TriBvit

Primær information

 • Handelsnavn:
 • TriBvit 0,8 mg+0,5 mg+3 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,8 mg+0,5 mg+3 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • TriBvit 0,8 mg+0,5 mg+3 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57291
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

TriBvit

®

0,8 mg/0,5 mg/3,0 mg tabletter

Folinsyre/vitamin B

/vitamin B

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage TriBvit

3. Sådan skal du tage TriBvit

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

B-vitaminer er vigtige for at opretholde cellernes

naturlige funktioner. De indgående mængder

af vitaminerne er valgt for at forebygge

symptomgivende mangeltilstande, især blandt

ældre mennesker, som ofte har en dårlig optagelse

i tarmen af folinsyre og Vitamin B

. Det er i

studier påvist, at de anvendte mængder kan

reducere et forhøjet indhold af homocystein.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage TriBvit

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke TriBvit:

– hvis du er allergisk over for folinsyre,

vitamin B

, vitamin B

eller et af de øvrige

indholdsstoffer i TriBvit (angivet i afsnit 6).

– hvis du tidligere har været gravid hvor fosteret

har udviklet neuralrørsdefekt (højere doser af

folinsyre anbefales).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager TriBvit.

TriBvit er ikke beregnet til behandling af

symptomgivende mangel på de indgående

vitaminer. Effektiv behandling af visse typer

af blodmangel (anæmi) kan kræve behandling

med injektioner af Vitamin B

. TriBvit skal ikke

anvendes af patienter, som har fået bortopereret

en større del af tyndtarmen væk.

Brug af anden medicin sammen med TriBvit

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis

TriBvit indtages samtidig med visse andre

lægemidler som f.eks. visse lægemidler mod

epilepsi (phenobarbital og phenytoin) samt

f.eks. methotrexat, trimethoprim og pyrimetamin

(folinsyreantagonister). Det er derfor vigtigt, at

du fortæller din læge, hvis du tager anden medicin

samtidig med TriBvit.

07-2016

P483952-1

Brug af TriBvit sammen med mad og drikke

TriBvit skal indtages med 1 glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

TriBvit påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen

til at færdes i trafikken.

3. Sådan skal du tage TriBvit

Tag altid TriBvit nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis er 1 tablet daglig, der skal

indtages med 1 glas vand.

Hvis du har taget for mange TriBvit

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af TriBvit, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage TriBvit

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage TriBvit

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældent (forekommer hos mindre end 1 ud af

1000 patienter) kan der forekomme: Udslæt

af acnetypen. Allergiske hudreaktioner såsom

nældefeber, kløe og rødmen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

5. Opbevaring

Opbevar TriBvit utilgængeligt for børn.

Opbevares ved højst 30 °C.

Opbevares i original emballage for at beskytte

mod fugt.

Tag ikke TriBvit efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

TriBvit indeholder:

– Aktive stoffer: Folinsyre 0,8 mg, vitamin B

0,5 mg, vitamin B

3,0 mg.

– Øvrige indholdsstoffer:

Calciumhydrogenphosphat dihydrat,

mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat,

silica kolloid vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser

TriBvit tabletter er lysegule med små prikker,

runde, hvælvede, præget med R109.

TriBvit findes i en pakningsstørrelse af 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

TriBvit

er et registreret varemærke, der tilhører

Meda AB.

TriBvit

svarer til TrioBe

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juli 2016.

9-1-2018

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

When consumed by women before and during pregnancy, folic acid, a B vitamin, may help prevent neural tube defects (NTDs).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.