Tridex DG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tridex DG Opløseligt granulat
 • Lægemiddelform:
 • Opløseligt granulat
 • Sammensætning:
 • 750 g/kg mancozeb
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tridex DG Opløseligt granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

TRI/DK/10KG/F/1215/CER 12/15DK 10100/20100

S2.2 TRIDEX DG DK 111215 291-7 CLP master

113-2060190-10-2015

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler, ikke inden 15. maj og ikke senere end 14 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 291-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Vanddispergerbart granulat

Indeholder: mancozeb 750 g/kg (75% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 10 KG

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde

Tridex

DG anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) i kartofler.

Behandling må ikke ske senere end 14 dage før høst. Undgå altid vinddrift til læhegn og naboafgrøder

eller marker, samt udledning af produktet til vandmiljøet (vandløb og søer m.v.); afstandskrav 10 meter.

Afgrøde

Behandlings-

tidspunkt

Antal beh.

Behandlings-

interval

Vandmængde

Dosis

Behandlings-

frist

Kartofler

BBCH 40-89

(begyndende

blomsterknop-

dannelse)

Max. 8

(juni-september)

7-10 dage

200-400 l/ha

2 kg/ha

14 dage før

høst

Virkemåde

Tridex

DG er et bredspektret kontaktfungicid.

Resistensstrategi

Det anbefales, at der anvendes en stærk anti-resistensstrategi og at anvende de anbefalinger der er

tilvejebragt af FRAC (Fungicide Resistance Action Committee).

Mancozeb tilhører gruppen af dithiocarbamater (FRAC gruppe M3). Risiko for udvikling af resistens anses

for lav for mancozeb. Der er ingen kendt krydsresistens til andre svampemiddelgrupper.

Mancozeb har multisite virkningsmekanisme, hvor flere livsprocesser i svampecellen påvirkes, hvilket

sikrer en lav risiko for resistensopbygning mod Tridex

Derfor kan Tridex

DG med fordel indgå i et resistensprogram med andre svampemidler, hvor der er risiko

for resistensudvikling. I en resistensstrategi bør der altid anvendes den anbefalede dosis, samt veksles

mellem produkter med forskellig virkningsmekanisme.

Sædskifte bør altid indgå som et parameter, da anstrengt sædskifte ofte vil medføre ukontrollerede

angreb.

Blandbarhed

Tridex

DG kan blandes med de gængse svampemidler og insektmidler.

Sprøjteteknik

Tridex

DG er et kontaktfungicid og sprøjtningen skal derfor udføres, så der opnås en god dækning af

planterne. På en almindelig sprøjte anvendes f.eks. dyse nr. F 025 / LD 03 og en væskemængde på

200-400 l vand pr. ha.Tridex

DG kan også anvendes i luftassisterede sprøjter med lav væskemængde,

40-60 l pr. ha.

Tridex

DG skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de

standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal

anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjte-

væsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes stationen halvt med vand, hvorefter

der påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken, samtidig med at

rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/

beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Tridex

i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger,

som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en

gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset

fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst

50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra

skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange

for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med

opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at

marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering

(P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Produktet skal opbevares i original emballage i et tørt, koldt og godt ventileret rum. Ved spild eller udslip

på jorden, opsamles produktet med kost eller støvsuger i overensstemmelse med de lokale regler. Undgå

dannelse af støv eller brand. Hæld ikke spild i kloak eller i det naturlige vandmiljø.

Sikkerhedsforskrifter

Ved arbejde med ufortyndet produkt skal der anvendes beskyttelsesbriller eller øjen/ansigtsbeskyttelse.

Brug universal-handsker og beskyttelsesdragt (inkl. beskyttelsesstøvler) ved arbejde med ufortyndet

produkt og under sprøjtearbejdet.

Ansvarsklausul

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er

opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Producent/Registreringsindehaver:

Cerexagri S.A.

1 rue des Freres Lumiere

78370 Plaisir, Frankrig

Tel: 331-30-81-7300

Fax: 331-30-81-7250 eller 7254

contact.cerexagri@cerexagri.com

UPL Europe Ltd

The Centre, 1st Floor

Birchwood Park

Warrington, Cheshire WA3 6YN

Tel +44 1925 859000

29-8-2018

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Published on: Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200 Abstract In May 2018, EFSA and ECDC co‐facilitated a workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident. The workshop, hosted at AGES in Vienna, was conceived to closely align with EFSA's Strategy 2020 commitment to prepare for future risk assessment challenges. EFSA, ECDC, AGES and BfR worked together closely to develop a workshop and associated training materials to be delivered over a 2.5‐day agenda. The workshop was attended...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications