Triesence

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Triesence 40 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 40 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Triesence 40 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45719
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Triesence 40 mg/ml injektionsvæske, suspension

Triamcinolonacetonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-

Spørg lægen , hvis der er mere, du vil vide.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Triesence

Sådan gives Triesence

Bivirkninger

Opbevaring af Triesence

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Triesence er en injektionsvæske, suspension, som hjælper med at gøre strukturerne inde i øjet mere synlige

under din øjenoperation. Kun til diagnostisk brug. Lægemidlet må ikke bruges til at behandle sygdomme.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT FÅ TRIESENCE

Du må IKKE få Triesence

-

hvis du er allergisk over for triamcinolon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). Fortæl

det til din læge, hvis du tror, at dette gælder for dig.

-

hvis du har en herpes simplex infektion i øjet

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til din læge, inden du får Triesence

-

hvis du tidligere har haft en reaktion over for triamcinolon. Din kirurg kan overveje et andet

lægemiddel.

-

hvis du har forhøjet tryk i øjet

-

hvis du fornylig har haft, eller stadig har, betændelse i øjet

Hvis dette gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, skal du fortælle det til din læge, inden du får Triesence.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn eller unge under 18 år, da sikkerhed og virkning ikke er klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Triesence

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Der er utilstrækkelige data om brugen af Triesence injektionsvæske, suspension, til gravide kvinder. Din

læge vil nøje overveje din tilstand og afveje risici ved brugen af Triesence injektionsvæske, suspension, op

mod fordelene.

Fortæl det til din læge, hvis du ammer. Sikkerheden og virkningen af Triesence injektionsvæske, suspension,

hos mødre, som ammer, er ikke blevet undersøgt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Øjenkirurgi kan midlertidigt påvirke dit syn og din evne til at køre bil og arbejde med maskiner. Du må ikke

køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

3.

SÅDAN GIVES TRIESENCE

Triesence vil blive givet af din læge. Din læge vil muligvis justere dosis alt efter din tilstand.

Den sædvanlige dosis er 1

til 4 mg af lægemidlet, indgivet ved injektion i øjet under operation. Triesence

fjernes under det kirurgiske indgreb.

Spørg lægen , hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De følgende

bivirkninger er blevet set i kliniske forsøg udført med Triesence:

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 100 personer)

Bivirkninger i øjet: Forhøjet tryk i øjet, skader på øjets bagside.

Følgende bivirkninger er også blevet set under brug:

Ikke kendt

(frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Bivirkninger i øjet: inflammation (betændelseslignende tilstand) og smerte med eller uden infektion inden i

øjet, synstab.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk

eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING AF TRIESENCEriesence

Opbevar Triesence utilgængeligt for børn.

Din læge eller sygeplejerske ved, hvordan Triesence skal opbevares:

Brug ikke Triesence efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXPxp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevaring:

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskyttemod lys.

Brug ikke Triesence, hvis hætteglasset er revnet eller beskadiget på nogen måde.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Triesence indeholder:

-

Aktivt stof: triamcinolonacetonid. 1 ml injektionsvæske, suspension, indeholder 40 mg

triamcinolonacetonid.

-

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, carmellosenatrium, polysorbat 80, kaliumchlorid,

Calciumchlorid (dihydrat), magnesiumchlorid (hexahydrat), natriumacetat (trihydrat), natriumcitrat,

vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid og saltsyre til justering af pH til mellem 6,2 og 7,9.

Udseende og pakningsstørrelser

Lægemidlet er en hvid injektionsvæske, suspension. Det fås i en pakning med 1 hætteglas med 1 ml

injektionsvæske, suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Alcon Danmarks A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

E-mail: alcondanmark@alcon.comTlf: 3636 4300

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14, B – 2870, Puurs

Belgien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgene navne:

Triesence 40 mg/ml injektionsvæske, suspension:

Belgien

Danmark

Finland

Frankrig

Tyskland

Grækenland

Italien

Luxembourg

Norge

Portugal

Spanien

Sverige

Storbritannien

Vistrec 40 mg/ml injektionsvæske, suspension:

Holland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 26. februart 2014

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

23-4-2018

DERMA-SMOOTHE/FS (Fluocinolone Acetonide) Oil [Royal Pharmaceuticals]

DERMA-SMOOTHE/FS (Fluocinolone Acetonide) Oil [Royal Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

FLUOCINOLONE ACETONIDE Oil [Seton Pharmaceuticals]

FLUOCINOLONE ACETONIDE Oil [Seton Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [REMEDYREPACK INC.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Cream [REMEDYREPACK INC.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Cream [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Teligent Pharma, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

NASAL ALLERGY (Triamcinolone Acetonide) Spray, Metered [H E B]

NASAL ALLERGY (Triamcinolone Acetonide) Spray, Metered [H E B]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

FLUOCINOLONE ACETONIDE Solution [Glasshouse Pharmaceuticals Limited Canada]

FLUOCINOLONE ACETONIDE Solution [Glasshouse Pharmaceuticals Limited Canada]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

TRIAMCINOLONE-MOXIFLOXACIN PF Suspension [ImprimisRx NJ]

TRIAMCINOLONE-MOXIFLOXACIN PF Suspension [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Renaissance Pharma, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Renaissance Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Ascend Laboratories, LLC]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Strides Shasun Limited]

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Aerosol, Spray [Innovida Pharmaceutique Corporation]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Aerosol, Spray [Innovida Pharmaceutique Corporation]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

FLUOCINOLONE ACETONIDE Oil [AvKARE, Inc.]

FLUOCINOLONE ACETONIDE Oil [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

TRIAMCINOLONE-MOXIFLOXACIN PF Injection, Suspension [Imprimis NJOF, LLC]

TRIAMCINOLONE-MOXIFLOXACIN PF Injection, Suspension [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

Triamcinolone vs. Celestone

Triamcinolone vs. Celestone

Triamcinolone acetonide cream and Celestone (betamethasone) are corticosteroids used to relieve skin inflammation, itching, dryness, and redness.

US - RxList

27-12-2017

Triamcinolone vs. Hydrocortisone

Triamcinolone vs. Hydrocortisone

Triamcinolone acetonide cream and hydrocortisone cream are topical for skin inflammation relief. Learn how to use, side effects, drug interaction and how to take.

US - RxList

27-12-2017

Triamcinolone vs. Lidex

Triamcinolone vs. Lidex

Triamcinolone acetonide cream and Lidex (fluocinonide) are topical (for the skin) corticosteroids used to relieve skin inflammation, itching, dryness, and redness caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

US - RxList

27-12-2017

Triamcinolone vs. Temovate

Triamcinolone vs. Temovate

Triamcinolone acetonide cream and Temovate (clobetasol propionate) are topical (for the skin) corticosteroids used to relieve skin inflammation, itching, dryness, and redness caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

US - RxList

21-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Medsource Pharmaceuticals]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Medsource Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TRIESENCE (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

TRIESENCE (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FLUOCINOLONE ACETONIDE TOPICAL Solution [Actavis Pharma, Inc.]

FLUOCINOLONE ACETONIDE TOPICAL Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [AvKARE, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Injection, Suspension [Amneal Biosciences LLC]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Injection, Suspension [Amneal Biosciences LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FLUOCINOLONE ACETONIDE OIL Oil [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

FLUOCINOLONE ACETONIDE OIL Oil [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Proficient Rx LP]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [NuCare Pharmaceuitcals,Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [NuCare Pharmaceuitcals,Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

KENALOG (Triamcinolone Acetonide) Aerosol, Spray [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

KENALOG (Triamcinolone Acetonide) Aerosol, Spray [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

KENALOG-40 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

KENALOG-40 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

KENALOG-40 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

KENALOG-40 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

KENALOG-10 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

KENALOG-10 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

TRIAMTABS (Triamcinolone Acetonide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

TRIAMTABS (Triamcinolone Acetonide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

NOXIPAK (Fluocinolone Acetonide And Urea) Kit [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

NOXIPAK (Fluocinolone Acetonide And Urea) Kit [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

XILAPAK (Fluocinolone Acetonide) Kit [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

XILAPAK (Fluocinolone Acetonide) Kit [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Ointment [GW Laboratories, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Ointment [GW Laboratories, Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Perrigo New York Inc]

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

EQUATE NASAL ALLERGY (Triamcinolone Acetonide) Spray, Metered [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE NASAL ALLERGY (Triamcinolone Acetonide) Spray, Metered [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed