Triesence

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Triesence 40 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 40 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Triesence 40 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45719
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Triesence 40 mg/ml injektionsvæske, suspension

Triamcinolonacetonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-

Spørg lægen , hvis der er mere, du vil vide.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Triesence

Sådan gives Triesence

Bivirkninger

Opbevaring af Triesence

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Triesence er en injektionsvæske, suspension, som hjælper med at gøre strukturerne inde i øjet mere synlige

under din øjenoperation. Kun til diagnostisk brug. Lægemidlet må ikke bruges til at behandle sygdomme.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT FÅ TRIESENCE

Du må IKKE få Triesence

-

hvis du er allergisk over for triamcinolon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). Fortæl

det til din læge, hvis du tror, at dette gælder for dig.

-

hvis du har en herpes simplex infektion i øjet

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til din læge, inden du får Triesence

-

hvis du tidligere har haft en reaktion over for triamcinolon. Din kirurg kan overveje et andet

lægemiddel.

-

hvis du har forhøjet tryk i øjet

-

hvis du fornylig har haft, eller stadig har, betændelse i øjet

Hvis dette gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, skal du fortælle det til din læge, inden du får Triesence.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn eller unge under 18 år, da sikkerhed og virkning ikke er klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Triesence

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Der er utilstrækkelige data om brugen af Triesence injektionsvæske, suspension, til gravide kvinder. Din

læge vil nøje overveje din tilstand og afveje risici ved brugen af Triesence injektionsvæske, suspension, op

mod fordelene.

Fortæl det til din læge, hvis du ammer. Sikkerheden og virkningen af Triesence injektionsvæske, suspension,

hos mødre, som ammer, er ikke blevet undersøgt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Øjenkirurgi kan midlertidigt påvirke dit syn og din evne til at køre bil og arbejde med maskiner. Du må ikke

køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

3.

SÅDAN GIVES TRIESENCE

Triesence vil blive givet af din læge. Din læge vil muligvis justere dosis alt efter din tilstand.

Den sædvanlige dosis er 1

til 4 mg af lægemidlet, indgivet ved injektion i øjet under operation. Triesence

fjernes under det kirurgiske indgreb.

Spørg lægen , hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De følgende

bivirkninger er blevet set i kliniske forsøg udført med Triesence:

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 100 personer)

Bivirkninger i øjet: Forhøjet tryk i øjet, skader på øjets bagside.

Følgende bivirkninger er også blevet set under brug:

Ikke kendt

(frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Bivirkninger i øjet: inflammation (betændelseslignende tilstand) og smerte med eller uden infektion inden i

øjet, synstab.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk

eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING AF TRIESENCEriesence

Opbevar Triesence utilgængeligt for børn.

Din læge eller sygeplejerske ved, hvordan Triesence skal opbevares:

Brug ikke Triesence efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXPxp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevaring:

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskyttemod lys.

Brug ikke Triesence, hvis hætteglasset er revnet eller beskadiget på nogen måde.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Triesence indeholder:

-

Aktivt stof: triamcinolonacetonid. 1 ml injektionsvæske, suspension, indeholder 40 mg

triamcinolonacetonid.

-

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, carmellosenatrium, polysorbat 80, kaliumchlorid,

Calciumchlorid (dihydrat), magnesiumchlorid (hexahydrat), natriumacetat (trihydrat), natriumcitrat,

vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid og saltsyre til justering af pH til mellem 6,2 og 7,9.

Udseende og pakningsstørrelser

Lægemidlet er en hvid injektionsvæske, suspension. Det fås i en pakning med 1 hætteglas med 1 ml

injektionsvæske, suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Alcon Danmarks A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

E-mail: alcondanmark@alcon.comTlf: 3636 4300

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14, B – 2870, Puurs

Belgien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgene navne:

Triesence 40 mg/ml injektionsvæske, suspension:

Belgien

Danmark

Finland

Frankrig

Tyskland

Grækenland

Italien

Luxembourg

Norge

Portugal

Spanien

Sverige

Storbritannien

Vistrec 40 mg/ml injektionsvæske, suspension:

Holland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 26. februart 2014

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.