Tridex 75 DG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tridex 75 DG Opløseligt granulat
 • Lægemiddelform:
 • Opløseligt granulat
 • Sammensætning:
 • 750 g/kg mancozeb
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tridex 75 DG Opløseligt granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

A1.0 TRIDEX 75 DG DK 100317 501-34 reg transfer TRI/DK/10KG/F/1216/UPL 12/16DK 10142/20142

113-2060190-12-2016

SVAMPEMIDDEL

Nettoindhold:

10 kg

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler, ikke inden 15. maj og ikke senere end 14 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

SP1

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon:

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 501-34

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Vanddispergerbart granulat

Indeholder: mancozeb 750 g/kg (75% w/w)

Registreringsindehaver:

UPL Europe Ltd

Batch nr.: Se emballagen.

The Centre, 1st Floor, Birchwood Park

Produktionsdato: Se emballagen.

Warrington, Cheshire WA3 6YN, Storbritannien

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Tel +44 1925 859000

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde

Tridex

75 DG anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) i kartofler.

Behandling må ikke ske senere end 14 dage før høst. Undgå altid vinddrift til læhegn og naboafgrøder eller marker, samt udledning af produktet til

vandmiljøet (vandløb og søer m.v.); afstandskrav 10 meter.

Afgrøde

Behandlingstids­

punkt

Antal beh.

Behandlings­

interval

Vandmængde

Dosis

Behandlingsfrist

Kartofler

BBCH 40-89

(begyndende

blomsterknop-

dannelse)

Max. 8

(juni-september)

7-10 dage

200-400 l/ha

2 kg/ha

14 dage før høst

Virkemåde

Tridex

75 DG er et bredspektret kontaktfungicid.

Resistensstrategi

Det anbefales, at der anvendes en stærk anti-resistensstrategi og at anvende de anbefalinger der er tilvejebragt af FRAC (Fungicide Resistance Action

Committee).

Mancozeb tilhører gruppen af dithiocarbamater (FRAC gruppe M3). Risiko for udvikling af resistens anses for lav for mancozeb. Der er ingen kendt

krydsresistens til andre svampemiddelgrupper.

Mancozeb har multisite virkningsmekanisme, hvor flere livsprocesser i svampecellen påvirkes, hvilket sikrer en lav risiko for resistensopbygning mod

Tridex

75 DG.

Derfor kan Tridex

75 DG med fordel indgå i et resistensprogram med andre svampemidler, hvor der er risiko for resistensudvikling. I en resistensstrategi

bør der altid anvendes den anbefalede dosis, samt veksles mellem produkter med forskellig virkningsmekanisme.

Sædskifte bør altid indgå som et parameter, da anstrengt sædskifte ofte vil medføre ukontrollerede angreb.

Blandbarhed

Tridex

75 DG kan blandes med de gængse svampemidler og insektmidler.

Sprøjteteknik

Tridex

75 DG er et kontaktfungicid og sprøjtningen skal derfor udføres, så der opnås en god dækning af planterne. På en almindelig sprøjte anvendes

f.eks. dyse nr. F 025 / LD 03 og en væskemængde på 200-400 l vand pr. ha. Tridex

75 DG kan også anvendes i luftassisterede sprøjter med lav

væskemængde, 40-60 l pr. ha.

Tridex

75 DG skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af

sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjte

væsken begyndes. Dette gælder især, hvis

sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde præparat,

som herefter suges op i sprøjtetanken, samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt.

tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Tridex

75 DG i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne.

Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det

behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være

så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så

indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Produktet skal opbevares i original emballage i et tørt, koldt og godt ventileret rum. Ved spild eller udslip på jorden, opsamles produktet med kost eller

støvsuger i overensstemmelse med de lokale regler. Undgå dannelse af støv eller brand. Hæld ikke spild i kloak eller i det naturlige vandmiljø.

Sikkerhedsforskrifter

Ved arbejde med ufortyndet produkt skal der anvendes beskyttelsesbriller eller øjen/ansigtsbeskyttelse.

Brug universal-handsker og beskyttelsesdragt (inkl. beskyttelsesstøvler) ved arbejde med ufortyndet produkt og under sprøjtearbejdet.

Ansvarsklausul

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig

opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

170310 Tridex 75 DG DK 10 KG NUB label reg transfer.indd 1

10.03.2017 14:49:35

29-8-2018

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Published on: Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200 Abstract In May 2018, EFSA and ECDC co‐facilitated a workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident. The workshop, hosted at AGES in Vienna, was conceived to closely align with EFSA's Strategy 2020 commitment to prepare for future risk assessment challenges. EFSA, ECDC, AGES and BfR worked together closely to develop a workshop and associated training materials to be delivered over a 2.5‐day agenda. The workshop was attended...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-10-2016

Experts for the European Pharmacopoeia's groups of experts and working parties

Experts for the European Pharmacopoeia's groups of experts and working parties

A very large part of the work related to the drafting of new monographs for the European Pharmacopoeia (EDQM) is carried out by external experts in 75 groups of experts and working parties. Experts for the groups are appointed for a period of three years, and the EDQM is now seeking experts for the period from 2017 to 2019.

Danish Medicines Agency

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Isentress (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Isentress (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Isentress (Active substance: raltegravir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3767 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/860/T/75

Europe -DG Health and Food Safety