Triolif Honey & Lemon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Triolif Honey & Lemon 2+0,60+1,20 mg sugetabletter
 • Dosering:
 • 2+0,60+1,20 mg
 • Lægemiddelform:
 • sugetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Triolif Honey & Lemon 2+0,60+1,20 mg sugetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52858
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Triolif Mint sugetabletter

Triolif Orange sugetabletter

Triolif Honey & Lemon sugetabletter

lidocainhydrochlorid/amylmetacresol/2,4-dichlorbenzylalkohol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Triolif

Sådan skal du tage Triolif

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Triolif indeholder amylmetacresol og 2,4 dichlorbenzylalkohol - begge er antiseptiske (desinficerende)

midler, og lidocainhydrochlorid – et lokalbedøvende middel til halsen.

Anvendes til lokal lindring af symptomer på ømhed i halsen hos voksne og unge over 12 år.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 dage.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Triolif

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Triolif:

hvis du er allergisk over for lidocainhydrochlorid eller andre lokalbedøvende midler af amidtypen,

amylmetacresol, 2,4-dichlorbenzylalkohol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Triolif (angivet i

punkt 6).

Børn under 12 år bør ikke anvende dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Triolif.

Rådfør dig med lægen hvis:

du har astma.

dine symptomer ikke bedres i løbet af 2 dage eller du har feber, hovedpine, kvalme, opkastning

eller hududslæt.

Dette lægemiddel kan være skadeligt for dine tænder.

Det lokalbedøvende middel i dette lægemiddel kan føre til aspiration (hoste under måltid eller en

følelse af at blive kvalt), mens man spiser. Indtag ikke måltider umiddelbart efter at du har indtaget

lægemidlet.

Dette lægemiddel kan medføre følelsesløshed af tungen, og kan øge risikoen for bidskader. Vær

derfor forsigtig ved indtagelse af varm mad og drikke.

Langvarig brug af dette lægemiddel (ud over 5 dage) frarådes, da det kan ændre den naturlige

mikrobielle balance i svælget.

Følg den angivne dosering: hvis man tager højere doser eller bruger lægemidlet over længere tid,

kan det påvirke hjertet eller nervesystemet og give kramper.

Ældre og svækkede personer er mere følsomme over for mulige bivirkninger, og bør rådføre sig

med lægen før de bruger dette lægemiddel.

Dette lægemiddel bør ikke bruges i mundhulen ved omfattende, akutte sår.

Triolif indeholder 1,016 g glucose pr. sugetablet. Bør ikke anvendes til patienter med glucose-

galactosemalabsorption. Bør tages i betragning hos patienter med diabetes mellitus.

Triolif indeholder saccharose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucraseisomaltasemangel.

Triolif indeholder 1,495 g saccharose pr. sugetablet. Dette bør tages i betragtning ved behandling af

patienter med glucose-galactose malabsorption og hos patienter med diabetes mellitus.

Triolif indeholder terpener, som findes i levomenthol. Høje doser af terpener har været forbundet med

neurologiske komplikationer såsom kramper hos børn.

Farvestofferne Sunset Yellow og cochenillerødt kan forårsage allergiske reaktioner.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes ikke til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Triolif

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager/bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Fortæl din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager nogen af følgende lægemidler, da det kan

være nødvendig at justere dosis af disse:

Betablokkere (anvendes til behandling af hjertesvigt eller andre hjertesygdomme) eller

lægemidler, som indeholder cimetidin (anvendes behandling af mavesår).

Andre lokalbedøvende midler (amider).

Hjertemedicin, som f.eks. mexiletin eller procainamid.

Lægemidler som f.eks. fluvoxamin (anvendes til behandling af depression).

Antibiotika, som f.eks. erythromycin eller itraconazol.

Selvom der ikke bør forekomme gensidig påvirkning, må du ikke anvende andre antiseptiske midler

beregnet til mundhulen, mens du anvender Triolif.

Brug af Triolif sammen med mad, drikke og alkohol

Tag ikke dette lægemiddel lige før måltider eller før indtagelse af drikke.

Graviditet og amming

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Triolif.

Graviditet:

Dette lægemiddel frarådes under graviditet.

Amming:

Dette lægemiddel frarådes under amming.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Læg mærke til hvordan du reagerer på dette lægemiddel. Ved anbefalet dosis vil dette lægemiddel

sædvanligvis ikke påvirke din reaktionsevne eller medføre døsighed. Hvis du imidlertid oplever dette,

bør du undgå at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Triolif

Tag altid Triolif nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

- Voksne og unge over 12 år: Én sugetablet opløses langsomt i munden hver 2.-3.time. Højst 8

sugetabletter i døgnet (højst 4 sugetabletter for børn). Må ikke opløses i kindhulen.

Brug til børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn under 12 år.

Hvis du har taget for mange Triolif

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Triolif end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Følgende kan forekomme i tilfælde af misbrug eller ved overdosering: udtalt bedøvelse i den øvre del

af fordøjelseskanalen og luftvejene, søvnløshed, rastløshed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær.

Åndenød, hovedpine, træthed, manglende evne til fysisk udfoldelse, svimmelhed og bevidsthedstab

kan også forekomme som følge af en sygdom, der kaldes methæmoglobinæmi. Søg omgående

lægehjælp eller ring 112.

Det frarådes at anvende dette lægemiddel ud over 5 dage, da det kan ændre den naturlige mikrobielle

balance i mundhulen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Efter markedsføring er følgende bivirkninger blevet rapporteret for kombinationen af de virksomme

stoffer i dette lægemiddel:

Stop anvendelsen af Triolif og opsøg lægen omgående, hvis du oplever symptomer på angioødem

(udslæt (nældefeber) og hævelser) som f.eks.:

hævet ansigt, tunge eller svælg

vanskeligheder med at synke

nældefeber og åndedrætsbesvær

Immunsystemet

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10 000 personer):

Overfølsomhedsreaktioner (brændende følelse, kløe), udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem),

stikken/svien i halsen og ubehagelig smag.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Triolif indeholder

Aktive stoffer:

Lidocainhydrochlorid

2,00 mg

Amylmetacresol

0,60 mg

2,4-dichlorbenzylalkohol

1,20 mg

Øvrige indholdsstoffer er:

Triolif Mint

Mynteolie, delvis dementoliseret, stjerneanisolie, levomenthol, indigocarmin (E132), quinolingult

(E104), saccharinnatrium (E954), vinsyre (E334), saccharose, flydende glucose.

Triolif Orange

Levomenthol, saccharinnatrium (E954), saccharose, flydende glucose, sunset Yellow (E110),

cochenillerødt (E124), citronsyremonohydrat (E330), appelsinsmag.

Triolif Honey & Lemon

Mynteolie, delvis dementoliseret, quinolingult (E104), saccharinnatrium (E954), vinsyre (E334),

saccharose, flydende glucose, sunset Yellow (E110), citronessens, honningsmag.

Udseende og pakningsstørrelser

Triolif Mint er grønne, hvælvede, cylinderformede, 19 mm diameter, sugetabletter med mintsmag.

Triolif Orange er orange, hvælvede, cylinderformede, 19 mm diameter, sugetabletter med

appelsinsmag.

Triolif Honey & Lemon er gule, hvælvede, cylinderformede, 19 mm diameter, sugetabletter med

honning- og citronsmag.

PVC-PVDC/Aluminiumblisterpakning.

12 sugetabletter.

24 sugetabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Karo Pharma AS

Nittedalsgata 2B

2000 Lillestrøm

Norge

Fremstiller:

LOZY’S PHARMACEUTICALS S.L., Campus Empresarial, s/n 31795, Lekaroz (Navarra) Spanien.

KYMOS PHARMA SERVICES, S.L., Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallès),

Cerdanyola del Vallès, 08290 Barcelona, Spanien.

STADA Arzneimittel AG, Stadastraβ 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland

MAE Holding B.V, Amsterdamsestraatweg 22, ABCOUDE, 1391 AB, Holland.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Calmistrep + Lidocaine, Munt – Menthe – Minze Zuigtabletten/Pastilles/Lutschtabletten

Calmistrep + Lidocaine, honing&citroen – miel&citron – Honig&Zitrone

Zuigtabletten/Pastilles/ Lutschtabletten

GEISCOLD MINT pastilky

GEISCOLD MED A CITRON pastilky

GEISCOLD POMERANČ pastilky

Locastad gegen Halsschmerzen 2 mg/0,6 mg/1,2 mg Honig & Zitrone Lutschtabletten

Locastad gegen Halsschmerzen 2 mg/0,6 mg/1,2 mg Orange Lutschtabletten

Locastad gegen Halsschmerzen 2 mg/0,6 mg/1,2 mg Minze Lutschtabletten

Triolif Mint 2 mg/0.60 mg/1.20 mg

Triolif Orange 2 mg/0.60 mg/1.20 mg

Triolif Honey & Lemon 2 mg/0.60 mg/1.20 mg

Triolif sugetablett med mintsmak

Triolif sugetablett med appelsinsmak

Triolif sugetablett med honning- og sitronsmak

Maeliloz mint zuigtabletten

Maeliloz honing & citroen zuigtabletten

Maeliloz sinaasappel zuigtabletten

InoVOX Express smak miodowo-cytrynowy

InoVOX Express smak miętowy

InoVOX Express smak pomarańczowy

Triolif Mint 2 mg/0.60 mg/1.20 mg sugtabletter

Triolif Apelsin 2 mg/0.60 mg/1.20 mg sugtabletter

Triolif Honung & Citron 2 mg/0.60 mg/1.20 mg sugtabletter

GEISCOLD Mäta

GEISCOLD Pomaranč

GEISCOLD Med & Citrón

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2. november 2016.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.