosis er 0,1 ml for børn og voksne.

Efter indsprøjtningen dannes der en lille papel på 8-10 mm

i diameter, som er synlig i omkring 10 minutter. Der kan

være rødme og hævelse på indsprøjtningsstedet. Efter 48-72

timer undersøges resultatet af hudtesten af lægen eller

sygeplejersken. Hvis der er kommet en hævelse, bør den

aftage herefter. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

Der er nærmere oplysninger om indgivelse og evaluering af

hudtesten under ”Følgende oplysninger er tiltænkt læger og

sundhedspersonale”.

4 BIVIRKNINGER

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) som hævelse i

læber, ansigt og svælg, vejrtrækningsbesvær og nældefeber

kan forekomme i meget sjældne tilfælde (hos færre end 1 ud

af 10.000 patienter). Kontakt straks lægen, hvis du

observerer nogen af disse reaktioner.

Andre bivirkninger:

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos færre end

1 ud af 10 patienter):

Smerter, kløe og irritation på indsprøjtningsstedet.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos færre

end 1 ud af 100 patienter):

Feber og forstørrelse af lymfeknuderne.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud

af 1.000 patienter):

Hudnekrose, som normalt forsvinder i løbet af få dage, samt

blæredannelse.

Artillerivej 5

DK-2300 København S

Danmark

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og

sundhedspersonale

Indgivelsesmåde

Nedenfor gives en detaljeret beskrivelse af indgivelse af

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI”:

0,1 ml indgives med en 1 ml underinddelt

injektionssprøjte med en kort kanyle med skrå kant

(25G eller 26G).

Injektionen skal gives intradermalt i den midterste

tredjedel af underarmen. Injektion nær håndleddet eller

albueleddet kan svække reaktionen.

Huden strækkes let, og kanylen holdes næsten parallelt

med hudoverfladen med den skrå kant opad. Spidsen af

nålen indføres i det øverste lag af huden.

Kanylen skal ved indføringen være synlig under

epidermis. De 0,1 ml injiceres langsomt, og der

fremkommer en lille bleg papel på 8-10 mm i diameter.

Denne papel forsvinder igen i løbet af ca. 10 minutter.

Hvis der ikke fremkommer nogen papel, er injektionen

givet for dybt, og hudtesten skal gentages på den anden

arm eller på samme arm mindst 4 cm fra det første

injektionssted.

Nationale anbefalinger vedrørende udførelse af Mantoux

tuberkulinhudtesten bør tages i betragtning.

Epidermis

Dermis

Subcutis

0,1 ml

30-027-01

02-2017

Hyppighed ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data):

Hovedpine og nældefeber (urticaria).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er

generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller

med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5 OPBEVARING

Opbevar Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” utilgængeligt for

børn.

Brug ikke Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte

måned.

Opbevares i køleskab (2ºC-8ºC).

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod

lys.

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” bør anvendes straks efter

åbning. Hvis det ikke anvendes med det samme, er

holdbarhedstiden og opbevaringsbetingelserne efter

anbrud og før brug brugerens ansvar og vil normalt ikke

være længere end 24 timer ved 2°C-8°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” indeholder ikke levende

materiale.

6 PAKNINGSSTØRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” indeholder:

Aktivt stof: Tuberkulin PPD RT 23

1 dosis (0,1 ml) Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” 2 T.E.

indeholder 0,04 mikrogram Tuberkulin PPD RT 23.

1 dosis (0,1 ml) Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” 10 T.E.

indeholder 0,2 mikrogram Tuberkulin PPD RT 23.

Øvrige indholdsstoffer: dinatriumphosphatdihydrat,

kaliumdihydrogenphosphat, natriumchlorid,

kaliumhydroxyquinolinsulfat, polysorbat 80 og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” er en injektionsvæske,

opløsning (injektionsvæske).

Det er en klar, farveløs til svagt gul opløsning.

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” markedsføres i to styrker.

2 T.E. og 10 T.E.

Pakningsstørrelser:

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” 2 T.E. hætteglas med 1,5 ml i

pakningsstørrelser på 1 eller 10.

Tuberkulin PPD RT23 ”SSI” 10 T.E. hætteglas med 1,5 ml i

pakningsstørrelser på 1 eller 10.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AJ Vaccines A/S

Artillerivej 5

2300 København S

Tlf.: +45 7229 7000

Fax: +45 7229 7999

E-mail: ajvaccines@ajvaccines.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande

under følgende navne:

DK: Tuberkulin PPD RT23 ”SSI”

DE: Tuberkulin PPD RT23 SSI

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2017

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Tolkning

En positiv reaktion indikerer en immunrespons af en eller

flere af følgende årsager:

Infektion med

Mycobacterium tuberculosis

kompleks,

inklusive

M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum,

M. microtii,

eller

M. tuberculosis

subsp.

caprae

Infektion med non-tuberkuløse mykobakterier.

Tidligere BCG vaccination (BCG-vaccinerede personer

bliver normalt tuberkulin-positive efter 4-8 uger).

Det er usandsynligt, at reaktioner over 15 mm skyldes

tidligere BCG vaccination eller eksponering af

mykobakterier fra omgivelserne.

Evaluering af reaktionen

En hudtestreaktion ses som en flad, ujævn, let forhøjet

induration omgivet af et område med rødme. Indurationen

bør vurderes 48-72 timer efter injektionen og bør derefter

aftage. Kun indurationen vurderes.

Indurationens diameter måles i millimeter med en

gennemsigtig, fleksibel plastlineal på tværs af underarmens

længdeakse.

Anbefalinger vedrørende tolkning af Mantoux

tuberkulintesten er vist i Tabel 1.

Indurationens diameter i millimeter

Negativ

Positiv

Stærkt positiv

0-5 mm

6-14 mm

+15 mm

Tabel 1: Normal tolkning af hudtestresultatet.

Alternative tolkninger kan anvendes afhængigt af nationale

anbefalinger samt individuelle og epidemiologiske faktorer.

30-027-01

02-2017

6-3-2018

September 23, 2013 Approval Letter - GAMMAGARD S/D

September 23, 2013 Approval Letter - GAMMAGARD S/D

September 23, 2013 Approval Letter - GAMMAGARD S/D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2018

February 23, 2018: Lake Charles Veterinarian, Pharmacy Sentenced for In-Race Horse Doping Conspiracy

February 23, 2018: Lake Charles Veterinarian, Pharmacy Sentenced for In-Race Horse Doping Conspiracy

February 23, 2018: Lake Charles Veterinarian, Pharmacy Sentenced for In-Race Horse Doping Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-1-2018

January 23, 2018: Two Indian Citizens and India-based Corporation Plead Guilty to Conspiring to Smuggle Counterfeit Cigarettes

January 23, 2018: Two Indian Citizens and India-based Corporation Plead Guilty to Conspiring to Smuggle Counterfeit Cigarettes

January 23, 2018: Two Indian Citizens and India-based Corporation Plead Guilty to Conspiring to Smuggle Counterfeit Cigarettes

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-4-2018

Positioning During Cancer Radiation May Be Key to Heart Risks

Positioning During Cancer Radiation May Be Key to Heart Risks

Title: Positioning During Cancer Radiation May Be Key to Heart RisksCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

How a False Alarm Affects Future Cancer Screenings

How a False Alarm Affects Future Cancer Screenings

Title: How a False Alarm Affects Future Cancer ScreeningsCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

Staying Healthy Between MD Visits

Staying Healthy Between MD Visits

Title: Staying Healthy Between MD VisitsCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

Health Tip: Cope With Hearing Difficulties at Work

Health Tip: Cope With Hearing Difficulties at Work

Title: Health Tip: Cope With Hearing Difficulties at WorkCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

Health Tip: Protect Yourself Against Color Additives

Health Tip: Protect Yourself Against Color Additives

Title: Health Tip: Protect Yourself Against Color AdditivesCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

Could Vaping Lead Teens to Pot Smoking?

Could Vaping Lead Teens to Pot Smoking?

Title: Could Vaping Lead Teens to Pot Smoking?Category: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

Breakfast Fans Gain Less Weight Over Time

Breakfast Fans Gain Less Weight Over Time

Title: Breakfast Fans Gain Less Weight Over TimeCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

E-Cig Liquid Remains a Poisoning Danger to Young Kids

E-Cig Liquid Remains a Poisoning Danger to Young Kids

Title: E-Cig Liquid Remains a Poisoning Danger to Young KidsCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Diabetes Now Affects 23 Million U.S. Adults

Diabetes Now Affects 23 Million U.S. Adults

Title: Diabetes Now Affects 23 Million U.S. AdultsCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-3-2018

7 Household Items That May Fight Age Spots

7 Household Items That May Fight Age Spots

Title: 7 Household Items That May Fight Age SpotsCategory: Health NewsCreated: 3/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-3-2018

Even Short Bursts of Activity Can Boost Long-Term Health

Even Short Bursts of Activity Can Boost Long-Term Health

Title: Even Short Bursts of Activity Can Boost Long-Term HealthCategory: Health NewsCreated: 3/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-3-2018

Another Downside of Weight Gain: Toenail Fungus

Another Downside of Weight Gain: Toenail Fungus

Title: Another Downside of Weight Gain: Toenail FungusCategory: Health NewsCreated: 3/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-3-2018

Unchecked Air Pollution a Death Sentence for Millions: Study

Unchecked Air Pollution a Death Sentence for Millions: Study

Title: Unchecked Air Pollution a Death Sentence for Millions: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-3-2018

The Benefits of Moving More

The Benefits of Moving More

Title: The Benefits of Moving MoreCategory: Health NewsCreated: 3/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-3-2018

Medical Costs May Trigger Fewer Bankruptcies Than Thought: Study

Medical Costs May Trigger Fewer Bankruptcies Than Thought: Study

Title: Medical Costs May Trigger Fewer Bankruptcies Than Thought: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-3-2018

Health Tip: Find the Best Places to Nap

Health Tip: Find the Best Places to Nap

Title: Health Tip: Find the Best Places to NapCategory: Health NewsCreated: 3/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-3-2018

Antihistamines vs. Corticosteroids

Antihistamines vs. Corticosteroids

Title: Antihistamines vs. CorticosteroidsCategory: MedicationsCreated: 3/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

Health Tip: Help Control Teeth Grinding

Health Tip: Help Control Teeth Grinding

Title: Health Tip: Help Control Teeth GrindingCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

Health Tip: Make Sure Babies Eat Right

Health Tip: Make Sure Babies Eat Right

Title: Health Tip: Make Sure Babies Eat RightCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

The Sooner Type 2 Diabetes Arrives, the Worse for Your Heart

The Sooner Type 2 Diabetes Arrives, the Worse for Your Heart

Title: The Sooner Type 2 Diabetes Arrives, the Worse for Your HeartCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

It's Still Not Too Late for a Flu Shot

It's Still Not Too Late for a Flu Shot

Title: It's Still Not Too Late for a Flu ShotCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

Poorer Kids May Fare Worse After Heart Surgery

Poorer Kids May Fare Worse After Heart Surgery

Title: Poorer Kids May Fare Worse After Heart SurgeryCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

For Women, Blocked Arteries Not the Only Trigger for Heart Attacks

For Women, Blocked Arteries Not the Only Trigger for Heart Attacks

Title: For Women, Blocked Arteries Not the Only Trigger for Heart AttacksCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

Antioxidants: The Good Health Helpers

Antioxidants: The Good Health Helpers

Title: Antioxidants: The Good Health HelpersCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

Chicken Salad Sold at Fareway Stores Linked to Salmonella Outbreak

Chicken Salad Sold at Fareway Stores Linked to Salmonella Outbreak

Title: Chicken Salad Sold at Fareway Stores Linked to Salmonella OutbreakCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-2-2018

Prednisone vs. Budesonide

Prednisone vs. Budesonide

Title: Prednisone vs. BudesonideCategory: MedicationsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Agenda: Agenda - PDCO agenda of the 23-26 January 2018 meeting

Agenda: Agenda - PDCO agenda of the 23-26 January 2018 meeting

Paediatric Committee (PDCO) - Draft agenda for the meeting on 23-26 January 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-1-2018

Health Tip: Understanding Probiotics

Health Tip: Understanding Probiotics

Title: Health Tip: Understanding ProbioticsCategory: Health NewsCreated: 1/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Health Tip: Disaster Preparedness For People With Alzheimer's

Health Tip: Disaster Preparedness For People With Alzheimer's

Title: Health Tip: Disaster Preparedness For People With Alzheimer'sCategory: Health NewsCreated: 1/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Americans Finally Getting a Little More Sleep

Americans Finally Getting a Little More Sleep

Title: Americans Finally Getting a Little More SleepCategory: Health NewsCreated: 1/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Dinner Companions May Influence How Much You Eat

Dinner Companions May Influence How Much You Eat

Title: Dinner Companions May Influence How Much You EatCategory: Health NewsCreated: 1/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Spending More on Health Care? Here's Why

Spending More on Health Care? Here's Why

Title: Spending More on Health Care? Here's WhyCategory: Health NewsCreated: 1/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Timing of Cardiac Arrest May Affect Survival

Timing of Cardiac Arrest May Affect Survival

Title: Timing of Cardiac Arrest May Affect SurvivalCategory: Health NewsCreated: 1/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-1-2018

Migraines and Seizures (Symptoms, Auras, Medication)

Migraines and Seizures (Symptoms, Auras, Medication)

Title: Migraines and Seizures (Symptoms, Auras, Medication)Category: Diseases and ConditionsCreated: 1/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-12-2017

APLISOL (Tuberculin Purified Protein Derivative) Injection [REMEDYREPACK INC.]

APLISOL (Tuberculin Purified Protein Derivative) Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

APLISOL (Tuberculin Purified Protein Derivative) Injection [Par Pharmaceutical, Inc.]

APLISOL (Tuberculin Purified Protein Derivative) Injection [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

TUBERCULINUM (Tuberculin Purified Protein Derivative) Pellet [Laboratoires Boiron]

TUBERCULINUM (Tuberculin Purified Protein Derivative) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

Eat More Fiber, Not Less, During Pelvic Radiotherapy?

Eat More Fiber, Not Less, During Pelvic Radiotherapy?

Results of a randomized controlled trial challenge long-standing advice to restrict dietary fiber during pelvic radiotherapy (RT). On the contrary, the study showed a "clear benefit" of increased fiber intake during pelvic RT.

US - RxList

23-10-2017

More Evidence That Depression Shortens Lives

More Evidence That Depression Shortens Lives

Title: More Evidence That Depression Shortens LivesCategory: Health NewsCreated: 10/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-8-2017

Does Menopause Affect Memory?

Does Menopause Affect Memory?

Title: Does Menopause Affect Memory?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 8/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 8/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-6-2017

Health Tip: Rewarding Kids Without Food

Health Tip: Rewarding Kids Without Food

Title: Health Tip: Rewarding Kids Without FoodCategory: Health NewsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-6-2017

Health Tip: Are You Well Enough to Travel?

Health Tip: Are You Well Enough to Travel?

Title: Health Tip: Are You Well Enough to Travel?Category: Health NewsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-6-2017

Some Republicans Voice Concerns About Senate Replacement for Obamacare

Some Republicans Voice Concerns About Senate Replacement for Obamacare

Title: Some Republicans Voice Concerns About Senate Replacement for ObamacareCategory: Health NewsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-6-2017

Can Smartphone Use Bring on Carpal Tunnel Syndrome?

Can Smartphone Use Bring on Carpal Tunnel Syndrome?

Title: Can Smartphone Use Bring on Carpal Tunnel Syndrome?Category: Health NewsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-6-2017

Choosing the Right Sunglasses

Choosing the Right Sunglasses

Title: Choosing the Right SunglassesCategory: Health NewsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-6-2017

Need Braces? Say Goodbye to 'Metal-Mouth' Taunts

Need Braces? Say Goodbye to 'Metal-Mouth' Taunts

Title: Need Braces? Say Goodbye to 'Metal-Mouth' TauntsCategory: Health NewsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-6-2017

Regular Sleep Makes for Happier College Students

Regular Sleep Makes for Happier College Students

Title: Regular Sleep Makes for Happier College StudentsCategory: Health NewsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-6-2017

What Is Cryptitis?

What Is Cryptitis?

Title: What Is Cryptitis?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-6-2017

What Is CNS Depression?

What Is CNS Depression?

Title: What Is CNS Depression?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-6-2017

Does Dairy Cause Weight Gain?

Does Dairy Cause Weight Gain?

Title: Does Dairy Cause Weight Gain?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 6/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-5-2017

CBO: 23 Million Would Lose Health Insurance Under House Health Care Bill

CBO: 23 Million Would Lose Health Insurance Under House Health Care Bill

Title: CBO: 23 Million Would Lose Health Insurance Under House Health Care BillCategory: Health NewsCreated: 5/25/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/25/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-5-2017

Health Tip: Keep Fleas Out of Your Home

Health Tip: Keep Fleas Out of Your Home

Title: Health Tip: Keep Fleas Out of Your HomeCategory: Health NewsCreated: 5/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-5-2017

Health Tip: Don't Take Stress to Bed

Health Tip: Don't Take Stress to Bed

Title: Health Tip: Don't Take Stress to BedCategory: Health NewsCreated: 5/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-5-2017

City Life Tough on Teens' Mental Health

City Life Tough on Teens' Mental Health

Title: City Life Tough on Teens' Mental HealthCategory: Health NewsCreated: 5/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-5-2017

3 Key Lifestyle Factors Can Lower Breast Cancer Odds

3 Key Lifestyle Factors Can Lower Breast Cancer Odds

Title: 3 Key Lifestyle Factors Can Lower Breast Cancer OddsCategory: Health NewsCreated: 5/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-5-2017

Ways to Track Weight Loss Success

Ways to Track Weight Loss Success

Title: Ways to Track Weight Loss SuccessCategory: Health NewsCreated: 5/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-5-2017

Dozens of Genes Linked to Intelligence Identified by Scientists

Dozens of Genes Linked to Intelligence Identified by Scientists

Title: Dozens of Genes Linked to Intelligence Identified by ScientistsCategory: Health NewsCreated: 5/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/23/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet