Tridex DG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tridex DG Opløseligt granulat
 • Lægemiddelform:
 • Opløseligt granulat
 • Sammensætning:
 • 750 g/kg mancozeb
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tridex DG Opløseligt granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 291-7
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

TRI/DK/10KG/F/1215/CER 12/15DK 10100/20100

S2.2 TRIDEX DG DK 111215 291-7 CLP master

113-2060190-10-2015

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler, ikke inden 15. maj og ikke senere end 14 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 291-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Vanddispergerbart granulat

Indeholder: mancozeb 750 g/kg (75% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 10 KG

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde

Tridex

DG anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) i kartofler.

Behandling må ikke ske senere end 14 dage før høst. Undgå altid vinddrift til læhegn og naboafgrøder

eller marker, samt udledning af produktet til vandmiljøet (vandløb og søer m.v.); afstandskrav 10 meter.

Afgrøde

Behandlings-

tidspunkt

Antal beh.

Behandlings-

interval

Vandmængde

Dosis

Behandlings-

frist

Kartofler

BBCH 40-89

(begyndende

blomsterknop-

dannelse)

Max. 8

(juni-september)

7-10 dage

200-400 l/ha

2 kg/ha

14 dage før

høst

Virkemåde

Tridex

DG er et bredspektret kontaktfungicid.

Resistensstrategi

Det anbefales, at der anvendes en stærk anti-resistensstrategi og at anvende de anbefalinger der er

tilvejebragt af FRAC (Fungicide Resistance Action Committee).

Mancozeb tilhører gruppen af dithiocarbamater (FRAC gruppe M3). Risiko for udvikling af resistens anses

for lav for mancozeb. Der er ingen kendt krydsresistens til andre svampemiddelgrupper.

Mancozeb har multisite virkningsmekanisme, hvor flere livsprocesser i svampecellen påvirkes, hvilket

sikrer en lav risiko for resistensopbygning mod Tridex

Derfor kan Tridex

DG med fordel indgå i et resistensprogram med andre svampemidler, hvor der er risiko

for resistensudvikling. I en resistensstrategi bør der altid anvendes den anbefalede dosis, samt veksles

mellem produkter med forskellig virkningsmekanisme.

Sædskifte bør altid indgå som et parameter, da anstrengt sædskifte ofte vil medføre ukontrollerede

angreb.

Blandbarhed

Tridex

DG kan blandes med de gængse svampemidler og insektmidler.

Sprøjteteknik

Tridex

DG er et kontaktfungicid og sprøjtningen skal derfor udføres, så der opnås en god dækning af

planterne. På en almindelig sprøjte anvendes f.eks. dyse nr. F 025 / LD 03 og en væskemængde på

200-400 l vand pr. ha.Tridex

DG kan også anvendes i luftassisterede sprøjter med lav væskemængde,

40-60 l pr. ha.

Tridex

DG skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de

standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal

anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjte-

væsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes stationen halvt med vand, hvorefter

der påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken, samtidig med at

rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/

beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Tridex

i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger,

som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en

gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset

fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst

50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra

skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange

for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med

opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at

marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering

(P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Produktet skal opbevares i original emballage i et tørt, koldt og godt ventileret rum. Ved spild eller udslip

på jorden, opsamles produktet med kost eller støvsuger i overensstemmelse med de lokale regler. Undgå

dannelse af støv eller brand. Hæld ikke spild i kloak eller i det naturlige vandmiljø.

Sikkerhedsforskrifter

Ved arbejde med ufortyndet produkt skal der anvendes beskyttelsesbriller eller øjen/ansigtsbeskyttelse.

Brug universal-handsker og beskyttelsesdragt (inkl. beskyttelsesstøvler) ved arbejde med ufortyndet

produkt og under sprøjtearbejdet.

Ansvarsklausul

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er

opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Producent/Registreringsindehaver:

Cerexagri S.A.

1 rue des Freres Lumiere

78370 Plaisir, Frankrig

Tel: 331-30-81-7300

Fax: 331-30-81-7250 eller 7254

contact.cerexagri@cerexagri.com

UPL Europe Ltd

The Centre, 1st Floor

Birchwood Park

Warrington, Cheshire WA3 6YN

Tel +44 1925 859000

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

23-4-2018

DG HEALTH OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

COLD ZONE PAIN RELIEVING GEL- DG HEALTH (Menthol) Gel [Yash Pharmaceuticals]

COLD ZONE PAIN RELIEVING GEL- DG HEALTH (Menthol) Gel [Yash Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

DG BODY TRAVEL PACK (Benzalkonium Chloride) Cloth [Dolgencorp, LLC]

DG BODY TRAVEL PACK (Benzalkonium Chloride) Cloth [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

COLD ZONE PAIN RELIEVING GEL- DG HEALTH (Menthol) Gel [Velocity Pharma LLC]

COLD ZONE PAIN RELIEVING GEL- DG HEALTH (Menthol) Gel [Velocity Pharma LLC]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH CHILDRENS PAIN RELIEF (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH CHILDRENS PAIN RELIEF (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH INFANTS PAIN AND FEVER (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH INFANTS PAIN AND FEVER (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH CHILDRENS PAIN AND FEVER (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH CHILDRENS PAIN AND FEVER (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH PAIN RELIEVER (Acetaminophen) Tablet, Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH PAIN RELIEVER (Acetaminophen) Tablet, Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

DG ANTI-ITCH (Diphenhydramine Hydrochloride And Zinc Acetate) Cream [Dollar General]

DG ANTI-ITCH (Diphenhydramine Hydrochloride And Zinc Acetate) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

DG HEALTH CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

DG HEALTH MICONAZOLE 3 (Miconazole Nitrate) Kit [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH MICONAZOLE 3 (Miconazole Nitrate) Kit [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

DG HEALTH SLEEP AID (Diphenhydramine Hcl) Solution [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH SLEEP AID (Diphenhydramine Hcl) Solution [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

DG HEALTH NAPROXEN SODIUM (Naproxen Sodium) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH NAPROXEN SODIUM (Naproxen Sodium) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

DG HEALTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

DG BABY VITAMINS A AND D (Lanolin, Petrolatum) Ointment [Dolgencorp Inc]

DG BABY VITAMINS A AND D (Lanolin, Petrolatum) Ointment [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

DG HEALTH CLEARLAX (Polyethylene Glycol 3350) Powder, For Solution [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH CLEARLAX (Polyethylene Glycol 3350) Powder, For Solution [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed