TrioBe

Primær information

 • Handelsnavn:
 • TrioBe tabletter
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • TrioBe tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31693
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

TrioBe Tabletter

cyanocoblamin (vitamin B

), folic acid, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret TrioBe til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage TrioBe

Sådan skal du tage TrioBe

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

B-vitaminer er vigtige for at opretholde cellernes naturlige funktioner. De indgående mængder af

vitaminerne er valgt for at forebygge symptomgivende mangeltilstande, især blandt ældre

mennesker, som ofte har en dårlig optagelse i tarmen af folinsyre og Vitamin B

. Det er i studier

påvist, at de anvendte mængder kan reducere et forhøjet indhold af homocystein.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage TrioBe

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke TrioBe:

hvis du er allergisk overfor de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i TrioBe

(angivet i afsnit 6).

hvis du tidligere har været gravid hvor fosteret har udviklet neuralrørsdefekt (højere doser af

folinsyre anbefales).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager TrioBe.

TrioBe er ikke beregnet til behandling af symptomgivende mangel på de indgående vitaminer.

Effektiv behandling af visse typer af blodmangel (anæmi) kan kræve behandling med injektioner af

Vitamin B

. TrioBe skal ikke anvendes af patienter, som har fået bortopereret en større del af

tyndtarmen væk.

Brug af anden medicin sammen med TrioBe

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis TrioBe indtages samtidig med visse andre

lægemidler som f.eks. visse lægemidler mod epilepsi (phenobarbital og phenytoin) samt f.eks.

methotrexat, trimethoprim og pyrimetamin (folinsyreantagonister). Det er derfor vigtigt, at du

fortæller din læge, hvis du tager anden medicin samtidig med TrioBe.

Graviditet og amning

TrioBe kan anvendes under graviditeten og under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

TrioBe forventes ikke at påvirke din reaktionstid, for eksempel når du kører bil eller arbejder med

maskiner.

3. Sådan skal du tage TrioBe

Tag altid TrioBe nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Din læge vil vælge den dosis, der passer bedst til dig.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet daglig, der skal indtages med 1 glas vand.

Hvis du har taget for mange TrioBe tabletter:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere TrioBe tabletter, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Hvis du har glemt at tage TrioBe tabletter

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

4. Bivirkninger:

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ved den anbefalet dosering, er risikoen for bivirkninger lav.

Sjældent (hos mindre end 1 ud af 1000 patienter) kan der forekomme: Udslæt af acnetypen.

Allergiske hudreaktioner såsom nældefeber, kløe og rødmen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar TrioBe utilgængeligt for børn.

TrioBe må ikke opbevares over 30

C. Skal opbevares i original emballage, for at beskytte mod fugt.

Brug ikke TrioBe efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TrioBe indeholder

1 tablet indeholder:

Virksomme stoffer (selve medicinen): 0,5 mg vitamin B

, 0,8 mg folic acid og 3 mg vitamin B

Hjælpestoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, silica kolloid vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser

TrioBe tabletter er runde og lysegule med små prikker, og har en diameter på 10 mm.

Pakningsstørrelser: 30, 60, 100 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød

Tlf.: 44 52 88 88

e-mail: info@meda.dk

Fremstiller:

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro, Sverige

Denne indlægsseddel er sidst revideret oktober 2016

9-1-2018

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

When consumed by women before and during pregnancy, folic acid, a B vitamin, may help prevent neural tube defects (NTDs).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.