Tridex 75 DG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tridex 75 DG Opløseligt granulat
 • Lægemiddelform:
 • Opløseligt granulat
 • Sammensætning:
 • 750 g/kg mancozeb
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tridex 75 DG Opløseligt granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 501-34
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

A1.0 TRIDEX 75 DG DK 100317 501-34 reg transfer TRI/DK/10KG/F/1216/UPL 12/16DK 10142/20142

113-2060190-12-2016

SVAMPEMIDDEL

Nettoindhold:

10 kg

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler, ikke inden 15. maj og ikke senere end 14 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

SP1

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon:

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 501-34

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Vanddispergerbart granulat

Indeholder: mancozeb 750 g/kg (75% w/w)

Registreringsindehaver:

UPL Europe Ltd

Batch nr.: Se emballagen.

The Centre, 1st Floor, Birchwood Park

Produktionsdato: Se emballagen.

Warrington, Cheshire WA3 6YN, Storbritannien

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Tel +44 1925 859000

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde

Tridex

75 DG anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) i kartofler.

Behandling må ikke ske senere end 14 dage før høst. Undgå altid vinddrift til læhegn og naboafgrøder eller marker, samt udledning af produktet til

vandmiljøet (vandløb og søer m.v.); afstandskrav 10 meter.

Afgrøde

Behandlingstids­

punkt

Antal beh.

Behandlings­

interval

Vandmængde

Dosis

Behandlingsfrist

Kartofler

BBCH 40-89

(begyndende

blomsterknop-

dannelse)

Max. 8

(juni-september)

7-10 dage

200-400 l/ha

2 kg/ha

14 dage før høst

Virkemåde

Tridex

75 DG er et bredspektret kontaktfungicid.

Resistensstrategi

Det anbefales, at der anvendes en stærk anti-resistensstrategi og at anvende de anbefalinger der er tilvejebragt af FRAC (Fungicide Resistance Action

Committee).

Mancozeb tilhører gruppen af dithiocarbamater (FRAC gruppe M3). Risiko for udvikling af resistens anses for lav for mancozeb. Der er ingen kendt

krydsresistens til andre svampemiddelgrupper.

Mancozeb har multisite virkningsmekanisme, hvor flere livsprocesser i svampecellen påvirkes, hvilket sikrer en lav risiko for resistensopbygning mod

Tridex

75 DG.

Derfor kan Tridex

75 DG med fordel indgå i et resistensprogram med andre svampemidler, hvor der er risiko for resistensudvikling. I en resistensstrategi

bør der altid anvendes den anbefalede dosis, samt veksles mellem produkter med forskellig virkningsmekanisme.

Sædskifte bør altid indgå som et parameter, da anstrengt sædskifte ofte vil medføre ukontrollerede angreb.

Blandbarhed

Tridex

75 DG kan blandes med de gængse svampemidler og insektmidler.

Sprøjteteknik

Tridex

75 DG er et kontaktfungicid og sprøjtningen skal derfor udføres, så der opnås en god dækning af planterne. På en almindelig sprøjte anvendes

f.eks. dyse nr. F 025 / LD 03 og en væskemængde på 200-400 l vand pr. ha. Tridex

75 DG kan også anvendes i luftassisterede sprøjter med lav

væskemængde, 40-60 l pr. ha.

Tridex

75 DG skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af

sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjte

væsken begyndes. Dette gælder især, hvis

sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde præparat,

som herefter suges op i sprøjtetanken, samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt.

tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Tridex

75 DG i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne.

Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det

behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være

så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så

indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Produktet skal opbevares i original emballage i et tørt, koldt og godt ventileret rum. Ved spild eller udslip på jorden, opsamles produktet med kost eller

støvsuger i overensstemmelse med de lokale regler. Undgå dannelse af støv eller brand. Hæld ikke spild i kloak eller i det naturlige vandmiljø.

Sikkerhedsforskrifter

Ved arbejde med ufortyndet produkt skal der anvendes beskyttelsesbriller eller øjen/ansigtsbeskyttelse.

Brug universal-handsker og beskyttelsesdragt (inkl. beskyttelsesstøvler) ved arbejde med ufortyndet produkt og under sprøjtearbejdet.

Ansvarsklausul

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig

opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

170310 Tridex 75 DG DK 10 KG NUB label reg transfer.indd 1

10.03.2017 14:49:35

11-1-2018

Clopidogrel Tablets USP, 75 mg by International Laboratories: Recall - Product Mislabeling

Clopidogrel Tablets USP, 75 mg by International Laboratories: Recall - Product Mislabeling

Missed doses of Clopidogrel increases the risk of heart attack and stroke which can be life threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-1-2018

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC is voluntarily recalling Lot# 117099A of Clopidogrel Tablets, USP 75 mg, packaged in bottles of 30 tablets, to the consumer level due to mislabeling. The product is labeled as Clopidogrel tablets USP 75 mg but may contain Clopidogrel 75mg or Simvastatin Tablets USP 10 mg.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2017

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Baltimore, Maryland, Lupin Pharmaceuticals Inc. announced today that it has voluntarily recalled lot L600518, Exp 05/18 of Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg) Tablets at the consumer level. A confirmed market complaint indicated a packaging error, where the blister was rotated 180 degrees within the wallet, reversing the weekly tablet orientation and making the lot number and expiration date no longer visible. The first four days of...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-10-2016

Experts for the European Pharmacopoeia's groups of experts and working parties

Experts for the European Pharmacopoeia's groups of experts and working parties

A very large part of the work related to the drafting of new monographs for the European Pharmacopoeia (EDQM) is carried out by external experts in 75 groups of experts and working parties. Experts for the groups are appointed for a period of three years, and the EDQM is now seeking experts for the period from 2017 to 2019.

Danish Medicines Agency

12-4-2018

COLD ZONE PAIN RELIEVING GEL- DG HEALTH (Menthol) Gel [Yash Pharmaceuticals]

COLD ZONE PAIN RELIEVING GEL- DG HEALTH (Menthol) Gel [Yash Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RoActemra (Roche Registration GmbH)

RoActemra (Roche Registration GmbH)

RoActemra (Active substance: tocilizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2179 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/955/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

DG BODY TRAVEL PACK (Benzalkonium Chloride) Cloth [Dolgencorp, LLC]

DG BODY TRAVEL PACK (Benzalkonium Chloride) Cloth [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

RANITIDINE 75 MG (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

RANITIDINE 75 MG (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

COLD ZONE PAIN RELIEVING GEL- DG HEALTH (Menthol) Gel [Velocity Pharma LLC]

COLD ZONE PAIN RELIEVING GEL- DG HEALTH (Menthol) Gel [Velocity Pharma LLC]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet, Coated [Carilion Materials Management]

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet, Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH CHILDRENS PAIN RELIEF (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH CHILDRENS PAIN RELIEF (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH INFANTS PAIN AND FEVER (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH INFANTS PAIN AND FEVER (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH CHILDRENS PAIN AND FEVER (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH CHILDRENS PAIN AND FEVER (Acetaminophen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH PAIN RELIEVER (Acetaminophen) Tablet, Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH PAIN RELIEVER (Acetaminophen) Tablet, Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

DG HEALTH PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets) Tablet [Meijer Distribution Inc]

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets) Tablet [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets Usp, 75mg) Tablet [The Kroger Co.]

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets Usp, 75mg) Tablet [The Kroger Co.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ACID REDUCER 75 (Ranitidine 75mg) Tablet, Coated [Allegiant Health]

ACID REDUCER 75 (Ranitidine 75mg) Tablet, Coated [Allegiant Health]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

DG ANTI-ITCH (Diphenhydramine Hydrochloride And Zinc Acetate) Cream [Dollar General]

DG ANTI-ITCH (Diphenhydramine Hydrochloride And Zinc Acetate) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

Ingelvac CircoFLEX (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Ingelvac CircoFLEX (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Ingelvac CircoFLEX (Active substance: Porcine circovirus type 2 ORF2 protein minimum RP1.0 Maximum RP 3.75) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7264 of Thu, 26 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

24-10-2017

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

DG HEALTH CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

DG HEALTH MICONAZOLE 3 (Miconazole Nitrate) Kit [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH MICONAZOLE 3 (Miconazole Nitrate) Kit [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

Current standards applicable to TGA-licensed HPC manufacturers

Current standards applicable to TGA-licensed HPC manufacturers

TGO 94 Standard for HPCs derived from Cord Blood has replaced TGO 75

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-9-2017

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet [JC World Bell Wholesale Co., Inc.]

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet [JC World Bell Wholesale Co., Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

DG HEALTH SLEEP AID (Diphenhydramine Hcl) Solution [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH SLEEP AID (Diphenhydramine Hcl) Solution [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

DG HEALTH NAPROXEN SODIUM (Naproxen Sodium) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH NAPROXEN SODIUM (Naproxen Sodium) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

DG HEALTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

DG BABY VITAMINS A AND D (Lanolin, Petrolatum) Ointment [Dolgencorp Inc]

DG BABY VITAMINS A AND D (Lanolin, Petrolatum) Ointment [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

DG HEALTH CLEARLAX (Polyethylene Glycol 3350) Powder, For Solution [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH CLEARLAX (Polyethylene Glycol 3350) Powder, For Solution [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed