Trisenox

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Trisenox
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Trisenox
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Antineoplastiske midler
 • Terapeutisk område:
 • Leukæmi, promyelocytisk, akut
 • Terapeutiske indikationer:
 • Trisenox er indiceret til induktion af remission og konsolidering hos voksne patienter med:.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000388
 • Autorisation dato:
 • 05-03-2002
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000388
 • Sidste ændring:
 • 05-03-2018

Offentlige vurderingsrapport

EMA/714870/2016

EMEA/H/C/000388

EPAR – sammendrag for offentligheden

Trisenox

arsentrioxid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Trisenox.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning i,

hvordan Trisenox bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Trisenox, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Trisenox, og hvad anvendes det til?

Trisenox anvendes til behandling af voksne (over 18 år) med akut promyelocyt leukæmi (APL), en

sjælden form for leukæmi (kræft i de hvide blodlegemer), som skyldes en genetisk "translokation" (når to

kromosomer bytter gener). Translokationen påvirker den måde, hvorpå de hvide blodlegemer vokser, og

de er derfor ikke i stand til at bruge retinsyre (A-vitamin). Patienter med akut promyelocyt leukæmi

behandles sædvanligvis med retinoider (stoffer fra A-vitamin).

Trisenox anvendes hos:

Patienter med nydiagnosticeret lav eller mellemhøj risiko for akut promyelocyt leukæmi, hvor

Trisenox anvendes sammen med lægemidlet hel-trans-retinsyre (ATRA).

Patienter med akut promyelocyt leukæmi, der ikke har reageret på tidligere behandling med et

retinoid eller lægemidler mod kræft, eller når deres sygdom er vendt tilbage efter en sådan

behandling.

Trisenox indeholder det aktive stof arsentrioxid.

Hvordan anvendes Trisenox?

Trisenox udleveres kun efter recept, og behandlingen bør overvåges af en læge med erfaring i behandling

af patienter med akut leukæmi. Det leveres som et koncentrat, der blandes til en infusionsvæske,

Trisenox

EMA/714870/2016

Side 2/3

opløsning (drop i en vene). Infusionen bør vare en til to timer, men kan vare længere, hvis patienten får

visse bivirkninger.

Den anbefalede dosis af Trisenox afhænger af patientens legemsvægt. Behandlingen er opdelt i to faser:

induktion og konsolidering.

I induktionsfasen gives Trisenox dagligt, indtil der er tegn på, at behandlingen virker (når knoglemarven

er fri for leukæmiceller). Hvis behandlingen ikke har virket på dag 50 (for tidligere behandlede patienter)

eller på dag 60 (for nydiagnosticerede patienter), bør behandlingen afbrydes.

I konsolideringsfasen gives Trisenox en gang dagligt i fem dage efterfulgt af to dages pause, hvilket

gentages i fire til fem uger. Antallet af gange, som cyklussen gentages, afhænger af, om patienten

tidligere er blevet behandlet. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Trisenox?

Det aktive stof i Trisenox, arsentrioxid, er et kemisk stof, som har været anvendt i lægemidler i mange

år, bl.a. til behandling af leukæmi. Det vides ikke nøjagtigt, hvordan stoffet virker ved denne sygdom.

Det menes at forebygge den dna-produktion, som er nødvendig for leukæmicellers vækst.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Trisenox?

Trisenox blev undersøgt hos 159 nydiagnosticerede patienter, som ikke tidligere var behandlet for akut

promyelocyt leukæmi. Trisenox blev sammenlignet med et anthracyclin (et lægemiddel mod kræft),

begge taget i kombination med ATRA. Målet for virkningen var antallet af patienter, som ikke oplevede

nogen hændelser (såsom sygdomsforværring eller dødsfald) to år efter diagnosen. Andelen af Trisenox-

behandlede patienter, som ikke oplevede nogen hændelser, var 97 % (72 ud af 74) sammenlignet med

86 % (65 ud af 76) af de anthracyclin-behandlede patienter.

Trisenox blev undersøgt i to undersøgelser med 52 patienter med akut promyelocyt leukæmi, som

tidligere var blevet behandlet med anthracyclin og et retinoid. 45 af patienterne i undersøgelserne var

voksne. Trisenox blev ikke sammenlignet med andre lægemidler i undersøgelserne. Behandlingens

virkning blev hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, som opnåede fuld remission. Dette er

tilfældet, når der ingen leukæmiceller er tilbage i knoglemarven, og antallet af blodplader og hvide

blodlegemer i blodet er normaliseret. Det samlede resultat af de to undersøgelser var, at 87 % af

patienterne havde opnået fuld remission (45 af 52). Patienterne opnåede gennemsnitligt fuld remission

på 57 dage.

Hvilke risici er der forbundet med Trisenox?

De hyppigste bivirkninger ved Trisenox (som optræder hos 1 ud af 10 patienter) er hyperglykæmi (højt

blodsukkerniveau), hypomagnesæmi (lavt indhold af magnesium i blodet), hypokalæmi (lavt indhold af

kalium i blodet), paræstesi (snurren eller følelsesløshed og prikken), svimmelhed, hovedpine, takykardi

(hjertebanken), dyspnø (stakåndethed), differentieringssyndrom (en potentiel dødelig komplikation ved

kemoterapi hos patienter med akut promyelocyt leukæmi), diarré, opkastning, kvalme, pruritus (kløe),

udslæt, myalgi (muskelsmerter), pyreksi (feber), smerter, træthed, ødem (hævelser), forlænget QT-

interval på et elektrokardiogram (en ændring af den elektriske aktivitet i hjertet) samt forhøjede niveauer

af alanin-aminotransferase og aspartat-aminotransferase (leverenzymer). Den fuldstændige liste over

indberettede bivirkninger og begrænsninger ved Trisenox fremgår af indlægssedlen.

Trisenox

EMA/714870/2016

Side 3/3

Hvorfor er Trisenox blevet godkendt?

CHMP konkluderede, at fordelene ved Trisenox opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Trisenox blev oprindeligt godkendt under "særlige omstændigheder", da der på godkendelsestidspunktet

kun forelå sparsomme oplysninger som følge af sygdommens sjældenhed. Efter at virksomheden havde

fremlagt de udbedte yderligere oplysninger, blev de "særlige omstændigheder" ophævet den 10. august

2010.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Trisenox?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Trisenox.

Andre oplysninger om Trisenox

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Trisenox den 5. marts 2002.

Den fuldstændige EPAR for Trisenox findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Trisenox, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført 11-2016.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

arsentrioxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge TRISENOX

Sådan skal du bruge TRISENOX

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

TRISENOX anvendes til voksne patienter med nydiagnosticeret lav til intermediær risiko akut

promyelocyt-leukæmi (APL), og til voksne patienter, hvis sygdom ikke har reageret på andre

behandlinger. APL er en speciel type myeloid leukæmi, en sygdom, hvor der forekommer unormale

hvide blodlegemer og unormal blødning og blå mærker.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge TRISENOX

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

TRISENOX skal indgives under tilsyn af en læge, der har erfaring med behandlingen af akut leukæmi.

Brug ikke TRISENOX

Hvis du er allergisk over for arsentrioxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i TRISENOX (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal kontakte lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger TRISENOX, hvis

du har nedsat nyrefunktion,

du har leverproblemer.

Din læge vil tage følgende forsigtighedsregler:

Der vil blive taget prøver for at kontrollere mængden af kalium, magnesium, calcium og

kreatinin i blodet, inden du får din første dosis TRISENOX.

Du skal have taget et elektrokardiogram (ekg) inden din første dosis.

Blodprøver (for kalium og calcium og til kontrol af leverfunktionen) bør gentages under

behandlingen med TRISENOX.

Derudover vil du få taget et elektrokardiogram to gange ugentlig.

Hvis der er risiko for, at du har en bestemt type unormal hjerterytme (f.eks. torsades de pointes

eller QT-forlængelse), vil dit hjerte blive kontrolleret løbende.

Din læge vil overvåge dit helbred under og efter behandlingen, da arsentrioxid, det aktive stof i

TRISENOX, kan forårsage andre kræftformer. Du skal fortælle om alle nye og usædvanlige

symptomer og omstændigheder, når du ser lægen.

Børn og unge

TRISENOX anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med TRISENOX

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Fortæl det især altid til lægen

hvis du bruger forskellige typer medicin, som kan forårsage en ændring i din hjerterytme. Disse

kan bl.a. være:

visse typer antiarytmika (medicin, som bruges til at korrigere uregelmæssig hjerterytme,

f.eks. kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid)

medicin til behandling af psykose (manglende realitetsopfattelse, f.eks. thioridazin)

medicin til behandling af depression (f.eks. amitriptylin)

visse typer medicin til behandling af bakterieinfektioner (f.eks. erythromycin og

sparfloxacin)

visse typer medicin til behandling af allergier, f.eks. høfeber (antihistaminer, f.eks.

terfenadin og astemizol)

medicin, som medfører nedsat indhold af magnesium eller kalium i dit blod (f.eks.

amphotericin B)

cisaprid (medicin som bruges til at lindre visse maveproblemer)

Disse lægemidlers virkning på din hjerterytme kan forværres af TRISENOX. Du skal sørge

for at fortælle din læge om al den medicin, du tager.

hvis du tager eller for nyligt har taget medicin, der kan påvirke leveren. Vis beholderen eller

pakningen til lægen, hvis du er i tvivl.

Brug af TRISENOX sammen med mad og drikke

Der er ingen begrænsninger med hensyn til mad og drikke, mens du får TRISENOX.

Graviditet

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Du må ikke få TRISENOX, hvis du er gravid, da det kan skade fosteret.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention under behandlingen med

TRISENOX.

Hvis du er gravid, eller du bliver gravid under behandlingen med TRISENOX, skal du spørge din

læge til råds.

Mænd skal bruge sikker prævention under behandlingen med TRISENOX.

Amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen former for medicin.

Arsentrioxid i TRISENOX udskilles i mælken. Da TRISENOX kan være skadeligt for spædbørn, der

ammes, må du ikke amme, så længe du får TRISENOX.

Trafik- og arbejdssikkerhed

TRISENOX forventes ikke at påvirke eller påvirker kun i ubetydelig grad evnen til at køre

motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du mærker ubehag eller føler dig utilpas efter en TRISENOX-

infusion, skal du vente, indtil symptomerne forsvinder, før du kører motorkøretøj eller betjener

maskiner.

TRISENOX indeholder natrium

TRISENOX indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis. Det betyder, at medicinen i det

væsentlige er natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge TRISENOX

Behandlingens varighed, og hvor tit du skal have TRISENOX

Patienter med nydiagnosticeret akut promyelocyt-leukæmi

Lægen vil give dig TRISENOX én gang om dagen som en infusion. I den første behandlingscyklus vil

du blive behandlet hver dag i op til højst 60 dage, eller indtil lægen bestemmer, at din sygdom er i

bedring. Hvis din sygdom reagerer positivt på TRISENOX, vil du få yderligere

4 behandlingscyklusser med 20 doser. Du vil få en dosis 5 dage om ugen (efterfulgt af en pause på 2

dage) i 4 uger efterfulgt af 4 ugers pause. Din læge beslutter nøjagtigt, hvor længe du skal fortsætte

behandlingen med TRISENOX.

Patienter med akut promyelocyt-leukæmi, hvor sygdommen ikke har reageret på andre behandlinger

Lægen vil give dig TRISENOX én gang om dagen som en infusion. I den første behandlingscyklus vil

du blive behandlet hver dag i op til højst 50 dage, eller indtil lægen bestemmer, at din sygdom er i

bedring. Hvis din sygdom reagerer positivt på TRISENOX, vil du få yderligere en behandlingscyklus

med 25 doser. Du vil få en dosis 5 dage om ugen (efterfulgt af en pause på 2 dage) i 5 uger. Lægen vil

beslutte nøjagtigt, hvor længe du skal fortsætte behandlingen med TRISENOX.

Anvendelsesmåde og administrationsvej

TRISENOX skal fortyndes med en injektionsvæske, der indeholder enten glucose eller

natriumchlorid.

TRISENOX gives normalt af en læge eller en sygeplejerske. Den gives som et drop (infusion) i en

vene i løbet af 1-2 timer, men infusionen kan vare længere, hvis der optræder bivirkninger som

blussen og svimmelhed.

TRISENOX må ikke blandes med andre lægemidler eller gives som infusion gennem samme slange

som anden medicin.

Hvis din læge giver dig for meget TRISENOX

Du kan opleve kramper, muskelsvaghed og forvirring. Hvis dette sker, skal behandlingen med

TRISENOX omgående stoppes, og din læge vil behandle arsen-overdoseringen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal straks fortælle det til lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever følgende bivirkninger,

da disse kan være tegn på en alvorlig tilstand kaldet ”differentieringssyndrom”, som kan være

dødelig:

vejrtrækningsbesvær

hoste

smerter i brystet

feber

Du skal straks fortælle det til lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever følgende bivirkninger,

da disse kan være tegn på en allergisk reaktion:

vejrtrækningsbesvær

feber

pludselig vægtstigning

ophobning af væske (f.eks. hævede hænder og fødder)

besvimelse

kraftig hjertebanken.

Mens du er i behandling med TRISENOX, kan du opleve nogle af følgende reaktioner:

Meget almindelig: (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

træthed (mathed), smerter, feber, hovedpine

kvalme, opkastning, diarré,

svimmelhed, muskelsmerter, følelsesløshed eller snurrende fornemmelser i huden,

udslæt eller kløe,

øget blodsukker, ødemer (hævelse som følge af væskeophobning),

kortåndethed, hurtig hjerterytme (puls), unormalt hjertediagram (ekg),

nedsat indhold af kalium eller magnesium i blodet, unormale prøver for leverfunktion inklusive

forhøjet indhold af bilirubin eller gammaglutamyltransferase i blodet.

Almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

nedsat antal blodceller (blodplader, røde og/eller hvide blodlegemer), øget antal hvide

blodlegemer,

kulderystelser, vægtstigning,

feber på grund af infektion og lavt antal hvide blodlegemer, herpes zoster-infektion,

smerter i brystet, blødning i lungerne, hypoksi (lavt iltniveau), væskeansamling omkring hjertet

eller lungerne, lavt blodtryk, unormal hjerterytme (hjerteslag),

krampeanfald, led- eller knoglesmerter, årebetændelse,

forhøjet natrium eller magnesium, ketoner i blod og urin (ketoacidose), unormale prøver for

nyrefunktion, nyresvigt,

mavesmerter,

hudrødme, opsvulmet ansigt, sløret syn

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

lungebetændelse, blodforgiftning

inflammation (betændelsesagtig tilstand) i lungerne som medfører smerter i brystet og åndenød,

hjertesvigt

væskemangel (dehydrering), forvirring

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på ampuletiketten og æsken.

Må ikke nedfryses.

Efter fortynding: Hvis præparatet ikke bruges umiddelbart efter fortynding, er opbevaringstider og

betingelser din læges ansvar, og det vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2

C -8

medmindre fortyndingen har fundet sted i et sterilt miljø.

Brug ikke lægemidlet, hvis der er fremmede partikler i infusionsvæsken, eller hvis den er misfarvet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TRISENOX indeholder:

Aktivt stof: arsentrioxid 1 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

TRISENOX er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning. TRISENOX leveres i glasampuller

som en koncentreret, steril, klar, farveløs, vandig opløsning, der klargøres og fortyndes på hospitalet

og gives som en infusion i en blodåre. Hver æske indeholder 10 glasampuller til engangsbrug. Hver

ampul indeholder 10 mg arsentrioxid.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

Fremstiller

Almac Pharma Services Limited, Almac House, 20 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5QD,

Storbritannien

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

ASEPTISK TEKNIK SKAL NØJE OVERHOLDES UNDER HELE HÅNDTERINGEN AF

TRISENOX, DA DET IKKE INDEHOLDER KONSERVERINGSMIDDEL.

Fortynding af TRISENOX

TRISENOX skal fortyndes før indgift.

Personalet skal uddannes i håndtering og fortynding af arsentrioxid og skal bruge passende

beskyttelsesbeklædning.

Åbning af ampullen: Hold ampullen med TRISENOX med det farvede punkt opad og foran dig. Ryst

eller bank let på ampullen for at få eventuel væske i skaftet ned i ampullens hoveddel. Tryk nu med

tommelfingeren på det farvede punkt og knæk ampullen ved at holde godt fast om ampullens hoveddel

med den anden hånd.

Fortynding: Før forsigtigt kanylen på en injektionssprøjte ind i ampullen og træk alt indholdet op.

TRISENOX skal derefter straks fortyndes med 100 til 250 ml 50 mg/ml (5 %)

glucoseinjektionsvæske, opløsning, eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridinjektionsvæske, opløsning.

Ikke-anvendte dele fra hver ampul skal bortskaffes forsvarligt. Gem ikke de ikke-anvendte portioner

til senere indgift.

Anvendelse af TRISENOX

Kun til engangsbrug.

TRISENOX må ikke blandes med eller indgives i samme intravenøse slange samtidigt med andre

lægemidler.

TRISENOX skal indgives intravenøst over 1-2 timer. Infusionsvarigheden kan øges op til 4 timer,

hvis der observeres vasomotoriske reaktioner. Et centralt venekateter er ikke påkrævet.

Den fortyndede infusionsvæske skal være klar og farveløs. Alle parenterale opløsninger skal nøje

efterses for partikler og misfarvning forud for indgivelsen. Infusionsvæsken må ikke anvendes, hvis

det indeholder fremmede partikler.

Efter fortynding i intravenøse opløsninger er TRISENOX kemisk og fysisk stabilt i 24 timer ved

C -30

C og i 48 timer i køleskab ved 2

C -8

C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal

produktet anvendes umiddelbart. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, vil anvendelsesholdbarheden

og -forholdene være at betragte som brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer

ved 2

C -8

C, medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og aseptiske forhold.

Procedure for korrekt bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel, eventuelle genstande, der kommer i kontakt hermed samt affald heraf skal

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

6-9-2018

 Trisenox (arsenic trioxide) supply shortage

Trisenox (arsenic trioxide) supply shortage

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety