Trileptal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Trileptal 60 mg/ml oral suspension
 • Dosering:
 • 60 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Trileptal 60 mg/ml oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51858
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trileptal

®

60 mg/ml oral suspension

Oxcarbazepin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trileptal

3. Sådan skal du tage Trileptal

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Trileptal

Det aktive stof i Trileptal er oxcarbazepin.

Trileptal tilhører en gruppe lægemidler, der

kaldes antikonvulsiva eller antiepileptika.

Hvad bruges Trileptal til

Antiepileptisk medicin, som fx Trileptal, er

standardbehandling mod epilepsi.

Epilepsi er en hjernesygdom, der er årsag

til, at patienter har tilbagevendende

anfald og kramper. Anfald sker på grund

af en midlertidig fejlfunktion i hjernens

elektriske impulser. Normalt koordinerer

hjernecellerne kroppens bevægelser ved at

sende signaler gennem nerverne til musklerne

på en organiseret og struktureret måde.

Når man har epilepsi, sender hjernecellerne

for mange ustrukturerede signaler, som kan

medføre ukoordineret muskelaktivitet, dvs. et

epileptisk anfald.

Trileptal bruges til at behandle partielle

anfald med eller uden sekundært generaliseret

tonisk-klonisk anfald. Partielle anfald omfatter

et begrænset område af hjernen, men kan

sprede sig til hele hjernen og kan forårsage et

generaliseret tonisk-klonisk anfald. Der er to

typer af partielle anfald: simple og komplekse.

Ved simple partielle anfald bevarer patienten

bevidstheden, hvorimod ved komplekse anfald

påvirkes patientens bevidsthed.

Trileptal virker ved at hjernens ustrukturerede

signaler fra nervecellerne holdes under

kontrol. Derved forhindres eller formindskes

antallet af anfald.

Trileptal kan bruges alene eller i kombination

med andre antiepileptiske lægemidler. Normalt

vil lægen forsøge at finde det lægemiddel der

virker bedst for dig eller dit barn, men ved

mere alvorlig epilepsi kan en kombination af

to eller flere lægemidler være nødvendig for at

kontrollere anfaldene. Trileptal kan bruges af

voksne og til børn på 6 år eller derover.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Trileptal

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Overvågning under din behandling med

Trileptal

Før og under din behandling med Trileptal, vil

din læge måske tage nogle blodprøver for at

bestemme dosis til dig. Din læge vil fortælle

dig, hvornår du skal have taget prøverne.

Tag ikke Trileptal,

hvis du er allergisk over for oxcarbazepin

eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Trileptal (angivet i afsnit 6).

Hvis dette gælder for dig, skal du tale med din

læge, inden du tager Trileptal. Hvis du tror, at

du måske er allergisk, skal du spørge din læge

til råds.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Trileptal,

– hvis du nogensinde har udvist usædvanlig

overfølsomhed (udslæt eller andre tegn på

allergi) over for carbamazepin eller andre

lægemidler. Hvis du er allergisk over for

carbamazepin er risikoen 25-30% for, at

du også kan få en allergisk reaktion mod

oxcarbazepin (Trileptal).

– hvis du har nyresygdom.

– medicin, der kontrollerer din krops

immunsystem, som fx ciclosporin og

tacrolimus.

Brug af Trileptal sammen med mad og

alkohol

Trileptal kan tages med eller uden mad.

Alkohol kan øge Trileptals sløvende virkning.

Undgå så vidt muligt alkohol og søg råd hos

din læge.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du er gravid eller har

planer om at blive gravid.

Det er vigtigt at holde epilepsi-anfaldene

under kontrol under graviditeten. Der kan

dog være en risiko for barnet, hvis du tager

medicin mod epilepsi under graviditeten.

Din læge vil fortælle dig mere om fordelene

og potentielle risici og hjælpe dig med at

beslutte, om du bør tage Trileptal. Du må ikke

stoppe din behandling med Trileptal under

graviditet, før du har talt med din læge.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du

tager nogen form for medicin under graviditet.

Hvis du tager hormonel prævention som f.eks.

p-piller samtidig med Trileptal, kan virkningen

af p-pillerne aftage eller forsvinde helt (se

”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Amning

Du må ikke amme, mens du tager Trileptal. Det

aktive stof i Trileptal udskilles i modermælken.

Dette kan give bivirkninger hos børn, der

bliver ammet. Spørg din læge eller apoteket

til råds, før du tager nogen form for medicin,

mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød

advarselstrekant. Det betyder, at Trileptal

især i begyndelsen af behandlingen og ved

stigning i dosis kan virke sløvende, eller

gøre dig svimmel, eller kan give sløret syn,

dobbeltsyn, manglende muskelkoordination

eller bevidsthedssvækkelse, og at det kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken. Det er vigtigt, at du

taler med din læge om, hvorvidt du må køre

bil eller arbejde med maskiner, mens du tager

Trileptal.

Vigtig information om nogle af

indholdsstofferne i Trileptal

Trileptal indeholder:

– sorbitol. Kontakt lægen, før du tager

denne medicin, hvis lægen har fortalt dig,

at du ikke tåler visse sukkerarter.

– ethanol (alkohol), mindre end 100 mg

pr. dosis.

– parahydroxybenzoater (E 216

propylhydroxybenzoat og E 218

methylhydroxobenzoat), der kan give

allergiske reaktioner (kan forekomme efter

behandlingen).

3. Sådan skal du tage Trileptal

Tag altid Trileptal nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Din dosis skal doseres/gives i milliliter

(ml)

Din læge bør ordinere din dosis i milliliter

(ml) og ikke i milligram (mg). Dette er

vigtigt, da doseringssprøjten som bruges til

at udtrække den korrekte dosis fra flasken er

inddelt i ml. Hvis din dosering er opgivet i

mg, så kontakt apoteket eller din læge for

at få vejledning.

04-2017

P559933-4

– hvis du har alvorlig leversygdom.

– hvis du tager diuretika (medicin, som

hjælper nyrerne med at udskille salt og

vand ved at øge produktionen af urin).

– hvis du lider af hjertesygdom,

stakåndethed, og/eller hvis dine fødder

eller ben hæver på grund af væske i

kroppen.

– hvis dine blodprøver viser, at du har

nedsat natriumindhold i blodet (se punkt

4 ”Bivirkninger”).

– hvis du er kvinde og tager hormonel

prævention (som fx p-piller). Trileptal

kan ophæve præventionens virkning.

Brug en anden eller en supplerende ikke-

hormonel form for prævention, mens du

tager Trileptal. Dette kan hjælpe med at

forhindre en uønsket graviditet. Fortæl

din læge med det samme, hvis du har

uregelmæssige blødninger eller pletbøder.

Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt

din læge.

Risikoen for alvorlige hudreaktioner hos

patienter af hankinesisk eller thailandsk

oprindelse, som tager carbamazepin

eller kemisk beslægtede lægemidler, kan

forudsiges ved at tage en blodprøve af disse

patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt

en blodprøve er nødvendig, før du tager

oxcarbazepin.

Hvis du får nogen af følgende symptomer

efter, at du er begyndt med at tage

Trileptal, skal du omgående fortælle det til

din læge eller kontakte skadestuen på det

nærmeste hospital:

– hvis du får en overfølsomhedsreaktion,

som fx hævelse af læber, øjenlåg,

ansigt, hals, mund eller pludselige

vejrtrækningsproblemer, feber med hævede

lymfekirtler, udslæt eller blæredannelse på

huden.

– hvis du opdager symptomer på

leverbetændelse, fx gulsot (gulfarvning af

hud og det hvide i øjnene).

– hvis du hyppigere får anfald. Dette er især

vigtigt for børn, men kan også forekomme

hos voksne.

– hvis du bemærker symptomer, som kan

tyde på sygdom i blodet, såsom træthed,

stakåndethed ved motion, bleghed,

hovedpine, kulderystelser, svimmelhed,

hyppige infektioner som giver feber, ondt

i halsen, mundsår, bløder eller får blå

mærker nemmere end normalt, næseblod,

røde eller lilla områder på huden eller

uforklarlige pletter på huden.

– en lille andel af de personer, der bliver

behandlet med epilepsimedicin som for

eksempel Trileptal har haft selvmordstanker

eller tanker om at gøre skade på sig selv.

Hvis du på noget tidspunkt får sådanne

tanker, bør du straks kontakte din læge.

– hvis du har en hurtig eller usædvanlig

langsom hjerterytme.

Børn og unge

Din læge vil måske anbefale at overvåge

skjoldbruskkirtel-funktionen hos børn før

behandling og under behandling.

Brug af anden medicin sammen med

Trileptal

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder især:

– hormonel prævention, som fx p-piller (se

”Advarsler og forsigtighedsregler”).

– anden antiepileptisk medicin, som fx

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin,

valproat eller lamotrigin.

– medicin, som nedsætter indholdet af

natrium i blodet, som fx diuretika (bruges

til at hjælpe nyrerne med at udskille

salt og vand ved at øge produktionen

af urin), desmopressin og ikke-steroide

antiinflammatoriske lægemidler, som fx

indometacin.

– lithium og monoaminoxidase-hæmmere

(medicin, der bruges til behandling af

humørsvingninger og visse typer for

depression).

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Hvor meget skal du tage

Dosering for voksne

– Den normale startdosis for voksne (inkl.

ældre patienter) er 10 ml oral suspension

(600 mg oxcarbazepin) i døgnet.

– Tag en 5 ml dosis oral suspension (300 mg

oxcarbazepin) to gange daglig.

– Lægen kan øge denne dosis gradvist for at

finde den bedste dosis til dig. Den ønskede

effekt opnås normalt ved doser mellem 10

ml og 40 ml oral suspension (600 mg til

2400 mg oxcarbazepin) i døgnet.

– Hvis du bruger anden antiepileptisk

medicin, kan din læge evt. justere din

dosis.

– Hvis du har en nyresygdom (med nedsat

nyrefunktion) er startdosis halvdelen af

den normale startdosis.

– Hvis du har en alvorlig leversygdom, kan

din læge evt. justere din dosis.

Dosering for børn

Trileptal kan bruges af børn som er 6 år

eller derover.

Dosis til børn beregnes af lægen og afhænger

af barnets vægt.

– Startdosis er 8-10 mg pr. kg legemsvægt i

døgnet fordelt på to doser. For eksempel

ville et barn på 30 kg starte behandling

med en 150 mg dosis (2,5 ml oral

suspension) to gange daglig.

– Lægen kan øge denne dosis gradvist for

at finde den bedste dosis til dit barn. Den

ønskede effekt opnås normalt ved en dosis

på 30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Den

maksimale dosis for et barn er 46 mg pr. kg

kropsvægt pr. dag.

Sådan tages Trileptal

Se, hvordan du skal tage Trileptal

i ”Brugsvejledning” sidst i denne

indlægsseddel.

Hvornår og hvor længe du skal tage

Trileptal

Tag Trileptal to gange om dagen, hver dag,

på omtrent samme tidspunkt hver dag,

medmindre lægen har sagt noget andet.

Det vil give dig den bedste kontrol af din

epilepsi, hvis du tager Trileptal på samme

tidspunkt hver dag. Det vil også hjælpe

dig med at huske, hvornår du skal tage den

orale suspension. Din læge vil fortælle dig

hvor længe din/dit barns behandling med

Trileptal vil vare. Varigheden af behandlingen

er baseret på din/dit barns anfaldstype, og

vedvarende behandling gennem mange år kan

være nødvendig for at kontrollere anfaldene.

Du må ikke ændre dosis eller stoppe

behandlingen uden at kontakte din læge.

Hvis du har taget for meget Trileptal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Trileptal, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være:

– Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og

forvirring pga. for lavt natrium i blodet.

– Dobbeltsyn, små pupiller og/eller sløret

– Kvalme og opkastning

– Ufrivillige bevægelser

– Træthed

– Langsomt åndedræt

– Døsighed eller søvnighed

– Svimmelhed

– Usikre bevægelser

– Rystelser

– Koordinationsbesvær

– Kramper

– Hovedpine

– Koma

– Bevidstløshed

– Ufrivillige øjenbevægelser

– Truende, evt. voldelig adfærd

– Rastløs uro

– Forvirring

– Lavt blodtryk

– Åndenød

– Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med

hurtig, uregelmæssig puls.

Hvis du har glemt at tage Trileptal

Hvis du har glemt at tage en dosis oral

suspension, så tag den så snart du kommer

i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over

og fortsæt med dit normale doseringsskema.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Trileptal

Stop ikke med at tage Trileptal, medmindre

din læge beder dig om det.

For at forhindre pludselig forværring af dine

anfald, må du aldrig afbryde behandlingen

pludseligt. Hvis din behandling stoppes, skal

det gøres gradvist efter instruktion fra din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne: (kan forekomme hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter)

– Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud

og slimhinder, blå mærker samt tendens

til betændelse (infektioner) især halsbe-

tændelse og feber pga. blodmangel eller

forandringer i blodet (for få røde og hvide

blodlegemer og blodplader).

– Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

– Blæreformet udslæt og betændelse i

huden, især på hænder og fødder samt i og

omkring munden ledsaget af feber (Stevens-

Johnsons syndrom). Kontakt læge eller

skadestue.

– Kraftig afskalning og afstødning af hud (Ly-

ells syndrom). Kontakt læge eller skadestue.

– Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber,

led- og muskelsmerter pga. bindevævs-

sygdom (systemisk lupus erythematosus/

SLE-syndrom).

Kontakt lægen.

– Voldsomme mavesmerter og feber pga.

betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge

eller skadestue.

– Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke kendt: (hyppigheden kan ikke

bestemmes ud fra de tilgængelige data)

– Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (inden for minutter til

timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

– Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud,

hårtab, langsom puls, forstoppelse og

hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat

funktion af skjoldbruskkirtlen).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige: (kan forekomme hos flere

end 1 ud af 10 patienter)

– Søvnighed

– Hovedpine

– Svimmelhed

– Dobbeltsyn

– Opkastning, kvalme

– Træthed

Almindelige: (kan forekomme hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter)

– Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og

forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For

lavt natrium i blodet kan i meget sjældne

tilfælde blive alvorlig med muskelkramper

og koma. Tal med lægen.

– Rastløs uro, nervøsitet, humørsvingninger,

forvirring, depression eller ligegyldighed.

– Usikre bevægelser, rysten

– Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser

– Forstyrrelser i opmærksomheden

– Hukommelsestab. Kan være eller blive alvor-

ligt. Tal med lægen.

– Sløret syn og/eller synsforstyrrelser

– Diarré, mavesmerter eller forstoppelse

– Udslæt, hårtab

– Uren hud/akne (bumser)

– Kraftesløshed og svaghed

– Svimmelhed.

Ikke almindelige: (kan forekomme hos

mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter)

– Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du

får feber, skal du strakt kontakte læge.

– Nældefeber

Der er tre dele i medicindispenseringssystemet:

1. En tilpasningsprop af plastik som presses

ned i flaskehalsen. Tilpasningsproppen skal

blive i flasken, når du først har sat den i.

Tilberedning af en medicindosis

2. En flaske

som indeholder

250 ml

Trileptal med

et børnesikret

låg. Sæt altid

låget på efter

brug.

3. En 10 ml doseringssprøjte som passer i

tilpasningsproppen for at kunne udtage den

foreskrevne dosis medicin fra flasken.

1. Omryst flasken med Trileptal i

mindst 10 sekunder.

2. Fjern det børnesikrede låg ved at trykke

låget hårdt ned og dreje det mod uret

(som det er vist på toppen af låget).

Bemærk: Opbevar altid låget,

så du kan bruge det til at lukke

flasken med efter brug.

5. Hold sprøjten på plads. Vend flasken og

hold den lodret med bunden i vejret.

6. Træk langsomt stemplet ned, således at

doseringssprøjten fyldes med medicin. Skub

stemplet tilbage for at fjerne eventuelle store

luftbobler, som er fanget inde i sprøjten.

7. Udtag den foreskrevne dosis: Træk langsomt

stemplet ned, indtil den øverste del af kanten

af den sorte ring er nøjagtigt på niveau med

den markering, som markerer den foreskrevne

dosis på sprøjtecylinderen.

Bemærk: Hvis den foreskrevne dosis er

mere end 10 ml, er du nødt til at bruge

doseringssprøjten igen for at få den fulde dosis.

8. Vend flasken

tilbage så proppen

vender op. Tag

sprøjten af flasken

ved at vride den

forsigtigt ud af

tilpasningsproppen.

9. Dosis kan synkes direkte fra

doseringssprøjten: Patienten skal sidde oprejst

og stemplet skal skubbes langsomt i bund, for

at patienten kan nå at synke indholdet. Dosis

kan også blandes med et glas vand lige inden,

den skal indtages. Rør rundt og drik hele

blandingen med det samme.

10. Sæt det børnesikrede låg på efter brug

(og lad tilpasningsproppen blive siddende i

flaskehalsen).

11. Rengøring: Tør ydersiden af

doseringssprøjten af med en ren, tør serviet

efter brug.

3. Sæt flasken på et bord og tryk

tilpasningsproppen hårdt i flaskens hals,

så langt ned som muligt.

Bemærk: Du kan muligvis ikke trykke

tilpasningsproppen helt ned, men den bliver

tvunget ned i flasken, når låget skrues på.

Følg venligst vejledningen ”Tilberedning af

en medicindosis”.

Trileptal kan synkes direkte fra

doseringssprøjten eller blandes med et lille

glas vand.

1. Omryst flasken grundigt. Tilbered dosis

umiddelbart derefter.

2. Tryk låget hårdt ned og drej det mod uret for

at åbne flasken. (Sæt altid låget på efter brug).

3. Kontrollér, at stemplet er helt nede i

doseringssprøjtens cylinder.

4. Hold flasken opret og sæt

doseringssprøjten hårdt ned i

tilpasningsproppen.

BRUGSVEJLEDNING

Læs brugsvejledningen grundigt, så du ved, hvordan

medicindispenseringssystemet bruges korrekt.

Om medicindispenseringssystemet

Isætning af tilpasningsproppen i den nye flaske medicin

Meget sjældne: (kan forekomme hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter)

– Uregelmæssig puls

– Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen.

Hvis der er hævelse af ansigt, læber eller

tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

– Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben

– Overfølsomhed.

Ikke kendt: (hyppigheden kan ikke

bestemmes ud fra de tilgængelige data)

– Taleforstyrrelser. Dette sker oftest når dosis

af Trileptal bliver øget.

– Højt blodtryk

– Tendens til at falde

– Afvigelse i blodprøver for skjoldbruskkirtlen,

især nedsættelse af

T4 hormon.

– Kvalme, svimmelhed, fald i serum i blodet

(blodprøver) osmolalitet, opkastning, ho-

vedpine, forvirring, søvnlignende sløvheds-

tilstand (uhensigtsmæssige antidiuretiske

symptomer) eller andre neurologiske tegn

og symptomer.

Der har været rapporteret om knoglelidelser,

herunder afkalkning af knoglerne,

knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din

læge eller apotekspersonalet, hvis du er i

langtidsbehandling med epilepsimedicin,

har knogleskørhed eller tager medicin med

binyrebarkhormon.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Trileptal utilgængeligt for børn.

Tag ikke Trileptal efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Åbnet flaske: Trileptal skal bruges inden for 7

uger efter, at flasken har været åbnet første

gang.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

Brug ikke Trileptal, hvis du opdager, at

pakningen er beskadiget eller har været åbnet.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Trileptal indeholder:

– Aktivt stof: oxcarbazepin. Hver ml af

den orale suspension indeholder 60 mg

oxcarbazepin.

– Øvrige indholdsstoffer: renset

vand, sorbitol 70 %, flydende (ikke

krystalliserende), propylenglycol,

dispergibelt cellulose (indeholdende

mikrokrystallinsk cellulose og

carmellosenatrium), ascorbinsyre (E 300),

gul blomme/citronsmagsstof (indeholdende

ethanol), methylparahydroxybenzoat

(E 218), macrogolstearat 400,

sorbinsyre (E 200), saccharinnatrium,

propylparahydroxybenzoat (E 216).

Udseende og pakningsstørrelser

Trileptal oral suspension er en råhvid til

svagt rødbrun suspension. Misfarvning af den

orale suspension til lys rødbrun er normal og

påvirker ikke produktets kvalitet.

Trileptal oral suspension bliver leveret i en

brun glasflaske, som indeholder 250 ml oral

suspension. Flasken har børnesikret låg og er

pakket i en papæske sammen med en 10 ml

doseringssprøjte og en tilpasningsprop, som

skal presses i flasken. Hver pakning indeholder

en flaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V

Trileptal

er et registreret varemærke, der

tilhører Novartis AG.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

april 2017.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

21-2-2018

OXCARBAZEPINE (Oxcarbazepine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

OXCARBAZEPINE (Oxcarbazepine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Oxcarbazepine

Oxcarbazepine

Oxcarbazepine is an anticonvulsant, or antiepileptic drug, used to treat partial seizures in adults and children who are at least 2 years old. Oxcarbazepine is available under the following different brand names: Trileptal, and Oxtellar XR.

US - RxList

16-1-2018

OXCARBAZEPINE Tablet [Cardinal Health]

OXCARBAZEPINE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

Lamictal vs. Trileptal

Lamictal vs. Trileptal

Lamictal (lamotrigine) and Trileptal (oxcarbazepine) are antiepileptic drugs (AEDs), also called anticonvulsants, used alone or in combination with other antiseizure medications for treating certain types of seizures.

US - RxList

21-12-2017

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Medsource Pharmaceuticals]

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Medsource Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply]

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

Aptiom vs. Trileptal

Aptiom vs. Trileptal

Aptiom (eslicarbazepine acetate) and Trileptal (oxcarbazepine) are both anti-epileptic drugs (AEDs) indicated for the treatment of partial-onset seizures in adult and pediatric patients.

US - RxList

5-10-2017

TRILEPTAL (Oxcarbazepine) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

TRILEPTAL (Oxcarbazepine) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

OXCARBAZEPINE Suspension [Precision Dose, Inc.]

OXCARBAZEPINE Suspension [Precision Dose, Inc.]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries Limited ]

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries Limited ]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 30, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed