TRUMP EVENT SPECIAL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • TRUMP EVENT SPECIAL
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • TRUMP EVENT SPECIAL
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 113293E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

1 / 13

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Trump Event (Special)

Produkt kode

113293E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Maskinopvaskemiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhvervsmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Opvaske- og afspændingsmiddel; Automatisk proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

36 15 85 85 (hverdage 8.00 - 16.00)

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

29.06.2016

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudætsning, Kategori 1A

H314

Alvorlig øjenskade, Kategori 1

H318

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

2 / 13

Farepiktogrammer

Signalord

Fare

Faresætninger

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og

øjenskader.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse:

P280

Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/

ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P303 + P361 + P353

VED KONTAKT MED HUDEN (eller

håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af.

Skyl/brus huden med vand.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl

forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres

let. Fortsæt skylning.

P310

Ring omgående til en

GIFTINFORMATION/læge.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

natriumhydroxid

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

KlassificeringFORORDNING (EF) Nr.

1272/2008

Koncentration

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Hudætsning Kategori 1A; H314

Metalætsende Kategori 1; H290

>= 10 - < 20

alanine, n,n-

bis(carboxymethyl)-,

trisodium salt

164462-16-2

01-0000016977-53

Hudirritation Kategori 2; H315

Øjenirritation Kategori 2; H319

>= 3 - < 5

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. Søg omgående læge.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

3 / 13

I tilfælde af hudkontakt

Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minuter. Brug mild sæbe

hvis tilgængelig. Vask forurenet tøj før genbrug. Rengør grundigt

skoene før genbrug. Søg omgående læge.

Ved indtagelse.

Skyl munden med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Giv

aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg

omgående læge.

Hvis det indåndes

Søg frisk luft. Behandles symptomatisk. Søg læge hvis symptomer

opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i

henhold til de lokale regler. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand

og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold personer borte fra og imod

vindretningen i forhold til spild/lækage. Undgå indånding,

indtagelse og kontakt med hud og øjne. Hvis medarbejdere

udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

4 / 13

egnede godkendte åndedrætsværn. Sørg for, at rengøring kun

udføres at uddannet personale. Der henvises til

beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand.Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml

det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Må ikke sluges. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray. Brug kun med

tilstrækkelig ventilation. Vask hænder grundigt efter brug.

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes

nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Må ikke opbevares i nærheden af syrer. Opbevares utilgængeligt

for børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i behørigt

mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 40 °C

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Opvaske- og afspændingsmiddel; Automatisk proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

5 / 13

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter

CAS-Nr.

Ventil type

(Påvirkningsform)

Kontrolparametre

Basis

natriumhydroxid

1310-73-2

2 mg/m3

DK OEL

Yderligere

oplysninger

Markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må

overskrides.

DNEL

Natriumhydroxid

Anvendelse: Arbejdstagere

Eksponeringsvej: Indånding

Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter

Værdi: 1 mg/m3

Anvendelse: Forbrugere

Eksponeringsvej: Indånding

Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter

Værdi: 1 mg/m3

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

Effektivt udsugningssystem. Hold luftkoncentrationerne under

erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes

nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Beskyttelsesbriller

Ansigtsskærm

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Anbefalet forbyggende hudbeskyttelse

Handsker

Nitrilgummi

butylgummi

Gennemtrængningstid: 1-4 timer

Minimumstykkelse for butylgummi er 0.7 mm og for nitrilgummi 0.4

mm eller tilsvarende (se venligst handskeproducent / distributør

for vejledning).

Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som

helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Personligt beskyttelsesudstyr bestående af: egnede

beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesdragt

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

6 / 13

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

Farve

: Farveløs

Lugt

: lugtfri

pH-værdi

13.0 - 13.9, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendelig

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

1.25 - 1.28

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

7 / 13

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Syrer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

8 / 13

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

Komponenter

Akut dermal toksicitet

: alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

LD50 Rotte: > 4,000 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Forårsager alvorlig øjenskade.

Medfører alvorlige hudforbrændinger.

Indtagelse

Forårsager ætsninger i fordøjelseskanalen.

Indånding

Kan medføre næse, hals og lunge irritation.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Rødme, Smerte, Ætsning

Hudkontakt

Rødme, Smerte, Ætsning

Indtagelse

Ætsning, Mavesmerter

Indånding

Åndedrætsirritation, Hoste

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

Komponenter

Toksicitet overfor fisk

: alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

9 / 13

96 h LC50 Fisk: > 200 mg/l

Komponenter

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: natriumhydroxid

48 h EC50: 40 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Ingen data tilgængelige

Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

natriumhydroxid

Resultat: Ikke anvendelig - uorganisk

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

Resultat: Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for

bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale

regulativer. Bortskaf affald til en godkendt

affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

10 / 13

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Bortskaffes i

overensstemmelse med lokale, regionale og nationale

bestemmelser.

Vejledning til valg af

affaldskoder

: Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer. Hvis dette produkt

anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger

omdefinere og tildele den mest hensigtsmæssige Europæiske

Affaldskatalogkode (EAK). Det påhviler den der producerer

affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af

materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og

bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse

med gældende europæisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale

bestemmelser.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

1824

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

Lufttransport (IATA)

14.1 FN-nummer

1824

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Sodium hydroxide solution

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

1824

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke anvendelig

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

11 / 13

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

iht. Detergent Forordningen

EU 648/2004

under 5 %: Polycarboxylater

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

Anvendelsesbegrænsninger for unge under 18, jf. BEK nr 239 af 06/04/2005 Bekendtgørelse om

unges arbejde (Ungebekendtgørelsen).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Fuld tekst af H-sætninger

H290

Kan ætse metaller.

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H315

Forårsager hudirritation.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens

fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk

stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer

(Canada);

ECHA

europæiske

kemikalieagentur;

EC-Number

EU-nummer;

Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration

forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God

laboratoriepraksis;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende

koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse

over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt

gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse

over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde

og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -

Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

12 / 13

kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse

af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods

med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA

- Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og

meget bioakkumulativ

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

Indånding

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

Øjne

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

vandmiljø

Ikke afhængighedsstof

Fysikaliske egenskaber DPD+-stoffer:

Stof

Damptryk

Vandopløselighe

d

Pow

Molar masse

natriumhydroxid

1 g/ml

40 g/mol

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Trump Event (Special)

113293E

13 / 13

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Opvaske- og afspændingsmiddel; Automatisk proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret

lejlighedsvis eksponering

PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-4-2018

The impact of global change on the emergence of plant diseases and pests in Europe

The impact of global change on the emergence of plant diseases and pests in Europe

The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), in collaboration with the European Food Safety Authority (EFSA) and the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), is organising a conference on 23-24 April 2018 in Paris. This two-day event will review the current state of scientific knowledge worldwide and provide a forum for sharing experiences on the reasons for the emergence of plant diseases and pests, as well as their impact on the environme...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

4-4-2018

FDA Adverse Event Reporting System (FAERS): Latest Quarterly Data Files

FDA Adverse Event Reporting System (FAERS): Latest Quarterly Data Files

FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) - Quarterly Data Extract (QDE): The Quarterly Data Extract files, contain raw data extracted from the FAERS database for the indicated time ranges (not cumulative), in ASCII or SGML formats.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

Nutrizone Expands Recall of Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible Salmonella Health Risk

Nutrizone Expands Recall of Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible Salmonella Health Risk

NutriZone, LLC is adding Nirvanio Special Reserve Kratom Blend, to its recall of 4 dietary supplements because it has the potential to be contaminated with Salmonella . Salmonella , is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-3-2018

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

The authorization classifies integrated continuous glucose monitoring devices in class II and subjects them to certain criteria called special controls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2018

New funds for accumulation of knowledge about medicinal cannabis

New funds for accumulation of knowledge about medicinal cannabis

The parties negotiating the special funds have earmarked a further DKK 5 million to increase knowledge about the use and effect of medicinal cannabis. You can apply for the funds now.

Danish Medicines Agency

15-3-2018

Louis Garneau Sports Inc. recalls Course LG1261 Cycling Helmets

Louis Garneau Sports Inc. recalls Course LG1261 Cycling Helmets

The plastic shell on the helmet can weaken over time causing the product to fail head impact testing. In the event of an accident, the helmet could fail to prevent head injuries, posing a hazard to consumers.

Health Canada

6-3-2018

FDA authorizes, with special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes

FDA authorizes, with special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes

FDA has authorized 23andMe to market a consumer test that reports only 3 out of more than 1,000 known mutations in BRCA genes

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

ANSES at the 2018 Paris International Agricultural Show: collective expert appraisal devoted to health

ANSES at the 2018 Paris International Agricultural Show: collective expert appraisal devoted to health

Like every year, ANSES will be at the Paris International Agricultural Show (SIA), a key annual event providing the opportunity to meet with its partners and the general public. As an agency responsible for health risk assessment, ANSES participates fully in this event, to promote its work devoted to health and safety. The Agency invites visitors to find out more about its activities in food safety, animal health and welfare, and plant health. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

1-2-2018

Hongkong Sun Rise Trading Limited recalls Kobalt and Greenworks Cordless Electric Chainsaws

Hongkong Sun Rise Trading Limited recalls Kobalt and Greenworks Cordless Electric Chainsaws

In the event of chainsaw kickback, an affected chain brake guard could fail to activate the micro switch intended to stop the motor, which could allow the chain to continue moving. This can pose a risk of a laceration to the user or a bystander.

Health Canada

13-12-2017

Risks of ingestion of button batteries by young children: adopt the right reflexes in the event of an accident

Risks of ingestion of button batteries by young children: adopt the right reflexes in the event of an accident

(Soon in English) Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

26-10-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the Trump Administration’s important efforts to address the opioid crisis

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the Trump Administration’s important efforts to address the opioid crisis

Today the Administration took a historic step to direct additional resources to help address the staggering human and economic toll created by the epidemic of opioid addiction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-10-2017

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on new steps by FDA to advance patient engagement in the agency’s regulatory work

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on new steps by FDA to advance patient engagement in the agency’s regulatory work

The Food and Drug Administration is hosting a pioneering event today: the first meeting of the Patient Engagement Advisory Committee or PEAC. It’s a significant step forward in the FDA’s efforts to broaden its engagement with patients – and to deepen the involvement of patients in our regulatory activities.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-10-2017

Parts Canada recalls Icon Motorcycle Helmets

Parts Canada recalls Icon Motorcycle Helmets

Due to a sewing problem in the chin strap, the faulty stitching may allow the D-rings to separate from the chin strap. In the event of a crash, the wearer of the helmet may not be adequately protected, increasing the risk of personal injury or death.

Health Canada

4-10-2017

ANSES celebrates science

ANSES celebrates science

The annual Fête de la Science (Science Festival) is the ideal event for promoting scientific research and its various professions. As a health agency with eleven research and reference laboratories, ANSES participates fully in this festival, giving the public a special insight into the work of its scientists and their passion for science devoted to health and safety. Various events will thus be on offer all over France from 6 to 15 October 2017, enabling the population to discover or rediscover ANSES's e...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

2-10-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the FDA’s Adverse Event Reporting System (FAERS) and new search tool

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the FDA’s Adverse Event Reporting System (FAERS) and new search tool

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the FDA’s Adverse Event Reporting System (FAERS) and new search tool

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2017

FDA improves access to reports of adverse drug reactions

FDA improves access to reports of adverse drug reactions

The U.S. Food and Drug Administration today launched a new user-friendly search tool that improves access to data on adverse events associated with drug and biologic products through the FDA’s Adverse Event Reporting System (FAERS). The tool is designed to make it easier for consumers, providers, and researchers to access this information.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

TAH-t Companion 2 Driver System (C2) and Freedom Driver System by SynCardia Systems: Letter to Health Care Providers - Mortality and Neurological Adverse Event Results

TAH-t Companion 2 Driver System (C2) and Freedom Driver System by SynCardia Systems: Letter to Health Care Providers - Mortality and Neurological Adverse Event Results

UPDATED 09/25/2017. Most recent interim results from the ongoing SynCardia TAH-t post-approval study looking at mortality and neurological adverse events.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2017

Hurricane Season: Be Prepared

Hurricane Season: Be Prepared

It's important to safeguard your food, water, and medicine before, during and after any severe weather event.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-4-2018

ABSINTHIUM EX HERBA 1 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ABSINTHIUM EX HERBA 1 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ACONITUM E TUB. 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ACONITUM E TUB. 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ADONIS CRATAEGUS SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ADONIS CRATAEGUS SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

It’s #NationalPublicHealthWeek and the FDA wants you to be informed on how to report adverse events when using medical devices. Check out the FDA’s Safety Information and Adverse Event Reporting Program https://go.usa.gov/xQ4Kd 

It’s #NationalPublicHealthWeek and the FDA wants you to be informed on how to report adverse events when using medical devices. Check out the FDA’s Safety Information and Adverse Event Reporting Program https://go.usa.gov/xQ4Kd 

It’s #NationalPublicHealthWeek and the FDA wants you to be informed on how to report adverse events when using medical devices. Check out the FDA’s Safety Information and Adverse Event Reporting Program https://go.usa.gov/xQ4Kd 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-4-2018

Adverse events (‘side effects’) reporting survey

Adverse events (‘side effects’) reporting survey

Short survey to help us improve the way we collect and use adverse event reports to safeguard all Australians

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-4-2018

PEPPLUS SPECIAL SKIN CARE LIFTING PROGRAM (Glycerin) Cream [Picobio Co., Ltd]

PEPPLUS SPECIAL SKIN CARE LIFTING PROGRAM (Glycerin) Cream [Picobio Co., Ltd]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

Special access scheme rules

Special access scheme rules

The Special Access Scheme Category C legislative rules have been updated.

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-3-2018

Special Access Scheme: NSW/TGA medicinal cannabis forms

Special Access Scheme: NSW/TGA medicinal cannabis forms

Updates to medicinal cannabis access

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-3-2018

Violence Trailed Trump's Campaign

Violence Trailed Trump's Campaign

Title: Violence Trailed Trump's CampaignCategory: Health NewsCreated: 3/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-3-2018

News and press releases: Workshop on Paediatric Regulation – stakeholders to discuss how to boost development of medicines for children

News and press releases: Workshop on Paediatric Regulation – stakeholders to discuss how to boost development of medicines for children

Event to be broadcast live on 20 March

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-3-2018

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go.usa.gov/xnuGN 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-3-2018

Trump Administration Proposes Alternative to Pre-Existing Conditions Health Plans

Trump Administration Proposes Alternative to Pre-Existing Conditions Health Plans

Title: Trump Administration Proposes Alternative to Pre-Existing Conditions Health PlansCategory: Health NewsCreated: 2/28/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/1/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-2-2018

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary innovation day

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary innovation day

The objective of this meeting is to further raise awareness of the support available to facilitate innovation of veterinary medicines by giving an overview of the legislative framework and by describing the support offered by the European Medicines Agency (EMA ) and interactions with stakeholders. This event is open to all companies and stakeholders developing veterinary medicinal products.

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2018

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary medicines innovation day

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary medicines innovation day

The objective of this meeting is to further raise awareness of the support available to facilitate innovation of veterinary medicines by giving an overview of the legislative framework and by describing the support offered by the European Medicines Agency (EMA ) and interactions with stakeholders. This event is open to all companies and stakeholders developing veterinary medicinal products.

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2018

ACA Mandate Repeal, Drug Prices, Opioids in State of the Union

ACA Mandate Repeal, Drug Prices, Opioids in State of the Union

In his first State of the Union address tonight, President Donald J. Trump said he would work to reduce prescription drug prices, urged Congress to pass a "right-to-try" law, and applauded the elimination of the Affordable Care Act requirement that individuals purchase insurance. He also highlighted the need to take action on the opioid crisis.

US - RxList

23-1-2018

Governors Call on Trump to do More to Fight Opioid Crisis

Governors Call on Trump to do More to Fight Opioid Crisis

Title: Governors Call on Trump to do More to Fight Opioid CrisisCategory: Health NewsCreated: 1/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-1-2018

Trump in 'Excellent' Physical, Cognitive Health, Doctor Says

Trump in 'Excellent' Physical, Cognitive Health, Doctor Says

Title: Trump in 'Excellent' Physical, Cognitive Health, Doctor SaysCategory: Health NewsCreated: 1/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-1-2018

Trump Policy Shift on Medicaid Work Requirement Could Affect Millions of People

Trump Policy Shift on Medicaid Work Requirement Could Affect Millions of People

Title: Trump Policy Shift on Medicaid Work Requirement Could Affect Millions of PeopleCategory: Health NewsCreated: 1/11/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-1-2018

Trump Fires Obama-Era HIV/AIDS Council Members

Trump Fires Obama-Era HIV/AIDS Council Members

Title: Trump Fires Obama-Era HIV/AIDS Council MembersCategory: Health NewsCreated: 1/3/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/4/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-1-2018

Special Access Scheme: Guidance for health practitioners and sponsors

Special Access Scheme: Guidance for health practitioners and sponsors

The Special Access Scheme guidance has been updated to reflect recent changes to the Therapeutic Goods Regulations

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-1-2018

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Title: Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 1/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/3/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

Trump Administration Relaxing Fines Against Nursing Homes

Trump Administration Relaxing Fines Against Nursing Homes

Title: Trump Administration Relaxing Fines Against Nursing HomesCategory: Health NewsCreated: 12/26/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-12-2017

New Trump Administration Rules on Birth Control Blocked by Judge

New Trump Administration Rules on Birth Control Blocked by Judge

Title: New Trump Administration Rules on Birth Control Blocked by JudgeCategory: Health NewsCreated: 12/19/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/19/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-12-2017

Caring for Your Diabetes at Special Time

Caring for Your Diabetes at Special Time

Diabetes: Caring for Your Diabetes at Special Times

US - eMedicineHealth

21-11-2017

MI Linked to Increased Vascular Dementia, Not Alzheimer's

MI Linked to Increased Vascular Dementia, Not Alzheimer's

A history of MI is associated with an increased risk of vascular dementia by as much as 35%, with the higher risk extending as far as 35 years after the event, results of a population-based study suggest[1].

US - RxList

31-10-2017

Scientific guideline: Concept paper on the need for a paediatric addendum of the guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolic disease, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the need for a paediatric addendum of the guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolic disease, draft: consultation open

A number of new European Medicines Agancy guidelines related to clinical investigation of medicinal products for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism (VTE) are already available [1,2,3], but recommendations are applicable only to adults. In contrast to adults, VTE in children is a rare event, but represents a significant management dilemma that requires therapeutic intervention. A paediatric addendum to the guidelines on clinical investigation of medicinal products for the treatment an...

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-10-2017

MULBIT HYDRO SPECIAL AMPLE (Niacinamide, Adenosine) Liquid [First Cosmetic Co., Ltd]

MULBIT HYDRO SPECIAL AMPLE (Niacinamide, Adenosine) Liquid [First Cosmetic Co., Ltd]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

Trump Axes ACA Cost-Sharing Subsidy Payments to Insurers

Trump Axes ACA Cost-Sharing Subsidy Payments to Insurers

In another body blow to the Affordable Care Act (ACA), the Trump administration announced yesterday that it would immediately stop reimbursing private insurers for reducing out-of-pocket expenses for lower-income individuals under the law.

US - RxList

12-10-2017

Black Triangle Scheme

Black Triangle Scheme

Encouraging adverse event reporting helps us build the full picture regarding new medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia

6-10-2017

Mammography Facility Adverse Event and Action Report: Jack County Hospital District dba Faith Community Hospital https://go.usa.gov/xnchb 

Mammography Facility Adverse Event and Action Report: Jack County Hospital District dba Faith Community Hospital https://go.usa.gov/xnchb 

Mammography Facility Adverse Event and Action Report: Jack County Hospital District dba Faith Community Hospital https://go.usa.gov/xnchb 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Mammography Facility Adverse Event & Action Report: Allen County Kansas Hospital dba Allen County Regional Hospital https://go.usa.gov/xnc68 

Mammography Facility Adverse Event & Action Report: Allen County Kansas Hospital dba Allen County Regional Hospital https://go.usa.gov/xnc68 

Mammography Facility Adverse Event & Action Report: Allen County Kansas Hospital dba Allen County Regional Hospital https://go.usa.gov/xnc68 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-10-2017

Trump's Health Secretary Resigns Over Travel Controversy

Trump's Health Secretary Resigns Over Travel Controversy

Title: Trump's Health Secretary Resigns Over Travel ControversyCategory: Health NewsCreated: 10/2/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/3/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-9-2017

Special Access Scheme

Special Access Scheme

Updates to products available under the SAS Category C pathway

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-9-2017

TGA SAS and AP email list

TGA SAS and AP email list

Special Access Scheme and Authorised Prescribers email alert service

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2017

CALENDULA EX HERBA 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CALENDULA EX HERBA 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

ARGENTUM NITRICUM 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ARGENTUM NITRICUM 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

AURUM STIBIUM SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

AURUM STIBIUM SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

BETULA E CORT. 2 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

BETULA E CORT. 2 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

APIS EX ANIMALE 4 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

APIS EX ANIMALE 4 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

AURUM FERRUM SIDEREUM 10/10 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

AURUM FERRUM SIDEREUM 10/10 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

VITAMIN E ADULT SIZE SPECIAL ORDER Suppository [Uriel Pharmacy Inc.]

VITAMIN E ADULT SIZE SPECIAL ORDER Suppository [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

RHUS TOX. 1 DKS SPECIAL ORDER Ointment [Uriel Pharmacy Inc.]

RHUS TOX. 1 DKS SPECIAL ORDER Ointment [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed